Siirry sisältöön
Teoston taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Teostossa tarkoittaa toiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista sekä oikeudenomistajiemme taloudellisten etujen turvaamista. Näin voimme olla luotettava kumppani, työnantaja ja yrityskansalainen. Taloudellisesti vahvana Teostolla on mahdollisuus vastata sidosryhmiensä tarpeisiin, huolehtia ympäristöstään, kaikista velvoitteistaan sekä vahvistaa musiikin merkitystä ja luovaa säveltaidetta yhteiskunnassa.

Teosto turvaa oikeudenomistajiensa etuja neuvottelemalla musiikia käyttävien tahojen kanssa aina kotimaisista mediayhtiöistä kansainvälisiin online-alustoihin. Teemme sopimukset musiikin käytöstä ja korvaustasosta, keräämme korvaukset ja tilitämme ne edelleen asiakkaillemme.

Vuonna 2020 alkaneet yhteiskunnan sulkutoimet jatkuivat edelleen 2021. Tämä vaikutti myös  keräämiimme korvauksiin edelleen: keräsimme korvauksia kaikkiaan 70,1 miljoonaa euroa.

Pandemian hellittäessä hieman syksyllä 2021 saimme kasvatettua korvauskertymää  6,9  miljoonaa euroa edellisen vuoden 65,6 miljoonasta eurosta.  Kasvu johtui erityisesti online-alueen vahvasta kehityksestä sekä tapahtuma-alueen osittaisesta toipumisesta rajoitusten keskellä. Myös taustamusiikin sekä kaupallisen radion tuotot kasvoivat.

Tilitykset musiikintekijöille ja kustantajille

Teoston oikeudenhaltijoille suorittamat tilitykset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan tilityssääntöön. Tilityssäännön hyväksyvät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa.

Maksoimme vuonna 2021 musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille 53,4 miljoonaa euroa (51,5 vuonna 2020) korvauksia heidän musiikkinsa käytöstä. Summasta 23,5 (2020: 26,6) miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 29,9 (2020: 24,9) miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille.

Pyrimme aina toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, palvelun laadusta huolehtien ja oikeudenomistajille maksettavaa tilitystä optimoiden. Tavoitteemme on kasvattaa oikeudenomistajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia musiikin käytöstä. Tarkastelemme jatkuvasti mahdollisuuksia toteuttaa toimintojamme tehokkaammin.

Toimintamme tehokkuuden keskeinen taloudellinen mittari on kuluprosentti. Tähtäämme laadukkaisiin ja luotettaviin tekijänoikeuspalveluihin kohtuullisella kuluprosentilla. Liikevaihdon kasvusta ja kulukurista johtuen Teoston kuluprosentti laski. Keskimääräinen kuluprosenttimme vuonna 2021 oli 13,7 %, kun se edellisenä vuonna oli 15,6 %.

Kilpailukykyinen kuluprosentti on tärkeä kilpailussa oikeudenomistajien oikeuksien hallinnoinnista.  Tekijänoikeusjärjestön hallintopalveluiden kokonaiskulu oikeudenhaltijalle muodostuu toimintakuluprosentista ja kansallisiin kulttuurisiin tarkoituksiin tehtävästä pidätyksestä. Tämä ns. kansallisten varojen pidätysprosentti on Teostossa jäsenistön päätöksellä 6 % nettomääräisesti tilitettävistä korvauksista, mikä on kansainvälisessä vertailussa maltillinen.

Teosto-rahasto on perustettu kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen yleisten edellytysten edistämisen turvaamiseksi. Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja turvata edistämistoiminnan rahoituksen jatkuvuutta tilanteessa, jossa sen aiemmat rahoituslähteet vähenevät tai poistuvat.

Teosto-rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita yhdistys pidättää jäsenistön päätöksellä oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mahdollistamana.  Vuonna 2021 korvauksista pidätetty osuus oli 6,0 (2020: 6,0) prosenttia kerättyjen esityskorvausten tuotoista kulujen vähentämisen jälkeen eli noin 2,9 miljoonaa euroa. Osa kansallisista varoista käytetään suoraan luovan säveltaiteen edistämiseen (ks. kohta kulttuurinen vastuu). Rahasto on karttunut myös omaisuuden arvon nousulla sekä valtion budjetista maksettavilla yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuilla.

Vuonna 2021 Teoston jäsenkokous päätti myöntää kansallisista varoista yhteensäkolme miljoonaa euroa koronatukeen, jolla kompensoitiin koronapandemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä Teoston oikeudenhaltija-asiakkaille.

  • Kevätkaudella 2021 koronatukea jaettiin 2 miljoonaa euroa 1251 hakijalle
  • Syyskaudella 2021 tukea jaettiin miljoona euroa  1298 hakijalle.

