Siirry sisältöön

Musiikki seurakunnan toiminnassa

 • Seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön vuosisopimus musiikin käytöstä, sovelletaan myös seurakuntayhtymiin.
 • Kattaa pääsääntöisesti musiikin käytön seurakunnan tai uskonnollisen yhteisön itse järjestämässä toiminnassa (kerhot, piirit, leirit, lauluillat ja vastaavat.).
 • Ei kata yhdessä muun toimijan kanssa järjestettyjä ja/tai tuotettuja tapahtumia.
 • Ei kata musiikin käyttöä netissä ja sosiaalisessa mediassa (pois lukien livestriimaus Teoston lisensoimalla alustalla).
 • Ilman tätä vuosisopimusta tarvitset jokaiseen musiikkia sisältävään tapahtumaan ja eri esityspaikkaan (kirkot, seurakuntasalit) oman, erillisen luvan (pois lukien jumalanpalvelukset läsnä olevalle yleisölle).
 • Lisätiedot sopimuksen sisällöstä ja tarvittavista lisäluvista löydät tältä sivulta muun muassa Musiikki seurakunnan toiminnassa -esitteestä.
 • Musiikin esitystiedot on raportoitava meille neljännesvuosittain. Löydät ohjeet ja aikataulut alla olevasta haitarista.
 • Äänitemusiikin soittamiseen tarvitaan lisäksi musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Musiikki seurakunnan toiminnassa -lupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.
 • Lisätietoa ja ohjeita seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille alla.

Linkin takaa löytyvä Musiikki seurakunnan toiminnassa -esite konkretisoi seurakuntien henkilökunnalle (kanttorit, musiikkisihteerit jne.) mitä ja millaista musikinkäyttöä seurakuntien ja Teoston väliseen sopimukseen sisältyy ja millaiseen musiikinkäyttöön seurakunnat tarvitsevat erillisen lisäluvan.

Musiikki seurakunnan toiminnassa -esite (pdf)

Musiikin käyttö netissä ja some-kanavilla ei sisälly Musiikki seurakunnan toiminnassa -lupaan, vaan siihen tarvitaan pääsääntöisesti erillinen lupa. Lupatarpeeseen vaikuttaa mm. se, onko kyseessä pelkkä reaaliaikainen suoratoisto, eli livestriimaus, vai onko kyseessä tallenne.

Lisätietoa musiikin striimaukseen tarvittavista luvista ja eri lupavaihtoehdoista löydät kootusti Musiikki netissä ja somessa -sivulta.

Musiikki seurakunnan toiminnassa -vuosilupa 2023
10,63 senttiä/srk:n jäsen/kalenterivuosi
Luvan minimilaskutus on 44,70 e/vuosi.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Musiikki seurakunnan toiminnassa -vuosilupa 2024
11,14 senttiä/srk:n jäsen/kalenterivuosi
Luvan minimilaskutus on 46,85 e/vuosi.
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

Missä ja miten esitykset ilmoitetaan?

 • Livemusiikkia sisältävistä musiikkitilaisuuksista, tms. tulee ilmoittaa esitetyt teokset. Löydät raportointipohjan livetilaisuuksiin täältä.
 • Ammattimainen esiintyjä ilmoittaa esitykset Teoston verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelun käyttö on maksutonta ja tunnukset voi tilata täältä.

Muistathan tehdä esitysilmoitukset ajoissa, sillä emme voi käsitellä myöhässä tehtyjä ilmoituksia!

 • Esiintymiset ajalla tammi-maaliskuu: 30.4. mennessä
 • Esiintymiset ajalla huhti-kesäkuu: 31.8. mennessä
 • Esiintymiset ajalta heinä-syyskuu: 31.10. mennessä
 • Esiintymiset ajalta loka-joulukuu: seuraavan vuoden 31.1. mennessä

Mitä seurakunnan musiikinkäyttösopimus kattaa tapahtumien osalta?

Seurakuntien musiikkitapahtumat ovat viime vuosien aikana kasvaneet ja muuttaneet muotoaan. Monet tapahtumat ovat konsertteja, joissa musiikki on keskeisin tai ainoa osa sisältöä ja joihin myydään markkinahintaisia pääsylippuja. Tapahtumien tuottamiseen ja käytännön järjestelyihin osallistuu tai niistä vastaa kokonaan seurakunnan ulkopuolinen toimija.

