Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i kommunens verksamhet

OBS!
Licensens särskilda villkor för enskild användning ändrades från den 1 januari 2024, prislistan för 2024 förhandlas fram på nytt senast våren 2024.

 • Kommunförbundet och Teosto har ingått ett årsavtal om användning av musik i kommunernas och städernas verksamhet och tjänster.
 • Omfattar användning av bakgrundsmusik samt organisering av inträdesfria föreställningar i offentliga tjänster i enlighet med kommunallagen som kommunen själv upprätthåller i verksamhet som kommunen organiserar ensam (skolor, daghem, andra tjänster) och småskaligt gatuframförande*
 • Omfattar inte föreställningar utan inträdesavgift som organiseras i samarbete med andra aktörer (se nedan Anvisning: vad omfattar kommunernas avtal när det gäller föreställningar?)
 • Omfattar inte användning av musik i samband med välfärdsområdenas tjänster (socialförvaltning, hälsovård, räddningsväsende och sjukvårdsdistrikt). 
 • Omfattar inte från den 1 januari 2024 föreställningar med inträdesavgift, tillställningar, konserter, livespelningar.
 • Omfattar inte användning av musik på nätet eller i sociala medier – med undantag av liveströmning på en plattform licensierad av Teosto
 • Uppgifterna om framförande av musik ska rapporteras till Teosto (med undantag av gatuframförande) – läs mer längst ner på sidan.
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i kommunens verksamhet -licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

*småskaligt gatuframförande = spontant, kortvarigt och tillfälligt gatuframförande utan anmälan om framförande och utan ersättning för framförande

Vad omfattar musikanvändningsavtalet som Teosto och Kommunförbundet förhandlat fram när det gäller föreställningar?

Avtalet om musikanvändning som förhandlats fram av Teosto och Kommunförbundet omfattar endast föreställningar med fritt inträde som är relaterade till kommunens bastjänster och som helt och hållet produceras och ordnas av kommunen. Syftet med avtalet är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra användning av musik på föreställningar som kommunen själv producerat.

Avtalet omfattar offentligt framförande av både levande musik och inspelad musik (t.ex. musik som spelas från en skiva eller digital fil) vid kommunens eller stadens egna föreställningar när

 • kommunen organiserar och producerar föreställningen helt och hållet själv och
 • föreställningen, tillställningen, livespelningen, konserten har fritt inträde.

Användning av musik vid föreställningar som ordnas i samarbete med en annan aktör (till exempel ett annat FO-nummer) eller föreställningar mot inträdesavgift omfattas inte av avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet. Då tillämpar man på föreställningen villkoren och prislistan för Teostos evenemangslicens.

För vilka typer av föreställningar behöver kommunen en separat evenemangslicens?

Kommunen behöver en separat licens för musikanvändning

 • om föreställningen som innehåller musik helt eller delvis produceras och/eller ordnas av en part utanför kommunen, dvs. om föreställningen är en samproduktion. Kommunerna och föreställningens övriga organisatörer ska sinsemellan komma överens om vem som skaffar licensen.
 • om föreställningen, konserten, spelningen har inträdesavgift.

En separat licens kan vara Teostos evenemangslicens eller en musiklicens som rättsinnehavarna själv beviljar. Utöver Teosto har också musikens upphovspersoner, dvs. kompositörer, textförfattare och musikförläggare, möjlighet att själva bevilja licens för användningen av sin musik, alltså själva förvalta rättigheterna till sin egen musik i vissa användningssituationer. I det här fallet prissätter och fakturerar rättsinnehavarna själv ersättningarna för användningen av sin musik.

