Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Jare ja VilleGalle

Förvalta dina rättigheter

Jare Brand Teostos kund sedan 2008
VilleGalle Teostos kund sedan 2011

Teostos kundavtal anpassas efter dina behov. Du kan vara vår kund och låta oss ta hand om rättigheterna och ersättningen för din musik i viss utsträckning – samtidigt kan du också själv förvalta dina rättigheter genom att frigöra en del av dem för självförvaltning.

När du blir kund hos oss överlåter du med kundavtalet förvaltningen av rättigheterna till ditt musikverk till Teosto. Förvaltningen av rättigheter gäller både låtar som du redan registrerat med verkanmälan och nya, framtida verk. Underlåtenhet att göra en verkanmälan innebär inte att ditt oanmälda verk ligger utanför Teostos förvaltning.

Om du vill kan du emellertid frigöra en del av dina rättigheter från Teosto och förvalta dem själv eller avtala om att förvalta dem med någon annan än Teosto. Du kan till exempel överlåta en del av dina rättigheter till en upphovsrättsorganisation i ett annat land, dvs. vara kund hos både Teosto och en utländsk upphovsrättsorganisation samtidigt.

Automatisk självförvaltning

I vissa fall är rättigheterna till dina verk automatiskt självförvaltade, dvs. du själv eller din förläggare (om du har ett förlagsavtal) bestämmer hur verken används. Beslut om automatisk självförvaltning och andra anpassningar har fattats av Teostos styrelse baserat på medlemmarnas behov.

När rättigheterna till musiken är automatiskt självförvaltade behöver ingen separat anmälan göras till Teosto om att rättigheterna frigörs. Verkanmälan ska du emellertid alltid göra, eftersom Teosto i vissa fall tar hand om vissa rättigheter och ersättningar även för musik som omfattas av automatisk självförvaltning.

 • Spelmusik = musik som spelas i ett spel.
 • Intensiv användning av musik* = till exempel stödsånger, signaturmusik etc.
 • Stora rättigheter = framförande av musik som komponerats speciellt för ett scenverk (till exempel opera eller balett) i sitt ursprungliga (scen)sammanhang
 • Scenmusik som uppfyller förläggarnas kriterier = s.k. tilläggsmusik i ett scenverk, som är musik från befintliga verk som ursprungligen komponerats för annat ändamål än det aktuella scenverket. OBS! Förläggarnas kriterier gäller endast för förlagd musik

När det gäller automatisk självförvaltning kan du (eller din förläggare)

 • själv förhandla om villkoren för användning av musiken och ersättningsbeloppet
 • fakturera ersättningarna när musiken används
 • vid behov sköta inkassoåtgärder

Mer information om scenmusik:

*Musikanvändningen är intensiv t.ex. när en föreställning, ett fenomen, en produkt eller ett konstverk så väsentligt baseras på användningen av ett visst eller vissa musikverk, att musikverket eller dess upphovsman (person) kopplas till den föreställning, det fenomen, den produkt eller det konstverk där musiken används. Intensiv användning av musik är till exempel stödsånger för idrottslag, signaturmelodier för företag, produkter eller tjänster.

I vissa fall är tilldelningen av synkroniseringsrättigheter för musik i princip självförvaltad, men rättigheterna för framförande och inspelning förvaltas ändå av Teosto eller Teosto/NCB. Vi samlar alltså in ersättning för framförande och inspelning av din musik, även om du själv (eller din förläggare) har avtalat att musiken får ingå i AV- eller sceninnehåll.

När det gäller synkronisering är de automatiskt självförvaltade musikanvändningssituationerna för både befintlig musik och beställningsmusik

 • användning av musik för biofilmer, kortfilmer och dokumentärer
 • användning av musik i tv-dramaserier som visas utanför Norden

Verkanmälan ska alltid göras även för beställningsmusik, vars beställningsavgift och synkroniseringsersättning du själv bestämmer. Utan verkanmälan kan vi inte allokera och fakturera de ersättningar för framföranden och inspelningar som vi samlat in för användningen av verket. Se också till att produktionsbolagets cue sheet är korrekt ifyllt vad gäller musiken. Mer information finns här.

Om du själv vill förvalta både synkroniseringsrättigheter och rättigheter för framförande och inspelning i ovannämnda situationer, ska du separat frigöra dessa rättigheter från Teostos förvaltning.

