Beviljande av tillstånd till icke-kommersiellt bruk av verk

Enligt den nya lagen om kollektiv förvaltning kan du själv bevilja tillstånd till icke-kommersiellt bruk av dina verk. Den upphovsrättsorganisation som förvaltar dina rättigheter (t.ex. Teosto) kan dock ställa villkor för hur denna rätt används.

Teosto har bestämt villkoren för de tillstånd till icke-kommersiellt bruk som Teostos klienter beviljar. Grunderna för villkoren har varit att klienten ger Teosto i uppdrag att uppbära ersättningar för musiklicenser, att klienternas likvärdighet respekteras, att deras rättigheter och intressen värnas samt att rättigheterna förvaltas effektivt.

Teostos villkor för beviljande av tillstånd till icke-kommersiellt bruk

Tillståndet till icke-kommersiellt bruk beviljas alltid av musikskaparen själv. Teosto eller en annan klient eller part kan inte bevilja tillstånd för din räkning. Du ska också själv ta hand om nödvändiga meddelanden till andra rättsinnehavare, tillståndshavaren och Teosto.

Tillstånd till icke-kommersiellt bruk: innehåll och villkor

Tillstånd till icke-kommersiellt bruk kan beviljas för ett visst evenemang eller en viss situation (t.ex. liveframförande). Detta evenemang eller denna situation ska avgränsas och specificeras då tillståndet beviljas.

Därför kan tillståndet inte vara bestående eller allmänt, utan tillstånd ska alltid beviljas från fall till fall.

Vid beviljande av tillstånd till icke-kommersiellt bruk ska upphovsmannen specificera vilka verk tillståndet gäller. Tillståndet gäller ingen annan användning av verken.

Tillståndet till icke-kommersiellt bruk ska vara avgiftsfritt, vilket innebär att du inte får be om eller ta emot direkt eller indirekt ersättning för det tillstånd du beviljat. Om du utnyttjar Creative Commons-licenser eller liknande verksamhetsmodeller vid beviljandet av tillstånd till icke-kommersiellt bruk, ska tillståndsvillkoren endast möjliggöra icke-kommersiellt bruk av verket.

Meddelande till andra rättsinnehavare

När du överväger att bevilja tillstånd till icke-kommersiellt bruk ska du beakta verkens eventuella andra rättsinnehavare. Till exempel upphovsmännen till ett gemensamt verk har gemensam upphovsrätt till verket. När upphovsmännens andelar inte är självständiga verk är det fråga om ett gemensamt verk (verket kan t.ex. ha två kompositörer). Ett sammansatt verks delar är däremot självständiga, och deras upphovsmän har separat rätt till sina andelar (t.ex. komposition och sångtext).

Även verkets förläggare kan med stöd av förlagsavtalet ha rätt att bestämma om användningen av verket. Om Teostos andra rättsinnehavarklienter har rätter gällande dina verk, ska du informera dem om att du ska bevilja tillstånd till icke-kommersiellt bruk av verket och att de har rätt att för sin egen del bestämma om beviljandet av ett motsvarande tillstånd.

Meddelande till tillståndshavaren

När du beviljar tillstånd till icke-kommersiellt bruk ska du meddela tillståndshavaren att tillståndet endast gäller dina verk och de till dig hörande rättigheter som gäller dessa verk. Det tillstånd som du beviljar gäller inga andra verk som eventuellt används vid evenemanget eller användningssituationen i fråga.

Därför ska du meddela tillståndshavaren att allt utnyttjande av Teostos klienters verk vid evenemanget eller användningssituationen i fråga omfattas av Teostos licenseringsverksamhet, till den del tillståndshavaren inte har fått tillstånd till icke-kommersiellt bruk även från andra klienter hos Teosto. Ett tillstånd till icke-kommersiellt bruk utesluter eller begränsar inte musikanvändarens skyldighet att rapportera om användningen av verken till Teosto.

Meddelande till Teosto

Du ska själv meddela Teosto varje tillstånd till icke-kommersiellt bruk som du beviljat före evenemanget eller användningssituationen eller senast fem dagar efter detta. Meddelandet ska lämnas genom att fylla i bifogat blankett.

Skyldigheten att lämna ett meddelande kan inte överföras till en annan klient hos Teosto eller till tillståndshavaren eller en annan tredje part.