Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Dödsbon

Upphovsrätten gäller under 70 år efter utgången av upphovspersonens dödsår. Upphovsrätten och intäkterna från användningen av ett verk som skyddas av upphovsrätten ärvs såsom all övrig egendom.

När en musikskapare blir vår kund överlåter hen genom ett avtal framförande- och inspelningsrättigheterna till musikaliska och/eller därmed förknippade litterära verk till Teosto. När musikskaparen dör, övergår Teostos kundavtal till hens arvingar, som blir rättsinnehavare till upphovspersonens verk.

I enlighet med kundavtalet fortsätter vi att bevilja framförande- och inspelningstillstånd för musiken och insamlingen av ersättningar för användningen av verken även efter att personen som varit vår kund har dött. Ersättningarna som vi samlar in avräknas till personens arvingar, om de inte separat säger upp kundavtalet.

Läs mer om förvaltning av dödsbon på Suomi.fi.

Om du ärver upphovsrätter, gör så här

 • Gör först en bouppteckning. Upphovsrätten kan överföras från den avlidne musikskaparen till dennes arvingar först efter att en bouppteckning har gjorts.
  • Upphovsrättsersättningar som betalats före musikskaparens död behöver inte antecknas i bouppteckningen.
  • Värdet på eventuella framtida ersättningar kan inte heller fastställas på förhand, eftersom intäkterna beror på hur mycket musiken som skapats av den avlidne musikskaparen används, dvs. om upphovsrättsersättningar samlas för musikverken. Det räcker att ”eventuella upphovsrättsersättningar som baserar sig på Teostos kundavtal, värdet kan inte bestämmas” nämns i bouppteckningen.
 • Fyll i lämpliga blanketter längre nere på sidan, underteckna dem och förmedla dem till vår kundtjänst tillsammans med nödvändiga bilagor.

Vilka blanketter ska förmedlas till Teosto i vardera situation?

1. Om dödsboet skiftas, förmedla till oss

 • Ett undertecknat exemplar av blanketten Sopimus osittaisesta perinnönjaosta (Avtal om partiellt arvskifte). Genom avtalet delas rättigheterna till den avlidne musikskaparens musikverk som Teosto administrerar. Avtalet gäller alltså inte den avlidnes övriga egendom.
 • En bouppteckning samt bilagor (som bilagor eventuellt testamente och äktenskapsförord)
  • OBS! Den avlidnes släktutredning, dvs. en obruten kedja av ämbetsbetyg behöver inte skickas
 • Avvittringshandling, om en efterlevande make eller maka har fått en andel av upphovsrätten med stöd av giftorätten
 • Undertecknad fullmakt för att företräda upphovsrätterna
  • Om arvingarna är två eller flera, ska de med fullmakt bemyndiga en person som Teostos kontaktperson för att ta hand om frågor som gäller upphovsrätterna för alla arvingar. Den bemyndigade kan vara en arvinge eller en utomstående person.
  • Om det bara finns en arvinge behövs ingen fullmakt, om inte arvingen vill bemyndiga någon annan person i sitt ställe för att ta hand om frågor som gäller upphovsrätterna. Om man så vill kan man bemyndiga vilken person som helst med rättshandlingsförmåga som representant.
  • Fullmakten att agera som Teostos kontaktperson ger inte den befullmäktigade personen någon särskild ställning när det gäller fördelning eller betalning av upphovsrättsersättningar.

Personen som utsetts och befullmäktigats som arvingarnas representant ska därtill skaffa användarnamn till Teostos webbtjänst. Representanten behöver användarnamn för att kunna kontrollera eventuella upphovsrättsersättningar som ska betalas till arvingarna. Användarnamn behövs också för att göra verkanmälningar, ifall arvingarna beviljar nya tillstånd för arrangemang eller översättning eller om man upptäcker verk postumt och vill registrera dem.

2. Om dödsboet inte skiftas, förmedla till oss

 • Ett undertecknat exemplar av blanketten Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta (Avtal om gemensam förvaltning av dödsbo). Avtalet gäller endast rättigheterna till avlidna musikskapares musikverk som Teosto administrerar. Avtalet gäller alltså inte den avlidnes övriga egendom.
 • En bouppteckning samt bilagor (som bilagor eventuellt testamente och äktenskapsförord)
  • OBS! Den avlidnes släktutredning, dvs. en obruten kedja av ämbetsbetyg behöver inte skickas.
 • Avvittringshandling, om en efterlevande make eller maka har fått en andel av upphovsrätten med stöd av giftorätten
 • Undertecknad fullmakt för att företräda upphovsrätterna
  • Om två eller fler av arvingarna är upphovspersoner, ska de med fullmakt bemyndiga en person som Teostos kontaktperson för att ta hand om frågor som gäller upphovsrätterna för alla arvingar. Den bemyndigade kan vara en arvinge eller en utomstående person.
  • Om det bara finns en arvinge behövs ingen fullmakt, om inte arvingen vill bemyndiga någon annan person i sitt ställe för att ta hand om frågor som gäller upphovsrätterna. Om man så vill kan man bemyndiga vilken person som helst med rättshandlingsförmåga som representant.
  • Fullmakten att agera som Teostos kontaktperson ger inte den befullmäktigade personen någon särskild ställning när det gäller fördelning eller betalning av upphovsrättsersättningar.

Personen som utsetts som arvingarnas representant ska därtill skaffa användarnamn till Teostos webbtjänst. Representanten behöver användarnamn för att kunna kontrollera eventuella upphovsrättsersättningar som ska betalas till arvingarna. Användarnamn behövs också för att göra verkanmälningar, ifall arvingarna beviljar nya tillstånd för arrangemang eller översättning eller om man upptäcker verk postumt och vill registrera dem.

