Musiikki kunnan toiminnassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

1. Määritelmiä ja rajauksia

Kunnan toiminnalla tarkoitetaan kuntalain (1995/365) 2 §:n mukaisia julkisia tehtäviä.

Kuntayhtymällä tarkoitetaan kuntalain 3 §:ssä tarkoitettua kuntien perustamaa pysyvää yhteistyötä jollakin tehtävä-alueella (kuten maakuntien liitto, sairaanhoitopiiri, kansanterveystyön kuntayhtymä, koulutuskuntayhtymä).

Edellytyksenä tämän sopimuksen soveltamiselle on, että tapahtumat, palvelut ja muut toiminnot ovat Kunnan yksinomaisesti järjestämiä tai tuottamia ja että Kunta myös on mahdollisten lipputulojen yksinomainen saaja. Sopimus kattaa myös Kunnan tehtävien hoidon edellyttämien palvelujen hankkimisen muilta palvelujen tuottajilta kuntalain 2 §:n 3 momentin puitteissa.

Ellei toisin ole erikseen sovittu, tämän sopimuksen Kuntaa tarkoittavia mainintoja sovelletaan yhtäläisesti myös Kuntayhtymään, jonka kaikki Kunnat ovat solmineet kuntasopimuksen Teoston kanssa. Tämän sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä toiminnoista ja musiikin käyttötilanteista on sovittu kohdassa 2 III-V.

2. Musiikin käyttötavat 

Tällä Teoston ja Kunnan välisellä sopimuksella sovitaan musiikin käytön laajuudesta Kunnan toiminnassa sekä käytöstä maksettavasta korvauksesta (jäljempänä myös ”Kuntasopimus”).
 

I MUSIIKIN JULKINEN ESITTÄMINEN LÄSNÄ OLEVALLE YLEISÖLLE JA MUSIIKIN YLEISÖLLE VÄLITTÄMINEN

Selvyyden vuoksi todetaan, että jäljempänä kohdissa A - D tarkoitetut julkisen esittämisen luvat kattavat musiikin esittämisen sekä tallenteelta että elävänä esityksenä kussakin kohdassa erikseen mainituin ehdoin ja rajauksin.
 

A. Musiikki Kunnan henkilökunnan käytössä

Lupa kattaa musiikin julkisen esittä- misen ja sitä mahdollisesti edeltävän yleisölle välittämisen Kunnan toimesta (kuten taustamusiikki) Kunnan henkilöstölle toimipaikan työtiloissa ja henkilökuntakäytössä olevissa työ-, varasto-, tauko- ja ruokatiloissa, joissa tapahtuva toiminta on Kunnan ylläpitämää.
 
Lupa kattaa lisäksi musiikin julkisen esittämisen kaikissa Kunnan omalle henkilöstölleen järjestämissä pääsymaksuttomissa tapahtumissa (kuten joulujuhlat) riippumatta siitä, järjestetäänkö ne Kunnan omissa tiloissa tai muissa tiloissa. Lupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan.
 
Lupa ei kata musiikin esittämistä tiloissa, joissa tapahtuvien toimintojen hoitamisen Kunta on ulkoistanut muulle taholle (kuten ulkopuolisen tahon yllä- pitämä henkilökuntaruokala).
 

B. Musiikki Kunnan Asiakastiloissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan Asiakastiloissa. Asiakastilalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Kunnan ylläpitämän laitoksen (kuten koulut ja oppilaitokset, työväen- ja kansalaisopistot, elokuvateatterit, uima- ja urheiluhallit, urheiluradat, kirjastot, terveyskeskukset, sairaalat, vanhainkodit, palvelutalot, päiväkodit ja museot), viraston, toimiston tai muun asioimispisteen asiakas- tai muuta toimitilaa, johon yleisöllä (kuten kuntalaiset, muut Asiakastilojen käyttäjät tai niissä vierailijat) on pääsy. Kunnan Asiakastilaan rinnastetaan ulkopuolisen palveluntuottajan hallitsema asiakas- tai muu toimitila silloin, kun sitä käytetään kuntalain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun kunnan tehtävien hoidon edellyttämän palvelun tuottamiseen kunnalle.
 
