Annual Report Introductory

Annual Report Articles

Asiakkaan kokemus ohjaa kehitystyötämme

Teoston asiakkaaksi liittyy vuosittain noin 1 000 uutta musiikintekijää ja -kustantajaa. Enemmistö asiakkaistamme on miehiä, mutta naisten osuus kasvussa erityisesti alle 30-vuotiaissa, missä heidän osuutensa on noin 24 prosenttia. Musiikintekijöitä ja -kustantajia, jotka ovat myös Teoston jäseniä, oli vuoden lopussa 736. Jäsenistö käyttää Teostossa ylintä päätöksentekovaltaa.

Teoston asiakasmäärä 2015, musiikintekijöitä

Musiikintekijöiden ja -kustantajien tyytyväisyys Teostoon on Taloustutkimuksen keväällä 2015 tekemän tutkimuksen perusteella erittäin hyvällä tasolla. Tavoitteenamme on pitää tämä taso ja lisäksi parantaa vastausnopeuttamme ja yhteydenpitoamme asiakkaisiin. Panostimmekin vuonna 2015 oikeudenomistajien asiakaspalveluun muodostamalla erillisen asiakaspalveluryhmän palvelemaan musiikintekijä- ja kustantaja-asiakkaitamme.
 

Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn myös ulkomaisille sisarjärjestöillemme. Palautteen yleistaso oli hyvä, mutta tulemme sen pohjalta parantamaan vastausnopeuttamme myös ulkomaisille järjestökumppaneillemme.

Oikeudenomistajille maksetut tilitykset 2015

Asiakaskokemus ja sen jatkuva seuranta ovat kiinteä osa kehitystyötämme. Otimme viime vuonna käyttöön asiakaskokemuksen seurantatyökaluja, joilla saamme kumuloituvaa tietoa digitaalisten palveluiden ja toimintamme kehittämiseksi. Mittaukset ovat osoittaneet, että asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä sekä henkilökohtaiseen että digitaalisiin palveluihin.
 

Teostolle ilmoitetut uudet teokset

Teostolle ilmoitetut teokset 2015
 

Ulkomaan tilitykset kasvoivat

Teoston asiakkaana olevien musiikintekijöiden ja -kustantajien ulkomaantulot olivat vuonna 2015 yhteensä 3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 22 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Osan kasvusta selittää säveltäjämestari Jean Sibeliuksen juhlavuosi: vuonna 2015 tuli kuluneeksi 150 vuotta Sibeliuksen syntymästä, mikä näkyi lisääntyneinä esityksinä ympäri maailmaa.
 

Kokonaisuutena kasvua tuli lähes kaikista maanosista – suhteellisesti suurinta kasvu oli Pohjois-Amerikassa. Kaikista teostolaisten ulkomaantuotoista 80 prosenttia kotiutui Euroopasta.
 

Suomalainen musiikki menestyi Euroopassa erityisesti saksankielisellä alueella, josta tulleet tilitykset nousivat merkittävästi. Saksa, Sveitsi ja Itävalta ovat Music Finlandin Aus Finnland -kärkihankkeen kohteena vuosina 2015–2016.
 

esityskorvaukset ulkomailta 2015, Teosto

ICE-teostietokanta otettiin käyttöön

Siirryimme lokakuussa 2015 kansainvälisen ICE-teostietokannan käyttäjiksi. Otimme ICE:n käyttöön yhdessä Polaris Nordic -yhteistyökumppaneidemme tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon kanssa.
 

ICE tuo käyttöömme entistä laajemman repertoaarin ja samalla saamme kotimaisten teostemme tiedot muiden ICE-palvelun asiakkaiden saataville. Kaikkiaan ICE-teostietokannasta löytyy noin 20 miljoonan teoksen tiedot. ICE eli International Copyright Enterprise on osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Ruotsin Stim, Iso-Britannian PRS for Music ja Saksan Gema.
 

Tietokannan vaihtaminen oli viime vuoden mittavin projektimme. Se sisälsi tilitys- ja esitysraporttien käsittelyjärjestelmien yhtenäistäminen Polaris-kumppaneidemme Kodan ja Tonon kanssa sekä teostietojen siirron aiemmasta Nord-Doc-tietokannasta ICE-teostietokantaan.
 

Polaris Nordic -yhteistyön tavoitteena on vähentää kustannuksia, kehittää toimintaamme ja parantaa tehokkuuttamme tekijänoikeuskorvausten tilittämisessä oikeudenomistajillemme. ICE-teostietokannan käyttöönotto vastasi osaltaan tähän tavoitteeseen.
 

