Miten tilitys lasketaan eri kanavissa ja palveluissa käytetylle musiikille?

Televisio
Televisioyhtiöt maksavat musiikin käytöstä Teoston ja yhtiöiden välisten sopimusten mu­kaisen esityskorvauksen. Kanavat toimittavat Teostolle tarkat tiedot lähetetyistä ohjelmista ja niiden sisältämästä musiikista. Ulkomailta tiedot saadaan paikallisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Televisiossa esitettyjä sisältöjä ryhmitellään tilityksessä sen perusteella, millainen roo­li musiikilla on ohjelmassa. Esimerkiksi tv-sarjoissa ja mainoksissa oleva musiikki on tilityksessä määritelty erihintaiseksi.

Radio
Radioyhtiöt ja -asemat maksavat Teostolle esi­tyskorvauksia joko Teoston kanssa tehdyn so­pimuksen perusteella tai liikevaihtonsa mu­kaan. Liikevaihtoon perustuvan maksun suu­ruus on muutamia prosentteja liikevaihdosta, riippuen siitä, kuinka paljon musiikkia käy­tetään.

Radiokanavat toimittavat Teostolle tarkat tiedot soit­tamastaan musiikista. Musiikintekijän saa­ma korvaus riippuu muun muassa siitä, mi­hin kellonaikaan hänen teostaan on esitetty ja kuinka kattava kuuluvuusalue musiikkia soit­tavalla kanavalla on.

Konsertit, festivaalit ja keikat
Konsertin tai festivaalin järjestäjä maksaa musiikin käytöstä esityskorvauksen, joka perustuu maksullisissa tapahtumissa lippu­tuloihin ja maksuttomissa tapahtumissa ylei­sömäärään. Keikkojen esityskorvaukset pe­rustuvat joko todelliseen tai potentiaaliseen yleisömäärään (pääsymaksuttomat tilaisuu­det) tai tilaisuuden lipputuloihin.

Teostolla on sopimukset kuntien, seurakun­tien ja muun muassa musiikkioppilaitosten kanssa musiikin esityskorvausten maksami­sesta ja esitystietojen ilmoittamisesta. Esi­merkiksi kunnat maksavat musiikinkäytös­tään kunnan asukaslukuun perustuvan vuo­sikorvauksen.

Jotta Teosto voi tilittää esityskorvaukset edel­leen musiikintekijöille ja kustantajille, Teosto tarvitsee joko järjestäjiltä tai esiintyjiltä tiedon siitä, mitä ja kenen teoksia tapah­tumissa on esitetty.

Taustamusiikki
Yritykset käyttävät usein taustamusiikkia asiakastiloissaan myynnin edistämiseen ja tunnelman luomiseen. Taustamusiikin soittamiseen tarvittavan luvan saa Teoston ja Gramexin yhteisestä  Musiikkiluvat.fi-palvelusta. Tyypillisiä taustamusiikkiluvan tarvitsijoita ovat ravintolat, kaupat, kuntokeskukset, taksi ja kampaamot - yritykset, joilla on asiakas- tai odotustiloja, joissa soitetaan musiikkia.

Teosto selvittää kahden vuoden välein toteu­tettavalla taustamusiikkitutkimuksella, mitä taustamusiikin lähteitä yritykset käyttävät. Tilitys- ja jakosääntötoimikunta sekä Teos­ton hallitus hyödyntävät tutkimustietoja teh­dessään päätöksen taustamusiikkikorvausten tilitykses­tä. Taustamusiikista laskutettavat tulot tilite­tään tekijöille radio-, tv- ja live-tapahtumien esitystietojen perusteella.

Tilitykset ulkomailta
Teosto on tehnyt vastavuoroisuussopimuksen lähes 70 ulkomaisen ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön kanssa. Sopimuksilla varmistetaan, että ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt laskuttavat esityskorvaukset ja tilittävät ne edelleen Teostolle, kun asiakkaidemme musiikkia on soitettu ulkomailla. Vastaavasti Teosto edustaa muiden maiden tekijöiden ja kustantajien oi­keuksia Suomessa ja huolehtii heidän musiik­kinsa lisensoinnista ja esityskorvausten tilit­tämisestä ulkomaisille järjestöille.

Ulkomailta maksetut korvaukset jakautuvat yleensä samankaltaisiin tilitysluokkiin kuin kotimainenkin tilitys. Jokaisella järjestöllä on kuitenkin oma tilityssääntönsä, joka saattaa poiketa Teoston omasta tilityssäännöstä. 

Tilitykset online-palveluista
Online-palveluiden musiikinkäytöstä mak­settavat korvaukset perustuvat palveluntarjo­ajien ja Teoston välisiin sopimuksiin. Online-musiikinkäytön tilitykseen voi vaikuttaa muun muassa palvelun maksullisuus, esitys­tapa, käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla palvelussa. Online-tilitystä maksetaan niistä palveluista, jotka ovat joko Teoston tai Teoston sisarjärjestön lisensoimia.

Online-tilityksessä on mukana sekä musiikkipalveluiden lataukset ja kuuntelu suoratois­tona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava mu­siikki. Tilityksestä musiikintekijälle voi huo­lehtia joko Teosto tai Teoston hallituksen va­litsema ulkopuolinen taho. Suuri osa online-palveluiden laskutuksesta ja tilityksestä hoi­tuu tällä hetkellä NMP:n kautta.