Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i välfärdsområdets verksamhet

 • Licensen har förhandlats fram centraliserat och är i kraft för alla välfärdsområden inom deras egna tjänster.
 • Omfattar användning av musik till exempel i följande av välfärdsområdets egen verksamhet: servicehus, rehabiliteringscenter, sjukhus, grupp-, familj- och ungdomshem, räddningsverk, personalens utrymmen.
 • Omfattar framförande av levande och inspelad musik för användare, deras gäster och personal, när högst 200 personer deltar i föreställningarna.
 • Licensen täcker inte de situationer där musik används för vilka Välfärdsområdet har skaffat verksamheten eller skötseln av tjänsten från en annan tjänsteproducent (avtal om köpt tjänst/utkontraktering).
 • Omfattar inte användning av musik på sociala medier eller annan onlineanvändning. Bekanta dig med mediesmålicensen för onlineanvändning.
 • Priset fastställs utifrån antalet bäddplatser och servicepunkter som är öppna dagtid, och faktureras en gång per år.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar användning av musik till exempel i välfärdsområdets servicehus, rehabiliteringscenter, sjukhus, grupp-, familj- och ungdomshem, räddningsverk och personalens utrymmen

Musik kan framföras som bakgrundsmusik till exempel från radio eller television (s.k. inspelningsmusik) eller som levande musik, såsom under tillställningar för boende, deras gäster och personalen, så länge som högst 200 personer deltar i evenemanget.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen är avsedd för och har förhandlats fram med Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab för alla välfärdsområden för deras egen verksamhet.

Hur bildas priset för licensen?

Priset bildas av antalet sängplatser i välfärdsområdet och av antalet servicelokaler/verksamhetsställen.
Välfärdsområdet ska skicka uppgifterna som behövs för faktureringen före utgången av april det år som faktureras. Licensen faktureras en gång per år.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen upphör utan separat uppsägning om Välfärdsområdet upplöses eller om dess existens som Välfärdsområde under samma namn i övrigt upphör.

Jag ordnar en lillajulsfest för personalen och ett liveband uppträder under festen, täcks detta av licensen?

Ja, förutsatt att högst 200 personer deltar.

Musik i Välfärdsområdet 2023
Antal bäddplatser
2,52 €/kalenderår per bäddplats
(0,21 €/kalendermånad per bäddplats) 
Antal servicelokaler/verksamhetsställen
225,12 €/kalenderår per servicelokal/verksamhetsställe
(18,76 €/kalendermånad per servicelokal/verksamhetsställe)
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.
Musik i Välfärdsområdet 2024
Vuodepaikkojen lukumäärä 
2,64 €/kalenderår per bäddplats 
(0,22 €/kalendermånad per bäddplats) 
Palvelutilojen/toimipisteiden lukumäärä 
235,92 €/kalenderår per servicelokal/verksamhetsställe
(19,66 €/kalendermånad per servicelokal/verksamhetsställe)
Till priserna läggs gällande mervärdesskatt.

Musik i välfärdsområdet, särskilda villkor för enskild användning

MUSIK I VÄLFÄRDSOMRÅDETS VERKSAMHET, SÄRSKILDA VILLKOR FÖR ENSKILD ANVÄNDNING

Dessa användningsspecifika särskilda villkor (”Särskilda villkor”) tillämpas på licensen (”Licens”) som Teosto beviljar välfärdsområdet (”Välfärdsområde”) för användning av musikverk (”Verk”) som Teosto representerar vid tidpunkten i fråga i Välfärdsområdets egen verksamhet.

Licensenlig rätt att använda Verk fastställs i enlighet med dessa särskilda villkor och Teostos allmänna avtalsvillkor (”Allmänna avtalsvillkor”).

Om de Särskilda villkoren och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand de Särskilda villkoren och i andra hand de Allmänna avtalsvillkoren.

Definitioner i dessa Särskilda villkor

Med Personalutrymme avses arbets-, paus-, lager- och andra personalutrymmen som är avsedda endast för personalen vid Välfärdsområdets verksamhetsställe såtillvida att verksamheten i utrymmena upprätthålls av Välfärdsområdet.

