Lisätietoa tv- ja tuotantoyhtiöille av-tuotantojen itsehallinnoinnista

Teoston oikeudenomistajien asiakassopimus uudistui 18.3.2019. Uusi asiakassopimus tuo Teoston asiakkaana oleville säveltäjille, sanoittajille ja musiikkikustantajille lisää joustoa tekijänoikeuksien hallinnointiin: jatkossa säveltäjät, sanoittajat ja kustantajat voivat yksittäisissä tapauksissa sopia itse aiempaa joustavammin musiikkinsa käytöstä, vaikka he ovat Teoston asiakkaita.

Asiakassopimuksen uudistamisen taustalla on Teoston Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) tekemä sitoumus, jonka KKV hyväksyi 18.12.2018. Uudistuksen tavoitteena on kehittää Teoston toimintaa ja palveluita vastaamaan asiakkaidemme ja markkinoiden muuttuvia tarpeita.

Asiakassopimuksen uudistuksen myötä Teoston oikeudenomistaja-asiakkaina olevat säveltäjät, sanoittajat ja musiikkikustantajat voivat niin halutessaan:

1. irrottaa yksittäisen tai useamman teoksen Teoston hallinnoinnista ja
2. myöntää itse luvan omien teostensa käyttöön yksittäisissä käyttötilanteissa

Säveltäjien, sanoittajien ja musiikkikustantajien ei ole kuitenkaan pakko ottaa käyttöön asiakassopimuksen uudistuksen mukanaan tuomia joustoja, vaan he voivat jatkossakin valtuuttaa Teoston hoitamaan oikeuksiensa hallintaa samalla tavalla kuin tähänkin asti.

Oikeudenomistajien uudistettu asiakassopimus tulee voimaan automaattisesti 18.3.

Oikeuksien hallinnointi asiakassopimusuudistuksen jälkeen

Sekä tuotantomusiikin että NCB:n synkronointi- ja tallennusoikeuksien itsehallinnointimalli ovat edelleen voimassa. Uudistuksen myötä av-tuotantojen itsehallinnointimahdollisuudet laajenevat sekä tuotantomusiikin että alla mainittujen av-tuotantojen osalta myös esitysoikeuksiin. 

Av-tuotannot, joiden synkronointi- ja tallennusoikeudet ovat jo aiemmin olleet itsehallinnoinnissa ja joiden esitysoikeuksille oikeudenomistajat voivat jatkossa niin halutessaan myöntää käyttöluvan itse:

  • Pitkät elokuvat
  • Mainokset
  • Kaupalliset lyhytelokuvat tai dokumentit

Tuotannot, joiden synkronointi-, tallennus- ja/tai esitysoikeuksille oikeudenomistajat voivat jatkossa niin halutessaan myöntää käyttöluvan itse:

  • TV-tuotannot (kaikki tuotantotyypit, kunhan käyttötilanne on yksittäinen kuten  esim. yksi tv-sarjan tuotantokausi tai tv-elokuva)*
  • Ei-kaupalliset av-tuotannot (esim. oppilasvideot, oppilastyöt, lyhytelokuvat, dokumentit, jotka eivät mene elokuvateatterilevitykseen)
    *tv-sarjan eri tuotantokaudet ovat erillisiä käyttötilanteita

​Oikeudenomistajan itse myöntämä käyttölupa

Teoston oikeudenomistaja voi myöntää itse käyttöluvan musiikkinsa käyttöön missä tahansa yksittäisessä av-tuotannossa. Käyttöoikeuden myöntäminen edellyttää teosten kaikkien säveltäjien, sanoittajien ja kustantajien suostumusta.

Oikeudenomistajan on tehtävä käyttöluvan myöntämisestä Teostolle ilmoitus määrämuotoisella lomakkeella, jossa oikeudenomistaja kertoo:

  • mitä oikeuksia hänen myöntämänsä käyttölupa koskee: esitys-, tallennus- ja/tai synkronointioikeudet
  • aikaraamin, jonka ajaksi teokselle myönnetään käyttölupa
  • mitä tv-kanavia ja/tai suoratoistopalveluita käyttölupa koskee.

Oikeudenomistaja voi itse myöntää käyttöluvan enintään kahden vuoden ajaksi. Määräajan päättyessä teos palautuu Teoston hallinnointiin, ellei oikeudenomistaja uusi Teostolle tekemäänsä ilmoitusta.

Jos oikeudenomistajat ovat ilmoittaneet haluavansa lisensoida musiikkinsa käytön itse, ei Teosto lisensoi kyseistä käyttöä, vaan esitysoikeudet on hankittava suoraan kyseisiltä oikeudenomistajilta. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat sopivat itse myös musiikin käytön korvauksesta.

Mistä tiedän, kuka hallinnoi tv-ohjelmassa esitettävän tai osana ohjelmaa olevan musiikin esitysoikeuksia?

Tv-yhtiöt saavat tarvitsemansa musiikin esitysluvat Teostosta aivan samalla tavalla kuin ennenkin.

Siinä tapauksessa, että oikeudenomistaja ottaa yhteyttä tv-yhtiöön tai tuotantoyhtiöön ja erikseen ilmoittaa, että hän myöntää itse esitysluvan omille teoksilleen, oikeudenomistajan vastuulla on myös todentaa itsehallinnointi tv- tai tuotantoyhtiölle.

Tv-yhtiön voimassa oleva sopimus Teoston kanssa musiikin esittämistä koskien kattaa siis jatkossakin tv-yhtiön esityslupatarpeen, jos oikeudenomistaja ei erikseen ilmoita tv-yhtiölle itsehallinnoinnista ja todenna sitä. Vastuu itsehallinnoinnin todentamisesta on oikeudenomistajalla, ei tv-yhtiöllä.

Siinä tapauksessa, että oikeudenomistaja ilmoittaa tv-yhtiölletai tuotantoyhtiölle esitysluvan itsehallinnoinnista, tv-yhtiön kannattaa sopia oikeudenomistajan kanssa kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan esitysluvan ehdoista, hinnasta ja maksuehdoista. Samalla voi selvittää, kuka tai mikä taho esityskorvauksen laskuttaa.

Sopimuslisenssikäytäntö

Koska nyt tehtävä uudistus koskee vain Teoston asiakkaana olevia oikeudenomistajia, tekijänoikeusjärjestöihin kuulumattomia tekijöitä koskeva sopimuslisenssikäytäntö säilyy pääosin ennallaan. Jos Teoston asiakkaana oleva oikeudenomistaja irrottaa teoksensa kokonaan Teoston hallinnoinnista eli käyttää kielto-oikeuttaan, irrotettu teos ei sen jälkeenenää kuulu sopimuslisenssin piiriin.

Musiikin raportointi ja esityskorvausten hinnoittelu

Tällä hetkellä tv-yhtiöiden raportointimalleihin ja prosesseihin ei ole tulossa muutoksia. Mahdollisista myöhemmin tehtävistä raportointikäytäntöjen muutoksista sovitaan tv-yhtiöiden kanssa erikseen.

Yksittäisten teosten esitysoikeuksien itsehallinnointi ei vaikuta Teoston massalisenssien hintaan.