Kysymyksiä ja vastauksia itsehallinnoinnista tapahtumajärjestäjille

Mitä asiakassopimusuudistuksessa tapahtuu, mitä se tarkoittaa?  
Vastaus: Uusi asiakassopimus tuo Teoston suorina asiakkaina oleville oikeudenomistajille eli säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin. Jatkossa säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat voivat aiempaa joustavammin yhteisellä päätöksellä sopia itse musiikkinsa käytöstä, mutta olla samalla myös Teoston asiakkaita.

Keitä musiikintekijöitä uudistus koskee?
Vastaus: Uudistus koskee vain Teoston suorina asiakkaana olevia oikeudenomistajia eli säveltäjiä, sanoittajia ja musiikkikustantajia.

Ketkä ovat Teoston suoria asiakkaita?
Vastaus: Teoston suoria asiakkaita ovat ne säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat, jotka ovat tehneet Teoston kanssa asiakassopimuksen. Teosto edustaa Suomessa myös muiden maiden tekijänoikeusjärjestöihin kuuluvia oikeudenomistajia vastavuoroisuussopimuksiin perustuen. Teoston asiakassopimusuudistus ei koske vastavuoroisuussopimuksilla Teoston edustuksessa olevia oikeudenomistajia. 

Mitä teoksia tai musiikkia uudistus koskee?
Vastaus: Uudistus koskee vain Teoston suorina asiakkaina olevien oikeudenomistajien säveltämää, sanoittamaa ja/tai kustantamaa musiikkia.

Miksi uudistus tehdään?
Vastaus: Uudistuksen taustalla on Teoston Kuluttaja- ja kilpailuvirastolle (KKV) tekemä sitoumusehdotus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018.  Uudistuksen tavoitteena on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita.

Vaikuttaako tämä uudistus myös ulkomaisiin musiikintekijöihin tai esiintyjiin?
Vastaus: Tämä uudistus koskee vain Teoston suoria asiakkaita, jotka ovat Teoston asiakassopimuksen piirissä. Ulkomaiset musiikintekijät ja kustantajat eivät yleensä ole Teoston suoria asiakkaita ja eikä Teoston asiakassopimuksen uudistaminen näin ollen koske heitä. Joidenkin ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen asiakassopimukset ovat kuitenkin mahdollistaneet jo aiemmin itsehallinnoinnin, joten Suomessakin on jo ollut muutamia ulkomaisia esiintyjiä, joiden esittämä musiikki on itsehallinnoitua.

Mikä uudistuksen myötä muuttui?
Vastaus: Asiakassopimusuudistuksen myötä tekijät ja kustantajat voivat jatkossa yhteisellä päätöksellä

- irrottaa yksittäisen tai useamman teoksen Teoston hallinnoinnista ja 
- myöntää itse luvan omien teostensa käyttöön yksittäisissä käyttötilanteissa

Teoksen kaikkien tekijöiden ja kustantajien täytyy hyväksyä ja vahvistaa mahdollinen teoksen irrottaminen tai käyttöoikeuden myöntäminen. Teoksen tai teokset voi myös palauttaa Teoston hallintaan siitä erikseen ilmoittamalla. ​

Onko itsehallinnointi eri asia kuin suoralisensointi?
Vastaus: Ei ole. Itsehallinnointi ja suoralisensointi tarkoittavat samaa, mutta samasta asiasta puhutaan kahdella eri nimellä.

Voivatko säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat siis jatkossa sopia tekijänoikeuksistaan Teoston ”ohi”?
Vastaus: Kyllä, jos he niin yhteisellä päätöksellään haluavat. Musiikintekijät ja kustantajat ovat jo aiemminkin itsehallinnoineet omia oikeuksiaan tietyissä tapauksissa, nyt tähän liittyvät mahdollisuudet ja oikeudet laajenivat. Tekijät ja kustantajat voivat myös jatkaa yhteistyötä Teoston kanssa entiseen malliin, jolloin Teosto hallinnoi ja valvoo kaikkia heidän Teostolle luovuttamiaan oikeuksia.