 

Teosto toteuttaa sijoitustoimintaa kahdessa erillisessä sijoitussalkussa:

  • Teosto ry:n salkun toiminta ja sijoitusperiaatteet ovat yhteishallinnointilain mukaisia ja jäsenkokouksen vahvistamia. Salkku koostuu varoista, jotka odottavat tilitystä oikeudenomistajille.
  • Teosto-rahaston salkku on omakatteinen rahasto, jonka pääomat ovat tarkoitettu kotimaisen luovan säveltaiteen edistämiseen. Salkun käyttö- ja sijoitusperiaatteet on vahvistanut jäsenkokous.

Sijoitustoimintamme tukeutuu sijoituspolitiikkaan, jossa keskeiset periaatteet ovat pitkä sijoitushorisontti ja sijoitusten hajautus. Näiden myötä sijoitussalkut kestävät hyvin lyhyen aikavälin arvonvaihtelua. Edellytämme sijoitustoiminnassamme toimivilta varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen

periaatteisiin. Tarkastelemme varainhoitajiemme suoritusta tässä valossa vuosittain ja edellytämme aktiivista ESG-asioiden raportointia.

Sijoitustoiminnallemme vuosi 2021 oli erittäin suotuisa. Osakkeiden lisäksi myös vaihtoehtoiset sijoitukset tuottivat hyvin. Teosto-rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2021 lopussa noin 41,7 miljoonaa euroa ja tuotto noin 21,1 % p.a. (2020: 36,4 miljoonaa euroa ja 7,7 % p.a.).  Teosto ry:n salkun pääoma markkina-arvoilla laskien oli vuoden 2021 lopussa noin 45,1 miljoonaa euroa ja tuotto 15,9 % p.a. (2020 36,5 miljoonaa euroa ja 5,9 %p.a)

Valtio maksaa budjetissaan musiikin tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tämän yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruus on vuosina 2015–2021 ollut 11 miljoonaa euroa vuodessa. Määräraha on asetettu korvaamaan sitä haittaa, joka aiheutuu teosten yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista.

Teosto sai vuodelta 2021 yksityisen kopioinnin hyvitystä kaikkiaan 2,3 miljoonaa (vuonna 2020: 2,3 miljoonaa euroa). Ohjasimme tästä summasta noin 1,2 miljoonaa tilityksinä Teoston oikeudenomistajille ja noin 1,1 miljoonaa euroa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Teosto-rahaston kautta.

Valtio maksaa Teoston kautta myös lainauskorvausta nuottien, partituurien ja äänitteiden kirjastolainoista. Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Korvaus rahoitetaan valtion budjettivaroista ja sen maksamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuonna 2021 lainauskorvausta maksettiin Teostolle 0,54 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 0,58 miljoonaa euroa), josta tilitimme edelleen 0,43 miljoonaa euroa musiikin säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille.

Teoston budjetti ja tilinpäätös hyväksytään vuosittain jäsenkokouksissa. Lisäksi laadimme vuosittain toiminnastamme yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin, jossa käsittelemme taloudellisia tunnuslukuja tilinpäätöstä laajemmasta näkökulmasta.

Teoston taloudellinen lisäarvo
Tilityksiä oikeudenomistajille

Tuotamme välittömiä taloudellisia vaikutuksia pääasiassa oikeudenomistajillemme. Teoston tärkein taloudellinen lisäarvo ovat heille ohjatut tilitykset. Ennakonpidätyksiä tilityksistä pidätimme vuonna 2021 kaikkiaan noin 4,2 miljoonaa euroa.

Tehokkuutta yhteiskuntaan

Tuotamme tehokkuutta yhteiskuntaan hallinnoimalla säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien taloudellisia oikeuksia kattavasti ympäri maailman.

Hyvä työpaikka

Tarjoamme työtä noin 65 työntekijällemme. Maksamamme palkat olivat vuonna 2021 kaikkiaan noin 4 miljoonaa euroa, joista maksettiin ennakonpidätyksiä n. 1,2 miljoonaa euroa. Tavoitteemme on olla haluttu työpaikka, jossa työntekijät viihtyvät ja kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Hyvä kumppani

Ostimme erilaisia palveluita ja tarvikkeita vuonna 2021 kaikkiaan noin 3,5 miljoonalla eurolla. Tähän kuuluvat mm. erilaisille yhteisyrityksille ja palveluntarjoajille tehdyt ulkoistukset, IT-tuotannon ja kehityksen kulut sekä muut ulkopuoliset hankinnat.

Teosto pyrkii taloudelliseen tehokkuuteen

Oikeudenomistajille maksettava tilitys on Teoston keskeisin palvelu ja sen kasvattamiseen tähtää myös Teoston taloudellinen tehokkuus. Henkilöstökulut muodostavat menoista noin puolet. Vuonna 2021 Teosto löysi kuitenkin useita keinoja tehostaa toimintaansa.

Lue lisää Teoston kulurakenteesta

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä