Miten tilitys lasketaan eri kanavissa ja palveluissa käytetylle musiikille?

Televisio
Televisioyhtiöt maksavat musiikin käytöstä Teoston ja yhtiöiden välisten sopimusten mu­kaisen esityskorvauksen. Kanavat toimittavat Teostolle tarkat tiedot lähetetyistä ohjelmista ja niiden sisältämästä musiikista. Ulkomailta tiedot saadaan Teoston sisarjärjestöjen kautta.

Televisiossa esitettyjä sisältöjä ryhmitellään tilityksessä sen perusteella, millainen roo­li musiikilla on ohjelmassa. Näin esimerkiksi tv-sarjoissa ja mainoksissa oleva musiikki on tilityksessä määritelty erihintaiseksi.

Radio
Radioyhtiöt ja -asemat maksavat Teostolle esi­tyskorvauksia joko Teoston kanssa tehdyn so­pimuksen perusteella tai liikevaihtonsa mu­kaan. Liikevaihtoon perustuvan maksun suu­ruus on muutamia prosentteja liikevaihdosta, riippuen siitä, kuinka paljon musiikkia käy­tetään.

Radiokanavat toimittavat Teostolle tarkat tiedot soit­tamastaan musiikista. Musiikintekijän saa­ma korvaus riippuu muun muassa siitä, mi­hin kellonaikaan hänen teostaan on esitetty ja kuinka kattava kuuluvuusalue musiikkia soit­tavalla kanavalla on.

Konsertit, festivaalit ja keikat
Konsertin tai festivaalin järjestäjä maksaa musiikin käytöstä esityskorvauksen, joka perustuu maksullisissa tapahtumissa lippu­tuloihin ja maksuttomissa tapahtumissa ylei­sömäärään. Keikkojen esityskorvaukset pe­rustuvat joko todelliseen tai potentiaaliseen yleisömäärään (pääsymaksuttomat tilaisuu­det) tai tilaisuuden lipputuloihin.

Teostolla on sopimukset kuntien, seurakun­tien ja muun muassa musiikkioppilaitosten kanssa musiikin esityskorvausten maksami­sesta ja esitystietojen ilmoittamisesta. Esi­merkiksi kunnat maksavat musiikinkäytös­tään kunnan asukaslukuun perustuvan vuo­sikorvauksen.

Jotta Teosto voi tilittää esityskorvaukset edel­leen musiikintekijöille ja kustantajille, Teosto tarvitsee joko järjestäjiltä tai esiintyjiltä tar­kan selvityksen, mitä ja kenen teoksia tapah­tumissa on esitetty.

Taustamusiikki
Yritykset käyttävät usein taustamusiikkia asiakastiloissaan myynnin edistämiseen ja tunnelman luomiseen. Yritykset maksavat Teostolle taustamusiikin käytöstä esityskor­vaukset esimerkiksi asiakastilojen pinta-alan tai asiakaspaikkojen määrän mukaan.

Teosto selvittää kahden vuoden välein toteu­tettavalla taustamusiikkitutkimuksella, mitä taustamusiikin lähteitä yritykset käyttävät. Tilitys- ja jakosääntötoimikunta sekä Teos­ton hallitus hyödyntävät tutkimustietoja teh­dessään päätöksen taustamusiikin tilitykses­tä. Taustamusiikista laskutettavat tulot tilite­tään tekijöille radio-, tv- ja live-tapahtumien esitystietojen perusteella.

Tilitykset ulkomailta
Teosto on tehnyt vastavuoroisuussopimuksen lähes 70 ulkomaisen sisarjärjestönsä kanssa. Sopimuksilla varmistetaan, että ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt huolehtivat tekijänoi­keuksien edistämisestä ja esityskorvausten laskuttamisesta omassa maassaan sekä tilit­tävät Teoston kautta suomalaisille tekijöil­le korvaukset heidän musiikkinsa käyttämi­sestä ulkomailla. Vastaavasti Teosto edustaa muiden maiden tekijöiden ja kustantajien oi­keuksia Suomessa ja huolehtii heidän musiik­kinsa lisensoinnista ja esityskorvausten tilit­tämisestä.

Ulkomailta maksetut korvaukset jakautuvat yleensä samankaltaisiin tilitysluokkiin kuin kotimainenkin tilitys. Jokaisella järjestöllä on kuitenkin oma tilityssääntönsä, johon Teosto ei voi vaikuttaa.

Tilitykset online-palveluista
Online-palveluiden musiikinkäytöstä mak­settavat korvaukset perustuvat palveluntarjo­ajien ja Teoston välisiin sopimuksiin. Online-musiikinkäytön tilitykseen voi vaikuttaa muun muassa palvelun maksullisuus, esitys­tapa, käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla palvelussa. Online-tilitystä maksetaan niistä palveluista, jotka ovat joko Teoston tai Teoston sisarjärjestön lisensoimia.

Online-tilityksessä on mukana sekä musiikkipalveluiden lataukset ja kuuntelu suoratois­tona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava mu­siikki. Tilityksestä musiikintekijälle voi huo­lehtia joko Teosto tai Teoston hallituksen va­litsema ulkopuolinen taho. Suurin osa online-palveluiden laskutuksesta ja tilityksestä hoi­tuu tällä hetkellä NCB:n kautta.