Siirry sisältöön
Teoston taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Teostossa tarkoittaa toiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista. Toiminnalla varmistamme sen, että olemme luotettava kumppani, työnantaja ja yrityskansalainen. Taloudellisesti vahvana Teostolla on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia ympäristöstään, kaikista velvoitteistaan sekä vahvistaa musiikin merkitystä ja luovaa säveltaidetta yhteiskunnassa.

Globaali koronapandemia vaikutti Teoston keräämiin korvauksiin voimakkaasti: korvauksia kerättiin kaikkiaan 65,6 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 72,1 miljoonaa euroa. Pudotus johtui pääosin koronapandemian aiheuttamasta voimakkaasta laskusta erityisesti konserttialueella, jossa tekijänoikeuskorvauksia kerättiin peräti 84 % edellisvuotta vähemmän. Myös kaupallisen tv:n ja radion sekä taustamusiikin alueelta saadut tuotot laskivat merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Tilitykset musiikintekijöille ja kustantajille

Teoston oikeudenhaltijoille suorittamat tilitykset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan tilityssääntöön. Tilityssäännön hyväksyvät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa.

Maksoimme vuonna 2020 musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille 51,5 miljoonaa euroa (51,3 vuonna 2019) korvauksia heidän musiikkinsa käytöstä. Summasta 26,8 (2019: 25,1) miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 24,7 (2019: 26,2) miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. Summa oli hieman viime vuotta korkeampi, koska koronapandemian menetykset näkyivät tilityksissä vasta viiveellä, loppuvuodesta 2020 alkaen.

Kotimaisille oikeudenomistajille maksetut tilitykset 2020

Teosto pyrkii toimimaan aina mahdollisimman kustannustehokkaasti, palvelun laadusta huolehtien. Tavoitteemme on kasvattaa oikeudenomistajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia musiikin käytöstä. Tarkastelemme jatkuvasti mahdollisuuksia toteuttaa toimintojamme tehokkaammin.

Toimintamme tehokkuuden keskeinen taloudellinen mittari on kuluprosentti. Tähtäämme laadukkaisiin ja luotettaviin tekijänoikeuspalveluihin kohtuullisella kuluprosentilla. Vuonna 2020 toimintaa karsittiin voimakkaasti ja toimintamenoja sopeutettiin muun muassa yhteistoimintaneuvotteluilla, millä onnistuttiin kuluprosentti pitämään hyvällä tasolla laskeneista tuloista huolimatta. Keskimääräinen kuluprosenttimme oli 15,6 %, kun se edellisenä vuonna oli 15,4 %.

Kilpailukykyinen kuluprosentti on tärkeä kilpailussa oikeudenomistajien oikeuksien hallinnoinnista.  Tekijänoikeusjärjestön hallintopalveluiden kokonaiskulu oikeudenhaltijalle muodostuu toimintakuluprosentista ja kansallisiin kulttuurisiin tarkoituksiin tehtävästä pidätyksestä. Tämä ns. kansallisten varojen pidätysprosentti on Teostossa 6 % nettomääräisesti tilitettävistä korvauksista, mikä on kansainvälisesti erittäin kilpailukykyinen.

Teosto-rahasto on perustettu kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen yleisten edellytysten edistämisen turvaamiseksi. Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja turvata edistämistoiminnan rahoituksen jatkuvuutta tilanteessa, jossa sen aiemmat rahoituslähteet vähenevät tai poistuvat. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa noin 36,4 miljoonaa euroa ja tuotto noin 7,7 % p.a. (2019: 33,2 miljoonaa euroa ja 16,4 % p.a.).

Teosto-rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita yhdistys pidättää oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mukaisesti. Vuonna 2020 korvauksista pidätetty osuus oli 6,0 (2019: 6,0) prosenttia kotimaasta kerättyjen esityskorvausten tuotoista kulujen vähentämisen jälkeen eli noin 2,6 miljoonaa euroa. Rahasto on karttunut myös Teoston omaisuuden myynneistä saaduilla tuotoilla, omaisuuden arvon nousulla sekä valtion budjetista maksettavilla yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuilla.

