Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Gör en verkanmälan när verket är färdigt

Gör en verkanmälan

Kompositör Sauli Zinovjev
Teostos kund sedan 2009

När du skapar en ny komposition, text eller ett nytt arrangemang skapas ett verk, som är upphovsrättsskyddat. Som kund hos oss kan du få upphovsrättsersättning varje gång ditt verk visas eller sparas som inspelning eller AV-inspelning. För att ersättningen ska kunna betalas ut måste en verkanmälan ha gjorts för verket.

Vi på Teosto övervakar upphovsrätten till våra kunders verk, samlar in ersättningar för användningen av verken och avräknar dem vidare till upphovsmännen. Vi kan dock endast övervaka upphovsrätten till de verk som finns i verkregistret. 

Kom ihåg att alltid göra en verkanmälan i vår webbtjänst. Då registreras verket i den internationella verkdatabasen och tilldelas en ISWC-beteckning som identifierar verket. 

Registreringsprocessen för ett verk tar cirka fem vardagar, så gör verkanmälan direkt efter att verket har färdigställts. Vänta inte på att verket ska framföras eller publiceras – en verkanmälan kan (och bör) göras redan på förhand.

 • Verkets namn 
 • Upphovsmän, dvs. kompositör, textförfattare, arrangör och eventuell översättare 
 • Fördelningsandelar, dvs. den procentandel av ersättningen som betalas ut till respektive upphovsman (och förläggare, om upphovsmannen har ett förlagsavtal) för användningen av verket

Vid behov kan du rätta verkets uppgifter i webbtjänsten även efter att du har skickat in en verkanmälan.

Gör en verkanmälan i webbtjänsten genast när verket är färdigt. Detta är särskilt viktigt om verket publiceras i streamingtjänster. 

Streamingtjänsterna försöker identifiera låten som ska laddas upp i internationella verkdatabaser. Om ett verk inte hittas kan ersättning inte avräknas för det aktuella verket. Tjänsterna försöker identifiera verket några gånger, men om verket inte hittas inom den angivna tiden (till exempel 300 dagar efter publicering för Spotifys del) avräknar tjänsterna ingen upphovsrättsersättning för verket

För att ännu upprepa:  gör en verkanmälan direkt när verket är färdigt för att säkerställa att du får den upphovsrättsersättning du har rätt till. 

Gör en verkanmälan om nya versioner av ett befintligt verk, om det finns olika upphovsmän eller om upphovsmännens andelar skiljer sig från det ursprungliga verkets verkanmälan

Lägg till en identifikationsuppgift i namnet på den nya versionen som skiljer den från det ursprungliga verket (t.ex. Extended eller RadioMix ) På så sätt blir det lättare att identifiera det nya verket och vi kan tilldela verket de ersättningar som hör till det. 

Redigera en redan gjord verkanmälan när du upptäcker felaktiga uppgifter om verket (t.ex. felaktiga andelar eller felaktig upphovsman). Verkets kompositör och textförfattare kan självständigt redigera verkanmälan via webbtjänsten. 

Undantag utgörs av förlagda verk som kompositören och textförfattaren inte själva kan redigera, utan som måste redigeras av förläggaren. 

 • Ifall du har en förläggare, kom då överens med denne om att förläggaren gör verkanmälningarna. Om du inte har någon förläggare, men gör verket tillsammans med en upphovsman som har en förläggare, be honom/henne komma överens med sin förläggare om registreringen av verket.
  • Endast förläggaren kan anmäla förläggarens andel av verket. Därför är det bäst att en förläggare gör en verkanmälan om någon eller några av upphovsmännen har en förläggare 
 •  Gör en verkanmälan även för alla verk som du själv förvaltar. I samband med Teostos kundavtal har du förbundit dig till att göra en verkanmälan för alla dina verk – även de som du själv förvaltar. Verkanmälan påverkar inte de rättigheter som du själv förvaltar på ett begränsande eller negativt sätt, men gör det möjligt att identifiera ett verk om det används i ett sammanhang som inte omfattas av självförvaltning.
  • Exempel 1: Ett verk med stora rättigheter (t.ex. opera, balett) framförs endast som ett kort utdrag i ett tv- eller radioprogram. I detta fall omfattas inte framföranderätten av självförvaltningen, utan Teosto samlar in och avräknar ersättningen för framförandet till dig.
  • Exempel 2: Musik som komponerats för ett spel framförs i ett annat sammanhang än i spelet – till exempel live. Teosto samlar in och avräknar ersättningar för framförande till dig.  