Miten Teoston asiakassopimusuudistuksen mahdollistama koko teoksen irrottaminen itsehallinnointiin toimii käytännössä?
Vastaus: Oikeuksien itsehallinnointi toimii niin sanotulla opt out -mallilla, eli teoksen irrottaminen itsehallinnointiin edellyttää oikeudenomistajilta aina erillistä ilmoitusta Teostolle. Irrottaminen astuu voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun Teosto on oikeudenomistajilta saanut kirjallisen ilmoituksen asiointipalvelussa teoksen irrottamisesta itsehallinnointiin. Kun teos on irrotettu Teoston hallinnoinnista, oikeudenomistajien täytyy itse sopia kaikesta sen käytöstä,  eikä Teosto myönnä irrottamisen jälkeen irrotettua teosta koskevia käyttölupia. Teoston suositus on, että myös itsehallinnoinnissa olevien teosten käytöstä sovitaan kirjallisesti hyvissä ajoin ennen suunniteltua musiikin käyttöä.  

Kuka voi irrottaa teoksen itsehallinnointiin?
Vastaus: Teoksen tai teokset voi irrottaa itsehallinnointiin teoksen säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat yhteisellä päätöksellä siinä tapauksessa, että he kaikki ovat Teoston suoria asiakkaita ja he antavat yhteisesti kirjallisen suostumuksen itsehallinnointiin. Itsehallinnoinnista täytyy ilmoittaa Teostolle viimeistään 30 päivää ennen haluttua itsehallinnoinnin alkamispäivää. Kun teos on irrotettu Teoston hallinnoinnista, oikeudenomistajien täytyy itse sopia kaikesta sen käytöstä,  eikä Teosto myönnä irrottamisen jälkeen irrotettua teosta koskevia käyttölupia. Teoston suositus on, että myös itsehallinnoinnissa olevien teosten käytöstä sovitaan kirjallisesti hyvissä ajoin ennen suunniteltua musiikin käyttöä.  

Mitä käyttöoikeuden myöntäminen yksittäiseen, tapauskohtaiseen käyttötilanteeseen tarkoittaa?
Vastaus: Oikeudenomistajat voivat yhteisellä päätöksellä itsehallinnoida yksittäisiä käyttötilanteita tapauskohtaisesti eli myöntää itse luvan musiikkinsa käyttämiselle yksittäisessä, tapauskohtaisessa käyttötilanteessa. Tällaisia käyttötilanteita voivat olla esimerkiksi yksittäinen konsertti, tv-ohjelma tai muu esitys.

Miten Teoston asiakassopimusuudistuksen mahdollistama tapauskohtainen itsehallinnointi toimii käytännössä?
Vastaus: Jos oikeudenomistajat haluavat hallinnoida itse teoksensa tapahtumassa, se edellyttää oikeudenomistajilta aina erillistä kirjallista ilmoitusta Teostolle viimeistään 30 päivää ennen tapahtumaa, jonka musiikinkäytön oikeuksia oikeudenomistajat haluavat yhteisellä päätöksellä itsehallinnoida. Itsehallinnoinnista ilmoittaminen annettua määräaikaa myöhemmin tai tapahtuman jälkeen ei ole mahdollista. Jos oikeudenomistajat haluavat itsehallinnoida teoksensa tapahtumassa, tulee oikeudenomistajien sopia musiikin käytöstä tapahtumassa musiikin käyttäjän, kuten tapahtumajärjestäjän, kanssa erikseen. Teoston suositus on, että musiikin käytöstä sovitaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa kirjallisesti.

Mitä muutos tarkoittaa festivaalien konserttien ja keikkojen järjestäjille? 

Vastaus: Musiikinkäyttäjät – esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestäjät - voivat jatkaa asiakkuuttaan Teoston kanssa kuten ennenkin. Tavoitteenamme on jatkossakin mahdollistaa monipuolinen musiikin käyttö tarjoamalla siihen kattavat luvat. Kuhunkin käyttötilanteeseen hankittu, voimassa oleva Teoston musiikinkäyttölupa kattaa tapahtuman lupatarpeen, ellei musiikin oikeudenomistaja erikseen ilmoita hallinnoivansa oikeuksiaan tietyssä tapahtumassa.

