Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Teosto tarjoaa palveluita säveltäjille. Cecilia damstrom säveltää ja soittaa pianoa

Tjänster för kompositörer

Kompositör Cecilia Damström
Teostos kund sedan 2010

Teostos bastjänster är samma för både kompositörer av konstmusik och upphovsmän av lätt musik. Vissa praktiska saker som stipendier och anmälan av framföranden skiljer sig emellertid åt när det gäller lätt musik och konstmusik. På den här sidan hittar du viktig information för kompositörer av konstmusik.

Registreringen som kund och anslutningsavgiften är samma för alla privatkunder. Du kan bli kund hos Teosto när minst en av dina kompositioner (eller texter eller arrangemang) har framförts offentligt eller getts ut som inspelning. Offentligt framförande är konserter (även läroverkens konserter under studietiden), radioframföranden, tv-framträdanden och till och med gatuframföranden. 

Bli kund hos oss så fort dina låtar börjar framföras offentligt: du får inte bara ersättning för att din musik framförs, utan också hjälp och råd i ditt arbete från vår kundtjänst, våra nyhetsbrev och våra kundevenemang. Även underåriga kompositörer kan bli kunder, när vårdnadshavaren undertecknar ansökan.  

När du ansluter dig till Teosto blir du kund som rättsinnehavare. Om du vill kan du, om vissa kriterier för avräkningen uppfylls, även ansöka om medlemskap i Teosto, varpå du kan delta i Teostos medlemsmöten och vara med och besluta om gemensamma frågor. Du ansöker om medlemskap separat och beslut om godkännande fattas av Teostos styrelse. 

Du hittar också användbar och viktig information på vår medlemsorganisation Finlands Tonsättare rf:s webbplats. Föreningen är en expertorganisation som övervakar och stödjer sina medlemmars konstnärliga, yrkesmässiga och ekonomiska intressen samt främjar Finlands kreativa tonkonst. Ansök om medlemskap i Finlands Tonsättare när du uppfyller föreningens medlemskriterier. 

OBS! Du kan bli kund hos Teosto även om du ännu inte uppfyller medlemskriterierna för Finlands Tonsättare.  

När du blir kund hos oss överlåter du förvaltningen av rättigheterna till dina verk till Teosto, både vad gäller befintliga verk och nya, framtida verk.  

För att vi ska kunna betala ersättning till dig för offentligt framförande av din musik på konserter, radio, tv eller streamingtjänster måste du göra en verkanmälan för alla dina verk i vår webbtjänst. Med verkanmälan registrerar vi ditt verk i en global databas som gör det möjligt att identifiera ditt verk när det framföras i Finland eller utomlands och fördela de ersättningar vi samlar in för framförandet till dig. När du blir kund får du samtidigt användarnamn till webbtjänsten.  

Verkanmälan ska också göras om du komponerar musik för ett ändamål som omfattas av så kallad automatisk självförvaltning. Självförvaltning innebär att upphovsmannen själv – eller förläggaren om upphovsmannen har ett förlagsavtal – ger tillstånd att använda musiken och även prissätter och fakturerar ersättningar för musikanvändningen. Underlåtenhet att göra en verkanmälan innebär inte att ditt oanmälda verk ligger utanför Teostos förvaltning

Automatiskt självförvaltad är musik som t.ex. komponerats för ett scenverk och som framförs för närvarande publik vid ett scenuppförande, dvs. musik i t.ex. operor, operetter, baletter och musikaler. Sådana verk kallas för verk med stora rättigheter. Även tv- eller radioutsändning av ett verk som visas för publik vid ett scenuppförande i helt identisk form med scenversionen omfattas av stora rättigheter.  

Om emellertid endast en del av verket framförs till exempel i radio eller tv, är rättigheterna för framförandet inte längre stora rättigheter, utan blir i dessa fall små rättigheter, varvid Teosto samlar in ersättning för framförandet. Om ingen verkanmälan har gjorts, identifieras inte verket och dess upphovsmän och vi kan inte avräkna ersättningar för framförande av delar av verket.  

Dina kompositioner är automatiskt självförvaltade när det gäller synkroniseringsrättigheter* även när musik som du har komponerat används till exempel i biofilmer, samt när det gäller synkroniserings- och inspelningsrättigheter när musik som du har komponerat används i reklam. Verkets framföranderättigheter (och för filmer även inspelningsrättigheter) förvaltas emellertid av Teosto, om du inte separat frigör även dessa rättigheter till självförvaltning. 

*synkronisering = bifogande av musik till rörlig bild 

Till skillnad från lätt musik är det sällan som kompositören till konstmusik själv framträder med sina verk.  Om kompositören själv också framför sina kompositioner ska hen göra en anmälan om framförande av konserter och andra framföranden av sin musik i vår webbtjänst.  

Oftast framförs konstmusik emellertid av olika orkestrar som också betalar ersättning för framförande av musiken. I dessa fall ingår det också i orkesterns eller dess bakgrundsorganisations uppgifter att rapportera föreställningen till Teosto så att vi kan fördela ersättningen till just de verk som har framförts.  

Symfoniorkestrar, stadsorkestrar, Finlands konservatorieförbund, Suomen musiikkioppilaitosten liitto, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi samt flera andra aktörer som utövar konstmusik, har ingått avtal med Teosto som fastställer både ersättningen för musikanvändning och tidsschemat för anmälan av musikuppgifter. Vi får rapporter om musikanvändning från radio- och tv-kanaler samt onlinetjänster. 

