Kysymyksiä ja vastauksia: Teoston ja MTV:n välinen erimielisyys AV-sisältöjen hinnoittelusta

Mistä on kyse?

Teosto noudattaa av-sisältöjen hinnoittelussaan vuoden 2017 alussa voimaan tullutta, Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksymää hinnastoa. Sama julkinen hinnasto on käytössä kaikilla alan toimijoilla Suomessa. 

MTV:llä ja Teostolla on jo useita vuosia ollut erimielisyys koskien musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia MTV:n maksuttomissa ja maksullisissa audiovisuaalisissa palveluissa. MTV on kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaisia korvauksia vuodesta 2017 alkaen, koska se pitää Teoston hinnaston mukaista hinnoittelua kohtuuttomana. 

Teosto on hakenut markkinaoikeudessa MTV:ltä saamatta jääneitä korvauksia ja myös vahvistusta hinnoittelunsa kohtuullisuudesta.

Millaisista rahasummista erimielisyydessä puhutaan?

Kyse on useista miljoonista euroista.

Kuinka kauan tilanne on jatkunut?

Erimielisyyus koskee tällä hetkellä vuosilta 2017 ja 2018 maksettuja korvauksia. 

Mitä markkinaoikeus päätti asiasta?

29.11.2019 antamassaan päätöksessä markkinaoikeus hyväksyi Teoston vaatimukset valtaosin mm. vahvistaen Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnaston lainmukaisuuden. MTV velvoitettiin maksamaan Teostolle vuosien 2017 ja 2018 osalta maksamatta jääneitä korvauksia 1,7 miljoonaa euroa ja korvaamaan lisäksi Teosto ry:n oikeudenkäyntikulut pääosin. Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan markkinaoikeuden sivuilta.

Mitä markkinaoikeuden päätös tarkoittaa? 

Olemme tyytyväisiä markkinaoikeuden antamaan päätökseen ja siihen, että se on selkeästi vahvistanut Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnoittelumekanismin. Tämä päätös takaa osaltaan markkinarauhan ja mahdollisuuden tulevaisuuden palveluiden kehittämiselle. Teoston tilittää saadut korvaukset edelleen musiikin tekijöille; säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. 

Mihin MTV perustaa arvionsa Teoston hinnoittelun kohtuuttomuudesta?

MTV perustelee vaatimustaan teettämällään tutkimuksella, jossa on vertailtu Teoston maksuttomien televisiopalvelujen hinnastoa eräiden Euroopan maiden tekijänoikeusjärjestöjen hinnastoihin. MTV:n teettämän tutkimuksen tulos perustuu kuitenkin vääriin olettamiin ja hinnastojen väärään soveltamiseen. Muun muassa hinnastojen perustana olevaa musiikin määrää on arvioitu väärin ja vertailu on tehty tältä osin vääristä lähtökohdista.

Teosto on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijataholla vertailukelpoisen raportin, jonka johtopäätös on, että Teoston hinnoittelu on eurooppalaista keskitasoa. 

Miten Teosto perustelee omaa hinnoitteluaan?

Nykyinen hintataso on muotoutunut pitkällä aikavälillä markkinoilla; alan toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten myötä. Vuoden 2017 alusta hinnastorakennetta on yksinkertaistettu ja muutettu teknologianeutraaliksi yhdistämällä lineaariset televisiopalvelut ja on demand -palvelut samaan hinnastoon. Teostolla on nykyään kaksi televisiopalvelujen hinnastoa: maksuttomien palvelujen hinnasto ja maksullisten palvelujen hinnasto. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotossaan todennut, ettei se näe perusteita puuttua Teoston hinnoitteluun. 

Sama hinnasto on käytössä muiden alan toimijoiden kanssa. Teoston tulee noudattaa yhdenmukaisia hinnoitteluperiaatteita kaikkiin samassa asemassa oleviin toimijoihin, ja hinnat ovat käytössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Millainen Teoston av-hinnoittelumalli on?

Otimme 1.1.2017 käyttöön uuden av-hinnaston, joka on käytössä edelleen. Hinnaston uudistaminen ei muuttanut hintatasoja, mutta hinnastorakennetta yksinkertaistettiin ja muutettiin teknologianeutraaliksi.

Muutimme hinnoitteluamme siten, että luovuimme jakelukanavakohtaisista hinnoista ja siirryimme liiketoiminnan luonteen huomioivaan hinnoitteluun, joka on teknologianeutraali. 

Millainen vaikutus tilanteella on Teoston oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin?

Teosto on maksanut oikeudenomistajille tilitykset normaalisti siltä osin kuin MTV on niitä maksanut. Jälkikäteen saatavat korvaukset voidaan tilittää edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen ja korvaukset on saatu.

Tilitystä saavat ne teokset, jotka ovat olleet mukana MTV:n vuoden 2017 ja 2018 tilityksissä. Lisäkorvaukset tilitetään maksuhetkellä voimassa olevan tilityssäännön mukaan. Teosto maksaa korvaukset 4-6 kuukauden kuluttua siitä, kun MTV on maksanut korvaukset Teostolle. 

Miten prosessi nyt etenee?

Mitään ei tapahdu ennen kuin markkinaoikeuden päätös on lainvoimainen. Päätöksen jälkeen alkaa 60 päivän määräaika, jonka kuluessa tulee hakea mahdollinen valituslupa korkeimmalta oikeudelta. Mikäli kumpikaan osapuoli ei hae valituslupaa, päätös tulee lainvoimaiseksi ja korvaukset tulevat maksettaviksi. 

Mikäli valituslupaa haetaan, saattaa kulua useita kuukausia ennen kuin meillä on lopullinen ratkaisu.