Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musikrättigheter och ersättningar

Framförande och inspelning av musik blandas olika rättigheter och ersättningar. På den här sidan hittar du ett kompakt informationspaket om de viktigaste rättigheterna och ersättningarna för musik.

Till musik hör olika rättigheter som grovt sett kan delas in i två huvudkategorier: framföranderättigheter (performing rights) för offentligt framförande av musik och inspelningsrättigheter (mechanisation rights) för inspelning av musik. Inspelningsrättigheter är 

 • Mekaniseringsrättigheter relaterade till inspelning av musik på en fysisk eller digital kommersiell inspelning.
 • Synkroniseringsrättigheter relaterade till att bifoga musik till rörlig bild och bildinspelning, t.ex. produktion av video, tv-program, reklam eller film.

De rättigheter som krävs för offentligt framförande eller överföring till allmänheten samt inspelning av musik kan erhållas genom att skaffa det tillstånd eller den licens som krävs för att använda musiken. I regel betalas även ersättning till musikens rättsinnehavare för användningen av musiken. För rätten att framföra musik betalas en framförandeersättning, för inspelning av musik på kommersiella inspelningar betalas en inspelningsersättning, dvs. mekaniseringsersättning och för synkronisering av musik till rörlig bild betalas en synkroniseringsersättning.

Olika aktörer förvaltar olika rättigheter och fakturerar ersättningar för dessa. Läs mer om rättigheterna och vilka aktörer som förvaltar dem i följande avsnitt.

Framförande- och inspelningsrättigheter gäller musikskapare, musikförläggare, musikartister och ljudupptagningsproducenter, men rättigheterna skiljer sig åt och gäller olika saker.   

Musikskapare, dvs. kompositörer, textförfattare samt eventuella arrangörer och översättare har upphovsrätt till musikverken: kompositioner, texter, arrangemang och översättningar. 

Musikartister, det vill säga sångare, musiker och kapellmästare samt ljudupptagningsproducenter har så kallade närstående rättigheter, som skyddar masterinspelningen och kopiorna av musikverket. Närstående rättigheter kallas även inspelningsrättigheter och masterrättigheter. 

För tydlighetens skull används i fortsättningen begreppet inspelningsrätt för närstående rättigheter, inspelnings- eller masterrättigheter. För ljudinspelningar används i fortsättningen begreppet inspelning och med inspelningsproducent avses skivbolaget, om inte annat anges.

Upphovsrätten finns alltid med när musik framförs eller spelas in. Därför krävs licens från musikskaparna och de får ersättning för användningen av musiken varje gång musiken 

 • spelas offentligt live på en spelning, konsert eller annan föreställning 
 • framförs offentligt till exempel som bakgrundsmusik i olika kundlokaler 
 • spelas in på en kommersiell inspelning, dvs. mekaniseras och kopieras 
 • bifogas till en rörlig bild, dvs. synkroniseras 
 • överförs till allmänheten i till exempel radio, TV och streamingtjänster 

Närstående rättigheter innefattar inte upphovsrätten till musikverket, utan endast till en viss inspelning av verket och framförande av denna inspelning. Därför krävs ingen licens av musikartister och ljudupptagningsproducenter när musiken framförs live och de får ingen ersättning för liveuppträdanden. 

En licens från musikartister och ljudupptagningsproducenter behövs emellertid och de får ersättning för användningen av musiken alltid när en inspelning av musiken   

 • framförs offentligt t.ex. som bakgrundsmusik i olika kundlokaler 
 • bifogas till en rörlig bild, dvs. synkroniseras 
 • överförs till allmänheten i t.ex. radio, tv och streamingtjänster 

Licens från artister och ljudupptagningsproducenter krävs och ersättning betalas även om nya kopior görs av en tidigare gjord inspelning. 

Upphovsrättigheter och närstående rättigheter innefattar ekonomiska rättigheter och moraliska rättigheter.

Ekonomiska rättigheter är verkens framföranderättigheter, inspelnings- eller mekaniseringsrättigheter samt synkroniseringsrättigheter som behövs för

 • offentligt framförande eller visning
 • överföring eller spridning till allmänheten
 • kopiering, inspelning, duplicering och tryck

Moraliska rättigheter är

 • rätten att få gälla som upphovsman, dvs. rätten att bli nämnd som upphovsman till ett verk i samband med användningen av verket

respekträtten, dvs. ingen har rätt att ändra ett verk på ett sätt som kränker upphovsmannens konstnärliga värde genom att modifiera kompositionen eller texten

De moraliska rättigheterna tillhör alltid upphovsmännen och artisterna själva och kan inte överlåtas till andra. Upphovsmännen och artisterna kan genom avtal överlåta de ekonomiska rättigheterna till en annan parts förvaltning eller sälja dem i sin helhet.