Vid behov tillhandahåller vi en tjänst för automatisk självförvaltning av synkronisering

Teostos samarbetspartner Nordisk Copyright Bureau NCB erbjuder tjänster till musikskapare och förläggare som inte själva vill avtala om användning av sin musik, även om det handlar om en situation som omfattas av automatisk självförvaltning.

Du kan separat begära att NCB ska sköta faktureringen av licensiering och synkroniseringsrättigheter enligt sin offentliga prislista. Kontaktuppgifterna finns i avsnittet Ta kontakt.

NCB:s provision för tjänsten är 18 % av synkroniseringsersättningen. Provisionen dras av vid avräkningen utan att en separat faktura skickas ut. Se NCB:s prislista.

Tilldelningen av synkroniserings- och inspelningsrättigheter för musik som används i reklam är i princip självförvaltad, men framföranderättigheterna förvaltas ändå av Teosto. Vi samlar alltså in ersättningar för att framföra din musik, även om du själv (eller din förläggare) har kommit överens om att musiken får ingå i reklam och om dess inspelning.

Självförvaltning av synkroniserings- och inspelningsrättigheter gäller både befintlig musik och beställningsmusik.

Verkanmälan ska alltid göras även för reklammusik. Utan verkanmälan kan vi inte allokera och fakturera de ersättningar för framförande som vi samlat in för användningen av musiken. Se också till att det reklambolag som använder din musik rapporterar uppgifterna om musiken i reklamen i Spotgate, en gemensam tjänst för alla kommersiella tv-kanaler. Begär också att få reklamens Spotgate-ID-nummer: du behöver det om produktionsbolaget av någon anledning inte fyller i musikuppgifterna i Spotgate.

Om du själv vill förvalta både synkroniserings- och lagringsrättigheter samt rättigheterna för framförande i ovanstående situationer, ska du separat frigöra dessa rättigheter från Teostos förvaltning.

Beslut om frigörande av rättigheter och beviljande av enskild användningslicens kan endast fattas av verkets kompositör, textförfattare och förläggare. Om du själv förvaltar dina rättigheter rekommenderar vi att du alltid godkänner användningen av din musik genom ett skriftligt avtal. I avtalet bör åtminstone villkoren för användning av musik nämnas (bl.a. vad avtalet gäller och vad det inte gäller, avtalets giltighet), pris för användning av musiken och betalningsvillkorTeostos medlemsorganisationer ger vid behov sina medlemmar avtalsrådgivning och hjälp med tolkning av avtal. Mer information finns även på internationella rådgivningswebbplatser såsom Your Music Your Future.

Produktionsmusik är signatur- eller bakgrundsmusik för professionellt bruk som du kan sälja till vilken ljud- eller AV-produktion som helst. Den är gjord för att användas i bland annat radio- och tv-reklam, tv-program, filmer, företagsvideor och på webbplatser. Produktionsmusik kallas även för katalogmusik, biblioteksmusik, Production Music eller Library Music.

När det gäller produktionsmusik förvaltar du själv synkroniseringsrättigheterna för verket och lagringsrättigheterna för fysiska inspelningar (CD, DVD).

Ersättningarna för framförande av produktionsmusik förvaltas emellertid fortfarande av Teosto, vilket innebär att vi samlar in och avräknar ersättningarna för framförande, även om du själv hanterar licenser och fakturering för synkronisering.

Även produktionsmusikens online-lagringsrättigheter (rättigheter till så kallade serverkopior av operatörernas datalagring) förvaltas av Teosto. Vi samlar in ersättning för framförande för serverkopior och ersättning för lagring av produktionsmusik från tjänsteleverantörerna och avräknar dem till dig.

Hur registrerar jag mitt verk som produktionsmusik?

 1. Gör en verkanmälan för din produktionsmusik såsom normalt.
 2. När verkanmälan har behandlats och verket exporterats till den internationella databasen över verk (2–5 vardagar), registrerar du verket som produktionsmusik: gå till fliken Verk > Självförvaltning i webbtjänsten och anmäl verket som produktionsmusik.

Om ett verk utöver dig även har andra upphovsmän, ska du se till att alla verkets upphovsmän och en eventuell förläggare är medvetna om och har godkänt registreringen av verket som produktionsmusik. När du registrerar dina verk som produktionsmusik ska du själv

 • förhandla om villkoren för synkronisering av musiken och ersättningsbeloppet
 • fakturera ersättningarna när musiken används
 • vid behov sköta inkassoåtgärder

Teosto/NCB varken samlar in eller avräknar synkroniserings- eller lagringsersättningar till dig för fysiska kopior av det aktuella verket.

