Teostos medlemskap

Teosto är en ideell förening, vars medlemmar fattar beslut om riktlinjerna för verksamheten vid medlemsmöten. Vid medlemsmötena, som hålls två gånger per år, utses också Teostos styrelse.

Medlemmarna har rätt att delta i föreningens möten och i beslutsfattandet. En medlem kan också väljas in i Teosto styrelse. I övrigt gäller samma regler för både kunder och medlemmar.

Teosto har drygt 760 medlemmar. Teosto har även samfundsmedlemmar, dit bland andra Finlands Tonsättare rf, Finlands musikskapare rf, Finska Musikförläggareföreningen rf och Suomen Kirjailijaliitto ry hör.

Vid medlemsmötet får du delta i beslutsfattandet

Teostos medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid medlemsmötet besluter medlemmarna om riktlinjerna för verksamheten och utser en styrelse. Medlemmarna kan också ta upp frågor som rör föreningens verksamhet till behandling vid medlemsmötet.

Den styrelse som medlemsmötet väljer representerar föreningen, sköter dess egendom och ansvarar för dess ekonomi, utser föreningens verkställande direktör och övervakar verksamheten på föreningens byrå. Medlemsmöten ordnas två gånger per år. Varje medlem har en röst vid föreningens möte.

Ansök om medlemskap i Teosto

Teosto har för närvarande omkring 760 medlemmar, som fattar beslut om Teostos verksamhet. Medlemmarna samlas två gånger per år för att fatta beslut om riktlinjerna för Teostos verksamhet. Medlemmarna väljer också Teosto styrelse.

Musikskapare och musikförläggare samt registrerade fackliga föreningar som företräder musikskapare eller musikförläggare och som har förutsättningar att främja föreningens syfte och verksamhet kan ansöka om medlemskap i Teosto. Andra personer, organisationer och sammanslutningar kan inte ansöka om medlemskap.

Medlemskapsvillkor för musikskapare

Musikskapare, det vill säga kompositörer, arrangörer, textförfattare och författare, som är kunder hos Teosto kan ansöka om medlemskap. En förutsättning för medlemskap är att kunden innan ansökan lämnas in har fått avräkningar till minst det minimibelopp som Teostos medlemsmöte fastställt.  

År 2017 fastställde mötet minimibeloppet för avräkningar för musikskapare som söker medlemskap till totalt 3 000 euro. Musikskaparen måste ha tjänat in detta belopp inom de sex räkenskapsperioder (kalenderår) som närmast föregått året för ansökan.

Till avräkningarna räknas alla upphovsrättsersättningar som Teosto efter avdrag för kostnader och avdrag till nationella medel har avräknat till den sökande utgående från de rättigheter som den sökande överlåtit till Teosto enligt kundavtalet.

Medlemskapsvillkor för musikförläggare

Musikförläggare som är kunder hos Teosto kan ansöka om medlemskap. En förutsättning för medlemskap är att kunden under högst de sex räkenskapsperioder som närmast föregått ansökan fått avräkningar till minst det minimibelopp som Teostos medlemsmöte fastställt.

År 2017 fastställde mötet minimibeloppet för avräkningar för förläggare som söker medlemskap till 7 500 euro, som den sökande måste ha tjänat in under de högst sex räkenskapsperioder (kalenderår) som närmast föregått ansökan.

Till avräkningarna räknas alla upphovsrättsersättningar som Teosto efter avdrag för kostnader och avdrag till nationella medel har avräknat till den sökande utgående från de rättigheter som den sökande överlåtit till Teosto enligt kundavtalet.

En musikförläggare som ansöker om medlemskap måste också enligt förlagsavtal representera minst fyra sådana musikskapare som var och en under högst de tre räkenskapsperioder som närmast föregått ansökan fått avräkningar från Teosto på totalt minst 300 euro och som var och en har minst fem verk som den sökande är förläggare för registrerade hos Teosto.

Medlemskapsvillkor för föreningar som representerar musikskapare eller musikförläggare

Registrerade fackliga föreningar som företräder musikskapare eller musikförläggare och som har förutsättningar att främja föreningens syfte och verksamhet kan ansöka om medlemskap.

År 2017 fastställde medlemsmötet mer detaljerade medlemskapsvillkor för sådana föreningar:

  • Föreningens huvudsakliga syfte är att främja den upphovsrättsliga ställningen för rättsinnehavare till musikaliska verk
  • Föreningens medlemskår ska huvudsakligen bestå av professionella rättsinnehavare till musikaliska verk, antingen musikskapare eller musikförläggare
  • Till föreningen ska höra minst 50 sådana musikskapare som är medlemmar i Teosto eller minst 15 sådana musikförläggare som är medlemmar i Teosto, som inte är medlemmar i någon annan registrerad facklig förening som redan är medlem i Teosto.

Hur ansöker man om medlemskap?

Om du överväger att ansöka om medlemskap, kontakta först Teostos kundtjänst för att försäkra dig om att du uppfyller villkoren för medlemskap.

Teostos styrelse fattar beslut om inval av medlemmar kontinuerligt under året. Besluten om medlemskap fattas utgående från ovan nämnda villkor för medlemskap.

Medlemskapet träder i kraft när styrelsen har godkänt medlemsansökan.

Enligt de kriterier som Teostos medlemsmöte beslutat om 26.4.2017 kan styrelsen avslå en medlemsansökan om

  • den sökande inte uppfyller de villkor för medlemskap som är i kraft enligt Teostos stadgar eller medlemsmötets beslut
  • den sökande som Teostos kund på ett väsentligt sätt har försummat de skyldigheter som den sökande i kundavtalet har förbundit sig till eller
  • den sökande genom sitt agerande har skadat eller försökt skada föreningens eller dess rättsinnehavarmedlemmars upphovsrättsliga eller andra intressen.

Alla som har lämnat in ansökningar kontaktas när styrelsen har behandlat medlemsansökan.

Att ansluta sig som medlem kostar ingenting.

Teostos kuntjänst:

Om du har frågor betjänar vår kundtjänst på telefonnummer 010 808 118* och via e-post omateosto@teosto.fi 
*Samtal till ett 01080-servicenummer kostar 8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min från inhemska fasta telefoner och 8,28 cent/samtal + 17,04 cent/min från mobiltelefoner.