Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Upphovsrättsersättningar för användning av musik

Kompositör-textförfattare Jenni Vartiainen
Teostos kund sedan 2004

När musik som du skapat framförs offentligt eller spelas in på en ljud- eller av-upptagning får du som vår kund ersättning för användningen av din musik.

Upphovsrättsersättningarna som betalas för användningen av musik tillhör låtarnas upphovsmän: kompositörer, textförfattare och arrangörer. Dessutom hör en del av upphovsrättsersättningarna för förlagda verk till verkens förläggare.

Om du själv framför din egen musik är du berättigad till upphovsrättsersättning så länge du kommer ihåg att göra en anmälan om framförande om spelningen

För att kunna offentligt framföra musik behöver man alltid licens och dessutom ska man betala ersättning för musikanvändningen. Teosto licensierar sina egna kunders verk och representerar även andra upphovsrättsorganisationers kunder i Finland.

 • Som offentligt framförande räknas att spela musik till exempel i radio, tv, internet, på konsert eller som bakgrundsmusik. Detta kräver alltid licens.
 • Privat användning är till exempel privatpersoners användning av musik på sociala medieplattformar och streamingplattformar. Från plattformar som Teosto licensierat samlar man också in ersättningar till musikskapare för privat användning.
 • Dessutom är privat användning också till exempel bröllop, födelsedagar och andra familjehögtider. OBS! Till exempel evenemang som ordnas av företag eller andra sammanslutningar är oftast inte privat användning, även om de är privata föreställningar.
 • Även upptagning av musik (t.ex. på CD vinyl, DVD, BluRay, dator, musiktjänster på nätet, USB-minne eller extern hårddisk) kräver licens.

Ansvaret för att skaffa en licens ligger hos den som organiserar evenemanget eller någon annan föreställning av musik – alltså inte hos artisten, såvida hen inte själv är organisatör av föreställningen.

Vi samlar in ersättningar för musikanvändning genom att sälja licenser till musikanvändare så att de kan spela in och framföra musik för att främja sin egen affärsverksamhet eller till glädje för sina kunder och sin personal.

Priserna för licenserna grundar sig på avtal mellan Teosto och musikanvändare samt offentliga prislistor som du kan läsa mer om på sidan Musiklicenser.

Vi kan dock inte betala ersättningarna förrän aktören som använt musiken har betalat licensavgiften till Teosto. Om licensavgiften inte betalas i tid senareläggs också betalningen av ersättningar till musikens upphovsmän och förläggare. Här kan du se obetalda ersättningar som inte har kunnat avräknas i tid.

Upphovsrättsersättningar som betalas för musik är föremål för förskottsinnehållning. Vi tar ut en förskottsinnehållning av avräkningarna och gör andra eventuella personliga avdrag (t.ex. avräknings- eller förläggarförskott) enligt din skattesats.

Inspelningstillstånd för musik beviljas och ersättningar för upptagningen samlas in och avräknas av vår partner Nordisk Copyright Bureau (NCB). Största delen av faktureringen och behandlingen av uppgifter om musikanvändning för internationella online-musiktjänster sköts av Network of Music Partners (NMP).

I samband med Teostos ersättningar betalas också ersättningar som samlats in av NCB och NMP.

Hur stor ersättning som betalas för användningen av ett enskilt verk beror på flera faktorer:

 • Föreställningen, mediet eller tjänsten i vilken eller vilket musiken spelats
 • För kommersiella aktörer storleken på deras omsättning eller t.ex. deras biljettintäkter
 • Koefficienten för framförandegrupp, med vilken det är möjligt att till exempel bestämma ett större ersättningsvärde för livemusik som sänds på radio än för musik som spelas upp från en upptagning
 • Framförandets längd
 • Antal framföranden

Teostos avräkningsregler fastställer principerna för hur vi avräknar och betalar ut upphovsrättsersättningar. På vår webbplats har vi listat riktgivande avräkningsvärden, dvs. minutpriser, för olika typer av musikanvändning.

Dessutom påverkas de ersättningar som en enskild upphovsman får av hur verkets upphovsmän har beslutat att fördela de upphovsrättsersättningar som tjänas in för verket.

Upphovsmännen kommer själva överens om verkets fördelningsandelar när de registrerar ett nytt verk med en verkanmälan. Då man avtalar om fördelningsandelar ska man iaktta de gränser som anges i Teostos avräkningsregler.

Utgångspunkten för de ersättningar som betalas ut till rättsinnehavare, dvs. musikskapare och förläggare, är alltid det totala beloppet för musikanvändningsersättningarna för det aktuella året per avräkningsområde (t.ex. radio, TV, liveuppträdanden). Detta totala belopp divideras med antalet minuter för musiken som framförts inom respektive avräkningsområde.

Ersättningarna viktas dock enligt hur musiken faktiskt använts, vilket innebär att alla minuter inte är lika värdefulla.

 • Ersättningsbeloppet som samlats in för radio- och TV-framföranden påverkas bland annat av räckvidden av kanalen som framför musiken, framförandets längd och antalet framföranden.
 • Föreställningarnas avräkningsbelopp påverkas bl.a. av storleken på föreställningens plats samt biljettintäkterna vid avgiftsbelagda föreställningar och publikmängden vid gratis föreställningar.
 • Ersättningsbeloppet som samlats in från onlinetjänster påverkas bland annat av huruvida tjänsten är avgiftsbelagd eller kostnadsfri, om innehållet kan streamas eller laddas ned samt hur mycket innehållet har använts och hur länge det har varit tillgängligt i tjänsten. Se listan över onlinetjänster som Teosto licensierat.

