Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i vårdinrättningen

  • För företag eller sammanslutningar som använder musik i vårdinrättningens allmänna utrymmen, specifik för ett verksamhetsställe
  • En licens krävs när det i ett gemensamt utrymme framförs musik till exempel via tv eller radio och utrymmet kan användas av 25 eller fler boende.
  • Gemensamma utrymmen är bland annat hallar, hobbylokaler, gym och utrymmen där man tillbringar tid.
  • Användningsområdena är bland annat sjukhus, servicehus för äldre, förläggningar och grupp-, familje- och ungdomshem med fast boende.
  • Omfattar också framförande av musik vid evenemang för stadigvarande boende på vårdinrättningen och deras gäster när antalet deltagare uppgår till högst 200 personer.
  • Omfattar inte framförande av musik i vårdinrättningens tjänstelokaler om dessa är öppna för allmänheten eller om någon annan ansvarar för verksamheten (till exempel lunchrestaurang eller frisersalong).
  • Priset fastställs utifrån antalet bäddplatser och faktureras en gång per år.
  • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i vårdinrättningar -licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar framförande av musik i ett gemensamt utrymme till exempel via tv eller radio, när utrymmet kan användas av 25 eller fler boende.

Licensen omfattar de avgiftsfria evenemang med högst 200 deltagare som tjänsteleverantören arrangerar för de stadigvarande boende och deras gäster.

När det gäller bakgrundsmusik omfattar licensen de lokaler på vårdinrättningen som de boende har tillträde till, såsom de boendes kafferum och matsalar, hallar och hobbylokaler.

En separat licens krävs för lokaler som också är öppna för andra än vårdinrättningens boende eller där verksamheten drivs av någon annan än den som driver tjänsteverksamheten. Sådana lokaler är till exempel lunchrestauranger, kaféer, frisersalonger, gym, massörer osv.

En separat evenemangslicens krävs för evenemang i vilka det också deltar andra än personer som är stadigvarande boende på vårdinrättningen och deras gäster och där publiken är större än 200 personer.

Licensen gäller för ett verksamhetsställe. Den som skaffar licensen ska i ansökan om licens ange de olika lokaler som licensen ansöks för.

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i vårdinrättningar-licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Vem är licensen avsedd för, vem behöver den?

Licensen är avsedd för företag eller sammanslutningar som använder musik i vårdinrättningens allmänna utrymmen.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris bestäms enligt antalet bäddplatser i vårdinrättningen. Licensen faktureras en gång per år.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen är i kraft tills vidare. Licensens uppsägningstid är en månad.

Musik i vårdinrättning 2023
Antal bäddplatser Pris i euro per kalendermånad
1-30 9,03
31-50 11,95
51-75 18,76
76-100 25,35
101-150 32,91
yli 150 41,10
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.
Musik i vårdinrättning 2024
Antal bäddplatser Pris i euro per kalendermånad
1-30 9,46
31-50 12,52
51-75 19,66
76-100 26,57
101-150 34,49
151-200 43,07
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.

Musik i vårdinrättning, särskilda villkor för enskild användning

Med denna licens beviljar Teosto Kunden icke-ensamrätt att använda de Verk som skyddas enligt upphovsrättslagen och som Teosto företräder för offentligt framförande i vårdinrättningens allmänna lokaler.

Licensen omfattar de avgiftsfria evenemang med högst 200 deltagare som arrangeras för de boende och deras gäster. Med vårdinrättningens allmänna lokaler avses de lokaler som de boende och/eller deras gäster har tillträde till, till exempel de boendes kafferum och matsalar, hallar samt hobbylokaler.

Licensen omfattar inte lokaler som är öppna för utomstående, till exempel kaféer eller motionssalar. Licensen omfattar inte konserter eller inspelning av musik. Licensen är anläggningsspecifik.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor som gäller för specifika användningssätt tillämpar man också Teostos allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

  1. Användningsspecifika särskilda villkor
  2. Teostos allmänna avtalsvillkor