Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Stödavräkning för inhemsk musik och Stöd för kompositionsbeställningar

Du kan ansöka om bidrag hos oss för kreativ tonkonst. Stödavräkning för inhemsk musik och Stöd för kompositionsbeställningar är stöd från Teostos kompositionskommitté. På den här sidan hittar du introduktioner till våra stödprogram och information om andra bidrag inom musikbranschen.

Stödavräkning för inhemsk musik (tidigare Stöd för partiturmusik)
Stöd för kompositionsbeställningar
Övriga stipendier inom musikbranschen
Stödavräkning för inhemsk musik (tidigare Stöd för partiturmusik)

Inhemska verk med nedskrivna noter som under räkenskapsåret har framförts vid föreställningar (konserter och spelningar, även livestreamade) i radio eller tv, kan få stödavräkning för inhemsk musik genom beslut av Teostos repertoarkommitté .

Stöd kan ges till verk som inkluderar partitur och instrumentspecifika skrivna noter (oftast orkestermusik, vokalmusik, kammarmusik, big band- eller underhållningsmusik) vars kompositör är kund hos Teosto. Kompositören måste vara vid liv i början av räkenskapsåret. Dödsbon är inte berättigade till stödavräkning för inhemsk musik.

Ansökan är öppen året runt, vilket innebär att du kan ansöka om stödet när som helst.

Ansök om stöd genom att göra en verkanmälan i vår webbtjänst. Förmedla dessutom verkets noter så snart som möjligt efter att verkanmälan gjorts per e-post i pdf-format till repertoarkommitténs sekreterare: musiikkiasiantuntija@teosto.fi. 

Vi kan inte bevilja stöd om du inte har förmedlat några noter.

Teostos repertoarkommitté bedömer om verket beviljas stödavräkning för inhemsk musik utifrån noterna. I ansökan uppmärksammas:

  • form och struktur på verkets noter
  • skikt, täthet och mångfald av musikaliska händelser, samt
  • hur noga kompositören kan kontrollera kompositionens uppfyllelse i partituret.

Eftersom både antalet verk och föreställningar som omfattas av stödet varierar från år till år kan vi inte ge ett exakt minutpris. Teostos medlemsmöte beslutar årligen om det totala beloppet som används för stödavräkningar för inhemsk musik, som de senaste åren har uppgått till 225 000 euro.

Det totala beloppet fördelas mellan alla verk,

  • som repertoarkommittén har beslutat är berättigade till stödavräkning och
  • som under räkenskapsåret har framförts på konserter, i radio, på tv eller streamat.

Vi betalar stödet utöver den normala ersättningen för framförande, dvs. endast verk som har framförts under räkenskapsåret får stöd.

Ersättningen för framförande bestäms av framförandets speltid, inte av verkets speltid: om endast 10 minuter av ett 30 minuters verk framförs, betalas ersättning för framförande för 10 minuter.

Stödavräkningens belopp påverkas däremot av verkets speltid: Ett verk på 20 minuter får dubbelt så mycket stöd som ett verk på 10 minuter.

Vi betalar ut stödet en gång om året i juniavräkningen. Om repertoarkommittén beslutar att verket är berättigat till stödavräkning för inhemsk musik, betalas stödet i juniredovisningen året efter verkets framförande.

Repertoarkommittén sammanträder fyra gånger per år och behandlar ansökningar om stöd på varje möte. Stödet börjar fås från början av det år då beslutet har fattats: om repertoarkommittén beslutar att bevilja stöd till exempel i oktober, men verket har framförts redan i januari, omfattas även januaris föreställningar av stödet.

Du kan endast få stöd retroaktivt för ansöknings- och beslutsåret. Om repertoarkommittén beslutar att bevilja stöd till exempel i oktober, men verket har framförts redan i januari, omfattas även januaris föreställningar av stödet.

Om du ansöker om stöd i december och ett beslut fattas av repertoarkommittén under följande vår, får du även stöd för hela ansökningsåret när beslutet är positivt.

Ja, eftersom stödet beviljas per verk, inte per kompositör. Kom emellertid ihåg att stödet inte är ett självständigt avräknat belopp, utan det betalas ut utöver den normala ersättningen för framförande: endast verk som har framställts under räkenskapsåret får alltså stöd.

Verket får stöd under tonsättarens livstid. Stöd ges emellertid endast för verkens föreställningar: om verket inte framförs får det inte heller stöd.

Mer information om stödavräkning för inhemsk musik kan fås av repertoarkommitténs sekreterare och musikexpert: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi

Repertoarkommitténs medlemmar hittar du här under Arbetsgrupper och kommittéer.

Stöd för kompositionsbeställningar

Med Teostos kompositionsbeställningskommittés stöd främjas den inhemska kompositionsbeställningsverksamheten samt uppkomsten av ny partiturmusik. Stödet är avsett att täcka kompositionsarvodet för ett nytt beställt verk.

Vi beviljar stöd till enskilda musikartister samt till ensembler, körer, orkestrar eller andra sammanslutningar som inte får betydande offentligt stöd. Även en mer solid organisation kan få bidrag om den förbinder sig att finansiera minst 50 % av kostnaderna för kompositionsarvodet med andra medel.

Du kan ansöka om stöd när du beställer ett verk, det vill säga du som är kompositör kan inte ansöka om stöd. Som beställare kan du representera en sammanslutning eller vara en enskild person som förbinder sig att

  • beställa ett verk
  • ansvara för framställning av material för framförande och framförande av verket.