Till de insamlade musikanvändningsersättningarna läggs till Teostos andra intäkter och överföringar och sedan drar vi av kostnaderna för vår verksamhet samt avdraget för nationella medel. Med nationella medel stöds framförandet av inhemsk musik bland annat genom bidrag som beviljas via Teostos medlemsorganisationer.

Mer information om vad som är intäkter, kostnader och överföringar som ska läggas till i och dras av från den totala fördelningen finns i avsnitt 5.2 i Avräkningsreglerna.

Teostos avräkningar grundar sig på rapporter och information som vi samlat in från olika aktörer.

Artister som framför musik ger oss information om verk som de framfört på spelningar och konserter. Även musikanvändare, såsom tv- och radiokanaler eller personer som organiserar spelningar, meddelar vilken musik de har spelat eller spelat in.

Utifrån dessa rapporter skapar vi en helhetsbild av vems musik som spelats, det vill säga vem vi ska avräkna upphovsrättsersättningar till.

Läs mer om avräkningar från sidan Avräkning av upphovsrättsersättningar.

TV-bolagen betalar ersättning för framförande av musik enligt avtal mellan Teosto och bolagen. Kanalerna ger oss detaljerad information om programmen som sänds och musiken de innehåller. Information från utlandet erhålls via lokala upphovsrättsorganisationer.

Innehåll som visas på television grupperas i avräkningen utifrån vilken roll musiken har i programmet. Till exempel har det för musik i TV-serier och reklam definierats olika priser i avräkningen.

Radiobolag och radiostationer betalar ersättning för framförande till oss, antingen enligt sin omsättning eller för mindre aktörer enligt avtal. Den omsättningsbaserade avgiften är några procent av omsättningen, beroende på hur mycket musik som används.

Radiokanalerna ger oss exakt information om den musik de spelar. Ersättningen som musikskaparen får beror bland annat på vilken tid på dygnet hens verk har spelats och hur omfattande täckningsområde kanalen har.

En organisatör för en konsert eller festival betalar en ersättning för framförandet av musiken, som för föreställningar som kräver inträde baseras på biljettintäkterna och för föreställningar med fritt inträde på antalet åskådare. Ersättningar för framförande för spelningar baseras antingen på antalet besökare (föreställningar med fritt inträde) eller på biljettintäkterna.

Vi har avtal med kommuner, församlingar och bland annat musikläroanstalter om betalning av ersättningar för framförande av musik och rapportering av musikframföranden. Till exempel betalar kommunerna en årsersättning för sin musikanvändning som baseras på kommunens invånarantal.

Genom en årlig undersökning om bakgrundsmusik tar vi reda på från vilka medium företag som spelar bakgrundsmusik i sina kundlokaler spelar musiken. Bakgrundsmusik kan spelas upp från olika radio- eller tv-kanaler eller från en bakgrundsmusiktjänst.

Vi använder resultaten från undersökningarna för att avräkna ersättningar för bakgrundsmusik. De intäkter som faktureras för bakgrundsmusik avräknar vi till musikskaparna baserat på uppgifter om framförande från radio-, tv- och liveevenemang.

Den internationella musikbranschen bygger på att varje lands egen upphovsrättsorganisation samlar in landets ersättningar för framförande. Teosto har ömsesidighetsavtal med utländska upphovsrättsorganisationer som omfattar över 100 länder. Organisationerna samlar in ersättningar för framförande i sitt eget land, gör avräkningar för ersättningar som tillhör Teostos kunder till oss och vi betalar dem vidare till de musikskapare vars musik har framförts utomlands.

Ersättningar som betalas från utlandet delas vanligtvis in i liknande avräkningskategorier som inhemsk avräkning. Varje organisation har emellertid sin egen avräkningsregel som kan avvika från Teostos avräkningsregel.

Andra upphovsrättsorganisationer är till exempel svenska Stim, tyska Gema och norska Tono.

Ersättningar som betalas för musikanvändning av onlinetjänster baseras på avtal mellan tjänsteleverantörerna och Teosto. Avräkningen för användningen av onlinemusik kan bland annat påverkas av kostnaden för tjänsten, sättet musiken framförs, användningsmängden och den tid som verket har varit tillgängligt i tjänsten. Onlineavräkning betalas för de tjänster som antingen är licensierade av Teosto, nordiska Polaris Hub eller en utländsk upphovsrättsorganisation som har ingått ett ömsesidighetsavtal med oss. Se listan över onlinetjänster som licensieras av Teosto.

Online-avräkningen inkluderar både nedladdningar och direktuppspelning av musiktjänster (t.ex. Spotify) och musik som spelas i audiovisuella tjänster och webbradio.

Ersättning för utlåning är en upphovsrättsersättning som betalas till verkets upphovsperson. Berättigade till ersättning för utlåning är upphovsmän vars verk lånas från allmänna bibliotek eller från bibliotek på universitet, högskolor eller yrkeshögskolor i form av böcker, noter eller inspelningar.

Ersättning för utlåning gäller bland annat författare, översättare, journalister, bildskapare, musikskapare och illustratörer.

Ersättningen för utlåning baseras på EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv och upphovsrättslagen. Ersättningen finansieras av statens budgetmedel och betalas av undervisnings- och kulturministeriet.

Ersättningen för utlåning förvaltas av tre organisationer. Sanasto gör avräkning för ersättningar till författare av skriftliga verk, Kopiosto till bildskapare och skapare av fotografiska verk och Teosto till musikskapare.

Fördelningen av ersättningen för utlåning till skaparna baseras på bibliotekens utlåningsstatistik. Ersättning betalas till upphovspersoner av musik, text och bild som är bosatta i Finland eller något annat EES-land.

Hur stor ersättningen per skapare är beror på hur många gånger publikationen eller inspelningen har lånats. Teostos musikskaparkunder får ersättning för utlåning direkt som en del av avräkningen i december.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!