Teostos evenemangslicens eller en separat licens från rättsinnehavarna krävs när

 • konserten, spelningen, föreställningen för närvarande publik har inträdesavgift
 • en konsert eller föreställning med musik där föreställningens organisatör eller producent är någon annan än kommunen organiseras i lokaler som kommunen innehar.
 • Kommunen producerar och/eller organiserar en konsert eller föreställning med musik i samarbete med en utomstående part. Exempel på utomstående parter är
  • kommunens affärsverk eller bolag som helt eller delvis ägs av kommunen (t.ex. kommunala utvecklingsbolag, bolagiserade sjukvårdstjänster, bolag som hör till kommunkoncernen).
  • en separat förening eller motsvarande stödorganisation (organisation, förening eller sällskap, även skolornas och läroanstalternas föräldraförening eller stödförening) som deltar i kommunens verksamhet.
 • Föreställningen har samarbetspartner eller sponsorer som inte är en del av kommunen och samarbetsavtal som ingåtts med dem täcker en del av föreställningens kostnader och kommunen får
  • ekonomiskt stöd för att organisera föreställningen och samarbetsparten får t.ex. synlighet i föreställningens marknadsföring eller mot inträdesbiljetter.
  • innehåll eller tjänster som finansieras av andra, t.ex. mot synlighet eller biljetter (Ni kan tacka … för artisten/kaffet, Lokalen kostnadsfritt från församlingen … osv.)

 

Alla aktörer följer samma regler i likadan verksamhet

Konserter, festivaler och andra föreställningar som främst fokuserar på musik ordnas av flera olika aktörer. På grund av sin ledande marknadsställning måste Teosto behandla alla olika parter som är verksamma som evenemangsorganisatörer på marknaden på samma sätt.

Om kommunerna organiserar föreställningar med inträdesavgift, musikevenemang i anknytning till annat än deras bastjänster eller i samarbete med separata organisationer eller bolag, konkurrerar föreställningarna på samma marknad där de kommersiella organisatörerna är verksamma. Därför måste Teosto då tillämpa samma villkor för musikanvändning på alla aktörer.

Offentligt framförande av musik i kommunernas övriga verksamhet

Utöver föreställningar omfattar avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet användning av musik i kommunernas olika lagstadgade bastjänster och i begränsad omfattning även upptagning av musik för särskilda ändamål.  Se broschyren Musik i kommunens verksamhet för mer information och exempel.

Avtalet omfattar också småskaligt gatuframförande inom kommunens område. Med småskaligt avses spontant, sporadiskt och kortvarigt gatuframförande, för vilket staden eller en myndighet inte kräver en separat licens, en bokad lokal eller andra åtgärder.

Om gatuframförandet är regelbundet, ofta återkommande eller på annat sätt professionellt utfört måste man skaffa en separat musiklicens för det. Lämpliga licenser är tiolicensen eller evenemangslicensen, beroende på antalet framföranden. Efter att ha skaffat licensen ska gatumusikanten också göra anmälningar om framförande i Teostos webbtjänst, på grundval av vilka ersättning för framförande betalas till låtarnas kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare.

Om du har frågor om avtalet är du välkommen att kontakta oss.

Användning av musik på nätet och i sociala medier ingår inte i licensen Musik i kommunens verksamhet, utan kräver i regel en separat licens. Behovet av licens påverkas bland annat av om det är fråga om enbart direktuppspelning i realtid (liveströmning) eller om det är fråga om en inspelning.

Mer information om vilka licenser som krävs för att streama musik och olika licensalternativ hittar du samlat på finska på sidan Musiikki netissä ja somessa.

Musik i kommunens verksamhet, särskilda villkor för enskild användning

Med detta avtal (nedan ”Kommunavtal”) mellan Teosto och Kommunen avtalas användningslicenser (”Licens”) för musik som Teosto i varje enskilt fall representerar och för vilken Teosto beviljar användningslicenser till Kommunen, omfattningen av användningen av musiken som Licensen gäller i Kommunens verksamhet samt ersättningen som ska betalas för användningen av musiken som Licensen gäller.

Kommunavtalet består av dessa särskilda villkor för enskild användning (”Särskilda villkor”) och Teostos allmänna avtalsvillkor (”Allmänna avtalsvillkor”). Om de särskilda villkoren och de allmänna avtalsvillkoren strider mot varandra, tillämpas i första hand de särskilda villkoren och i andra hand de allmänna avtalsvillkoren.

Med kommunens uppgifter avses kommunens offentliga uppgifter i enlighet med 7 § i kommunallagen (2015/410).

Med samkommuner avses det i 8 § i kommunallagen avsedda varaktiga samarbete som kommunerna grundat inom en sektor (såsom landskapsförbund eller samkommun för utbildning).