Keikkamobiili palvelee esiintyjiä tien päällä

Tavoitteenamme on tarjota helppoja ja huolettomia palveluita, joita asiakkaamme voivat käyttää silloin, kun se heille parhaiten sopii. Tällainen on myös syksyllä lanseeraamamme ensimmäinen mobiilisovellus, Keikkamobiili.

Keikkamobiili, Teosto

Palvelumme tavoitteena on helpottaa esitysilmoitusten tekemistä sekä kannustaa ilmoittamaan, mitä ja kenen musiikkia artistit ja esiintyvät soittavat keikoilla ja konserteissa. Maksamme ilmoitusten perusteella esityskorvauksia niille tekijöille ja kustantajille, joiden musiikki keikoilla, konserteissa ja tapahtumissa soi.
 

Kehitimme Keikkamobiili-palvelun yhdessä asiakkaidemme kanssa: valitsimme pilottiprojektiin ryhmän esiintyjäasiakkaita, joita haastattelimme, ja he antoivat palautetta myös projektin edetessä.
 

Keikkamobiilin oli ladannut maaliskuun loppuun 2016 mennessä liki 900 käyttäjää, ja sovellus on saanut runsaasti positiivista palautetta. Palvelun kehittämistä jatketaan edelleen tänä vuonna.
 

Kustantajien verkkopalvelu palvelee entistä paremmin

Uudistimme kustantajien verkkopalvelun yhdessä asiakkaidemme kanssa ja lanseerasimme uuden palvelun lokakuussa. Uudistuksen taustalla olivat asiakkaidemme tarpeet sekä uuteen ICE-teostietokantaan siirtyminen.
 

Kustantaja-asiakkaamme olivat tiiviisti mukana verkkopalvelumme kehittämisessä, suunnitteluvaiheesta toteutukseen saakka. Tunnistimme kehityskohteita asiakaspalautteen avulla, ja selvitimme asiakkaidemme tarpeita tarkemmin henkilökohtaisten keskustelujen avulla.
 

Uudessa verkkopalvelussa on mahdollista ilmoittaa suurin osa erilaisista sopimustyypeistä, mikä helpottaa kustantajien työtä ja myös Teostossa paperisopimusten käsittelyä. Asiakkailta saatu palaute palvelusta on ollut erittäin positiivista.
 

Julkaisemme viimeisen osion uudistuneesta kustantajien verkkopalvelusta huhtikuussa 2016.
 

Edunvalvonnan kärkinä digitaalisuus, työ ja kulttuuri

Vuosi 2015 oli eduskuntavaalivuosi, mikä tarkoitti hyviä vaikutusmahdollisuuksia edunvalvonnallemme. Valitsimme hallitusohjelmakaudelle 2015–2019 kolme pääteemaa:
 

Digitaalisuus: uuden kotimaisen lainsäädännön tulee vahvistaa suomalaisten tekijöiden ja kustantajien kilpailukykyä.  
• Työ: tekijöiden verotus ja sosiaaliturva tulee järjestää niin, että se tukee elinkeinon harjoittamista.
• Kulttuuri: kulttuurituotannon osaamista tulee vahvistaa tuomalla luova tekeminen osaksi opetustoimintaa ja sisällyttää musiikin tekeminen vuonna 2016 voimaan tulevaan koulujen opetussuunnitelmaan.
 

Keväisten eduskuntavaalien alla puhuttivat talous ja työllisyys, jotka ovat myös Teostolle tärkeitä teemoja. Luovilla aloilla on merkittävää potentiaalia uuden kasvun luomiseksi, sillä esimerkiksi musiikkiviennin arvo on lähes kymmenkertaistunut viimeisen 15 vuoden aikana. Luova ala työllistää yli 100 000 suomalaista ja muodostaa 4,8 % Suomen BKT:sta, mikä tekee alasta merkittävän talouden ja hyvinvoinnin kannalta.
 

Eduskuntavaalien kynnyksellä lanseerasimme oman vaalikoneen, jossa keskityttiin kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Suuri osa ehdokkaista vastasi vaalikoneeseen. Lisäksi järjestimme maaliskuussa eduskuntavaalipaneelin Helsingin Akateemisessa Kirjakaupassa. Paneelissa musiikintekijöille ja -kustantajille tärkeistä kysymyksistä keskustelivat ehdokkaat Antti Kaikkonen (kesk.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Sampo Terho (ps), Päivi Lipponen (sdp) ja Raija Vahasalo (kok). Tilaisuuden juonsi Ylen toimittaja Jussi-Pekka Rantanen.
 