Lupa kattaa myös taustamusiikin satunnaisen julkisen esittämisen elävänä pienimuotoisena esityksenä (kuten kunnallisten ravintolakoulujen ja -oppilaitosten harjoitusravintoloissa esitettävä ruokatarjoilun taustamusiikki) edellyttäen, että elävän musiikin esittämisellä on esitystilanteessa ja Kunnan laitoksen toiminnassa toissijainen ja vähäinen merkitys. 
 
Lupa kattaa myös julkista esittämistä mahdollisesti edeltävän musiikin välittämisen Kunnan Asiakastilaan (esim. tietoverkossa), jos välittäjänä on Kunta.
 

C. Kunnan järjestämät konsertit

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Kunnan järjestämässä Konsertissa (ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta). Konsertilla tarkoitetaan tässä sopimuksessa tapahtumaa, jossa orkesteri tai solisti soittaa, laulaa tai muuten esittää elävää musiikkia esitystilanteessa läsnä olevalle yleisölle ja jonka yleisölle on osoitettu paikat (kuten paikka- tai sektoriliput, varatut istumapaikat tai lipussa määritellyt seisomapaikat).
 
Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän välittämisen yleisölle mekaanisena taustamusiikkina Konsertin vä- littömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) esitystilassa tai siihen johtavassa aulatilassa, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta.
 

D. Musiikki Kunnan tapahtumissa

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen elävänä tai mekaanisena musiikkina Kunnan järjestämässä tapahtumassa (kuten näyttely, messut, markkinat, urheilu- tai liikuntatapahtuma, nuorisodisko, elokuvaesitys, asiakas- tai henkilöstötilaisuus, avoimien ovien tilaisuus, koulutus- tai valmennustilaisuus, ei kuitenkaan kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta). Lupa kattaa lisäksi esitystilanteita mahdollisesti edeltävän mekaanisen musiikin välittämisen yleisölle edellä mainitun toiminnan yhteydessä, jos välittäminen tapahtuu Kunnan toimesta.
 

E. Jonotusmusiikki Kunnan puhelinvaihteessa

Lupa kattaa musiikin välittämisen yleisölle Kunnan toimesta Kunnan omassa puhelinvaihteessa ns. jonotusmusiikkina sekä musiikin tallentamisen puhelinjonojärjestelmään tässä tarkoituksessa. Lupa ei kata ns. mainosmusiikkia, kuten yksittäisen teoksen jatkuvaa toistoa, jonka nojalla teos voidaan yhdistää Kuntaan. Lupa ei myöskään kata Kunnan muille tahoille tarjoamia puhelinvaihdetai muita yhteyspalveluita, eikä tällaisia palveluita, joita kolmas taho Kunnan toimeksiannosta järjestää Kunnalle.
 

II MUSIIKIN TALLENTAMINEN

F. Tallentaminen musiikin julkista esittämistä varten 

Lupa kattaa oikeuden valmistaa äänitallennekopio (audio) (esimerkiksi cd-r-levylle tai tietokoneen kovalevylle) Kunnan omistamasta tallenteesta musiikin julkista esittämistä taustamusiikkina varten Kunnan järjestämissä avoimien ovien tilaisuuksissa, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten juhlissa, kerhotilaisuuksissa tms. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.
 

G. Tallentaminen kunnallisessa videopajatoiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin ei-kaupalliseen tallentamiseen ääni- tai kuvatallenteeksi (audio tai video) kun-nallisten videopajojen videopajatoiminnan yhteydessä (ei kuitenkaan Internet-käyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä videopajatoimintaan osallistuvien henkilöiden toimesta.
 

H. Tallentaminen paikallisradioiden ja kaapelitelevisioverkkojen toiminnassa

Lupa kattaa oikeuden musiikin tallentamiseen Kunnan itse tuottamiin, paikallisradioissa ja kaapelitelevisioverkoissa välitettäviin ei-kaupallisiin ohjelmiin tällaisten ohjelmien välittämisen edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.
 

I. Tallentaminen liikuntakäytössä

Lupa kattaa musiikin tallentamisen musiikin julkiseen esittämiseen taustamusiikkina Kunnan toimintaan kuuluvassa ei-kaupallisessa ohjatussa liikunnassa, harjoituksissa, näytöksissä jne.
 
Lupaan sisältyy oikeus muutaman äänitallennekopion (audio) tallentamiseen toiminnan edellyttämällä tavalla. Tallennus tulee tehdä Kunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.