C = kompositör (composer)
A = textförfattare (author)
AR = arrangör (arranger)
E = förläggare (editor)
CA = kompositör-textförfattare (composer-author)
SA = textredigerare/översättare (sub-author)

Verkets upphovsmän och förläggare får avräkning enligt den fördelningsandel som fastställts för respektive part i verkanmälan. Författarna kommer själva överens om verkets fördelningsandelar. Det lönar sig att komma överens om fördelningsandelarna redan i det skede då ett verk skapas, och vid överenskommelsen ska de gränser som anges i Teostos avräkningsregler följas.

Förläggarens andel avtalas i ett förlagsavtal mellan upphovsmannen och förläggaren. Förläggaren får en andel av endast den upphovsmans andel som förläggaren har ingått ett förlagsavtal med.

Både för kompositionen och eventuell text ska en fördelningsandel på minst 20 procent och högst 80 procent registreras i verkanmälan, på så vis att fördelningsandelarna uppgår till sammanlagt 100 procent. Om kompositionen inte har någon text kan kompositionens andel vara 100 %.

Enligt internationell praxis behöver ett nytt verk inte ha någon arrangör. Om arrangemangsarbetet har utförts av verkets kompositör och/eller textförfattare, anges ingen separat arrangör eller arrangörens fördelningsandel i verkanmälan: det räcker när kompositionens och textens andel tillsammans utgör 100 %.

OBS! Kompositions- och textandelen i ett verk behöver inte fördelas jämnt, utan någondera delen kan vara större än den andra: t.ex. kompositionsandelen kan vara 80 % och textandelen 20 % eller kompositionsandelen 60 % och textandelen 40 %. Personliga andelar behöver inte heller fördelas jämnt mellan alla upphovsmän, utan upphovsmännen kan fritt bestämma hur andelarna ska fördelas.

Exempel 1: Verket innehåller både komposition och text

 • Upphovsmännen har beslutat att ge lika stora fördelningsandelar till kompositionen och texten, 50 % till kompositionen och 50 % till texten, alltså totalt 100 %.
 • Upphovsmännen har också beslutat att fördela sina personliga andelar jämnt mellan alla upphovsmän.
  • Det finns 5 kompositörer, var och en med en personlig fördelningsandel på 10 % av kompositionens andel (50/5 = 10)
  • Det finns 3 textförfattare, var och en med en personlig fördelningsandel på 16,67 % av textens andel (50/3 = 16,67)

Exempel 2: Verket är en komposition utan text

 • Upphovsmännen har beslutat att fördela sina personliga andelar jämnt mellan alla upphovsmän.
  • Då är kompositionens fördelningsandel 100 %.
  • Det finns 5 kompositörer, var och en med en personlig fördelningsandel på 20 % av kompositionens andel (100/5 = 20)

Exempel 3: Verket innehåller både komposition och text

 • Upphovsmännen har bestämt sig för att ange kompositionsandelen som 60 % och textandelen som 40 %, alltså sammanlagt 100 %.
 • Upphovsmännen kan fördela både kompositionens och textens andelar på valfritt sätt i personliga andelar mellan 5 kompositörer och 3 textförfattare.
  • Kompositionsandel 60 %, t.ex. 30 + 15 + 5 + 5+ 5 = 60 eller 20 + 20 + 10 + 5 + 5 = 60 osv., så länge summan av de personliga andelarna är 60.
  • Textandel 40 %, t.ex. 30 + 5 + 5 = 40 eller 15 + 15 +10 = 40 osv., så länge summan av de personliga andelarna är 40.

Enligt internationell praxis behöver ett nytt verk inte ha någon arrangör. Om arrangemangsarbetet har utförts av verkets kompositör och/eller textförfattare, anges ingen separat arrangör eller arrangörens fördelningsandel i verkanmälan: det räcker när kompositionens och textens andel tillsammans utgör 100 %.

Om man vill utse en arrangör för ett helt nytt verk och definiera en separat arrangemangsandel kan den vara högst 33,33 % av kompositionsandelen, men inte mer än 16,67 % av hela verket.

Arrangemangsandelen för ett nytt arrangemang av ett befintligt verk kan i princip vara 16,67 % av hela verket.