Förutsättningen för tillämpningen av Kommunavtalet är att evenemang, tjänster och Kommunens övriga verksamhet där musiken används uteslutande ordnas och/eller produceras av Kommunen samt i övrigt uppfyller Kommunavtalets villkor. Kommunavtalet gäller inte situationer där Kommunen skaffar tjänster som krävs för att sköta sina lagstadgade uppgifter av andra tjänsteproducenter med stöd av 9.1 § i kommunallagen.

Om inget annat har separat avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet, tillämpas omnämnanden i detta Kommunavtal som avser Kommunen på samma sätt även på en Samkommun, vars alla Kommuner har ingått ett kommunavtal med Teosto. Om funktioner och användningssituationer för musik som utesluts ur Kommunavtalets tillämpningsområde avtalas i punkt 2 III–IV.

 1. Musikanvändningssätt

I OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE AV MUSIK INFÖR EN NÄRVARANDE PUBLIK OCH FÖRMEDLING AV MUSIK TILL PUBLIK

För tydlighetens skull konstateras att de nedan i punkterna A–D avsedda licenserna för offentligt framförande av musik omfattar framförande av musik från en inspelning och som levande föreställning med de villkor och begränsningar som nämns separat för varje punkt.

 1. Musik i Kommunens personals användning

Licensen omfattar offentligt framförande av musik, och eventuell förmedling av den till allmänheten som sker före det på Kommunens initiativ, förmedling till Kommunens personal som bakgrundsmusik i verksamhetsställets lokaler och arbets-, lager-, pausrum och matsalar som används av personalen och där verksamheten upprätthålls av Kommunen.

Licensen omfattar dessutom offentligt framförande av musik på alla evenemang (såsom julfester) med fritt inträde som Kommunen ordnar för sin egen personal oberoende om de ordnas i Kommunens egna lokaler eller i andra lokaler. Licensen är inte bunden till en utsedd plats för framförandet.

Licensen omfattar inte offentligt framförande av musik i lokaler där funktionerna som sköts där har utkontrakterats av Kommunen till andra aktörer (såsom en personalmatsal som upprätthålls av en utomstående aktör).

 1. Musik i Kommunens Kundlokaler

Licensen omfattar offentligt framförande av musik i Kommunens Kundlokaler. Med Kundlokal avses i detta Kommunavtal kund- eller annan lokal på en institution (såsom skolor och läroanstalter, arbetar- och medborgarinstitut, biosalonger, sim- och idrottshallar, idrottsbanor, bibliotek, daghem och museer), ett ämbetsverk, en byrå eller ett annat verksamhetsställe som upprätthålls av Kommunen och dit allmänheten (såsom kommunens invånare, användare av andra Kundlokaler eller deras besökare) har tillgång till.

Vad gäller undervisningsverksamhet (såsom skolor och läroanstalter) som sker i Kommunens verksamhet omfattar Licensen utöver föregående punkt även bland annat nödvändigt tillgängliggörande av musik för allmänheten inom övrig undervisningsverksamhet samt framställning av verk som detta kräver i den mån som Kommunen inte har licens för att använda den aktuella musiken med stöd av den övriga användningslicensen. Ett tillägg om Licensens omfattning i enlighet med denna underpunkt beviljas på prov för en tidsbegränsad period till och med 31.12.2025 från att Kommunavtalet träder i kraft.

Licensen omfattar även förmedling av musiken till Kommunens Kundlokal (t.ex. i ett datanät), som eventuellt görs före ett offentligt framförande, om förmedlaren är Kommunen.

 1. Konserter som kommunen ordnar

Licensen omfattar offentligt framförande av musik på Konserter (emellertid inte vad gäller kommunala orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar) med fritt inträde och i övrigt utan vederlag som ordnas av Kommunen. Med konsert avses i detta Kommunavtal ett evenemang, där man framför levande musik under ett framträdande för närvarande publik, som traditionellt har anvisade eller på annat sätt fastställda platser (såsom plats- eller sektorbiljetter, reserverade sittplatser eller ståplatser som fastställts på en biljett).

Licensen omfattar dessutom kortvarigt offentligt framförande av musiken och eventuell förmedling till publiken som bakgrundsmusik före Konserten i direkt anslutning till den (såsom pausmusik) i lokalen eller i en vestibul som leder till den, om förmedlingen sker på Kommunens initiativ.