Med Välfärdsområdets egen verksamhet avses skötsel av uppgifter i enlighet med lagen om välfärdsområden (611/2021) då uppgifterna omfattas av Välfärdsområdets organiseringsansvar och har föreskrivits Välfärdsområdet i lag. Dessutom avser det produktionen av tjänster förknippade med dessa uppgifter inom Finlands område:

 1. som verksamhet som Välfärdsområdet själv har producerat (med Välfärdsområdets FO-nummer)
 1. i samarbete med Välfärdsområdet och en eller flera andra välfärdsområden, förutsatt att varje välfärdsområde som deltar i samarbetet har sin egen gällande Licens
 1. inom en välfärdssammanslutning, förutsatt att varje välfärdsområde som ingår i välfärdssammanslutningen har sin egen gällande Licens och
 1. av en separat sammanslutning som ägs av Välfärdsområdet eller där Välfärdsområdet på annat sätt har bestämmande inflytande, förutsatt att sammanslutningens eventuella övriga ägare eller andra med bestämmande inflytande är välfärdsområden som var och en har sin egen gällande Licens.

Med Konsert avses ett evenemang där man framför Verk som levande musik inför publik som har anvisade eller på annat sätt fastställda platser (såsom platsbiljetter, reserverade sittplatser eller ståplatser som fastställs på biljett).

Med Föreställning avses ett evenemang som ordnats av Välfärdsområdet inom sin egen verksamhet. Föreställningen har fritt inträde och är på annat sätt vederlagsfritt, Verk framförs där som levande musik, från en inspelning eller som karaoke, dess största möjliga publikmängd uppgår till högst 200 personer och det är inte fråga om en Konsert.

Med Verksamhetsställe avses en servicelokal eller ett verksamhetsställe förknippat med social- och hälsovårdstjänster och räddningsverksamhet, där man producerar tjänster förknippade med Välfärdsområdets egen verksamhet. Verksamhetsstället omfattar inte utrymmen där tjänster produceras av en extern tjänsteproducent.

Rättigheter som beviljas med licensen

Licenser omfattar icke-ensamrätt att använda Verk i Välfärdsområdets egen verksamhet enligt följande:

 1. offentligt framförande av Verk som bakgrundsmusik i Personalutrymmen och Verksamhetsställen
 1. offentligt framförande av Verk på Verksamhetsställen i Föreställningar och
 1. offentligt framförande av Verk i Föreställningar som ordnas för Välfärdsområdets egen personal oberoende av om Föreställningen ordnas i ett personalutrymme eller någon annanstans.

Ersättning för licensen och fakturering

Välfärdsområdet betalar till Teosto en ersättning för Licensen varje kalenderår. Ersättningen fastställs i enlighet med ersättningsgrunden, -mekanismen och -nivån som Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab och Teosto kommit överens om i sina förhandlingar.

Ersättningen som ska betalas kalenderårsvis för Licensen fastställs enligt situationen den sista dagen i december året före kalenderåret som ska faktureras.

Välfärdsområdet ska skicka uppgifterna förknippade med ersättningsgrunderna till Teosto före utgången av april varje enskilt kalenderår som faktureras. Om uppgifterna gällande ersättningsgrunden inte har skickats till Teosto inom tidsfristen, tillämpar man på faktureringen de senaste uppgifterna som Teosto har tillgång till med en höjning på tio procent.

Rapportering

Välfärdsområdet ser till att Teosto i enlighet med Licensen får programuppgifterna om den levande musik som framförs på Föreställningar på det sätt som Teosto fastställt för varje enskild gång.

Övriga villkor

Licensen täcker inte situationer eller lokaler för vilka Välfärdsområdet har skaffat verksamheten eller skötseln av tjänsten från en annan tjänsteproducent (avtal om köpt tjänst/utkontraktering).

Licensen täcker endast de rättigheter att använda Verk som uttryckligen anges i den. Licensen täcker sålunda inte till exempel inspelning av Verk för AV-produktioner (synkronisering), organisering av Konserter, användningen av Verk i sociala medier eller annan användning av Verk på nätet.

Verk som används med stöd av Licensen ska vara lagligt producerade och de ska ha släppts för publikens bruk på ett lagligt sätt.

Licensen upphör utan separat uppsägning om Välfärdsområdet upplöses eller om dess existens som Välfärdsområde under samma namn i övrigt upphör.

Om Välfärdsområdet ändras till följd av sådan ändring av välfärdsområden som avses i lagen om indelningen i välfärdsområden och landskap (614/2021) eller annat motsvarande arrangemang, eller om det sker mer betydande än ringa ändringar i omfattningen av de uppgifter som föreskrivs välfärdsområdena i lag, ska Välfärdsområdet utan dröjsmål meddela om detta till Teosto och komma överens med Teosto om ändringens eventuella inverkan på Licensen och ersättningen som betalas för den.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor som gäller för specifika användningssätt tillämpar man också Teostos allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

 1. Användningsspecifika särskilda villkor
 2.  Teostos allmänna avtalsvillkor