 

J. Koulujen ja oppilaitosten juhlien musiikkiesitysten tallentaminen

Lupa kattaa ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistamisen Kunnan päiväkotien sekä koulujen ja oppilaitosten juhlien (kuten kevät- tai joulujuhlat) musiikkiesityksistä käytettäväksi kyseisen koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin toimintaan liittyvässä, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (ei kuitenkaan Internetkäyttöä varten tapahtuvaa tallentamista, esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.). Tallennus tulee tehdä koulun tai oppilaitoksen opettajan tai päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen muun henkilökunnan toimesta.
 
Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tallentaminen edellyttää myös muita mahdollisesti tarvittavia tekijänoikeudellisia tai muita lupia, musiikin esittäjien tai heidän edustajiensa (kuten oppilaiden huoltajat), taikka äänite- tai elokuvatuottajien tai koreografin lupia.
 

K. Yleiset ehdot ja rajoitukset kohtien F - J tallentamisoikeuteen

Kopioitavan tallenteen tulee olla laillinen.
 
Lupa ei kata käyttökopion käyttöä muissa käyttöyhteyksissä tai muita käyttö- tarkoituksia varten, kuin mihin se on tämän sopimuksen nojalla valmistettu.
 
Lupa ei myöskään kata käyttökopioiden vastikkeellista tai vastikkeetonta luovutusta tai siirtoa Kunnan toiminnan ulkopuolelle.
 
Lupa ei oikeuta kiertämään tai poistamaan kopioitavaksi tarkoitettuun tallenteeseen mahdollisesti sisällytettyä teknistä suojausta (kuten kopiosuojaus) tai kyseisen tallenteen sisältämiä sähköisiä hallinnointitietoja taikka niiden yhdistelmiä.
 
Luvan perusteella valmistettujen käyttökopioiden käyttöoikeus lakkaa luvan voimassaolon päättyessä.
 
Teostolla on oikeus vaatia käyttökopioiden hävittämistä luvan voimassaolon päätyttyä.Kunnan palveluksessa olevaan henkilöön rinnastetaan ulkopuolisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilö silloin, kun kyse on kuntalain 2 §:n 3 momentin tarkoitetun kunnan tehtävien hoidon edellyttämän palvelun tuottamisesta kunnalle.
 

III TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAINEN VAPAA KÄYTTÖOIKEUS

Selvyyden vuoksi todetaan, että musiikin tallentaminen on tekijänoikeuslain (404/1961) nojalla vapaata seuraavissa tilanteissa.

L. Tallentaminen opetustoiminnassa

Tallentaminen Kunnan opetustoiminnassa (kuten koulun musiikkitunnin laulu- tai soittoharjoitusten tallentaminen) tilapäisesti käytettäväksi tekijänoikeuslain 14 §:n 2 momentin laajuudessa.

M. Yleisölle välittäminen kirjastoissa

Välittäminen yleisölle tekijänoikeuslain 16a-b §:n laajuudessa ja siinä mainituin rajoituksin.

IV LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNALLISET TOIMINNOT JA TAPAHTUMAT 

Lupaa ei voida soveltaa seuraaviin kunnallisiin toimintoihin tai musiikin käyttötilanteisiin, jotka edellyttävät erillistä, kuhunkin käyttötarkoitukseen sovellettavaa Teoston lupaa:
 

N. Orkesterit, musiikkioppilaitokset ja teatterit

Kunnallisten orkestereiden, musiikkioppilaitosten, konservatorioiden ja teattereiden toiminta.
 

O. Koulujen ja oppilaitosten tukitoiminnot

Koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistysten ja tukiyhdistysten järjestämät tilaisuudet.
 

P. Kunnalliset yhtiöt ja liikelaitokset

Kunnan liikelaitosten ja Kunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden (kuten kunnalliset kehitysyhtiöt, yhtiöitetyt sairaanhoitopalvelut, kuntakonserni ja siihen kuuluvat yhtiöt) musiikin käyttö.
 

Q. Ulkopuolisen järjestämät tapahtumat Kunnan tiloissa

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohta 2 I C), kun Kunnan hallitsemassa tilassa toimeenpantavan tapahtuman tai Konsertin järjestäjä tai tuottaja on muu osapuoli kuin Kunta.
 