 1. Musik på Kommunens evenemang

Licensen omfattar offentligt framförande av musik som levande musik eller inspelning på evenemang (såsom utställning, mässa, marknad, sport- eller idrottsevenemang, ungdomsdisco, filmföreställning, kund- eller personaltillfälle, öppet hus-dag, utbildnings- eller coachningstillfälle, emellertid inte vad gäller kommunala orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar) med fritt inträde och i övrigt utan vederlag som ordnas av Kommunen. Licensen omfattar dessutom eventuell förmedling av bakgrundsmusik till publiken före framträdandet i samband med tidigare nämnda verksamhet, om förmedlingen sker på Kommunens initiativ.

 1. Kömusik i Kommunens telefonväxel

Licensen omfattar förmedling av musik till allmänheten på Kommunens initiativ i Kommunens egen telefonväxel som så kallad kömusik samt upptagning av musik i telefonkösystemet för detta ändamål. Licensen omfattar inte så kallad reklammusik, såsom kontinuerlig upprepning av ett enskilt verk, med stöd av vilket verket kan kopplas till Kommunen. Licensen omfattar inte heller telefonväxel- eller andra kontakttjänster som Kommunen erbjuder till andra aktörer, eller sådana tjänster, som en tredje part ordnar för Kommunen på uppdrag av Kommunen.

 1. Gatuframförande

Licensen omfattar småskaligt offentligt gatuframförande av musik på Kommunens område. Med småskaligt avses spontant, sporadiskt och kortvarigt gatuframförande, för vilket Kommunen eller en myndighet inte kräver en separat licens, en bokad lokal eller andra åtgärder.

II UPPTAGNING

 1. Upptagning för offentligt framförande av musik

Licensen omfattar rättigheten att producera en kopia av en ljudupptagning (audio) (till exempel på en CD-R-skiva eller hårddisk), som Kommunen äger för offentligt framförande av musiken som bakgrundsmusik på öppet hus-dagar, daghem, skolors och läroanstalters fester, klubbtillställningar el.dyl. som ordnas av Kommunen. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning i kommunal videostudioverksamhet

Licensen omfattar rättigheten till icke-kommersiell upptagning av musik som ljud- eller bildupptagning (audio eller video) i samband med kommunal videostudioverksamhet (emellertid inte upptagning för internetanvändning, till exempel på klubbens webbplats el.dyl.). Upptagningen ska göras av personer som deltar i videostudioverksamheten.

 1. Upptagning inom lokalradio- och kabel-TV-verksamhet

Licensen omfattar rättigheten till upptagning för av Kommunen producerade icke-kommersiella program som förmedlas i lokalradio och kabel-TV-nätet på det sätt och i den utsträckning som förmedlingen av sådana program förutsätter. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning i motionssammanhang

Licensen omfattar upptagning för offentligt framförande av musik som bakgrundsmusik på icke-kommersiell handledd motion, övningar, uppvisningar osv. som hör till Kommunens verksamhet.

Licensen omfattar rättigheten till upptagning av ett antal kopior av en ljudupptagning (audio) på det sätt som den tidigare beskrivna verksamheten förutsätter. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Kommunen.

 1. Upptagning av musikframföranden på skolors och läroanstalters fester

Licensen omfattar upptagning av musik för att producera en ljud- eller bildupptagning (audio eller video) av musikframföranden på Kommunens daghems samt skolors och läroanstalters fester (såsom vår- eller julfester) för användning i icke-kommersiellt syfte i den aktuella skolans, läroanstaltens eller daghemmets verksamhet (emellertid inte upptagning för internetanvändning, till exempel på klubbens webbplats el.dyl.). Upptagningen ska göras av en lärare på skolan eller läroanstalten eller övrig personal på daghemmet, skolan eller läroanstalten.

 1. Allmänna villkor och begränsningar kring upptagningsrättigheten i punkterna G–K

Musiken som upptas ska komma från en laglig källa.

Licensen omfattar inte heller utlämning eller överföring med eller utan vederlag av en inspelning som gjorts med stöd av den utanför Kommunens verksamhet.

Licensen berättigar inte till att kringgå eller avlägsna tekniskt skydd (såsom kopieringsskydd) som eventuellt inkluderats i en inspelning som innehåller musik eller den aktuella inspelningens elektroniska administrativa information eller en kombination av dessa.

Rätten att använda upptagningar som framställts med stöd av Licensen upphör när Licensens giltighet upphör.