Följande ansökan avslutas tisdagen den 2.4.2024 (ansökan ska vara oss tillhanda senast kl. 24.00).

Använd blanketten nedan för att ansöka om stöd. Följande ansökan avslutas tisdagen den 2.4.2024 kl. 24.00, då ansökningshandlingarna ska vara inkomna.

Bifoga till din ansökan ett kompositionsbeställningsavtal som tecknats med kompositören (avtalet ska innehålla samma uppgifter som nämns i intentionsavtalsmallen) eller ett intentionsavtal (intentionsavtalsmallen bifogas).

Om du vill kan du som arbetsprov bifoga ett partitur samt en kort yrkesbiografi om den kompositör som du beställer verket av. Det är alltid bra att göra detta, eftersom kompositören kanske inte är bekant för kompositionsbeställningskommittén.

Ansökningsblankett (pdf)
Intentionsavtal (pdf)

Skriv ut och underteckna ansökningsblanketten och intentionsavtalet, skanna dem eller ta ett foto av god kvalitet av dem och skicka dem som bilaga till e-postadressen musiikkiasiantuntija@teosto.fi. Beslut kommer att meddelas cirka en månad efter ansökningstidens slut.

Kompositören av verket ska vara finländare eller verksam i Finland. Samma kompositör kan inte få stöd två år i rad. Ett enskilt bidrag får inte överstiga 5 000 euro utan särskilda skäl.

Vi beviljar inte bidrag till projekt som till stor del redan har genomförts vid ansökningstidens slut. Tvister som uppstår mellan beställaren och kompositören kan också påverka betalningen av stödet.

Vi beviljar endast bidrag för att täcka kompositionsarvodet, inte till exempel kostnader för att skriva material.

Ansökningarna behandlas av en konstnärlig kommitté bestående av experter inom branschen. Experter till Kompositionsbeställningskommittén utses alltid för två år åt gången av Teostos styrelse på grundval av rekommendationer från Finska Musikförläggareföreningen, Finlands Tonsättare och Finlands Musikskapare. Kommitténs medlemmar hittar du här.

Vi betalar bidraget till beställaren efter att kompositionsbeställningskommitténs sekreterare har kunnat konstatera att verket är färdigställt och motsvarar ansökan.

Om beställaren är en sammanslutning registrerad i förskottsuppbördsregistret, betalar vi bidraget till beställaren, som vid betalning av kompositionsarvodet även gör förskottsinnehållningens avräkning till skattemyndigheten.

Om beställaren är en enskild person, en sammanslutning som inte är registrerad i förskottsuppbördsregistret eller en utländsk aktör betalar vi arvodet enligt bidraget direkt till kompositören och sköter förskottsinnehållningens avräkning till skattemyndigheten.

Kompositionen ska vara färdig senast tre år efter beslutet om beviljande av kompositionsbeställningsstöd. Vid behov kan man ansöka om mer tid för att färdigställa kompositionen hos kompositionsbeställningskommittén.

Som beställare är du skyldig att meddela kompositionsbeställningskommitténs sekreterare om eventuella ändringar i tidpunkten för kompositionens färdigställande eller uruppförande.

Om ett verk oskäligt avviker från de uppgifter som lämnats i ansökan har Teosto rätt att inte betala stödet.

Vi kan också avstå från att betala stöd om datumen för ansökan eller tidpunkten då kompositionen färdigställs överskrids oskäligt. Tidsfristen är tre år från beslutet om beviljande.

Som beställare är du skyldig att meddela kompositionsbeställningskommitténs sekreterare om eventuella ändringar i tidpunkten för kompositionens färdigställande eller uruppförande. Om du som beställare eller kompositör inte har tillräcklig anledning till förseningen, återgår beviljat kompositionsbeställningsstöd till omfördelning när tidsplanen löper ut.

Kompositionsbeställningskommitténs beslut kan inte överklagas.

Mer information om stöd för kompositionsbeställningar kan fås av kompositionsbeställningskommitténs sekreterare och musikexpert: musiikkiasiantuntija(at)teosto.fi

Kompositionsbeställningskommitténs medlemmar hittar du här under Arbetsgrupper och kommittéer.

Övriga stipendier inom musikbranschen

Musikskapare kan söka stöd för många olika behov från olika fonder. Nedan hittar du länkar till bidrag från aktörer inom musikbranschen.

På sidan Finlands Musikskapares stipendier (på finska) hittar du en sammanställning av bidrag inom musikbranschen, såsom arbets- och resestipendier.

Music Finland beviljar stöd för internationalisering till aktörer inom musikbranschen i form av olika bidrag samt bredare programhelheter kopplade till musikexport. Läs mer (på finska).

Musiikin edistämissäätiö (MES) stödjer bland annat föreställningar inom levande musik relaterade till finländsk musik, produktion av musikvideor och -dokumentärer, marknadsföring och export av musik, förlagsverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Läs mer om stöd som beviljas av MES (på finska).

Sibelius- och Madetoja-fonderna, som förvaltas av Finlands Tonsättare rf, samt kompositionskonsert- och resebidrag främjar den inhemska kreativa tonkonsten. Se föreningens stipendier här (på finska)

Taike delar ut stipendier och bidrag för att främja konst och kultur.

Som vår kund får du ersättning för din musik. 

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!