R. Yhteistoiminnassa järjestettävät tilaisuudet

Tapahtuma tai Konsertti (ks. kohta 2 I C), jonka Kunta järjestää tai tuottaa yhteistoiminnassa ulkopuolisen tahon kanssa.
 

S. Ns. suuret yleisötilaisuudet

Mikäli kyseessä on sellainen Kunnan järjestämä tilaisuus, jonka tilaisuuskohtainen musiikinesityskorvaus olisi tilaisuuteen sovellettavan Teoston hinnaston mukaan enemmän kuin kolmekymmentä (30) prosenttia kyseisen kunnan Teostolle maksamasta viimeisimmästä vuosikorvauksesta, Teosto laskuttaa esityskorvauksen tilaisuuskohtaisesti kyseisen hinnaston mukaisesti. 
 

V LUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT  MUUT MUSIIKIN KÄYTTÖTILANTEET

Tämä lupa ei kata mitään muuta kuin tässä sopimuksessa mainittua musiikin julkista esittämistä tai yleisölle välittä- mistä, tai musiikin tallentamista.
 

3. Korvausperusteet

Luvasta maksettava kalenterivuosittainen korvaus määräytyy Kunnan asukasluvun ja muun, kulloinkin Kuntaliiton ja Teoston välisissä neuvotteluissa sovitun korvausperusteen ja -mekanismin ja korvaustason nojalla. Mikäli Teosto ja Kuntaliitto eivät pääse sopimukseen edellä mainituista korvauksen määräytymisperusteista, noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa väliaikaisesti viimeisintä Teoston ja Kuntaliiton välistä neuvotteluratkaisua korotettuna sillä määrällä, joka vastaa viimeisimmän ja viimeistä edeltävän neuvotteluratkaisun korvaustason erotusta. Tällä tavoin korotettua viimeisintä neuvotteluratkaisua noudatetaan Teoston ja Kunnan välisessä sopimussuhteessa siihen saakka, kun Teoston ja Kuntaliiton välinen korvauksen määräytymistä koskeva kysymys on ratkaistu.
 
Vuotuinen korvaus suoritetaan kunkin huhtikuun aikana laskutettavaa kalenterivuotta edeltävän kalenterivuoden tammikuun ensimmäisen päivän (1.1.) Kunnan asukasluvun perusteella.
 

4. Raportointi

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että Teostolle toimitetaan ohjelmatiedot tämän luvan mukaisesti esitetystä elä- västä musiikista. Ohjelmatiedot on toimitettava Teostoon kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Konsertin, tai muun tilaisuuden tai tapahtuman järjestämisestä. Edellä mainitusta riippumatta kaikkia kalenterivuoden aikana esitettyä elävää musiikkia koskevat ohjelmatiedot tulee toimittaa Teostoon viimeistään esitysvuotta lähinnä seuraavan kalenterivuoden tammikuun 15. päivään (15.1.) mennessä.

 

5. Kuntaliitokset

Tämä sopimus päättyy ilman irtisanomista, jos Kunta lakkautetaan tai sen olemassaolo saman nimisenä kuntana muutoin lakkaa.
 
Mikäli kunta laajentuu tai supistuu kuntaliitoksen tai muun vastaavan järjestelyn seurauksena siten, että Kunnan olemassaolo jatkuu saman nimisenä, on kyseinen muutos tämän sopimuksen muutosperuste, josta Kunta viipymättä ilmoittaa Teostolle.
 

6. Muut ehdot

Tämä sopimus korvaa ja päättää Teoston ja Kunnan välillä aiemmin voimassa olleen sopimuksen siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen. Lupa kattaa musiikin julkisen esittä- misen, siihen liittyvän yleisölle välittä- misen ja musiikin tallentamisen edellä mainittujen lupaehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muuhun musiikin käyttöön tarvitaan erillinen lupa. Teosto ilmoittaa Kunnalle hinnastojen ja maksuehtojen muutoksista Yleisten sopimusehtojen mukaisesti, ellei Teoston ja Kuntaliiton välisistä neuvotteluista muuta johdu. Muilta osin sovelletaan Yleisiä sopimusehtoja, ellei toisin ole sovittu Teoston ja Kuntaliiton välillä. Yleisten sopimusehtojen Asiakasta koskevia velvollisuuksia ja muita mainintoja sovelletaan vastaavasti Kuntaan sekä luvan piiriin kuuluvaan Kuntayhtymään.