Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos etiska principer

Godkänd av styrelsen 16.8.2023

Teosto är en icke-vinstdrivande organisation, vars uppgift är att förvalta musikskaparnas upphovsrätt och främja den inhemska kreativa tonkonsten. Genom vår verksamhet tar vi också ansvar för hela musikkulturens mångsidighet och för framtidens möjligheter. Vår dagliga verksamhet måste uppfylla de etiska förväntningar som berörda parter ställer på oss.

Teostos etiska principer är ryggraden i vår ansvarsfulla verksamhet. Grunden för dem är våra värderingar: öppenhet, mod och målmedvetenhet. Principerna styr vårt dagliga arbete, och att följa dem hör till varje medarbetares uppgifter. Teostos ledning och chefer ansvarar för att personalen introduceras omsorgsfullt till de etiska principerna. Vi kräver ett ansvarsfullt agerande även av våra samarbetspartner.

De etiska principerna har godkänts av Teostos styrelse. Teosto har också förbundit sig till att följa de etiska anvisningarna för kulturbranschen.

1. Vår verksamhet grundar sig på efterlevnad av lagar och myndighetsreglering.

Vi på Teosto följer lagarna i all vår verksamhet. Vi kräver också att alla våra samarbetspartner följer lagarna. Vår verksamhet styrs bland annat av lagstiftningen om upphovsrätt och kollektiv förvaltning av den, konkurrenslagstiftningen, föreningslagen samt lagstiftningen om bokföring, revision, dataskydd och arbetslivet.

2. Vi följer god förvaltningssed

I vår verksamhet följer vi god praxis inom branschen, de avtal vi ingått och de verksamhetsanvisningar som vi godkänt. Vi ser till att de centrala beslut som vi fattar dokumenteras och att någon tilldelas ansvaret för dem. Inom Teosto har medlemsmötet den högsta beslutande makten och fattar beslut om de regler och principer som styr verksamheten. En styrelse som väljs årligen ansvarar för ledningen av verksamheten och för ekonomin.  På internationell nivå har vi förbundit oss till de anvisningar för god förvaltningssed som har definierats av vår takorganisation CISAC (Professional Rules for Musical Societies och Binding Resolutions for Musical Societies).

3. Vi lyssnar på kunden

Vi är en förening som har grundats av finländska tonsättare, och våra rättsinnehavares intressen står i centrum för vår verksamhet. Vårt samarbete med kunderna baserar sig på förståelse för dem och på efterfrågan på marknaden, och vi utvecklar hela tiden vår verksamhet och våra produkter med hänsyn till kundernas önskemål. Vi tar ansvar för de produkter och tjänster som vi erbjuder samt hjälper kunderna att använda sig av dem och lösa utmaningar i sin egen situation. Vi ser också till att våra tjänster är tillräckligt tillgängliga för olika kundgrupper.

4. Vi tar hand om vår personal

Kunnig och välmående personal är grunden för vår framgång. Vi ser till att våra medarbetares kunnande är uppdaterat och erbjuder möjligheter att utvecklas. Vi satsar på gott ledarskap och chefsarbete, som ger personalen möjlighet att lyckas i sitt arbete. Tydlig ansvarsfördelning, omsorg om välbefinnandet i arbetet samt en kultur som lyfter fram samarbete och öppenhet stöder uppnåendet av målen.

5. Vår verksamhet är öppen och transparent

Transparens och öppenhet i verksamheten bygger upp ett förtroende för oss. Vi berättar öppet om vår verksamheten med hjälp av exempelvis årsredovisningen, insynsrapporten, ansvarsrapporten och det offentliga bokslutet. De stadgar och prislistor som reglerar vår verksamhet är offentligt tillgängliga på vår webbplats. Vi informerar aktivt om vår dagliga verksamhet och svarar på frågor om vår verksamhet snabbt och utan omskrivningar. Vi rapporterar också öppet om objekten och metoderna för vår påverkansverksamhet.

6. Vi tillåter inte korruption och oegentligheter

Vi godkänner inte mutor eller korruption i någon form. Vi tar inte emot, begär inte och godkänner inte gåvor som är värdefulla, avviker från det sedvanliga eller överskrider gränserna för gästfrihet inom sedvanlig affärsverksamhet. Vi utlovar eller erbjuder inte heller sådana gåvor.

7. Vi agerar jämlikt och jämställt

Vi främjar aktivt jämlikhet och jämställdhet, och vi ingriper i missförhållanden i fråga om detta. Vi garanterar alla våra anställda en trygg och diskrimineringsfri miljö där mångfald respekteras. Vi följer det som stadgas i Finlands arbetarskyddslag, jämställdhetslag och diskrimineringslag angående trakasserier, diskriminering och jämlikt bemötande. Vi godkänner ingen typ av diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk bakgrund, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra skäl som gäller en person.

8. Vi främjar hållbar utveckling

Vi agerar ansvarsfullt med tanke på miljön. Vårt mål är att förebygga och minska skadliga effekter av vår verksamhet på miljön samt att främja hållbar användning av naturresurser. Vi återvinner material på korrekt sätt, förbrukar inte naturresurser i onödan och strävar efter energieffektivitet i vår verksamhet. Vårt mål är att minska vårt koldioxidavtryck varje år.

9. Informationssäkerhet är en central del av vår tillförlitlighet

Informationssäkerhet, det vill säga allt som hör till dataskydd och datasäkerhet, är en central del av vår tillförlitlighet. Vi strävar efter att säkerställa tillförlitligheten, integriteten och användbarheten hos information i all vår verksamhet. Vi följer dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi har beskrivit principerna för behandling av information i våra dataskyddsbeskrivningar. Alla våra anställda ansvarar för datasäkerheten och dataskyddet, och de har också fått en introduktion till ansvarsfull hantering av information.

Mer information:

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!