Teosto har rätt att kräva att upptagningar som framställts med stöd av Licensen förstörs när Licensens giltighet upphör.

III KOMMUNALA FUNKTIONER OCH FÖRESTÄLLNINGAR SOM INTE OMFATTAS AV LICENSEN

Licensen kan inte anpassas på följande kommunala funktioner eller tillfällen där musik används, som kräver en separat licens av Teosto som tillämpas på varje användningsändamål:

 1. Orkestrar, musikläroanstalter, konservatorier och teatrar

Kommunala orkestrars, musikläroanstalters, konservatoriers och teatrars verksamhet.

 1. Stödverksamhet på skolor och läroanstalter

Evenemang som ordnas av skolornas och läroanstalternas föräldraföreningar och stödföreningar.

 1. Kommunala bolag och affärsverk

Musik som används av Kommunens affärsverk och sammanslutningar (såsom kommunala utvecklingsbolag, aktiebolag, föreningar, kommunkoncernen och tillhörande bolag), som helt eller delvis ägs av Kommunen.

 1. Evenemang som ordnas av en utomstående i Kommunens lokaler

Föreställning eller Konsert (se punkterna 2 I och D), när aktören som ordnar eller producerar en föreställning eller en konsert i en lokal som Kommunen innehar är en annan part än Kommunen.

 1. Evenemang som ordnas i samverkan

Föreställning eller Konsert (se punkterna 2 I C och D), som Kommunen ordnar eller producerar i samverkan med en utomstående aktör.

Licensen omfattar sålunda inte musikanvändningen till exempel i en situation, där Kommunen ordnar eller producerar en Konsert eller ett evenemang tillsammans med en aktör som nämns i punkt III P, eller där Konserten eller evenemanget har en utomstående samarbetspartner, finansiär eller sponsor, som ger Kommunen ekonomiskt stöd eller annat innehåll eller tjänster med eller utan vederlag.

 1. Så kallade stora evenemang för allmänheten

Om det är fråga om ett sådant evenemang eller en Konsert som ordnas av Kommunen vars specifika ersättning för musikframförandet i enlighet med Teostos prislista som skulle tillämpas på tillfället skulle vara mer än trettio (30) procent av det aktuella sista årsersättningen som Kommunen betalat till Teosto, fakturerar Teosto ersättningen specifikt för framförandet i enlighet med den aktuella prislistan.

 1. Separata musiktjänster och -plattformar

Licensen omfattar inte upptagning eller överföring till allmänheten genom en separat musiktjänst eller -plattform oberoende av om det är Kommunen eller en annan aktör som administrerar musiktjänsten eller -plattformen.

IV ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV MUSIK SOM INTE OMFATTAS AV LICENSEN

Licensen omfattar inget annat än användningen av den musik som nämns i detta Kommunavtal.

 1. Ersättningsgrunder

Ersättningen som ska betalas kalenderårsvis för Licensen fastställs i enlighet med Kommunens invånarantal den sista dagen i december året före kalenderåret och den vid varje enskilt tillfälle gällande ersättningsgrund och -mekanism och ersättningsnivå som överenskommits mellan Kommunförbundet och Teosto. Om Teosto och Kommunförbundet inte kan komma överens om den tidigare nämnda ersättningens fastställningsgrund, iakttas tillfälligt senaste förhandlingsresultat mellan Teosto och Kommunförbundet i avtalsförhållandet mellan Teosto och Kommunen höjt med det belopp som motsvarar skillnaden mellan det senaste och näst senaste förhandlingsresultatets ersättningsnivå. Det senaste förhandlingsresultatet som höjts på detta sätt iakttas i avtalsförhållandet mellan Teosto och Kommunen tills frågan om fastställandet av ersättningen mellan Teosto och Kommunförbundet har lösts.

Teosto ber Kommunförbundet om tidigare nämnda information om Kommunens invånarantal senast i slutet av april för varje kalenderår som ska faktureras.

Teosto fakturerar ersättningen av Kommunen i princip senast i slutet av maj för varje kalenderår som ska faktureras.