Myös erilaiset tapahtumien palveluita tai muita järjestelyitä koskevat yhteistyö- ja sponsorointisopimukset ovat yleistyneet. Edellä mainituista syistä johtuen on aiheellista tarkentaa, mitä Musiikki seurakunnan toiminnassa -musiikinkäyttölupa kattaa ja millaiseen toimintaan tarvitaan erillinen musiikinkäyttölupa.

Musiikinkäyttösopimus kattaa vain seurakunnan kokonaan itse tuottamat ja järjestämät tapahtumat

Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa seurakunnan itse tuottamien ja järjestämien tapahtumien musiikin käyttö vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Sopimus kattaa sekä elävän musiikin että tallennetun musiikin (esimerkiksi levyltä tai digitaalisesta tiedostosta soitettava musiikki) julkisen esittämisen seurakunnan tapahtumissa silloin, kun
• seurakunta järjestää ja tuottaa tapahtuman kokonaan itse ja
• seurakunta saa yksin tapahtuman mahdolliset lipputulot.

Musiikin käyttö tapahtumassa ei kuulu seurakunnan sopimuksen piiriin, vaan musiikin käyttöön ja korvauksiin sovelletaan Teoston Tapahtumaluvan ehtoja ja hinnastoa silloin, kun
• tapahtuma järjestetään ja/tai tuotetaan joiltain osin tai kokonaan yhteistyössä seurakunnan ulkopuolisen tahon kanssa
• tapahtuman järjestämisestä tai tuotannosta vastaa seurakunnan perustama erillinen yhtiö.

Tapahtumat, joihin seurakuntien on hankittava erillinen Teoston tapahtumalupa

Seurakunta tarvitsee musiikinkäyttöön erillisen luvan, jos musiikkia sisältävän tapahtuman tuottaa ja/tai järjestää osittain tai kokonaan seurakunnan ulkopuolinen taho eli tapahtuma on yhteistuotanto. Seurakuntien ja tapahtuman muiden järjestäjien tulee sopia keskenään, kuka luvan hankkii.

Erillinen lupa voi olla Teoston tapahtumalupa tai oikeudenomistajien itse myöntämä musiikinkäyttölupa. Teoston lisäksi myös musiikin oikeudenomistajilla eli säveltäjillä, sanoittajilla ja musiikkikustantajilla on niin halutessaan mahdollisuus itse myöntää lupa musiikkinsa käyttöön eli itsehallinnoida oman musiikkinsa oikeuksia tietyissä käyttötilanteissa. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat itse myös hinnoittelevat ja laskuttavat korvaukset musiikkinsa käytöstä.

Teoston tapahtumalupa tai oikeudenomistajien erillinen lupa tarvitaan, kun

 • seurakunnan hallitsemissa tiloissa järjestetään konsertti tai musiikkia sisältävä tapahtuma, jossa tapahtuman järjestäjä tai tuottaja on muu kuin seurakunta.
 • seurakunta tuottaa ja/tai järjestää konsertin tai musiikkia sisältävän tapahtuman yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisia tahoja ovat esimerkiksi
  • seurakunnan kokonaan tai osittain omistama yhdistys, yhtiö.
  • seurakunnan toiminnassa mukana oleva erillinen yhdistys tai vastaava tukiorganisaatio (järjestö, yhdistys tai tukiyhdistys).
 • tapahtumalla on seurakunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, joiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla katetaan osa tapahtuman kuluista ja seurakunta saa
  • rahallista tukea tapahtuman järjestämiseen ja yhteistyötaho esimerkiksi näkyvyyttä tapahtuman markkinoinnissa tai pääsylippuja vastaan.
  • sisältöä tai palveluita muiden rahoittamana esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan (esimerkiksi ”esiintyjän teille tarjosi…”, ”kahvit teille tarjosi…”, ”esiintymissali maksutta seurakunnalta…”)

Kaikilla toimijoilla on samanlaiset säännöt samanlaiseen toimintaan

Konsertteja, festivaaleja ja muita pääasiallisesti musiikin ympärille rakennettuja tapahtumia järjestävät useat erilaiset toimijat. Määräävän markkina-asemansa vuoksi Teoston on kohdeltava kaikkia tapahtumajärjestäjinä markkinoilla toimivia erilaisia tahoja samalla tavalla.