Katalogaffärer gäller upphovsmannens hela musikkatalog. Då överlåts upphovsmannens alla kommersiella upphovsrätter till verken (rättigheter för framförande och inspelning) till köparen.

Vid katalogaffärer frigör upphovsmannen först alla sina rättigheter från Teosto till självförvaltning. Därefter kommer hen överens med köparen om överlåtelsen av rättigheterna genom ett avtal. Affären gäller upphovsmannens hela katalog, dvs. alla upphovsmannens befintliga och eventuella framtida verk.

Efter affären kan köparen av katalogen teckna ett nytt avtal med Teosto, enligt vilket Teosto samlar in ersättningar för musiken i katalogen och avräknar dem till köparen.

Om du vill kan du helt frigöra en eller flera rättighetskategorier från Teostos förvaltning. Då representerar vi inte över huvud taget dina verk i denna rättighetskategori, utan du bestämmer själv hur du vill använda dem eller så kan du låta en annan aktör förvalta rättighetskategorin.

Du kan också frigöra dina rättigheter i begränsad omfattning, vilket innebär att Teosto kan representera alla dina rättigheter i det geografiska område, den kontinent eller de länder du väljer, men någon annan – till exempel en upphovsrättsorganisation i ett annat land – kan representera de rättigheter du har frigjort i andra geografiska områden, kontinenter eller länder.

Samtycke från andra rättsinnehavare krävs inte om den frigjorda rättighetskategorin överförs till en organisation som uppfyller kraven på tillförlitlig förvaltning (i regel andra kända upphovsrättsorganisationer). I andra fall rekommenderas starkt att du inhämtar samtycke från de andra rättsinnehavarna för att undvika eventuella ersättningsanspråk från dem.

Självförvaltning av rättighetskategorier och geografiska områden kan också användas korsvis, vilket innebär att du kan ta över vissa rättighetskategorier till självförvaltning i det land du väljer och antingen hantera licenser och fakturering själv eller låta upphovsrättsorganisationen i det landet hantera dem genom att ansluta dig som deras kund. Detta kan vara förnuftigt om en betydande del av dina upphovsrättsersättningar kommer från någon annan kontinent eller något annat land än Finland.

Rättighetskategorierna är:

 • Framförande (offentligt framförande av musiken inför en närvarande publik i form av levande föreställning eller inspelning)
 • Radio och tv (förmedling av musiken till allmänheten i radio- eller televisionssändningar oavsett sändningens tekniska metod)
 • Internet (förmedling av musiken till allmänheten i datanät, exklusive radio- och televisionssändningar)
 • Inspelning (rätt att spela in och sprida inspelningar)
 • Synkronisering (bifogande av musiken till rörlig bild vid massutnyttjande av verk)

När du frigör en rättighetskategori eller ett geografiskt område från Teostos förvaltning beviljar Teosto/NCB inte längre licenser för användning av ditt verk och samlar inte heller in och avräknar ersättningar till dig för användning av din musik i den rättighetskategorin eller det området.

Om du vill frigöra en rättighetskategori eller ett geografiskt område från Teostos förvaltning, kontakta vår kundtjänst. Anmälan om självförvaltning träder i kraft två gånger om året, den 30 juni (anmälningar inlämnade 1.1–30.6) och 31 december (anmälningar inlämnade 1.7–31.12).

Om du vill kan du frigöra ett eller flera av dina verk helt från Teostos förvaltning. Att frigöra verket helt gäller alla rättigheter: rättigheter att framföra, lagra och synkronisera.

Möjligheten att frigöra ett verk helt gäller endast för kompositörer, textförfattare och förläggare som är kunder hos Teosto.

Ett verk kan inte frigöras helt om någon eller några av dess rättsinnehavare är upphovsmän eller förläggare som hör till andra upphovsrättsorganisationer vars kundavtal inte tillåter frigörande av ett enskilt verk från organisationens förvaltning.

Om ditt verk har andra upphovsmän eller förläggare, dvs. rättsinnehavare, måste alla ge sitt samtycke till att verket frigörs. Du kan alltså inte frigöra rättigheterna till verket endast för din egen del.

När du frigör ett verk från Teostos förvaltning beviljar Teosto/NCB inte längre licenser för användning av verket och samlar inte heller in och avräknar ersättningar till dig för användning av verket i Finland eller utomlands.

