Musiikkia koskevat kriteerit näyttämö- ja tanssiteatteriteoksissa

Musiikin käyttöön draamallisissa näyttämöesityksissä on aina saatava musiikin tekijöiden lupa. Teatterit ja muut draamallisia näyttämöesityksiä järjestävät toimijat hakevat musiikin käyttöluvan useimmiten musiikin kustantajilta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikintekijöiltä itseltään, joissain tapauksissa Teostosta. Musiikin kustantajien tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijöiden lupa on haettava ja saatava etukäteen jo produktion suunnitteluvaiheessa.

Suurten oikeuksien teoksia hallinnoi aina musiikin kustantaja tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijä itse, joten lupa musiikin käyttöön on kysyttävä heiltä. 

Myös pienten oikeuksien teoksista (nk. liitemusiikki) koottujen näyttämöteosten musiikin käyttöä hallinnoi kustannetun musiikin osalta kustantaja ja kustantamattoman musiikin osalta musiikintekijä itse aina silloin, kun alla mainitut musiikin käyttöä koskevat kriteerit täyttyvät ja kustantaja tai tekijä on ilmoittanut Teostolle itsehallinnoivansa näitä oikeuksia.. Kriteerit on laadittu pohjoismaisten kustantajien yhteistyönä ja toimintamalli on kaikissa Pohjoismaissa sama.

Näyttämöteosten liitemusiikkia koskevat kriteerit

Jos näyttämöteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, siinä käytetyn liitemusiikin musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään, jos he ovat ilmoittaneet Teostolle itsehallinnoivansa näitä oikeuksia.

Tanssiteatteriteosten liitemusiikkia koskevat kriteerit

Jos tanssiteatteriteos  täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, siinä käytetyn liitemusiikin musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen musiikin kustantajalta tai kustantamattoman musiikin osalta musiikin tekijältä itseltään, jos he ovat ilmoittaneet Teostolle itsehallinnoivansa näitä oikeuksia.

Jos yllä mainitut kriteerit musiikin käytöstä eivät täyty, sekä näyttämöteoksissa että tanssiteatteriteoksissa käytettävän liitemusiikin musiikinkäyttöluvan saa Teostosta. Teostosta saa luvan myös niiden musiikkiteosten käyttöön, joiden kotimainen kustantaja tai musiikintekijä ei itsehallinnoi musiikkiaan vaan on valtuuttanut Teoston hoitamaan sen sekä tekijöiden itsensä omistaman musiikin (ns. manus-musiikki) käyttöön.

Luvan hankkiminen musiikin kustantajalta

Musiikin käytöstä näyttämöteoksessa olisi hyvä päättää jo tuotantosuunnittelun alkuvaiheessa ja samalla tarkistaa, täyttääkö musiikinkäyttö yllä mainitut kriteerit.   Jos kriteerit täyttyvät, tuottajan on selvitettävä jokaisen produktiossa käytettävän musiikkiteoksen kustantaja ja se, onko kyseisen kustantajan omistama musiikki näyttämöteosten osalta itsehallinnoinnin piirissä. Jos kustantaja itsehallinnoi musiikkiaan, tuottajan on neuvoteltava musiikin käytön luvista, käyttöehdoista ja hinnoista kustantajan kanssa. Listaus kotimaisista kustantajista, jotka hallinnoivat itse näyttämöteokseen liittyvän liitemusiikin oikeuksia löytyy täältä.

Lupien tulee olla kunnossa ja korvausten sovittuna ennen näytäntöjen alkamista. Aikaa lupien saamiseen kannattaa varata useita viikkoja, mieluiten useampia kuukausia.

Mistä musiikin kustantajatiedon saa?

Kustantajatietoa voi etsiä netin yleisten hakupalveluiden avulla tai ottamalla yhteyttä Teoston maksulliseen palveluun tietojen etsimiseksi. Levytettyjen teosten osalta kustantajan nimi löytyy myös esimerkiksi levyn kannen tekijätiedoista.

Teoston maksullinen kustantajatietojen hakupalvelu toimii seuraavasti:
- lähetä kustantajatietokysely sähköpostilla osoitteeseen omateosto@teosto.fi
- kirjoita viestin otsikko/aiheriville (Subject) Kustantajakysely
- kerro viestissä teoksen nimi ja säveltäjä tai ainakin joku tunnettu artisti, jonka tiedät esittävän kyseistä teosta (älä ilmoita äänitteen nimeä)
- kerro kyselyssä myös omat yhteys- ja laskutustietosi laskutusta ja mahdollisia lisätietokyselyjä varten
- palvelun hinta on 65 €/alkava tunti, minimihinta on 32,50€/puoli tuntia
- puolessa tunnissa ehditään etsiä keskimäärin 15 teoksen kustantajatiedot

Ulkomaiset kustantajat

Ulkomaisten kustantajien omistaman musiikin oikeuksia näyttämöteoksissa hallinnoi suurten oikeuksien osalta ja kriteerien täyttyessä myös liitemusiikin osalta aina kustantaja itse. Näissä tapauksissa kustantaja myös määrittelee musiikin käytön hinnan ja muut käyttöehdot ja laskuttaa musiikin käytöstä tai kieltää musiikin käytön.