Jos seurakunnat järjestävät musiikkitapahtumia yhteistyössä erillisten organisaatioiden tai yhtiöiden kanssa, tapahtumat kilpailevat samoilla markkinoilla, missä kaupalliset tapahtumajärjestäjät toimivat. Siksi Teoston on silloin sovellettava samoja musiikinkäytön ehtoja kaikkiin toimijoihin.

Musiikin julkinen esittäminen seurakuntien muussa toiminnassa

Tapahtumien lisäksi seurakuntasopimus kattaa musiikin käytön rajoitetusti myös musiikin tallentamisen tiettyihin käyttötarkoituksiin.  Katso lisätietoja ja esimerkkejä Musiikki seurakunnan toiminnassa -esitteestä.

Jos sinulla on kysyttävää sopimukseen liittyen, otathan meihin yhteyttä! 

Musiikki seurakunnan toiminnassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

1. Määritelmiä

Seurakunnalla tarkoitetaan Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvaa seurakuntaa, johon kirkon jäsenet kuuluvat kirkkolain (1054/1993) 3 luvun 2 §:n nojalla, tai muuta uskonnonvapauslain (453/2003) 2 §:ssä tarkoitettua uskonnollista yhdyskuntaa, tai, mikäli uskonnollinen yhdyskunta on jakautunut uskonnonvapauslain 13 §:n tarkoittamalla tavalla seurakuntiin tai paikallisyhteisöihin, tällaista seurakuntaa tai paikallisyhteisöä.

Seurakuntayhtymällä tarkoitetaan joko saman kunnan alueella tai kahden tai useamman kunnan alueella olevien evankelisluterilaisten Seurakuntien muodostamaa, kirkkolain 11 luvun 1 §:ään perustuvaa itsenäistä julkisoikeudellista yhteisöä, joka hoitaa sille laissa säädettyjä tehtäviä, kuten Seurakuntayhtymään kuuluvien Seurakuntien kirkollisverotusta, kirkollisverojen ja muiden yhteisten tulojen jakoa Seurakuntien kesken sekä kirjanpitoa. Näiden sopimusehtojen Seurakuntaa tarkoittavia mainintoja sovelletaan yhtäläisesti myös sopijapuolena olevaan Seurakuntayhtymään.

2. Musiikin käytön laajuus, sopimusehtojen soveltaminen ja rajaukset

Teosto ja Seurakunta sopivat näiden sopimusehtojen mukaisesti musiikin käytön laajuudesta Seurakunnan toiminnassa sekä musiikin käytöstä Teostolle maksettavasta korvauksesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli sopijapuolena on Seurakuntayhtymä omasta ja siihen kuuluvien Seurakuntien puolesta, sovitaan näiden sopimusehtojen mukaisesti musiikin käytön laajuudesta Seurakuntayhtymän ja kyseisten Seurakuntien toiminnassa, sekä musiikin käytöstä Teostolle maksettavasta korvauksesta.

Edellytyksenä näiden sopimusehtojen soveltamiselle on, että näissä sopimusehdoissa tarkoitetut tapahtumat, palvelut ja muut toiminnot ovat Seurakunnan yksinomaisesti järjestämiä tai tuottamia ja että Seurakunta myös on mahdollisten lipputulojen yksinomainen saaja.

Näiden sopimusehtojen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät musiikin käyttötilanteet ja toiminnot on määritelty jäljempänä kohdissa III-V. Näiden sopimusehtojen mukaiseen musiikin käyttämistä koskevaan sopimukseen sovelletaan liitteenä olevia Teoston yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä ”Yleiset sopimusehdot”).

I MUSIIKIN JULKINEN ESITTÄMINEN LÄSNÄ OLEVALLE YLEISÖLLE JA MUSIIKIN YLEISÖLLE VÄLITTÄMINEN

Selvyyden vuoksi todetaan, että seuraavissa kohdissa A – E musiikin julkisella esittämisellä tarkoitetaan musiikin esittämistä sekä tallenteelta että elävänä esityksenä kussakin kohdassa erikseen määritellyin ehdoin ja rajauksin.

