Siirry sisältöön
Teoston taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Teostossa tarkoittaa toiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista sekä oikeudenomistajiemme taloudellisten etujen turvaamista. Näin voimme olla luotettava kumppani, työnantaja ja yrityskansalainen. Taloudellisesti vahvana Teostolla on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia ympäristöstään, kaikista velvoitteistaan sekä vahvistaa musiikin merkitystä yhteiskunnassa.

Teosto turvaa oikeudenomistajiensa etuja neuvottelemalla musiikkia käyttävien tahojen kanssa aina kotimaisista mediayhtiöistä kansainvälisiin online-alustoihin. Teemme sopimukset musiikin käytöstä ja korvaustasosta, keräämme korvaukset ja tilitämme ne edelleen asiakkaillemme.

Vuonna 2022 koronapandemian aiheuttamat yhteiskunnan sulkutoimet purettiin alkuvuodesta ja musiikkimarkkina pääsi palautumaan. Loppuvuoden hyvän kehityksen ansiosta säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille keräämiemme tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 80,7 miljoonaan euroon. Summa on 15 prosenttia edellisvuotta korkeampi (70,1 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Vahvan tuloksen taustalla oli ennen kaikkea online-tulojen vahva kasvu sekä tapahtuma-alueen, konserttien ja festivaalien tulojen toipuminen koronavuosien jälkeen.

Tilitykset musiikintekijöille ja kustantajille

Teoston oikeudenhaltijoille suorittamat tilitykset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan tilityssääntöön. Tilityssäännön hyväksyvät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa.

Maksoimme vuonna 2022 musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille 67 miljoonaa euroa (53,4 vuonna 2021) korvauksia heidän musiikkinsa käytöstä. Summasta 29,5 miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 37,5 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. Kotimaassa tilityksiä sai 12 148 säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa tai musiikkikustantajaa.

Pyrimme aina toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, palvelun laadusta huolehtien ja oikeudenomistajille maksettavaa tilitystä optimoiden. Tavoitteemme on kasvattaa oikeudenomistajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia musiikin käytöstä. Tarkastelemme jatkuvasti mahdollisuuksia toteuttaa toimintojamme tehokkaammin.

Toimintamme tehokkuuden keskeinen taloudellinen mittari on kuluprosentti. Tähtäämme laadukkaisiin ja luotettaviin tekijänoikeuspalveluihin kohtuullisella kuluprosentilla. Kun vuonna 2022 onnistuimme kasvattamaan korvauskertymäämme merkittävästi ja samalla pitämään kulut kurissa, oli tuloksena ennätyksellisen alhainen kuluprosentti 12,6 % (13,7 % vuonna 2021). Teoston oman toiminnan kulut olivat 10,45 miljoonaa euroa (9,88 miljoonaa vuonna 2021).

Kilpailukykyinen kuluprosentti on tärkeä kilpailussa oikeudenomistajien oikeuksien hallinnoinnista.  Tekijänoikeusjärjestön hallintopalveluiden kokonaiskulu oikeudenhaltijalle muodostuu toimintakuluprosentista ja kansallisiin kulttuurisiin tarkoituksiin tehtävästä pidätyksestä. Tämä ns. kansallisten varojen pidätysprosentti on Teostossa jäsenistön päätöksellä 6 % nettomääräisesti tilitettävistä korvauksista, mikä on kansainvälisessä vertailussa maltillinen.

Teosto-rahasto on perustettu kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen yleisten edellytysten edistämisen turvaamiseksi. Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja turvata edistämistoiminnan rahoituksen jatkuvuutta tilanteessa, jossa sen aiemmat rahoituslähteet vähenevät tai poistuvat.

Teosto-rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita yhdistys pidättää jäsenistön päätöksellä oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mahdollistamana.  Vuonna 2022 korvauksista pidätetty osuus oli 6,0 (2021: 6,0) prosenttia kerättyjen esityskorvausten tuotoista kulujen vähentämisen jälkeen eli noin 3,5 miljoonaa euroa. Osa kansallisista varoista käytetään suoraan luovan säveltaiteen edistämiseen (ks. kohta kulttuurinen vastuu). Rahasto on karttunut myös omaisuuden arvon nousulla sekä valtion budjetista maksettavilla yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuilla.

 

Teosto toteuttaa sijoitustoimintaa kahdessa erillisessä sijoitussalkussa:

  • Teosto ry:n salkun toiminta ja sijoitusperiaatteet ovat yhteishallinnointilain mukaisia ja jäsenkokouksen vahvistamia. Salkku koostuu varoista, jotka odottavat tilitystä oikeudenomistajille.
  • Teosto-rahaston salkku on omakatteinen rahasto, jonka pääomat ovat tarkoitettu kotimaisen luovan säveltaiteen edistämiseen. Salkun käyttö- ja sijoitusperiaatteet on vahvistanut jäsenkokous.