 1. Rapportering

Kommunen är skyldig att se till att Teosto i enlighet med Licensen får programuppgifterna om den levande musik som framförs på Konserter och evenemang (punkterna 2 I C och D) på det sätt som Teosto fastställt för varje enskild gång. Programuppgifterna ska förmedlas till Teosto en gång per kvartal varje kalenderår inom 30 dagar efter kvartalet.

 1. Kommunsammanslagningar

Detta Kommunavtal upphör utan separat uppsägning, om Kommunen upplöses eller om dess existens som kommun under samma namn i övrigt upphör.

Om Kommunen blir större eller mindre till följd av en kommunsammanslagning eller andra motsvarande arrangemang så att Kommunens existens fortsätter under samma namn, är denna förändring en förändringsgrund för detta Kommunavtal som Kommunen utan dröjsmål meddelar Teosto.

 1. Övriga villkor

Detta Kommunavtal ersätter och avslutar ett tidigare avtal mellan Teosto och Kommunen med dess senare ändringar och tillägg.

Teosto meddelar Kommunen om ändringar i prislistor och betalningsvillkor i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren, om inget annat separat har avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet.

I övriga delar tillämpas de allmänna avtalsvillkoren, om inget annat separat har avtalats mellan Teosto och Kommunförbundet.

Skyldigheterna som berör Kunden och övriga omnämnanden i de allmänna avtalsvillkoren tillämpas motsvarande på Kommunen samt Samkommunen som omfattas av Licensen.

Vem gör anmälan om framförande?

 • Om en professionell artist uppträder i läroanstaltens tillställning eller föreställning är det i första hand hen som ansvarar för att göra anmälan om framförande via Teostos webbtjänst. Det kostar ingenting att göra en anmälan om framförande och det kräver inte heller att man är upphovsmannakund hos Teosto.
 • Om musiken däremot framförs av till exempel skolans elever eller lärare gör de själva en anmälan om framförande, det vill säga informerar Teosto om vilka låtar de framför. Till exempel kan musikläraren som ansvarar för skolans vårfest anmäla alla musikföreställningar med en och samma anmälan.

Var och hur anmäls framförandena?

 • En professionell artist kan anmäla framförandena via Teostos webbtjänst. Användningen av webbtjänsten är avgiftsfri och inloggningsuppgifter kan du beställa här.
 • För vårfester, musikevenemang eller liknande, ska man anmäla de verk som framförts. Du hittar rapporteringsmallen för liveevenemang här.

Liveströmning av musik och videor med musik

Man vill ofta livestreama skolans, läroanstaltens eller daghemmets fester och andra evenemang (t.ex. julfester, vårfester, fars- eller morsdagsfester) eller göra videoinspelningar av dem för senare visning.

Liveströmningar och inspelningar innehåller ofta också musik som kan framföras av barn, elever eller studerande eller av en professionell artist. När det gäller Teostos licens för framförande av ett musikstycke eller -verk spelar det ingen roll vem som framför musiken, utan vilken musik som framförs (upphovsrättsskyddad eller oskyddad musik) och om det är fråga om en konsert eller spelning eller ett evenemang där musik inte är evenemangets huvudsakliga innehåll.

Avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet omfattar inte användning av musik på nätet (webbplatser, plattformstjänster, sociala medier), utan kommuner och kommunala tjänsteleverantörer måste oftast ansöka om en separat licens för användning av musik på nätet hos Teosto.

När det gäller undervisning och utbildning gäller dessa anvisningar följande kommunala funktioner

 • Småbarnspedagogik (till exempel daghem)
 • Morgon- och eftermiddagsverksamhet (till exempel eftermiddagsklubbar)
 • Grundskolor
 • Gymnasier
 • Yrkesutbildning
 • Fritt bildningsarbete (till exempel medborgarinstitut och folkhögskolor)

Ett undantag från licensbehovet utgörs endast av liveströmmade föreställningar som liveströmmas på en plattform som redan licensierats av Teosto. Sådana plattformar är YouTube, Facebook och Instagram. En separat licens krävs inte för liveströmningar som visas på ovannämnda plattformar och för vilka ingen inspelning lämnas kvar för senare visning: licensfrågorna har redan hanterats genom avtal mellan Teosto och plattformarna.

Nedan beskrivs kommunala skolors och läroanstalters fester och evenemang som genomförs på olika sätt samt anvisningar om vilka licenser de kräver.