Förmedling av dokument

Förmedla dokumenten (dokument som kräver underskrift ska vara undertecknade) i pdf-format eller som foton av god kvalitet med hjälp av krypterad e-post på adressen turvaposti.fi/viesti/omateosto@teosto.fi. Ge ditt meddelande rubriken Dödsbo och bifoga dokumenten. OBS! När du har skickat in Turvaposti-blanketten får du ett e-postmeddelande från adressen turvaposti@turvaposti.fi med rubriken “Vahvista turvapostin toimitus”. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att bekräfta att du vill skicka blanketten.

Om du inte kan använda Turvaposti kan du skicka dokumenten per post till Teosto/Kundtjänst, Musikhamnen, Kägelhamnen 2 A, 02150 Esbo.

Observera att det tar tid att behandla dokument från dödsbon. Vi strävar efter att behandla dokumenten senast i slutet av den avlidnes dödsår.

Utbetalning av upphovsrättsintäkter till arvingarna

Eventuella upphovsrättsersättningar till den avlidne musikskaparen kan betalas till hens eget konto fram till slutet av dödsåret, förutsatt att kontot finns kvar.

Efter musikskaparens dödsår betalas ersättning för användning av hens musik antingen

 • enligt det partiella arvskiftet personligen till varje arvinge som är rättsinnehavare, eller
 • till ett oskiftat dödsbo.

Du meddelar ett oskiftat dödsbos kontaktuppgifter och kontonummer när du fyller i blanketten Avtal om gemensam förvaltning av dödsbo .

Vid skiftat dödsbo meddelar du dödsbodelägarnas namn, kontaktuppgifter och kontonummer när du fyller i blanketten Avtal om partiellt arvskifte .

Om vi har fått information om den anslutna upphovsmannens död från arvingar eller från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, men inte har fått de dokument som behövs för arvskiftet, kan avräkningarna inte betalas utan förvaras hos Teosto. Eventuella ackumulerade avräkningar kommer även att betalas till arvingarna retroaktivt efter att alla nödvändiga dokument har överlämnats till oss.

Beskattning av upphovsrättsintäkter

På ersättningar som betalats ut till dödsboet under upphovspersonens dödsår innehålls förskott enligt upphovspersonens skatteprocent för förvärvsinkomster, om skattekortet har lämnats till oss. Om det inte finns något skattekort och vi ännu inte har fått dokument från dödsboet, måste vi göra en förskottsinnehållning på 60 %.

Förskottsinnehållning för ett oskiftat dödsbo kan också göras separat för dödsboet enligt den personliga skatteprocent för förvärvsinkomster som ansökts hos Skatteförvaltningen.

När dödsboet skiftas vad gäller upphovsrätterna, är de upphovsrättsersättningar som arvingarna får efter att dödsboet skiftats kapitalinkomster, på vilka förskottinnehållning uppbärs i enlighet med den skatteprocent för kapitalinkomster som tillämpas vid respektive tidpunkt (år 2023 är skatteprocenten för kapitalinkomster 30 % upp till 30 000 euro och för den överskridande delen 34 %).

Om boet endast har en delägare, uppbärs förskottsinnehållning i enlighet med skatteprocenten för kapitalinkomster genast efter att bouppteckningen har förmedlats.

Senare skiftning av tidigare oskiftat dödsbo

När arvingarna bestämmer sig för att skifta ett dödsbo som tidigare förvaltats gemensamt vad gäller upphovsrätten till musik och för vilket blanketten Avtal om gemensam förvaltning av dödsboet med bilagor har lämnats till Teosto, kan boet skiftas på två sätt

 • Om arvingarna är exakt samma som under dödsboets samförvaltning, behöver inga andra handlingar lämnas in till Teosto än den undertecknade blanketten Avtal om partiell arvsdelning.
 • Om det har skett ändringar i arvingarna (t.ex. en ursprunglig arvinge och delägare i dödsboet har avlidit) ska alla dokument som nämns i punkt 1 Om dödsboet skiftas på denna sida överlämnas till Teosto:
  • Ett undertecknat exemplar av blanketten Avtal om partiellt arvskifte
  • En bouppteckning samt bilagor (som bilagor eventuellt testamente och äktenskapsförord, den avlidnes släktutredning, det vill säga en obruten kedja av ämbetsbetyg behöver inte skickas)
  • Avvittringshandling, om en efterlevande make eller maka har fått en andel av upphovsrätten med stöd av giftorätten
  • Undertecknad fullmakt för att företräda upphovsrätterna

En arvinge kan inte vara medlem i Teosto

Personer som blivit upphovspersoner och Teostos kunder genom giftorätt, arv eller testamente kan inte ansöka om medlemskap i Teosto. Medlemskap skiljer från kundrelation genom att medlemmar använder beslutanderätt inom föreningen. Vad gäller avräkningarna har saken ingen betydelse.

Vår kundtjänst hjälper och ger mer information. Kundtjänstens kontaktuppgifter finns på sidan Kontakta oss.

Teostos dokumentbas (på finska)

Observera att de avtal som nämns i dokumenten är alternativa till varandra, så välj det ena eller det andra.

Sopimus kuolinpesän yhteishallinnosta
Öppna PDF
Sopimus osittaisesta perinnönjaosta
Öppna PDF
Valtakirja tekijänoikeuksien edustamiseen
Öppna PDF
Teoston verkkopalvelutunnusten tilaaminen perillisten edustajalle
Öppna blankett
Visste du att man också kan donera upphovsrätt till välgörenhet?

Arvingar kan också donera ersättningar som samlas in från musik till en välgörenhetsorganisation efter eget val.

Lue lisää
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!