A. Musiikki Seurakunnan henkilökunnan käytössä

Näiden sopimusehtojen mukainen musiikin käyttölupa (jäljempänä ”käyttölupa”) kattaa musiikin julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän yleisölle välittämisen Seurakunnan toimesta (kuten taustamusiikki) Seurakunnan henkilöstölle toimipaikan työtiloissa ja henkilökuntakäytössä olevissa työ-, varasto-, tauko- ja ruokatiloissa, joissa tapahtuva toiminta on Seurakunnan ylläpitämää.
Käyttölupa kattaa lisäksi musiikin julkisen esittämisen kaikissa Seurakunnan omalle henkilöstölleen järjestämissä pääsymaksuttomissa tapahtumissa (kuten joulujuhlat) riippumatta siitä, järjestetäänkö ne Seurakunnan omissa tiloissa tai muissa tiloissa. Käyttölupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan. Käyttölupa ei kata musiikin esittämistä tiloissa, joissa tapahtuvien toimintojen hoitamisen Seurakunta on ulkoistanut muulle taholle (kuten ulkopuolisen tahon ylläpitämä henkilökuntaruokala).

B. Musiikki Seurakunnan asiakastiloissa

Käyttölupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Seurakunnan asiakastiloissa. Seurakunnan asiakastilalla tarkoitetaan Seurakunnan ylläpitämän viraston, toimiston tai muun asioimispisteen asiakas- tai muuta toimitilaa, johon yleisöllä (kuten kunnan asukkaat, Seurakunnan jäsenet, muut asiakastilojen käyttäjät tai niissä vierailijat) on pääsy (jäljempänä ”Seurakunnan Asiakastilat”).
Käyttölupa kattaa myös julkista esittämistä mahdollisesti edeltävän musiikin välittämisen Seurakunnan Asiakastilaan (esimerkiksi tietoverkossa), jos välittäjänä on Seurakunta.

C. Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet

Käyttölupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Seurakunnan järjestämässä konsertissa ja muussa musiikkitilaisuudessa. Konsertilla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa tapahtumaa, jossa orkesteri tai solisti soittaa, laulaa tai muuten esittää elävää musiikkia esitystilanteessa läsnä olevalle yleisölle ja jonka yleisölle on osoitettu paikat (kuten paikka- tai sektoriliput, varatut istumapaikat tai lipussa määritellyt seisomapaikat), jäljempänä ”Konsertti”. Muulla musiikkitilaisuudella tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa esimerkiksi tilaisuutta, jossa tilaisuuden tosiasiallinen luonne ja kokonaisuus huomioon ottaen musiikin esittäminen on pääasia (kuten matineat, laulu- ja virsi-illat, hyväntekeväisyystilaisuudet, yhteislaulutilaisuudet, Kauneimmat joululaulut- ja vastaavat muut tilaisuudet, gospeltapahtumat), jäljempänä näissä sopimusehdoissa ”Muu musiikkitilaisuus”.
Käyttölupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen ja sitä mahdollisesti edeltävän välittämisen yleisölle mekaanisena taustamusiikkina Konsertin tai Muun musiikkitilaisuuden välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) esitystilassa tai siihen johtavassa aulatilassa, jos välittäminen tapahtuu Seurakunnan toimesta.

D. Musiikki Seurakunnan tapahtumissa

Käyttölupa kattaa musiikin julkisen esittämisen elävänä musiikkina ja/tai mekaanisena taustamusiikkina Seurakunnan järjestämässä tapahtumassa (kuten juhlat, tempaukset, kirpputorit, myyjäiset, hyväntekeväisyystilaisuudet, retket, matkat, leirit). Käyttölupa kattaa lisäksi esitystilanteita mahdollisesti edeltävän mekaanisen musiikin välittämisen yleisölle edellä mainitun toiminnan yhteydessä (esimerkiksi sisäverkossa), jos välittäminen tapahtuu Seurakunnan toimesta.

E. Musiikki Seurakunnan kerho- ja kuorotoiminnassa

Käyttölupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Seurakunnan järjestämässä kerho- ja kuorotoiminnassa. Kerho- ja kuorotoiminnalla tarkoitetaan muun muassa Seurakunnan päiväkerhoja, musiikki-, liikunta-, tai musiikkiliikuntakerhoja, vanhusten ja nuorten piirejä, keskustelukerhoja ja diakonia- ja lähetyspiirien toimintaa.