Om du vill frigöra hela verket från Teostos förvaltning måste du anmäla detta i vår webbtjänst under fliken Självförvaltning på sidan Verk . Frigörandet träder i kraft 30 dagar efter att verkets alla rättsinnehavare har bekräftat frigörandet. Frigörandet av ett verk gäller tills vidare.

Verkets kompositör, textförfattare och förläggare kan, om de så önskar, själva välja att bevilja användningslicens för ett eller flera av sina verk under ett visst evenemang eller en viss tillställning med levande musik.

Om ett eller flera verk som ska framföras under evenemanget har andra upphovsmän eller förläggare, dvs. rättsinnehavare, utöver dig, måste även dessa ge sitt samtycke till beviljandet av användningslicens.

När du frigör dina rättigheter för ett enskilt evenemang och till självförvaltning måste du själv komma överens om pris och villkor för användningen av dina verk under evenemanget i fråga samt sköta fakturering av ersättningar och eventuella inkassoåtgärder. Teosto samlar inte in eller avräknar någon ersättning till dig för framförande av din musik under evenemanget i fråga.

Meddela beviljande av användningslicens i vår webbtjänst under fliken  Självförvaltning på sidan Verk. Licensen som du själv beviljar gäller endast för framförande av verken. Användningslicensen gäller endast för det angivna evenemanget vid den angivna tidpunkten.

Om du vill kan du själv bevilja användningslicens för ett eller flera av dina verk i en viss AV-produktion för de rättigheter som inte redan finns i automatisk självförvaltning.

Om ditt verk också har andra upphovsmän eller förläggare, dvs. rättsinnehavare, kan du själv bevilja användningslicenser för en enskild AV-produktion enbart om alla kompositörer, textförfattare och förläggare i verket samtycker och godkänner det.

Teosto/NCB beviljar inte licenser för användning av verket och samlar inte in och avräknar ersättningar till dig för användning av verket i Finland eller utomlands för de rättigheter som automatiskt är självförvaltade eller för vilka du själv beviljar användningslicens.

Meddela beviljande av användningslicens i vår webbtjänst under fliken  Självförvaltning på sidan Verk. Användningslicensen är tidsbunden.

Om du vill kan du själv bevilja en användningslicens för lagringsrättigheterna till ditt verk för en viss inspelningsversion. Användningslicensen gäller endast lagringsrättigheterna för verket och en viss, namngiven inspelningsversion.

Om ditt verk även har andra upphovsmän eller förläggare, dvs. rättsinnehavare, kan du själv bevilja användningslicens för lagringsrättigheter för en viss inspelningsversion endast om alla kompositörer, textförfattare och förläggare av verket samtycker och godkänner det.

När du själv beviljar användningslicens för lagringsrättigheter till dina verk för en viss inspelningsversion, måste du själv avtala om pris och villkor för användningen av dina verk samt sköta fakturering av ersättningar och eventuella inkassoåtgärder. Teosto/NCB samlar inte in och avräknar ersättningar till dig för användning av verket i Finland eller utomlands om du själv beviljar användningslicens.

Meddela beviljande av användningslicens i vår webbtjänst under fliken  Självförvaltning på sidan Verk. Licensen är tidsbunden och gäller för ett år.

När du är direkt kund hos Teosto kan du välja att bevilja ett eller flera av dina verk en användningslicens för icke-kommersiell användning.

Detta gäller dock endast dina rättigheter: om verket har andra upphovsmän eller förläggare har de rätt att bestämma om de också vill frigöra sina egna rättigheter för icke-kommersiell användning eller inte.

Du ska göra en separat anmälan om beviljande av icke-kommersiell användningslicens till Teosto och även informera verkets andra eventuella upphovsmän och förläggare.

Om du vill bevilja en icke-kommersiell användningslicens för ett eller flera av dina verk för ett specifikt evenemang måste du meddela oss detta senast 30 dagar före evenemanget. Meddela vår kundtjänst om användningslicensen.

Om du vill returnera ett verk som du tidigare har frigjort till vår förvaltning eller överlåta verk till Teostos förvaltning som inte tidigare har varit i vår förvaltning, ska du kontakta vår kundtjänst.

