Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Förvalta dina rättigheter

Jare Brand Teostos kund sedan 2008
VilleGalle Teostos kund sedan 2011

Som kund hos Teosto kan du om du vill flexibelt komma överens om användningen av din musik och samtidigt vara kund hos Teosto.

Rättigheterna som Teosto förvaltar har i vårt klientavtal delats in i rättskategorier och geografiska områden som i klientavtalet överlåts till Teosto för förvaltning. Du kan själv bestämma i vilken utsträckning du vill att Teosto ska förvalta dina rättigheter inom ramen för dessa rättskategorier och geografiska områden.

Du kan dessutom om du vill undanta hela verk från Teostos förvaltning eller själv bevilja tillstånd för användningen av dina verk i enskilda användningssituationer eller icke-kommersiellt bruk.  

Det är inte obligatoriskt att utnyttja möjligheterna till flexibilitet som erbjuds i Teostos klientavtal. Om du inte själv anmäler ändringar i de rättigheter som Teosto förvaltar, förvaltar vi alla dina verk globalt och säkerställer att du alltid får dina ersättningar när din musik används. 

Utanför Teostos klientavtal står spelmusik och stora rättigheter (t.ex. opera). Scenverk bestående av samlade av verk med små rättigheter ingår inte i Teostos klientavtal om vissa kriterier som förläggarna har fastställt för användningen uppfylls.  

Rättighetskategorier

Klicka på bilden för att se den i större format

När du själv avtalar om användningen av musik ska du 

  • själv förhandla om villkoren för användning av musiken och ersättningsbeloppet
  • själv fakturera ersättningarna när musiken används
  • lämna in anmälningar till Teosto om självförvaltning eller beviljande av användningsrättigheter i anslutning till olika situationer. 

Du kan göra en sjävförvaltningsanmälan i vår webbtjänst.

Det lönar sig att alltid ingå skriftliga avtal om användningen av musiken. Kom så noggrant som möjligt överens med parterna om villkoren för användningstillståndet, pris och betalningsvillkor. Observera att Teosto inte licenserar, samlar in eller betalar ersättningar för sådana verk eller sådan musik som har undantagits från Teostos förvaltning. 

Hur fungerar självförvaltningen i praktiken för kompositörer, textförfattare och musikförläggare?

Självförvaltningen av rättigheterna fungerar enligt en så kallad opt out-modell, det betyder att undantagande av ett verk alltid förutsätter ett gemensamt beslut av alla rättsinnehavare och en särskild anmälan till Teosto. Att enbart låta bli att lämna en verkanmälan om ett verk innebär inte att verket står utanför Teostos förvaltning.

När en kompositör, textförfattare och musikförläggare ansluter sig som kund hos Teosto överlåter denne principiellt rättigheterna till alla – även kommande – verk till Teosto.  Därför ska nya verk i fortsättningen också anmälas till Teosto. Efter att verkanmälan har lämnats ska det för de nya verks del som ska undantas för självförvaltning lämnas en anmälan om självförvaltning.  Samma handlingsmodell gäller för verk som helt undantagits för självförvaltning och för de verk som undantas för självförvaltning i enskilda fall. Verkanmälningarna används dessutom även för kontroll av att redovisningar som baserar sig på rapporter över användning av musik är rätta.   

Ett eller flera verk kan också återföras i Teostos förvaltning genom en särskild anmälan om detta. Anmälningarna om återföring lämnas i Teostos kundservice.

Vem kan undanta ett verk för självförvaltning?
Ett eller flera verk kan undantas för självförvaltning genom ett gemensamt beslut av verkets kompositör, textförfattare och förläggare. Ett verk kan endast undantas för självförvaltning om verkets samtliga kompositörer, textförfattare och förläggare är kunder hos Teosto och ger sitt skriftliga samtycke. Självförvaltningen ska anmälas till Teosto. Anmälan om självförvaltning ska lämnas in senast 30 dagar före det datum då självförvaltningen ska börja.

Kan en arrangör undanta ett verk för självförvaltning?
Det är endast kompositören, textförfattaren och förläggaren som genom ett gemensamt beslut kan besluta om självförvaltning.

Kan jag undanta endast min egen andel av ett verk för självförvaltning?
Nej, det kan du inte. Det är inte möjligt att undanta enskilda delar av ett verk ur Teostos förvaltning utan att de övriga delarna också undantas. Självförvaltningen gäller alltså hela verket och alla delar av det.

Vad innebär undantagande av ett verk från Teostos förvaltning?
Om rättsinnehavarna undantar ett verk från Teostos förvaltning beviljar de själva användningsrättigheter till verket för alla användningssyften, kommer överens om villkor och ersättningar för användning och fakturerar användningsersättningarna. Undantagandet gäller rättigheterna att framföra, lagra och synkronisera verk.  När ett verk har undantagits för självförvaltning, licensierar Teosto eller NCB inte det undantagna verket och samlar inte in och redovisar inte någon som helst ersättning till verkets rättsinnehavare i Finland eller utomlands. Ett eller flera verk kan också återföras i Teostos förvaltning genom en särskild anmälan om detta.

Vad innebär beviljande av användningsrättigheter för ett enskilt verk? 
Rättsinnehavarna kan genom ett gemensamt beslut ta ett bestämt verk för självförvaltning och bevilja själva tillståndet för användning av verket i en specifik användningssituation.

Vad innebär beviljande av användningsrättigheter för en enskild användningssituation?
Rättsinnehavarna kan genom ett gemensamt beslut självförvalta vissa, enskilda användningssituationer, det vill säga själva bevilja tillstånd för användning av sin musik från fall till fall i enskilda användningssituationer. Sådana användningssituationer kan till exempel vara en enskild konsert, ett enskilt tv-program eller ett annat framförande.

Av vissa verk finns det förutom originalverket dessutom ett flertal olika versioner. Hur ska jag gå till väga om jag vill undanta ett original eller en version för självförvaltning?
För ett originalverk och dess olika versioner ska självförvaltning ansökas om separat. En arrangerad version kan undantas för självförvaltning trots att originalverket förvaltas av Teosto och vice versa. Ett verk kan undantas genom gemensamt beslut av kompositören, textförfattaren och förläggaren även om arrangören inte ger lov till självförvaltning.   ​

Är det möjligt att undanta ett verk för självförvaltning som har flera upphovsmän om en del av dem tillhör en annan upphovsrättsorganisation än Teosto?
Nej, det är det inte. Användningsrätt kan inte beviljas för sådana verk vars rättsinnehavare är kunder hos andra upphovsrättsorganisationer om dessa upphovsmannaorganisationers klientavtal inte tillåter att enskilda användningsrättigheter beviljas förbi organisationen.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!