OBS! Majoriteten av orkesterkonserternas musikrapporter levereras centralt till oss av Finlands Symfoniorkestrar rf (SUOSIO) två gånger om året: vårsäsongens musikrapport (januari–juni) förmedlas i början av hösten och höstsäsongens musikrapport (juli–december) i början av följande år.

Rapporterna är baserade på SUOSIO:s konsertkalender. Kontrollera också själv att alla orkesterframföranden av din komposition finns med i konsertkalendern så att även deras musikrapporter behandlas! Om ditt verk inte syns i konsertkalendern trots att det har framförts, kontakta konsertens organisatör och be om att anmäla konserten till SUOSIO. 

Teosto samlar in och avräknar ersättningar för offentligt framförande, överföring till allmänheten och inspelning av musik.  

Offentligt framförande

Offentligt framförande är konserter, spelningar, andra evenemang med musik samt scen- och bioföreställningar.

Överföring till allmänheten

Överföring till allmänheten är uppspelning av musik i radio, tv och onlinetjänster. Ersättningar samlas in för framförande och uppspelning av musik både live och från en inspelning.

Inspelning

Inspelning är upptagning av musik på en inspelning såsom en cd, vinylskiva eller digital ljudupptagning. En form av inspelning är också s.k. synkronisering, det vill säga att man bifogar musik till en rörlig bild såsom ett tv-program, en film, en reklam eller annan video.

En betydande del av kompositörernas upphovsrättsersättningar samlas in för framförande av konstmusik i radio och tv. Kompositörer får ersättningar i synnerhet även för konserter som arrangeras av symfoni- och stadsorkestrar, Yle RSO, kommuner, församlingar, garnisoner, musikinstitut, konservatorier och SibA samt andra enskilda konserter, evenemang och festivaler, s.k. föreställningar med Evenemangslicens. 

Separata avtal har förhandlats fram med ovannämnda aktörer, med undantag för föreställningar med Evenemangslicens, för vilka organisatörerna betalar ersättning enligt den offentliga prislistan . I båda fallen fördelas de ersättningar som samlats in utgående från musikrapporter från musikanvändare till de verk som har framförts och spelats.

Vi betalar avräkningar fyra gånger per år. Majoriteten av ersättningarna för konserter avräknas en gång om året i juni. Hur stort belopp som ska delas ut i avräkningen beror på hur mycket ersättning som samlats in från musikanvändarna under varje år. Den enskilda kompositörens avräkningsbelopp beror bland annat på hur mycket verket har framförts. 

Kompositören ska också själv vara aktiv och efter avräkningarna kontrollera i webbtjänsten att alla framföranden som är kända för hen har rapporterats och fördelats korrekt så att ersättning kan betalas ut. Om du upptäcker att din avräkning helt saknar en ersättning som enligt dina uppgifter överstiger betalningsgränsen på 25 euro, kan du göra en reklamation på vår webbtjänst.    

I Teostos avräkningsregler och dess bilaga Avräkningsområdesförteckningen hittar du de principer som gäller för hur Teosto fördelar insamlade ersättningar till de kompositörer och musikskapare vars verk har framförts. Avräkningarna baseras på musikrapporter.

Många organisationer beviljar stöd och bidrag till kompositörer av konstmusik för att arbeta med konstmusik eller till beställaren av ett verk för att betala kompositionsarvode. Sådana stöd är till exempel Teostos Stödavräkning för inhemsk musik (tidigare Stöd för partiturmusik) samt Stöd för kompositionsbeställningar. Finlands Tonsättare har också egna bidrag man kan ansöka om och de har en bidragkalender där de bidrag som kompositörer kan ansöka om finns listade. 

Att få sin musik att spelas kräver förutom personliga, intressanta och kompositionstekniskt färdiga verk, ofta även ett aktivt och långsiktigt marknadsföringsarbete av kompositören själv. Viktigt är också viljan och förmågan att nätverka med både kompositörskollegor och personer från olika bakgrundsorganisationer för musiker och orkestrar.  

Att delta i olika kompositionstävlingar samt festivaler och evenemang inom konstmusik är ett bra sätt att synliggöra sin egen musik och även nätverka. Tävlingar och evenemang kan också ge insikter om hur man kan utveckla sitt arbete.  

En egen webbplats av hög kvalitet och närvaro på sociala medier (Facebook, Instagram) är idag viktiga kommunikations- och marknadsföringskanaler även för kompositörer. Webbplatsen ska åtminstone ha en kort presentation av dig själv, CV, ett eller flera bra foton, eventuellt musikprover att lyssna på eller ett prov på partitur och framför allt dina kontaktuppgifter. Förmågan att skriva rent stämmorna och göra ett partitur redo för framförande går inte heller till spillo. 

Olika tjänster för synlighet och spridning av noter för kompositörer erbjuds av Music Finland, som stöds av Teosto. 

En kompositör av konstmusik har en viktig kommersiell samarbetspartner i musikförläggaren, som aktivt arbetar för att få kompositörens verk att spelas på olika platser. Även unga upphovsmän bör kontakta förläggare och diskutera möjligheten till samarbete.  

Kompositören kan också själv starta ett eget förlagsbolag och förlägga sin musik själv. Mer information om de olika intäktsmodellerna och även om beskattning av upphovsrättsintäkter hittar du på dessa sidor. 

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!