 • Om du är kompositör, textförfattare eller förläggare av ett verk och är kund hos Teosto, kan du komma överens om självförvaltning av ditt verk genom ett gemensamt beslut av verkets alla upphovsmän. En arrangör kan inte frigöra ett verk till självförvaltning.
 • När du självförvaltar, kommer du själv överens om villkor och priser för användning av dina verk enligt den typ av självförvaltning du väljer. Du fakturerar också själv ersättningen för användningen av dina verk och sköter eventuella inkassoåtgärder. Teosto varken samlar in eller betalar dig någon ersättning för de rättigheter till dina verk som du självförvaltar. Vi hanterar inte heller t.ex. inkassoåtgärder åt dig.
 • Frigörelse av ett verk från Teostos förvaltning till självförvaltning avser rättigheterna till framförande, inspelning och synkronisering av verket – antingen alla rättigheter eller en del av dem.
 • Alla verkens upphovsmän och förläggare måste vara kunder hos Teosto.
 • Du kan samtidigt vara både kund hos Teosto och självförvalta en del av dina verk, antingen helt eller i enskilda fall.
 • Du kan frigöra rättigheter till självförvaltning när du och alla andra kompositörer, textförfattare och förläggare av verket är kunder hos Teosto.
 • Du kan inte frigöra ditt verk till självförvaltning om det också finns andra upphovsmän eller förläggare som har ett avtal med en annan upphovsrättsorganisation
 • Du kan frigöra ditt verk för självförvaltning, antingen helt eller i enskilda fall, när du och verkets alla andra eventuella kompositörer, textförfattare och förläggare samtycker.
 • Alla verkets kompositörer, textförfattare och förläggare ska vara kunder hos Teosto.
 • Vänligen meddela Teosto skriftligen om självförvaltning av ditt verk genom att göra en anmälan om självförvaltning till oss via vår webbtjänst, senast 30 dagar innan du vill att självförvaltningen ska börja.
 • Om du vill returnera ditt verk till Teostos förvaltning, meddela vår kundtjänst.

Nya verk

När du blir kund hos oss överlåter du i princip rättigheterna till alla, även dina framtida verk, till Teosto.  Som kund hos oss måste du alltså göra en verkanmälan till oss om dina nya verk, även om du omedelbart eller senare planerar att frigöra dem för självförvaltning. Verksamhetsmodellen är densamma för verk som frigörs till självförvaltning helt och i enskilda fall.  Vi behöver informationen för att kunna allokera avräkningarna korrekt.

Om du vill frigöra ditt nya verk för självförvaltning gör du först en vanlig verkanmälan och därefter en anmälan om självförvaltning antingen via vår webbtjänst. Om du vill returnera ditt verk till Teostos förvaltning, meddela vår kundtjänst.

Det är endast kompositören, textförfattaren och förläggaren som genom ett gemensamt beslut kan besluta om självförvaltning.

Nej, det kan du inte. Det är inte möjligt att undanta enskilda delar av ett verk ur Teostos förvaltning utan att de övriga delarna också undantas. Självförvaltningen gäller alltså hela verket och alla delar av det.

Om rättsinnehavarna undantar ett verk från Teostos förvaltning beviljar de själva användningsrättigheter till verket för alla användningssyften, kommer överens om villkor och ersättningar för användning och fakturerar användningsersättningarna. Undantagandet gäller rättigheterna att framföra, lagra och synkronisera verk.  När ett verk har undantagits för självförvaltning, licensierar Teosto eller NCB inte det undantagna verket och samlar inte in och redovisar inte någon som helst ersättning till verkets rättsinnehavare i Finland eller utomlands. Ett eller flera verk kan också återföras i Teostos förvaltning genom en särskild anmälan om detta.

Rättsinnehavarna kan genom ett gemensamt beslut ta ett bestämt verk för självförvaltning och bevilja själva tillståndet för användning av verket i en specifik användningssituation.

Rättsinnehavarna kan genom ett gemensamt beslut självförvalta vissa, enskilda användningssituationer, det vill säga själva bevilja tillstånd för användning av sin musik från fall till fall i enskilda användningssituationer. Sådana användningssituationer kan till exempel vara en enskild konsert, ett enskilt tv-program eller ett annat framförande.

För ett originalverk och dess olika versioner ska självförvaltning ansökas om separat. En arrangerad version kan undantas för självförvaltning trots att originalverket förvaltas av Teosto och vice versa. Ett verk kan undantas genom gemensamt beslut av kompositören, textförfattaren och förläggaren även om arrangören inte ger lov till självförvaltning.   ​

Nej, det är det inte. Användningsrätt kan inte beviljas för sådana verk vars rättsinnehavare är kunder hos andra upphovsrättsorganisationer om dessa upphovsmannaorganisationers klientavtal inte tillåter att enskilda användningsrättigheter beviljas förbi organisationen.

Om du vill säga upp ditt kundavtal

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!