Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i dagserviceverksamhet

  • För privata företag eller sammanslutningar som använder musik i tjänsteverksamhet (till exempel servicehus, lekskola, rehabiliteringscenter, dagsjukhus), specifik för ett verksamhetsställe.
  • Omfattar framförande av levande musik och inspelningsmusik för dagliga användare och deras gäster samt framförande av bakgrundsmusik i personalens lokaler, antal deltagare högst 200 personer.
  • Omfattar inte framförande av musik i tjänstelokalerna om de är öppna för allmänheten eller om någon annan ansvarar för verksamheten (till exempel lunchrestaurang, frisersalong eller liknande).
  • Priset fastställs utifrån antalet dagliga besökare och faktureras en gång per år.
  • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i dagserviceverksamhet -licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar levande musik och inspelningsmusik som tjänsteleverantören erbjuder sina dagliga användare och deras gäster, med undantag för konserter och föreställningar med inträdesavgift.

Dagliga användare är kunder som bor i ett servicehus och kunder som till exempel går på behandling varje dag. Publiken i föreställningarna får inte överstiga 200 personer.

En separat evenemangslicens krävs för evenemang i vilka det också deltar andra än dagliga användare och deras gäster eller vars publik är större än 200 personer.

En separat licens krävs för lokaler som också är öppna för andra än dagliga besökare eller där verksamheten drivs av någon annan än den som driver tjänsteverksamheten. Sådana lokaler är till exempel lunchrestauranger, kaféer, frisersalonger, massörer osv.

Licensen omfattar framförande av musik som bakgrundsmusik i personalutrymmen som kunderna inte har tillträde till (t.ex. arbets-, lager- och pausrum).

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i dagserviceverksamhet-licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Vem är licensen avsedd för, vem behöver den?

Licensen är avsedd för ett företag eller en sammanslutning som använder musik i sin tjänsteverksamhet (t.ex. servicehus, lekskola, rehabiliteringscenter, dagsjukhus eller ett annat center för guidad verksamhet).

Licensen gäller för ett verksamhetsställe. Den som skaffar licensen ska i ansökan om licens ange de olika lokaler som licensen ansöks för.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Priset på licensen fastställs utifrån det dagliga antalet besökare i tjänsteverksamhetslokalen.

Hur och när betalas licensen?

Licensen faktureras en gång per år.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen är i kraft tills vidare. Licensens uppsägningstid är en månad.

Musik i dagserviceverksamhet 2023
Antal dagliga besökare Pris i euro per kalendermånad
1-30 9,03
31-50 11,95
51-75 18,76
76-100 25,35
101-150 32,91
yli 150 41,10
På priset tillkommer moms på 10 %.
Musik i dagserviceverksamhet 2024
Antal dagliga besökare Pris i euro per kalendermånad
1-30 9,46
31-50 12,52
51-75 19,66
76-100 26,57
101-150 34,49
151-200 43,97
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.

Musik i dagserviceverksamhet, särskilda villkor för enskild användning

Med dagliga användare avses boende på verksamhetsstället eller andra kunder som dagligen använder verksamhetsställets lokaler, såsom personer som använder verksamhetsställets dagcenter- eller dagsjukhusverksamhet eller deltar i rehabilitering i öppen vård eller annan liknande ledd verksamhet som anordnas av Kunden.

Licensen omfattar

a) Offentligt framförande av musik vid ett evenemang utan inträdesavgift som anordnas av Kunden på ovan angivna verksamhetsställe och som endast är avsett för dagliga användare och deras gäster. Föreställningens potentiella publikkapacitet får inte överstiga 200 personer. Med publikkapacitet avses det maximala antalet besökare som får plats på evenemangsplatsen (1 kundplats = 1 kund/m2 eller maximiantal som anmälts av myndigheten).

Med licensen kan musik framföras på följande sätt:

  • Levande musik: musik som spelas eller sjungs av en orkester eller solist (exklusive konserter) till exempel sångkvällar, danser med fritt inträde för verksamhetsställets dagliga användare
  • Mekanisk dansmusik och karaoke
  • Bakgrundsmusik vid föreställningar där musikens betydelse och kvantitet är ringa (exklusive konserter)

b) Offentligt framförande av musik som bakgrundsmusik i sådana lokaler på ovan angivna verksamhetsställe som är avsedda endast för dagliga användare och deras gäster.

Licensen omfattar också eventuell förmedling av musik till publiken före ovan nämnda framträdanden samt förmedling av framträdandet till publik i det ovan angivna verksamhetsställets lokaler (till exempel via verksamhetsställets intranät), om förmedlaren är Kunden.

Licensen gäller för ett verksamhetsställe. Kunden ska informera Teosto om ändringar i antalet dagliga användare på verksamhetsstället. Teosto har rätt att årligen granska antalet dagliga användare på verksamhetsstället.

Licensen omfattar inte konserter eller inspelning av musik. Licensen omfattar inte heller offentligt framförande av musik som bakgrundsmusik eller vid evenemang som är avsedda endast för Kundens personal. En separat licens måste ansökas för framförande av musik vid evenemang med en publikkapacitet som överstiger 200 personer eller som är avsedd också för andra än dagliga användare och deras gäster. Dessutom ska man skaffa en separat licens för framförande av musik i andra lokaler än lokaler som är tillgängliga endast för dagliga användare, såsom lokaler som används för tjänster eller för verksamhet som är öppen för alla (lunchrestauranger, frisörtjänster, banktjänster).