 

Vaalien jälkeen uuden hallitusohjelman strategiapaperiin kirjattiin: ”Verotusta on uudistettava siten, että tekijä voi ohjata tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi”. Edunvalvonnan näkökulmasta tämä oli erittäin tärkeä ja positiivinen uutinen. Kulttuurin ja taiteen saatavuuden painottaminen hallitusohjelman strategiapaperissa puolestaan tuki tavoitettamme tuoda musiikin luova tekeminen käytännön opetustoimintaan.
 

Valmisteluja yhteishallinnointilakia varten

EU hyväksyi keväällä 2014 direktiivin, jonka tavoitteena on lisätä tekijänoikeusjärjestöjen jäsenten valmiuksia valvoa niiden toimintaa, taata organisaatioiden riittävä avoimuus sekä sujuvoittaa EU:n laajuista musiikin tekijänoikeuksien internet-lisensointia. Direktiiviin pohjautuva luonnos tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaksi laiksi julkaistiin heinäkuussa 2015.
 

Uusi laki tulee sääntelemään käytännössä kaikkea Teoston harjoittamaa taloudellista toimintaa, erityisesti oikeudenhaltijan ja Teoston välistä asiakkuutta. Se sisältää yksityiskohtaisia määräyksiä muun muassa tilitysprosessista, oikeudenhaltijoille toimitettavasta informaatiosta sekä hallinnointikuluista ja muista vähennyksistä.
 

Jatkoimme yhteishallinnointilain aiheuttamien uudistusten valmistelua vuonna 2015. Laki tullee voimaan vuoden 2016 aikana.
 

Kulttuurikummit veivät musiikintekijöiden viestiä EU:hun

Kulttuurikummi-hankkeemme tavoitteena on tuoda poliittiset päättäjät ja musiikintekijät yhteen keskustelemaan ajankohtaisista, luovalle alalle tärkeistä kysymyksistä. Kummit välittävät päättäjille tietoa arjestaan ja työstään, jolloin tekijänoikeuden merkitys luovassa työssä kirkastuu.
 

Kotimaista musiikkialaa kattavasti edustaneet Kulttuurikummiryhmät vierailivat vuonna 2015 kaksi kertaa Brysselissä – helmikuussa Euroopan parlamentin jäsen Sampo Terhon kutsumina ja marraskuussa Hannu Takkulan vieraina. Molemmilla matkoilla musiikintekijät tutustuivat Euroopan parlamentin toimintaan ja osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin muun muassa EU:n tekijänoikeusuudistuksesta. Keskeisenä tavoitteena oli tuoda esille luovien alojen sekä sisällön arvon merkitys EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehityksen ja menestymisedellytyksien kannalta.
 


 

Marraskuussa musiikintekijät osallistuvat lisäksi tekijänoikeusjärjestöjen eurooppalaisen kattojärjestö Gesacin Meet the Authors -tapahtumaan ja vierailivat komissiossa komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinetissa.
 

Käynnistimme Kulttuurikummi-hankkeen kansanedustajien ja europarlamentaarikkojen kanssa vuonna 2009. Jo yli 150 kansanedustajalla on kulttuurikummi oman vaalipiirinsä alueelta. Hanke jatkuu myös kuluvalla eduskuntakaudella – järjestimme marraskuussa kansanedustajille tilaisuuden, jossa kerroimme tarkemmin kuluvan kauden toiminnasta. Toiminta jatkuu myös suomalaisten Euroopan parlamentin jäsenten ja musiikintekijöiden yhteistyönä Brysselissä.
 

Teosto-rahastosta musiikin edistämiseen 1,8 miljoonaa euroa

Vuonna 2015 rahastoimme 3,4 miljoonaa euroa kansallisia varoja Teosto-rahastoon kotimaisen musiikin edistämistä varten. Kansalliset varat tarkoittavat keräämistämme tekijänoikeuskorvauksista pidätettävää osuutta, joka käytetään suomalaisen musiikin edistämiseen. Vuonna 2015 korvauksista pidätetty osuus oli 7,7 prosenttia.
 

Jaoimme varoja Teosto-rahastosta yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Tuimme esimerkiksi Music Finlandin sekä Musiikin edistämissäätiön (MES) toimintaa yhteensä 730 000 eurolla. MES tukee kotimaista musiikkia, sen tutkimusta, koulutusta ja vientiä jakamalla apurahoja sekä muuta taloudellista tukea. Perustimme säätiön yhdessä Gramexin kanssa vuonna 2012.
 

Lisäksi tuimme jäsenjärjestöjemme ja niitä lähellä olevien säätiöiden, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa.
 