Rahaston toiminta tukeutuu sijoituspolitiikkaan, jossa keskeinen periaate on pitkä sijoitushorisontti, jonka myötä Teosto-rahasto kestää hyvin lyhyen aikavälin arvonvaihtelua. Teosto edellyttää sijoitustoiminnassaan toimivilta varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Tarkastelemme varainhoitajiemme suoritusta tässä valossa vuosittain ja edellytämme aktiivista ESG-asioiden raportointia.

Vuonna 2020 Teoston jäsenkokous päätti myöntää kansallisista varoista miljoona euroa käytettäväksi koronatukeen, jolla kompensoidaan koronapandemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä Teoston oikeudenhaltija-asiakkaille. Tukihakemuksia jätettiin 1 271 kappaletta, joista tuen myöntämisen edellytyksenä olevat kriteerit täytti 824 hakijaa. Koronatukea myönnettiin yhteensä 545 500 euroa.

Koronatuen lisäksi Teosto-rahaston avulla tuettiin Music Finlandin, Musiikin edistämissäätiön, Teoston jäsenjärjestöjen ja niitä lähellä olevien säätiöiden, kuten Malmstén-säätiön, Sibelius-rahaston sekä Musiikkikustantajien rahaston, toimintaa. Myös mm. oikeudenomistajille vuosittain jaettava Teosto-palkinto maksetaan Teosto-rahastosta.

Valtio maksaa budjetissaan musiikin tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tämän yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruus on vuosina 2015-2020 ollut 11 miljoonaa euroa vuodessa. Määräraha on asetettu korvaamaan sitä haittaa, joka aiheutuu teosten yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista.

Teosto sai vuodelta 2019 yksityisen kopioinnin hyvitystä kaikkiaan 2,2 miljoonaa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tästä noin 1,1 miljoonaa ohjattiin vuonna 2020 tilityksinä Teoston oikeudenomistajille ja noin 1,1 miljoonaa euroa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Teosto-rahaston kautta.

Valtio maksaa Teoston kautta myös lainauskorvausta nuottien, partituurien ja äänitteiden kirjastolainoista. Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Korvaus rahoitetaan valtion budjettivaroista ja sen maksamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2020 lainauskorvausta maksettiin Teostolle 0,58 miljoonaa euroa (0,62 miljoonaa vuonna 2019), josta Teosto tilitti edelleen 0,46 miljoonaa euroa musiikin säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille.

Teoston budjetti ja tilinpäätös hyväksytään vuosittain jäsenkokouksissa. Lisäksi Teosto laatii toiminnastaan vuosittain yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin, jossa käsitellään taloudellisia tunnuslukuja tilinpäätöstä laajemmasta näkökulmasta.

Teoston taloudellinen lisäarvo
Tilityksiä oikeudenomistajille

Tuotamme välittömiä taloudellisia vaikutuksia pääasiassa oikeudenomistajillemme ja asiakkaillemme. Teoston tärkein taloudellinen lisäarvo ovat heille ohjatut tilitykset.

Tehokkuutta yhteiskuntaan

Tuotamme tehokkuutta yhteiskuntaan hallinnoimalla säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien taloudellisia oikeuksia kattavasti ympäri maailman.

Hyvä työpaikka

Teosto tarjoaa työtä noin 70 työntekijälleen. Maksamamme palkat olivat vuonna 2020 kaikkiaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on olla haluttu työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Hyvä kumppani

Erilaisia palveluiden ja tarvikkeiden ostoja Teosto teki vuonna 2020 kaikkiaan 5,2 miljoonalla eurolla. Tähän kuuluvat mm. erilaisille yhteisyrityksille ja palveluntarjoajille tehdyt ulkoistukset, IT-tuotannon ja kehityksen kulut sekä muut ulkopuoliset hankinnat.

Erja Lyytinen striimikeikalla vuonna 2020
Koronatuki tilkitsi isoja tulonmenetyksiä

Koronavuosi 2020 oli monelle musiikin ammattilaiselle taloudellisesti musertava. Näin myös yhdelle Suomen kirkkaimmista kansainvälisistä musiikin tekijöistä, blueskuningattareksikin kutsutulle Erja Lyytiselle. 

Lue lisää Erja Lyytisen haastattelusta

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä