Siirry sisältöön

Teoston eettiset periaatteet

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 16.8.2023

Teosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on hallinnoida musiikin tekijöiden tekijänoikeuksia sekä edistää kotimaista luovaa säveltaidetta. Toiminnallamme kannamme vastuuta myös koko musiikkikulttuurin monimuotoisuudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Jokapäiväisen toimintamme on täytettävä ne eettiset odotukset, joita sidosryhmämme meille asettavat.

Teoston eettiset periaatteet ovat vastuullisen toimintamme selkäranka. Niiden perustana toimivat arvomme: avoimuus, rohkeus ja tavoitteellisuus. Periaatteet ohjaavat päivittäistä työtämme ja niiden noudattaminen kuuluu jokaisen teostolaisen tehtävin. Teoston johto ja esihenkilöt vastaavat siitä, että henkilöstö perehdytetään huolellisesti eettisiin periaatteisiin. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös kumppaneiltamme.

Eettiset periaatteet ovat Teoston hallituksen hyväksymät. Lisäksi Teosto on sitoutunut koko kulttuurialan eettiseen ohjeistoon.

1. Lain ja viranomaissääntelyn noudattaminen on toimintamme perusta

Me Teostossa noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme. Edellytämme lakien noudattamista myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Toimintaamme ohjaavat muun muassa tekijänoikeuksiin ja niiden kollektiiviseen hallinnointiin liittyvä lainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö, yhdistyslaki, kirjanpitoa, tilintarkastusta ja tietosuojaa sekä työelämää koskeva lainsäädäntö.

2. Noudatamme hyvää hallintotapaa

Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita. Huolehdimme, että tekemämme keskeiset päätökset ovat dokumentoituja ja vastuutettuja. Teostossa ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenkokous, joka päättää yhdistyksen toimintaa ohjaavista säännöistä ja periaatteista. Toiminnan ohjaamisesta ja taloudesta vastaa vuosittain valittava hallitus. Kansainvälisellä tasolla olemme sitoutuneet globaalin kattojärjestömme CISACin määrittelemiin hyvän hallintotavan ohjeisiin (Professional Rules for Musical Societies ja Binding Resolutions for Musical Societies).

3. Kuuntelemme asiakasta

Suomalaisten säveltäjien perustamana yhdistyksenä toimintamme keskiössä on oikeudenomistajiemme etu. Asiakasyhteistyömme pohjautuu asiakasymmärrykseen sekä markkinakysyntään ja kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme jatkuvasti asiakasta kuunnellen. Kannamme vastuumme tarjoamistamme tuotteista ja palveluista, autamme asiakkaitamme hyödyntämään niitä ja ratkaisemaan omaan tilanteeseensa liittyviä haasteita. Huolehdimme myös palveluidemme riittävästä saavutettavuudesta erilaisille asiakasryhmille.

4. Pidämme huolta henkilöstöstämme

Menestyksemme perustuu osaavaan ja hyvinvoivaan henkilöstöön. Huolehdimme siitä, että henkilöstön osaaminen on ajan tasalla ja tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä. Panostamme hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, joka mahdollistaa henkilöstön onnistumisen työssään. Selkeät vastuut, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä yhteistyötä ja avoimuutta korostava kulttuuri tukevat tavoitteiden saavuttamista.

5. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää

Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus rakentavat luottamusta meitä kohtaan. Kerromme toiminnastamme avoimesti muun muassa vuosikertomuksen, avoimuusraportin, vastuullisuusraportin ja julkisen tilinpäätöksen avulla. Toimintaamme säätelevät säännöt ja hinnastot ovat julkisesti verkkosivuillamme. Viestimme päivittäistoiminnastamme aktiivisesti ja vastaamme toimintaamme koskeviin kysymyksiin kiertelemättä ja ripeästi. Raportoimme myös vaikuttamistoimintamme kohteista ja keinoista avoimesti.

6. Emme salli korruptiota ja väärinkäytöksiä

Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Emme vastaanota, pyydä tai hyväksy arvokkaita, tavanomaisesta poikkeavia tai tavanomaisessa liiketoiminnassa kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittäviä lahjoja. Emme myöskään lupaa tai tarjoa sellaisia lahjoja.

7. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti

Edistämme aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ja puutumme niissä ilmeneviin epäkohtiin. Takaamme kaikille työntekijöillemme turvallisen ja syrjinnästä vapaan ympäristön, jossa monimuotoisuutta kunnioitetaan. Noudatamme Suomen työturvallisuuslain, tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain kirjauksia häirintään ja syrjintään ja yhdenvertaiseen kohteluun liittyen. Emme hyväksy minkäänlaista ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, perhesuhteisiin, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai muun henkilöön liittyvään syyhyn perustuvaa syrjintää.

8. Edistämme kestävää kehitystä

Toimimme ympäristön kannalta vastuullisesti. Tavoitteenamme on ehkäistä ja vähentää toiminnastamme aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ympäristöön sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Huolehdimme materiaalien asianmukaisesta kierrätyksestä, emme tarpeettomasti kuluta luonnonvaroja ja pyrimme toiminnassamme energiatehokkuuteen. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme vuosittain.

9. Tietoturvallisuus on keskeinen osa luotettavuuttamme

Tietoturvallisuus eli tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvat asiat ovat keskeinen osa luotettavuuttamme. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden. Noudatamme tietosuoja-asetusta ja muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Olemme kuvanneet tietojen käsittelyn periaatteet tietosuojaselosteissamme. Jokainen työntekijämme on vastuussa tietoturvasta ja tietosuojasta ja heidät on myös perehdytetty vastuulliseen tietojen käsittelyyn.

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYISTÄ ILMOITTAMINEN:

Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, olemme Teostossa ottaneet käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan, ns. whistleblowing-kanavan. Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen ja anonyymin väylän tuoda ilmi epäilys mahdollisesta väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta.

LISÄTIETOJA:

Vappu Aura
viestintä-, markkinointi- yhteiskuntasuhdejohtaja
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!