Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Teoston vastuullisuus

Teostos ansvarsrapport 2023

Ansvarsfullhet är kärnan i Teostos verksamhet. Vi hanterar upphovsrätter på ett kvalitativt, effektivt och respektfullt sätt.

Vi är en ideell, icke-vinstdrivande förening. Vår grunduppgift är att möjliggöra professionellt musikskapande och -användande.

 

Vårt ansvar är att på ett kvalitativt och effektivt sätt förverkliga upphovsrätter och förvalta rättigheterna. Vår satsning syns i hela samhället som en livskraft för den inhemska kreativa branschen.  Vår verksamhet bygger på förtroende och förtroende bygger på ansvarsfullt agerande.

Vårt mål är att man i Finland ska ha goda förutsättningar att arbeta inom den kreativa branschen och att skapa och använda musik på ett professionellt sätt. Vi förvaltar musikskaparnas och förläggarnas upphovsrätter och främjar den inhemska kreativa tonkonsten.

TEOSTOS ANSVARSFULLHET I KORTHET

I rapporteringen om socialt ansvar har man strävat efter att följa ramverket GRI (Global Reporting Initiative), enligt vilket vi särskilt rapporterar om utvecklingen av aspekter som är relevanta för Teosto. Vi mäter regelbundet Teostos framsteg inom de viktigaste delområdena i vår verksamhet och vårt mål är att förbättra vår verksamhet år för år.

TEOSTOS VIKTIGASTE MÄTARE FÖR ANSVARSFULLHET:

År 2023 (2022)
42
Total CES (Customer Effort Score) för Teostos kundupplevelse (49 år 2022)
65,4 M€
Teostos avräkningar till rättsinnehavare (67 M€)
64,2 TN
Utsläpp av växthusgaser från Teostos verksamhet (54,1 tn)
73,5
QWL-index som mäter arbetslivets kvalitet (78,5)

Vår uppgift är att värna om musikskaparnas rättigheter och främja den inhemska kreativa tonkonsten. Vi känner finländsk musik, dess upphovsmän och användare och utvecklar våra tjänster efter deras behov. Vi agerar utifrån föreningens regler, besluten från medlemsmötet som ordnas två gånger om året samt den lagstiftning som är bindande för föreningen.

Vår vision är att öka musikens kommersiella och kulturella betydelse med hjälp av följande strategiska mål:

En lockande gemenskap för professionella rättsinnehavare.
Kunderna väljer musik som representeras av Teosto.
Vi tar ansvar för den inhemska musikkulturens framtid.

De etiska principerna, som publicerades år 2023, innehåller de viktigaste tillvägagångssätten som med stöd av lagen styr vår verksamhet och våra värderingar. Teosto har också förbundit sig till att följa de etiska anvisningarna för kulturbranschen.  Även informationssäkerhet, dataskydd och kontinuitetshantering utgör centrala delar av vår tillförlitlighet.

Vår intressebevakning syftar till att främja kompositörernas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas intressen i frågor som rör upphovsrätt och musikbranschens verksamhetsmiljö.

Vi är medlemmar i branschens globala takorganisation CISAC, vars regler och riktlinjer vi har förbundit oss till (Professional Rules for Musical Societies och Binding Resolutions for Musical Societies).

Att främja den inhemska kreativa tonkonsten är en viktig del av vår grunduppgift och syftet med vår existens. Vårt mål är att musikbranschen ska växa och bli mer internationell, att vi ska förbättra våra yrkeskunskaper och att öka intresset för och uppskattningen av musikbranschen. Vi vill ta ansvar för musikens mångfald och stärka förutsättningarna för framtida generationer av musikskapare.

Vi förverkligar vårt kulturella ansvar genom bland annat följande:

Taloudellinen vastuu

Vi stödjer ekonomiskt den kreativa tonkonsten och dess mångfald med så kallade nationella medel, som föreningen i enlighet med våra medlemmars beslut innehåller genom avtal med rättsinnehavare och utländska upphovsrättsorganisationer. Vi stödjer till exempel våra medlemsorganisationers verksamhet och beviljar direkta bidrag.

Sosiaalinen vastuu

Vi genomför olika kommunikationsprojekt för att höja uppskattningen av finländsk musik och för att göra dess skapare mer synliga inom den finländska kulturen. Vi delar varje år ut Teostopriset, ett av Nordens största konstpriser.

Vi vill för vår del bidra till att möta behovet av nätverk bland framtidens musikskapare, deras kompetensutveckling och jämställdhet inom musikbranschen. Vi anordnar bland annat årligen en Top 20 – Future Hitmakers -kurs, som syftar till att hjälpa unga musikskapare att utvecklas i sin karriär.

Vi strävar efter att föra en dialog med beslutsfattarna för att säkerställa att den inhemska musikkulturen och betydelsen av dess kreativa primärproduktion för det finska samhället förstås. År 2023 arbetade vi tillsammans i sammanslutningen Musikens kreativa primärproduktion i riksdagsvalkampanjer och strävade efter att lyfta fram våra ståndpunkter både i valdebatten och i regeringsprogrammet.

Ekonomiskt ansvar i Teosto handlar om att se till att verksamheten är effektiv och konkurrenskraftig samt att skydda våra rättsinnehavares ekonomiska intressen. På så sätt kan vi vara en pålitlig partner, arbetsgivare och företagsmedborgare. Genom att vara ekonomiskt starka kan vi möta våra intressenters behov och stärka musikens betydelse i samhället.

Teostos viktigaste ekonomiska mervärde är avräkningarna till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, totalt 65,4 miljoner euro år 2023.

Vi strävar alltid efter att vara så kostnadseffektiva som möjligt, med målet att öka upphovsrättsersättningarna till rättsinnehavarna för användning av musiken. Vi granskar kontinuerligt möjligheterna att göra vår verksamhet effektivare.

Kostnadsprocenten är en viktig ekonomisk mätare på hur effektiv vår verksamhet är. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa och tillförlitliga upphovsrättstjänster till en rimlig kostnadsprocent. År 2023 var kostnadsprocenten för vår verksamhet 14,6 procent.

Vi värnar om våra rättsinnehavares intressen genom att förhandla med musikanvändare, från inhemska medieföretag till internationella onlineplattformar. Vi tecknar avtal om användning av musik och ersättningsnivån, samlar in ersättningarna och avräknar dem vidare till musikens kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare.

Teosto tar ansvar både för sin egen personal och i större omfattning för hela musikbranschen och de professionella som arbetar där. Vi vill att det ska vara bra för alla att arbeta inom musikbranschen.

Teosto strävar efter att främja jämställdhet och mångfald bland musikskapare och kompositörer. Ett av insatsområdena i vår strategi är att se till att alla har lika möjligheter att arbeta och börja inom musikbranschen.

Vi har också serviceinriktad och välmående personal som är stolt över sin arbetsplats och som tillhandahåller högkvalitativ service efter våra kunders behov. Kundförståelse samt servicevilja och -förmåga är kärnan i våra arbetsuppgifter. Vi främjar välbefinnandet och vår personals kompetens på lång sikt och utvecklar chefsarbetet enligt gemensamma principer för ledarskap.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!