Ulkomaisten kustantajien yhteystiedot löydät parhaiten heidän omilta nettisivuiltaan, jotka löydät esimerkiksi netin yleisten hakupalvelujen kautta. Voit kysyä yhteystietoja myös Teoston maksullisesta kustantajatietojen hakupalvelusta (kts. ohjeet yllä).

Luvan hankkiminen musiikin tekijältä

Jos kustantamattoman eli manus-musiikin tekijä on ottanut musiikkiaan itsehallinnointiin näyttämöteosten osalta, musiikin käytöstä, hinnasta ja käyttöehdoista on sovittava  suoraan musiikintekijän itsensä kanssa. Tällöin musiikintekijä itse
• vastaa näyttämöteosten tuottajien kyselyihin
• neuvottelee musiikin käytön ehdoista ja hinnasta näyttämöteoksen tuottajan kanssa
• pyytää musiikin käyttötiedot
• laskuttaa musiikin käytön
• hoitaa mahdolliset korvausten perintätoimet
• hoitaa mahdolliset erimielisyydet musiikin käyttäjän kanssa neuvottelemalla tai tuomioistuimessa

Itsehallinnoivien musiikin tekijöiden yhteystietoja voi kysyä Teoston asiakaspalvelusta.

Luvan hankkiminen Teostosta

Teosto hallinnoi näyttämöteoksen musiikinkäyttöä, jos
• produktion musiikinkäyttö ei täytä kriteereitä
• kustantaja ei itsehallinnoi musiikkiaan
• musiikki on ns. manus-musiikkia eli musiikkia ei ole kustannettu

Viereisellä palstalla on linkki Teoston hallinnoiman Musiikki näyttämöesityksissä -luvan kuvaukseen ja hinnastoon. 

Milloin musiikinkäyttölupa tarvitaan myös Gramexilta?

Jos näyttämöteosta säestää tai sen osana soittaa elävä esiintyjä, musiikin kustantajan tai Teoston lupa musiikin esittämiseen riittää. Jos musiikkia soitetaan lisäksi tai pelkästään äänitteeltä, lupa tarvitaan kustantajien, musiikintekijöiden itsensä tai Teoston lisäksi myös Gramexilta, joka edustaa laulajia, soittajia ja kapellimestareita eli musiikin esittäjiä ja musiikkituottajia (useimmiten levy-yhtiö) ja heidän esityksiään musiikkiteoksesta tehdyillä ja jaettavilla äänitallenteilla kuten levyillä. Gramexin lupia hallinnoi GT Musiikkiluvat Oy.

Musiikin tekijänoikeus

Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käyttämisestä toisessa taidelajissa. Oikeudenhaltijoilla eli säveltäjällä, sanoittajalla tai näiden valtuuttamalla kustantajalla on toisin sanoen oikeus päättää siitä, saako heidän omistamaansa teosta käyttää esimerkiksi musikaalissa tai koreografisessa tanssiteoksessa. Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa käyttöön, hän voi määritellä teoksen käytön hinnan ja muut käyttöehdot. Oikeudenhaltijalla on myös oikeus kieltää teoksensa käyttö.

Pienten oikeuksien teos, pienet oikeudet, liitemusiikki
Näyttämöteosten yhteydessä esitettävä musiikki (sävellys tai laulu, musiikkikappale), joka on alun perin sävelletty muuhun tarkoitukseen kuin kyseistä näyttämöteosta varten, mutta joka on liitetty näyttämöteokseen.

Suurten oikeuksien teos, suuret oikeudet
Näyttämöteosta varten sävelletty ja sen näyttämötoteutuksessa esitetty musiikki, joka on esim. oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikkia.  

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin
Listaus itsehallinnoivista kustantajista ja tekijöistä

Gramexin lupia hallinnoivan GT Musiikkiluvat Oy:n nettisivut

Teoston hallinnoima Musiikki näyttämöesityksissä -lupa
Luvan esittely ja haku
Luvan hinnasto
Musiikkitietojen ilmoituslomake (pdf)

 

Tietoa kustantajille, jotka eivät ole Suomen Musiikkikustantajat ry:n jäseniä
Tiedote ja itsehallinnoinnin ilmoituslomake

Tietoa musiikintekijöille, joilla on kustantamattomia teoksia (ns. manus-tekijät)
Tiedote ja itsehallinnoinnin ilmoituslomake