Mistä voin tapahtumaa järjestäessäni tietää, kuka oikeuksia milloinkin hallinnoi? 
Vastaus: Tapahtumajärjestäjät saavat jatkossakin tarvitsemansa musiikin esitysluvat Teostosta aivan samalla tavalla kuin ennenkin. Toimintamalli on erilainen vain siinä tapauksessa, jos oikeudenomistajat ottavat yhteyttä tapahtumajärjestäjään ennen tapahtumaa ja erikseen ilmoittavat, että he yhteisellä päätöksellä myöntävät itse esitysluvan omille teoksilleen. Tässä tapauksessa oikeudenomistajien vastuulla on myös todentaa itsehallinnointi tapahtumajärjestäjälle.

Minulla on voimassa oleva Teoston Tapahtumalupa tai elävän musiikin esityslupa (ELMU-lupa). Joudunko silti selvittämään tapahtumaa järjestäessäni, kuka musiikin esitysoikeuksia hallinnoi?
Vastaus: Voimassa oleva Teoston musiikinesityslupa kattaa jatkossakin tapahtumajärjestäjän lupatarpeen, jos oikeudenomistajat eivät erikseen ilmoita hänelle itsehallinnoinnista ja todenna sitä ennen tapahtumaa. Vastuu itsehallinnoinnin todentamisesta on oikeudenomistajalla, ei tapahtumajärjestäjällä.

Esiintymään tulossa oleva artisti/bändi on ilmoittanut itsehallinnoivansa esittämäänsä musiikkia. Kuinka toimin?
Vastaus: Jos oikeudenomistajat ilmoittavat tapahtumajärjestäjälle yhteisestä päätöksestään itsehallinnoida tietyn tapahtuman musiikinkäyttöä, tapahtumajärjestäjän kannattaa sopia oikeudenomistajien kanssa kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan esitysluvan ehdoista, hinnasta ja maksuehdoista. Samalla voi selvittää, kuka tai mikä taho esityskorvauksen laskuttaa. Musiikin esityslupaan liittyvistä asioista voi sopia esityssopimuksen tekemisen yhteydessä.

Tapahtumassani on monta esiintyjää, joista yksi tai useampi ilmoittaa itsehallinnoivansa esittämäänsä musiikkia, mutta osa ei ilmoita mitään. Kuinka toimin?
Vastaus: Sovi itsehallinnoinnista asianmukaisesti ilmoittaneiden oikeudenomistajien kanssa  kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan esitysluvan ehdoista, hinnasta ja maksuehdoista. Teosto hallinnoi niiden oikeudenomistajien musiikkia, jotka eivät ole erikseen ilmoittaneet itsehallinnoinnista.

Voinko hankkia musiikin esitysoikeudet suoraan musiikin tekijältä tai artistilta? 
Vastaus: Musiikin tekijät eli säveltäjät tai sanoittajat eivät aina itse esitä tekemäänsä musiikkia eli ole artisteja. Musiikin käyttöoikeuksia voivat hallinnoida ja lupia myöntää vain Teosto tai säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat itse, jos he yhteisellä päätöksellä haluavat itsehallinnoida oikeuksiaan. Jos artisti on itse myös tehnyt esittämänsä musiikin, hän voi itsehallinnoinnin kriteerien täyttyessä ja niin halutessaan hallinnoida musiikkinsa käyttöoikeuksia itse tai Teosto voi hallinnoida oikeuksia hänen puolestaan.

Tapahtumassani soitetaan myös taustamusiikkia silloin, kun artisti tai bändi ei esiinny. Miten toimin taustamusiikin osalta, jos esiintyjä on ilmoittanut itsehallinnoivansa esittämäänsä musiikkia?
Vastaus: Tapahtumien taustamusiikin lisensointi säilyy ennallaan. Siinä tapauksessa, että artistin tai bändin esittämä musiikki on itsehallinnoitua, Teosto myöntää esitysluvan vain taustamusiikille ja laskuttaa sen käyttökorvauksen (Tapahtumalupa tai Taustamusiikki tapahtumassa -pienlupa).

Miten muutos vaikuttaa Teoston musiikinkäyttölupien hinnoitteluun? 
Vastaus: Teoston hinnoittelu tulee perustumaan jatkossakin massalisensointiin eikä teoskohtaiseen hinnoitteluun. Yksittäisten teosten itsehallinnointi ei vaikuta Teoston musiikinkäyttölupien hinnoitteluun.