F. Jonotusmusiikki Seurakunnan puhelinvaihteessa

Käyttölupa kattaa musiikin välittämisen yleisölle Seurakunnan toimesta Seurakunnan omassa puhelinvaihteessa ns. jonotusmusiikkina sekä musiikin tallentamisen puhelinjonojärjestelmään tässä tarkoituksessa. Käyttölupa ei kata ns. mainosmusiikkia, kuten yksittäisen teoksen jatkuvaa toistoa, jonka nojalla teos voidaan yhdistää Seurakuntaan. Käyttölupa ei myöskään kata Seurakunnan muille tahoille tarjoamia puhelinvaihde- tai muita yhteyspalveluita, eikä tällaisia palveluita, joita kolmas taho Seurakunnan toimeksiannosta järjestää Seurakunnalle.

II MUSIIKIN TALLENTAMINEN

G. Tallentaminen musiikin julkista esittämistä varten

Käyttölupa kattaa sopimuskohtien A – F mukaisen musiikin julkisen esittämisen mahdollistamiseksi oikeuden valmistaa ei-kaupallinen äänitallennekopio (audio) (esimerkiksi CD-R-levylle tai tietokoneen kovalevylle) Seurakunnan omistamasta tallenteesta musiikin julkiseksi esittämiseksi taustamusiikkina. Tallennus tulee tehdä Seurakunnan palveluksessa olevan henkilön toimesta.

H. Musiikkiesitysten tallentaminen Seurakunnan kerho- ja kuorotoiminnassa

Käyttölupa kattaa ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistamisen sopimuskohdassa E tarkoitettujen Seurakunnan kerhojen ja kuorojen juhlien (kuten kevät- tai joulujuhlat, päättäjäiset) musiikkiesityksistä käytettäväksi kyseisen kerhon tai kuoron toimintaan liittyvässä, pienimuotoisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa (ei kuitenkaan Internet-käyttöä varten tapahtuvaa tallentamista esimerkiksi kerholaisten kotisivuille tms.).
Käyttölupa kattaa muutaman ääni- tai kuvatallenteen (audio tai video) valmistamisen Seurakunnan kuorotoiminnassa harjoituskäyttöön. Tallennus tulee tehdä kerhon tai kuoron ohjaajan tai muun henkilökunnan toimesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällainen tallentaminen edellyttää myös muita mahdollisesti tarvittavia tekijänoikeudellisia tai muita lupia, musiikin esittäjien tai heidän edustajiensa (kuten lasten vanhemmat), äänite- tai elokuvatuottajien tai koreografin lupia, joiden hankkiminen on aina Seurakunnan vastuulla.

I. Yleiset rajoitukset kohtien G – H tallentamisoikeuteen

Kopioitavan tallenteen tulee olla laillinen. Käyttölupa ei kata käyttökopion käyttöä muissa käyttöyhteyksissä tai muita käyttötarkoituksia varten, kuin mihin se on näiden sopimusehtojen nojalla valmistettu. Käyttölupa ei myöskään kata käyttökopioiden vastikkeellista tai vastikkeetonta luovutusta tai siirtoa seurakunnan toiminnan ulkopuolelle.
Käyttölupa ei oikeuta kiertämään tai poistamaan kopioitavaksi tarkoitettuun tallenteeseen mahdollisesti sisällytettyä teknistä suojausta (kuten kopiosuojaus) tai kyseisen tallenteen sisältämiä sähköisiä hallinnointitietoja taikka niiden yhdistelmiä. Käyttöluvan perusteella valmistettujen käyttökopioiden käyttöoikeus lakkaa käyttöluvan voimassaolon päättyessä. Teostolla on oikeus vaatia käyttökopioiden hävittämistä käyttöluvan voimassaolon päätyttyä.

III TEKIJÄNOIKEUSLAIN MUKAINEN VAPAA KÄYTTÖOIKEUS

J. Julkinen esittäminen tekijänoikeuslain 21 §:n tilanteissa

Selvyyden vuoksi todetaan, että näiden sopimusehtojen mukainen käyttölupa ei koske jumalanpalvelusten yhteydessä esitettävää musiikkia eikä musiikin esittämistä tilaisuuksissa, joissa teosten esittäminen ei ole pääasia ja joihin pääsy on maksuton sekä joita muutoinkaan ei järjestetä ansiotarkoituksessa.
Teosten julkinen esittäminen läsnä olevalle yleisölle edellä mainituissa käyttöyhteyksissä on tekijänoikeuslain 21 §:n (821/2005) nojalla vapaata.