Sijoitustoimintamme tukeutuu sijoituspolitiikkaan, jossa keskeiset periaatteet ovat pitkä sijoitushorisontti ja sijoitusten hajautus. Näiden myötä sijoitussalkut kestävät hyvin lyhyen aikavälin arvonvaihtelua. Edellytämme sijoitustoiminnassamme toimivilta varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Tarkastelemme varainhoitajiemme suoritusta tässä valossa vuosittain ja edellytämme aktiivista ESG-asioiden raportointia.

Sijoitustoiminnassa vuosi oli heikko: osakekurssien voimakkaan laskun ja korkojen nousun myötä molempien salkkujen tuotot olivat markkina-arvoilla mitattuna lievästi negatiivisia. Teosto-rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2022 lopussa noin 41,7 miljoonaa euroa ja tuotto noin -2,3 % p.a. (2021: 41,7 miljoonaa euroa ja 21,1 % p.a.).  Teosto ry:n salkun pääoma markkina-arvoilla laskien oli vuoden 2021 lopussa noin 40,9 miljoonaa euroa ja tuotto -5,1 % p.a. (2021: 45,1 miljoonaa euroa ja 15,9 %p.a)

Valtio maksaa budjetissaan musiikin tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tämän yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruus on vuosina 2015–2022 ollut 11 miljoonaa euroa vuodessa. Määräraha on asetettu korvaamaan sitä haittaa, joka aiheutuu teosten yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista.

Teosto sai vuodelta 2022 yksityisen kopioinnin hyvitystä kaikkiaan 2,2 miljoonaa (vuonna 2021: 2,3 miljoonaa euroa). Ohjasimme tästä summasta noin 1,0 miljoonaa oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin ja noin 1,1 miljoonaa euroa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Teosto-rahaston kautta.

Valtio maksaa Teoston kautta myös lainauskorvausta nuottien, partituurien ja äänitteiden kirjastolainoista. Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Korvaus rahoitetaan valtion budjettivaroista ja sen maksamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2021 lainauskorvausta maksettiin Teostolle 0,49 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 0,54 miljoonaa euroa), josta tilitimme edelleen 0,43 miljoonaa euroa musiikin säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille.

Teoston budjetti ja tilinpäätös hyväksytään vuosittain jäsenkokouksissa. Lisäksi laadimme vuosittain toiminnastamme yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin, jossa käsittelemme taloudellisia tunnuslukuja tilinpäätöstä laajemmasta näkökulmasta.

Teoston taloudellinen lisäarvo
Tilityksiä oikeudenomistajille

Tuotamme välittömiä taloudellisia vaikutuksia pääasiassa oikeudenomistajillemme. Teoston tärkein taloudellinen lisäarvo ovat heille ohjatut tilitykset. Ennakonpidätyksiä tilityksistä pidätimme vuonna 2022 kaikkiaan noin 5,1 miljoonaa euroa.

Tehokkuutta yhteiskuntaan

Tuotamme tehokkuutta yhteiskuntaan hallinnoimalla säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien taloudellisia oikeuksia kattavasti ympäri maailman.

Hyvä työpaikka

Tarjoamme työtä noin 70 työntekijällemme. Maksamamme palkat olivat vuonna 2022 kaikkiaan noin 4,2 miljoonaa euroa, joista maksettiin ennakonpidätyksiä n. 1,3 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on olla haluttu työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Hyvä kumppani

Ostimme erilaisia palveluita ja tarvikkeita vuonna 2022 kaikkiaan noin 3,4 miljoonalla eurolla. Tähän kuuluvat mm. erilaisille yhteisyrityksille ja palveluntarjoajille tehdyt ulkoistukset, IT-tuotannon ja kehityksen kulut sekä muut ulkopuoliset hankinnat.

Tilitys- ja raportointijärjestelmien uudistus tuo tehokkuutta

Teosto uudistaa vuosina 2023–2024 liiketoimintakriittiset perusjärjestelmänsä, joilla hoidetaan käytetyn musiikin raportointi sekä korvausten tilittämisen musiikin tekijöille ja kustantajille. Uudistus toteutetaan yhteispohjoismaisessa hankkeessa ja sen tavoitteena on automatisoida ja tehostaa raporttien käsittelyä.

Lue lisää hankkeesta

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!