Klientavtalet för rättsinnehavare förnyades

Från och med början av 2017 trädde den nya lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt i kraft. Lagen förutsatte att Teosto förnyade klientavtalet för rättsinnehavare. 

De rättigheter som Teosto förvaltar delades i kategorier

Den viktigaste ändringen i klientavtalet är att de rättigheter som upplåtits till Teostos förvaltning har delats in i mer detaljerade rättighetskategorier än tidigare. Utsträckningen av de rättigheter som omfattas av Teostos klientavtal förändrades inte i och med att rättighetskategorierna infördes, utan rättigheterna har bara kategoriserats på ett nytt sätt. 


Klicka på bilden för att se en större bild

Avlägsnande av rättighetskategorier eller geografiska områden från Teostos förvaltning

Det förnyade klientavtalet gör det möjligt för en upphovsman som gett Teosto förvaltningsfullmakt att, om han eller hon så önskar, avlägsna rättighetskategorier från Teostos förvaltning och begränsa den fullmakt han eller hon gett till Teosto så att den berör bara vissa geografiska områden. Upphovsmannen ska dock observera att avlägsnandet av rättighetskategorier eller geografiska områden kan förutsätta samtycken från rättsinnehavare med rättigheter gällande upphovsmannens verk, såsom gemensamma verks andra upphovsmän eller verkens förläggare.

Om du avlägsnar rättighetskategorier eller geografiska områden från Teostos förvaltning, beviljar Teosto inte längre användningstillstånd för dina verk och samlar inte upphovsrättsersättningar inom de användningsområden eller geografiska områden som omfattas av de avlägsnade kategorierna eller områdena. 

Beviljande av tillstånd för icke-kommersiellt bruk

Lagen om kollektiv förvaltning gör det möjligt för dig att själv bevilja tillstånd för icke-kommersiellt bruk av dina verk. Beviljandet av tillstånd för icke-kommersiellt bruk förutsätter att du har säkerställt att även eventuella andra rättsinnehavare med rättigheter gällande dina verk, såsom gemensamma verks andra upphovsmän eller dina verks förläggare, är villiga att bevilja tillståndet. 

Om du beviljar tillstånd för icke-kommersiellt bruk av dina verk, meddela detta alltid till Teosto så att vi vid licensering av rättigheter och i samband med avräkningar kan beakta även de tillstånd som du själv beviljat.

Mer information om beviljande av tillstånd till icke-kommersiellt bruk får du genom att kontakta vår kundtjänst.

Nuvarande självförvaltningsområden och meddelanden om självförvaltning

Förnyandet av klientavtalet och ändringarna i avtalet påverkar inte de aktuella självförvaltningsområdena eller de meddelanden om självförvaltning som du eventuellt lämnat.