Upphovsmän och artister överlåter ofta sina ekonomiska rättigheter till en upphovsrättsorganisations förvaltning så att de själva kan fokusera på sitt kreativa arbete. Rättigheterna överlåts genom att ingå ett kundavtal med en upphovsrättsorganisation, där upphovsmannen och/eller artisten bemyndigar organisationen att representera sina rättigheter genom att bevilja licenser för användning av verken och fakturera ersättning för användningen. Organisationerna avräknar de ersättningar för musikanvändning som de samlar in till sina kunder.

I Finland förvaltas musikverkens och deras upphovsmäns framföranderättigheter oftast av Teosto. Teosto säljer licenser för framförande av musikverk, fakturerar ersättningar för framförande och avräknar dem till upphovsmännen.

Musikverkens mekaniseringsrättigheter för fysiska inspelningar förvaltas oftast av Nordisk Copyright Bureau NCB, som licensierar mekaniseringen av musik samt fakturerar och redovisar mekaniseringsersättningarna som betalas till musikskaparna som en del av Teostos avräkningar.

När det gäller digitala ljudinspelningar som används i internationella onlinetjänster förvaltas mekaniseringsrättigheterna av Polaris Hub, som delägs av Teosto och licensierar mekaniseringen av musiken. Fakturering och avräkning av ersättningar sköts för Polaris Hubs räkning av Network of Music Partners NMP, vars avräknade ersättningar också betalas som en del av Teostos avräkning.

Förvaltningen av synkroniseringsrättigheterna beror på vilken typ av AV-produktion eller bildinspelning musiken används för. När det gäller till exempel programinnehåll på tv förvaltas rättigheterna till synkronisering av musik oftast av NCB, som licensierar synkroniseringen av musiken samt fakturerar och avräknar synkroniseringsersättningarna som betalas till musikskaparna som en del av Teostos avräkningar.

När det gäller videor på internet och sociala medier förvaltas synkroniseringsrättigheterna av Teosto och när det gäller reklam eller annan kommersiell eller identifierande användning förvaltas rättigheterna av upphovsmannen själv eller dennes utgivare.

När musikskaparen har anslutit sig till Teosto som kund får hen som en del av Teostos kundavtal även tillgång till tjänster från NCB och dess internationella samarbetspartner samt Polaris Hub och NMP. Teosto och NCB har också ömsesidighetsavtal med motsvarande organisationer i andra länder. Som kund hos Teosto får du alltså ett nästan globalt skydd för framförande och inspelning av dina verk.

Teosto och NCB förvaltar emellertid inte alltid alla sina kunders ekonomiska rättigheter, utan en del av musikskaparnas rättigheter kan förvaltas av musikskaparen själv eller musikförläggaren.

Om musikskaparen inte är medlem i någon upphovsrättsorganisation eller har frigjort sin musik till självförvaltning, tar hen själv hand om rättigheterna och ersättningarna för framförande och inspelning av musiken. I detta fall är det musikskaparen själv som prissätter och säljer rättigheterna och fakturerar ersättningen.

Om musikskaparen har ingått ett förlagsavtal med musikförläggaren kan hen också ha överlåtit en del av sina ekonomiska rättigheter till förläggarens förvaltning. Då måste licens för användning av rättigheter som förvaltas av förläggaren inhämtas från dem. Förläggarna prissätter och fakturerar också själva de rättigheter de förvaltar.

De rättigheter som oftast förvaltas av upphovsmannen själv eller hens förläggare är synkroniseringsrättigheter och mekaniseringsrättigheter.

Många förläggare har samarbetsavtal med utländska musikförläggare och då talar man om subförläggning. Även musikförläggarna är Teostos kunder och Teosto betalar ersättningar även till dem för verk som de förlägger. Mer information om musikförläggare hittar du påFinska Musikförläggareföreningen rf:swebbplats.

Framföranderättigheterna för inspelningar och artister som uppträder på inspelningarna och ljudupptagningsproducenter förvaltas vanligtvis av Gramex. Gramex säljer licenser för att framföra musik från inspelningar, fakturerar ersättningar för framföranden och avräknar dem till artister och ljudupptagningsproducenter.

Inspelningsrättigheter kan i stället för Gramex förvaltas av inspelningens ekonomiska producent, som oftast är ett skivbolag. Då måste licens för användning av inspelningen inhämtas från skivbolaget och skivbolaget prissätter och fakturerar också licensen för inspelningen. Mer detaljerad information om vilka rättigheter som gäller för inspelningar och vilka aktörer som förvaltar dem hittar du på Gramex webbplats.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!