Fest eller föreställning som endast livestreamas

Om liveströmningen görs på en plattform som redan licensierats av Teosto och inspelningen av strömningen inte lämnas kvar på någon plattform för senare visning behöver man inte alls skaffa en licens från Teosto.

 • Teostos licensierade plattformar är YouTube, Facebook och Instagram. Genom licensieringsavtalet har Teosto avtalat om musikanvändning och ersättningar för den direkt med ovannämnda plattformar.
 • Licens från Teosto krävs inte även om det finns några förinspelade videor i liveströmningen.
 • OBS! Eftersom musiken också är förknippad med rättigheter som inte förvaltas av Teosto (till exempel ljudupptagningsproducenters rättigheter) är det möjligt att YouTubes och Facebooks egna innehållsidentifieringssystem även identifierar musik som spelas live och förhindrar dess framförande, vilket sannolikt leder till att strömningen avbryts.

Om en fest livestreamas på någon annan plattform än ovan nämnda plattformar (till exempel kommersiella strömningplattformar, Vimeo, Teams, Zoom, egen webbplats) kräver liveströmningen Teostos mediesmålicens.

 • På ovannämnda plattformar avbryts liveströmningen inte. Kommersiella plattformar och Vimeo lämpar sig för strömning av stora offentliga föreställningar som kan ses av vem som helst, medan Teams och Zoom lämpar sig för strömning till en mindre grupp med ett begränsat antal deltagare.

Fest eller föreställning som livestreamas; en inspelning av liveströmningen lämnas kvar för senare visning

Om en inspelning av en liveströmning av en fest eller en föreställning lämnas kvar för senare visning på vilken plattform som helst (inklusive ovannämnda plattformar som licensierats av Teosto), kräver inspelningen Teostos mediesmålicens och dess synkroniseringstillägg. 

 • Synkronisering = bifogande av musik till rörlig bild

Fest eller föreställning som spelas in på video och videoinspelningen läggs ut på nätet eller i sociala medier

Om man gör en videoinspelning av en fest eller en föreställning och sedan lägger ut den för senare visning på vilken plattform som helst (inklusive de plattformar som licensierats av Teosto), behöver man Teostos mediesmålicens och dess synkroniseringstillägg. 

Om musiken på videoinspelningen tas från en skiva eller annan inspelning som publicerats av ett skivbolag eller annan ljudupptagningsproducent behöver man också licens från utgivaren för användning av inspelningen.

Strömning av konsert, spelning eller annan föreställning som huvudsakligen innehåller musik

Liveströmning av konserter, spelningar eller andra föreställningar som huvudsakligen innehåller levande musik kräver alltid Teostos liveströmningslicens.

Rapportering av musikuppgifter och anmälningar om framförande

Skolor och läroanstalter behöver inte rapportera musikuppgifter om fester och föreställningar till Teosto

 • om de inte kräver licens från Teosto eller
 • om de kan organiseras med Teostos mediesmålicens.

Rapporteringsuppgifter från andra avräkningsområden används i avräkningen av ersättningar som Teosto samlat in från mediesmålicensen till musikens upphovsmän.

Musikuppgifter från evenemang som ordnas med liveströmningslicens (konserter, spelningar och andra evenemang som huvudsakligen innehåller musik) ska rapporteras med rapporteringsblanketten som finns på licensens presentationssida.

Om en utomstående professionell artist uppträder på en liveströmmad fest eller ett liveströmmat evenemang, ansvarar hen i första hand för att anmäla uppgifterna om musiken hen framfört till Teosto, såvida inte skolan och artisten kommer sinsemellan överens om att skolan sköter anmälan om framförandet.

Vem skaffar licensen, var och hur skaffar man den?

Det enklaste för skolan är att skaffa en licens för skolans samtliga verksamhet. Licensen skaffas av skolans administration, som också ingår övriga avtal som gäller skolan.

Du kan ansöka om både mediesmålicens och liveströmningslicens på nätet. Innan du skaffar licensen är det bra att läsa mer om mediesmålicensens och liveströmningslicensens licensvillkor och prislistor på licensernas presentationssidor.

Licensen ska alltid ansökas före strömningen eller innan inspelningen publiceras.

Musik i kommunens verksamhet-årslicens
9,82 cent/invånare/kalenderår
Licensens minimifakturering är 25 euro/år.
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.