IV KÄYTTÖLUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT SEURAKUNNAN TOIMINNOT JA MUSIIKIN KÄYTTÖTILANTEET

Käyttölupaa ei voida soveltaa seuraaviin Seurakunnan toimintoihin tai musiikin käyttötilanteisiin, jotka edellyttävät erillistä, kuhunkin käyttötarkoitukseen sovellettavaa Teoston käyttölupaa:

K. Tukitoiminnot

Vanhempainyhdistysten sekä vastaavien tukiorganisaatioiden järjestämät tilaisuudet.

L. Yhtiöt

Mikäli Seurakunta omistaa tai tulee omistamaan yhtiöitä, näiden Seurakunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden musiikin käyttö.

M. Ulkopuolisen järjestämät tapahtumat Seurakunnan tiloissa

Tapahtumat tai Konsertit, joissa Seurakunnan hallitsemassa tilassa toimeenpantavan tapahtuman tai Konsertin järjestäjä tai tuottaja on muu osapuoli kuin Seurakunta.

N. Yhteistoiminnassa järjestettävät tapahtumat

Konsertit, Muut musiikkitilaisuudet tai tapahtumat, jotka Seurakunta järjestää tai tuottaa yhteistoiminnassa ulkopuolisen tahon kanssa.

V KÄYTTÖLUVAN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT MUUT MUSIIKIN KÄYTTÖTILANTEET

Näiden sopimusehtojen mukainen musiikin käyttölupa ei kata mitään muuta kuin näissä sopimusehdoissa mainittua musiikin julkista esittämistä tai yleisölle välittämistä, tai musiikin tallentamista.

3. Korvaus

Näiden sopimusehtojen mukaisesta musiikin käyttöluvasta Teostolle maksettava kalenterivuosittainen korvaus määräytyy kunkin kalenterivuoden viimeisenä päivänä (31.12.) Seurakunnassa läsnä olevien jäsenten määrän ja kulloinkin voimassa olevan musiikin käyttöä Seurakunnan toiminnassa koskevan Teoston hinnaston perusteella. Teosto ilmoittaa Seurakunnalle mahdollisista hinnastojen tai maksuehtojen muutoksista Yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Teosto laskuttaa vuotuisen korvauksen sen jälkeen, kun viralliset Tilastokeskuksen tiedot Seurakunnan läsnä olevien jäsenten määristä kunakin kalenterivuonna ovat valmistuneet.

4. Raportointi

Seurakunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että Teostolle toimitetaan ohjelmatiedot käyttöluvan mukaisesti esitetystä elävästä musiikista. Ohjelmatiedot on toimitettava Teostoon kalenterivuosineljänneksittäin kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden 30. päivään mennessä.;

5. Seurakuntaliitokset ja muut muutokset

Näiden sopimusehtojen mukaisen musiikin käyttöluvan voimassaolo päättyy välittömästi ilman irtisanomista, jos Seurakunta lakkautetaan tai sen olemassaolo samannimisenä seurakuntana muutoin lakkaa (esimerkiksi seurakuntayhtymän perustamisen tai toiseen seurakuntaan liittämisen seurauksena).; Mikäli Seurakunta laajentuu tai supistuu seurakuntaliitosten tai -muutosten taikka muun vastaavan järjestelyn seurauksena siten, että Seurakunnan olemassaolo jatkuu samannimisenä, on kyseinen muutos tämän sopimuksen muutosperuste, josta Seurakunta on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan Teostolle.;

6. Muut ehdot

Tämä sopimus korvaa ja päättää Teoston ja Seurakunnan välillä mahdollisesti aiemmin voimassa olleen sopimuksen kokonaisuudessaan siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja lisäyksineen.; Käyttölupa kattaa musiikin julkisen esittämisen, siihen liittyvän yleisölle välittämisen ja musiikin tallentamisen edellä mainittujen lupaehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Muuhun musiikin käyttöön tarvitaan aina erillinen lupa.; Yleisten sopimusehtojen Asiakasta koskevia velvollisuuksia ja muita mainintoja sovelletaan vastaavasti Seurakuntaan.

Lue lisää tästä linkistä.