Teosto-rahaston suuruus vuoden 2015 lopussa oli 23 miljoonaa euroa. Teosto-rahasto perustettiin vuonna 2009 aatteellisen toiminnan turvaamiseksi ja musiikin edistämisen jatkuvuuden varmistamiseksi.
 

SuomiAreenassa keskusteltiin omistajuuden merkityksestä


 

Osallistuimme heinäkuussa SuomiAreenaan Porissa. Olimme mukana keskustelemassa siitä, mikä on omistajuuden merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle ja mitä suomalaisen omistajuuden vahvistaminen edellyttää päättäjiltä. Kuvassa panelistit: musiikintekijä ja toimitusjohtaja Sipe Santapukki, kansanedustaja ja osuustoiminta-aktiivi Erkki Tuomioja, teollisuusneuvos ja Othexin toimitusjohtaja Kari Kallonen, metsänomistaja ja Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen sekä juontaja Kimmo Collander. Kuva: Netta Karttunen.
 

Katso myös videolta toimitusjohtajamme Katri Sipilän haastattelu
"Kuinka tärkeää omistajuus on suomalaisille musiikintekijöille?"

 

Jäsenistö kokoontui kevät- ja syyskokouksissa

Jäsenistö käyttää Teoston ylintä päätösvaltaa, päättää hallituksen kokoonpanon ja tekee kokouksissaan päätökset järjestön toiminnasta.
 

Kevään kokouksessa Teoston hallitukseen valittiin uudelleen erovuorossa olleet sanoittaja Kaija Kärkinen, musiikinkustantaja Tommi Tuomainen sekä säveltäjä Kim Kuusi, joka valittiin jatkamaan myös hallituksen puheenjohtajana. Hallitukseen kuuluvat lisäksi säveltäjä Kimmo Hakola, musiikinkustantaja Ari Nieminen ja säveltäjä Juha Tikka. Ulkopuolisina neuvonantajina toimivat pitkäaikainen europarlamentaarikko Hannu Takkula ja yli 30 vuoden uran erilaisissa ICT-alan yrityksissä tehnyt Esa Korvenmaa.
 

Syyskokouksessaan jäsenistö hyväksyi Teoston toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2016. Syyskokouksessa esiteltiin myös tulevaa tekijänoikeuden yhteishallinnointia koskevaa lakia ja sen toimeenpanoa Teostossa.
 

Teosto-palkinto jaettiin kahdettatoista kertaa

Mikko Hassinen, Teosto-palkinto
 

Lupaaville musiikintekijöille oppia intensiivikurssilta

Päätimme järjestää yhdessä Music Finlandin ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa maksuttoman Top 20 – Future Hitmakers -intensiivikurssin nuorille, lupaaville musiikintekijöille. Kurssin tavoitteena on auttaa nuoria tekijöitä etenemään urallaan ja luomaan kontakteja muiden biisintekijöiden ja alan ammattilaisten kanssa.


Käytännönläheisen kurssin mentoreina toimivat musiikintekijät Thomas Kirjonen, Iisa Pykäri, Jonas W Karlsson ja Hank Solo sekä levy- ja kustannusyhtiöiden edustajat Lasse Kurki (Warner Music), Olli Halonen (Sony Music), Eero Tolppanen (Elements Music) ja Marja Kortelainen (Warner Chappell).
 

Kurssilla konkarit kertovat omista työskentelytavoistaan ja urapoluistaan sekä valottavat alan käytäntöjä. He antavat vinkkejä siihen, miten aloittelevat tekijät pääsevät mukaan bisnekseen – myös kansainvälisille markkinoille. Kurssilaiset pääsevät lisäksi säveltämään ja sanoittamaan omia biisejä co-writing-sessioissa ja saavat kappaleistaan arvokasta palautetta alan ammattilaisilta.
 

Sana kurssista kiiri tehokkaasti ja hakijoita kertyi lähes 200. Mukaan valittiin 21 lahjakasta musiikintekijää. Intensiivikurssi järjestetään keväällä 2016.
 

Uudistimme Teostory-lehden

Alun perin printtilehtenä julkaistu Teostory täytti viime vuonna 40 vuotta. Viime keväänä julkaisimme uudistetun Teostoryn verkkolehtenä ja suunnittelimme sille  kuukausittain ilmestyvän uutiskirjeen.
 

Uudistuksen myötä lehti sai uuden ilmeen ja toimii myös responsiivisesti eri päätelaitteilla. Teostory on verkossa saavuttanut uusia lukijoita ja ideaalitapauksessa sen sisällöt tarjoavat hyödyllistä tietoa ja kannustavat lukijoita jatkamaan keskustelua myös sosiaalisessa mediassa.
www.teostory.fi