 • För ett nytt arrangemang av ett befintligt verk kan man ansöka om en högre arrangemangsandel genom en separat ansökan till Teostos repertoarkommitté. Arrangemangsandelen som beviljas på grundval av ansökan kan vara 25 % eller högst 33,33 %.

Exempel: Verket innehåller komposition och text. En del av arrangemanget har gjorts av en kompositör, en del av arrangemanget har gjorts av en separat arrangör.

 • Kompositören och textförfattaren har beslutat om en kompositionsandel på 60 % och en textandel på 40 %, dvs. sammanlagt 100 %.
 • Det finns en kompositör, en textförfattare och en arrangör.
 • Kompositören har beslutat att ge en separat arrangemangsandel på 10 % av kompositionsandelen, så att kompositionsandelen blir 50 %. För kompositörens del innefattar kompositionsandelen även arrangemangsarbetet.
 • Eftersom det bara finns en kompositör och en arrangör är den personliga fördelningsandelen för båda lika stor som den totala andelen av kompositionen och arrangemanget: kompositörens personliga andel är 50 % och arrangörens 10 %.
 • Från textandelen dras i princip inte av arrangemangsandel, såvida inte detta särskilt avtalas med textförfattaren, så även textförfattarens personliga andel är densamma som hela textandelen.

Arrangören av ett befintligt verk är berättigad till arrangemangsandel om arrangemanget har omformat det ursprungliga verket på ett kreativt sätt.

Läs mer:

Var och hur får jag en licens för att arrangera och översätta?

Verkanmälan ska göras även för improviserade verk. Verkanmälan görs när föreställningen ”är klar”, det vill säga efter att den har framförts. I verkanmälan fastställs vilka som är upphovsmän till kompositionen och eventuella texter samt varje upphovsmans fördelningsandel av verkets komposition och texter.

En pseudonym är ett konstnärsnamn eller fingerat namn som en musikkompositör, textförfattare eller arrangör kan välja att använda som upphovsnamn vid verkanmälan och registrering av ett verk. Pseudonymen ska vara så unik och personlig som möjligt för att undvika missförstånd.

Om du vill använda en pseudonym i dina verkanmälningar måste du meddela Teosto om detta, så att vi kan registrera den i dina uppgifter. Utan registrering av en pseudonym kan vi inte tilldela och avräkna ersättningar som insamlats för användning av verket till rätt personer. 

Pseudonymen kan vara offentlig, s.k. Teosto-offentlig eller hemlig. Om en pseudonym är offentlig är även det korrekta namnet på upphovsmannen bakom pseudonymen offentlig information. När det gäller Teosto-offentliga pseudonym ser andra musikskaparkunder hos Teosto det riktiga namnet på den upphovsman som ligger bakom pseudonymen. När det gäller en hemlig pseudonym lämnas ingen information om upphovsmannen bakom pseudonymen ut från Teosto.

Anmäl pseudonym till Teosto (på finska)

Om du behöver service på svenska, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Upphovsrätten skyddar självständiga och unika verk som har skapats av en fysisk person. Teosto har undertecknat principer för ansvarsfull artificiell intelligens (på finska), som betonar att upphovsrätten skyddar och belönar mänsklig kreativitet, inte innehåll som skapas och produceras av maskiner.

Endast resultatet av en människas kreativa arbete kan enligt lag skyddas av upphovsrätt. En komposition eller text som till hundra procent har producerats av artificiell intelligens kan således inte skyddas som ett nytt verk och det är inte tillåtet att registrera den artificiella intelligensens produktion som ett skyddat verk i Teostos verkregister.

Ovanstående betyder dock inte att du inte kan använda artificiell intelligens i ditt arbete; artificiell intelligens kan stödja människors kreativitet, effektivisera skapandeprocessen och ge ett allt större antal människor möjlighet att förverkliga sina konstnärliga visioner.

Vi på Teosto förstår de möjligheter som den tekniska utvecklingen medför och vill för vår del uppmuntra upphovsmän att prova olika verktyg. Samtidigt betonar vi vikten av att använda AI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt.

I Teostos verkregister kan verk som skapats med hjälp av artificiell intelligens registreras om:

 • AI har använts som ett tekniskt hjälpmedel i skapandearbetet eller
 • upphovsmannen själv har skapat skyddad musik och endast en del av verket (kompositionen eller texten) är helt och hållet AI-genererad.

Riktlinjer för registrering av verk skapade med artificiell intelligens

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!