Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos coronastöd för nästan 1 300 upphovsmän och förläggare – för nästa år föreslås ytterligare stöd

25.11.2021

Under Teostos tredje ansökningsrunda för coronastöd delar man ut över en miljon euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare som fortfarande lider under coronapandemin. Man tog emot totalt 1 479 stödansökningar och 1 297 sökanden uppfyllde ansökningskriterierna. Stödbeloppen betalas ut till de sökande i början av december. Teostos styrelse föreslår en fjärde ansökningsrunda för coronastöd för nästa vår.

Coronapandemin visar inga tecken på att avta och de som arbetar inom musikbranschen kommer att lida av dess följder ännu en lång tid framöver. Syftet med det specialstöd som betalas ut från Teostofonden är att lindra de ekonomiska förlusterna som de minskade upphovsrättsersättningarna under pandemitiden har orsakat. Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik.

Under Teostos tredje ansökningsrunda för coronastöd (11–31.10.2021) utlystes totalt över en miljon euro. Inom utsatt tid anlände 1 479 ansökningar varav 1 297 godkändes. 200 sökande uppfyllde inte kriterierna för stödet.

Stödets kriterier var:

• Kund hos Teosto

• Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden, vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion. I ansökningen beaktades avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en antingen negativ direkt eller indirekt inverkan på.

Coronastödet är skattefri inkomst för skapare av musik

Stödbeloppet som beviljas en sökande beror på det totala beloppet som delas ut samt mängd avräkningar den sökande har. Sökandenas avräkningsuppgifter granskades automatiskt i Teostos system. På basis av granskningen fattade en kommission utsedd av Teostos styrelse besluten om stöd. I kommissionen fanns representanter från kompositörer, textförfattare, arrangörer, musikförläggare och Teostos kontor.

Denna gång blev det minsta möjliga stödbeloppet 270 euro. Det största möjliga stödbeloppet uppgick till 5 000 euro. Stöd betalades ut i totalt 12 klasser. Varje sökande delges beslutets innehåll personligen per e-post.

Stödet betalas ut till sökandena senast den 10 december 2021. Stödbeloppen betalas ut via Teostos medlemsorganisationers fonder (Finlands Tonsättares Sibeliusfond, Musikskaparnas fond och Musikförläggareföreningens fond).

Coronastödet är ett stipendium för konstnärligt arbete. För musikskapare är det skattefri inkomst enligt förutsättningarna i lagen (inkomstskattelagen 82 §). Det sammanräknade skattefria maximibeloppet för bidragen år 2021 är totalt 23 668,35 euro. För musikförläggare är verksamhetsstödet skattepliktig inkomst (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 §). Sökanden har ingen rapporteringsskyldighet för hur stödet används.

En tredje ansökningsrunda för coronastöd föreslås för våren

Teosto delade ut coronastöd för första gången hösten 2020 och en andra gång våren 2021. Allt som allt har man hittills delat ut cirka tre och en halv miljon euro. Förlusterna på grund av coronapandemin inom hela musikbranschen väntas uppgå till närmare 500 miljoner euro 2021.

Teostos styrelse har beslutat att på medlemsmötet i december föreslå att en fjärde ansökningsrunda öppnas våren 2022. Coronapandemin visar inga tecken på att avta och den försämrade pandemisituationen orsakar fortfarande osäkerhet inom musikbranschen. I upphovsrättsersättningarna syns följderna av ett dröjsmål och effekterna förutses fortsätta åtminstone till slutet av 2022.

Mer information

Share on social media