Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Beslutande medlemmar   

Teosto är en ideell förening vars medlemmar fattar beslut om riktlinjerna för verksamheten. Besluten fattas vid medlemsmöten två gånger per år. Medlemmarna väljer också Teosto styrelse.

Påverka vår verksamhet

Som medlem i Teosto har du rätt att delta i våra medlemsmöten och det beslutsfattande som sker där. Du kan påverka vår förvaltning av upphovsrättigheterna till musik.

Nätverka inom musikbranschen

Till vår medlemskår hör cirka 900 yrkespersoner inom den kreativa branschen. Vid våra medlemsmöten kan du lära känna musikskapare, förläggare och andra aktörer och påverkare inom branschen.

Hyr residenset Villa Vikan

Villa Vikan i Raseborg erbjuder arbetslokaler för Teostos medlemmar. Den vackra huvudbyggnaden står på en udde i en sjö, och vid stranden står också två stockstugor. Våra medlemmar kan ansöka om att få hyra Villa Vikan två gånger per år. Läs mer om uthyrningen av Villa Vikan och utrustningen i huset.

Förmånspris i MES instrumentbank

Stiftelsen Musiikin edistämissäätiös instrumentbank erbjuder ett fantastiskt urval av värdefulla instrument för professionellt bruk. Som medlem kan du hyra instrument för inspelningssessioner eller tonsättningsarbete till rabatterat pris. Information om instrumentbankens utbud finns på webbplatsen av MES.

Vem kan ansöka om medlemskap?

Musikskapare

Medlemskap kan sökas av tonsättare, arrangörer, textförfattare eller författare som

 • är kunder hos Teosto
 • via oss har fått avräkningar på minst 3 000 euro under högst sex avräkningsperioder (kalenderår) före ansökningsåret.

En arvinge kan inte vara medlem i Teosto.

Musikskapara som vill ansöka om medlemskap ska kontakta vår kundtjänst.

Musikförläggare

Medlemskap kan sökas av musikförläggare som

 • är kunder hos Teosto
 • via oss har fått avräkningar på minst 7 500 euro under högst sex avräkningsperioder (kalenderår) före ansökningsåret.

OBS! En förläggare som ansöker om medlemskap måste enligt förlagsavtal representera minst fyra sådana musikskapare som var och en under högst de tre räkenskapsperioder (kalenderår) som föregått ansökan fått avräkningar från Teosto på totalt minst 300 euro och som var och en har minst fem verk som den sökande är förläggare för registrerade hos Teosto.

Musiläggare som vill ansöka om medlemskap ska kontakta vår kundtjänst.

Föreningar

Medlemskap kan sökas av fackliga registrerade föreningar som företräder musikskapare eller förläggare, om

 • det huvudsakliga syftet är att främja upphovsrättigheterna till musikaliska verk
 • medlemskåren består av musikskapare eller musikförläggare
 • medlemskåren omfattar minst 50 musikskapare eller 15 förläggare som inte tillhör någon av Teostos medlemsföreningar

Föreningar som vill ansöka om medlemskap ska kontakta vår kundtjänst.

Information om medlemskapet

Teostos styrelse fattar beslut om inval av medlemmar kontinuerligt under året. Medlemskapet träder i kraft när styrelsen har godkänt medlemsansökan. Alla som har lämnat in ansökningar kontaktas när styrelsen har behandlat medlemsansökan.

Styrelsen kan avslå en medlemsansökan om

 • den sökande inte uppfyller de villkor för medlemskap som är i kraft enligt Teostos stadgar eller medlemsmötets beslut
 • den sökande som Teostos kund på ett väsentligt sätt har försummat de skyldigheter som den sökande i kundavtalet har förbundit sig till eller
 • den sökande genom sitt agerande har skadat eller försökt skada föreningens eller dess rättsinnehavarmedlemmars upphovsrättsliga eller andra intressen.

Vår kundtjänst kan hjälpa dig om du är osäker på om du uppfyller villkoren för medlemskap.

Teostos medlemsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Vid medlemsmötet besluter medlemmarna om riktlinjerna för verksamheten och utser en styrelse. Medlemmarna kan också ta upp frågor som rör föreningens verksamhet till behandling. Varje medlem har en röst vid föreningens möte.

Medlemsmötena ordnas två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, vanligen i april och december.

Vid vårmötet behandlas bland annat följande ärenden:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut läggs fram, och man fattar beslut om att fastställa bokslutet.
 • Beslut om användningen av överskottet eller täckande av underskottet fattas.
 • Man väljer styrelseordförande och andra styrelsemedlemmar för att ersätta dem som står i tur att avgå.

Vid höstmötet godkänns verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår.

Föreningens medlem kan befordra sitt ärende till avgörande vid vårmötet genom att meddela styrelsen därom före utgången av februari per brev som undertecknats av minst fem medlemmar.

Teostos styrelse som väljs vid medlemsmötet ska:

 • företräda föreningen
 • leda den allmänna verksamheten inom föreningen för främjande av den skapande tonkonsten
 • sköta föreningens egendom och ansvara för dess ekonomi
 • besluta om föreningens verkställande direktör
 • övervaka verksamheten i föreningens byrå.

I styrelsen ingår en ordförande och fem andra medlemmar: två skapare av populärmusik, en skapare av klassisk musik och en medlem som representerar alla musikskapare samt två förläggarmedlem

Fråga om beslutande medlemskap!

Miia Engberg
Miia Engberg
Direktör för kundupplevelse och internationella ärenden

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!