Siirry sisältöön

Tekijänoikeuskorvaus on musiikintekijän tuloa

08.05.2014

Teosto maksaa esitys- ja tallennuskorvauksia asiakkainaan oleville musiikintekijöille ja -kustantajille neljästi vuodessa. Päätilitys on kesäkuussa, jolloin maksetaan suurin osa edelliseltä vuodelta laskutetuista esityskorvauksista.

Mistä tilitettävät rahat tulevat?

Teoston tilitys perustuu musiikin käyt­täjien maksamiin esityskorvauksiin. Te­osto myy musiikin käyttäjille lupia, jotta he voivat käyttää musiikkia oman liike­toimintansa edistämiseksi sekä asi­akkaidensa ja henkilöstönsä iloksi.

Lupien hinnat perustuvat Teoston ja musiikinkäyttäjien välisiin sopimuk­siin ja Teoston hinnastoihin. Musiikin­käytön hinnat ja sopimukset neuvotel­laan pääosin toimialajärjestöjen kans­sa. Näin varmistetaan, että musiikin­käytön hinnat ja toimintatavat ovat sa­manlaiset kaikille musiikkia käyttävil­le asiakkaille.

Teosto kerää eri tavoin käyttäjiltä tietoa siitä, mitä musiikkia on soitettu. Tieto­jen perusteella Teosto tilittää korvauk­set niille asiakkainaan oleville musiikin­tekijöille, joiden musiikkia on esitetty.

Ennen tekijöille maksettavaa tilitystä Teosto vähentää kerätyistä varoista toi­minnastaan aiheutuvat kulut sekä kan­sallisten varojen vähennyksen. Kansal­lisilla varoilla tuetaan kotimaisen mu­siikin esittämistä muun muassa Teos­ton jäsenjärjestöjen kautta myönnettä­vin avustuksin.

Miten tilitys maksetaan?

Tekijälle maksettavan tilityksen summa vaihtelee esityspaikan, esityksen kes­ton ja käyttäjän maksaman korvauk­sen mukaan. Teosto maksaa asiakkail­leen myös NCB:n (Nordisk Copyright Bureaun) keräämät tallennuskorvauk­set musiikin tallentamisesta esimerkik­si äänitteille tai tv-ohjelmiin.

Tilityksessä käytetään erilaisia kertoi­mia, joiden avulla huomioidaan esimerkiksi musiikin merkitys tv-ohjelmassa tai konsertissa ollut yleisömäärä. Kertoimien ja painotusten avulla teki­jöille ja kustantajille saadaan maksettua musiikin todellista käyttöä vastaava ti­litys. Tilityksen ehtona on, että musii­kintekijä on tehnyt Teostolle ilmoituk­sen kaikista teoksistaan. Vain niistä teoksista, joista on tehty teosilmoitus, voidaan maksaa tilitystä.

Tilitysjärjestelmän kehittämisestä vastaa Teoston tilitys- ja jakosääntö­toimikunta. Toimikunnassa on muka­na musiikin tekijöitä ja kustantajia sekä Teoston toimiston edustajia. Lopullisis­ta tilityssäännöistä päättää Teoston jä­senkokous.

Asiat, jotka vaikuttavat esityskorvausten tilitykseen

  • missä mediassa tai palvelussa musiikkia on soitettu
  • esitysryhmäkerroin, jolla esimerkiksi radiossa esitettävälle live-musiikille voidaan määrittää suurempi kerroin kuin äänitteeltä soitetulle musiikille
  • esityksen kesto
  • esityskerrat
  • tekijöiden sopimat teoksen jako-osuudet, jotka määrittävät, minkä osan säveltä­jä, sanoittaja, sovittaja ja kustantaja saavat teokselle maksettavasta korvauksesta

Katso, miten tilitys toimii

Miten tilitys lasketaan eri kanavissa ja palveluissa käytetylle musiikille?

 

Jaa somessa