Siirry sisältöön
Teoston taloudellinen vastuu
Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu Teostossa tarkoittaa toiminnan tehokkuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista sekä oikeudenomistajiemme taloudellisten etujen turvaamista. Näin voimme olla luotettava kumppani, työnantaja ja yrityskansalainen. Taloudellisesti vahvana voimme vastata sidosryhmiemme tarpeisiin ja vahvistaa musiikin merkitystä yhteiskunnassa.

Teoston talous perustuu korvausten keräämiseen ja niiden tilittämiseen. Turvaamme oikeudenomistajiemme etuja neuvottelemalla musiikkia käyttävien tahojen kanssa aina kotimaisista mediayhtiöistä kansainvälisiin online-alustoihin. Teemme sopimukset musiikin käytöstä ja korvaustasosta, keräämme korvaukset ja tilitämme ne edelleen musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.

Taloustilanteessa oli vuoden 2023 aikana epävarmuutta johtuen Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta Ukrainaan sekä sitä seuranneesta energiakriisistä ja kohonneesta inflaatiosta. Siitä huolimatta Teoston keräämät korvaukset olivat kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla, 75,7 m€ (72,8 m€ vuonna 2022). Samoin korvausten kokonaiskertymä oli ennätyksellisen korkea 83,8 m€ (80,7 m€ vuonna 2022).

Tilitykset musiikintekijöille ja kustantajille

Teoston oikeudenhaltijoille suorittamat tilitykset perustuvat kulloinkin voimassa olevaan tilityssääntöön. Tilityssäännön hyväksyvät Teoston jäsenet jäsenkokouksessa.

Maksoimme vuonna 2023 musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille 65,4 miljoonaa euroa (67 M€ vuonna 2022) korvauksia heidän musiikkinsa käytöstä. Summasta 33,1 miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 32,3 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille. Kotimaassa tilityksiä sai 12 855 (12 148) musiikin säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa tai musiikkikustantajaa, mikä on 6 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kotimaisille oikeudenomistajille maksetut tilitykset 2023, Teosto

Teoston toiminnan kulut ja tehokkuus

Pyrimme aina toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, tavoitteenamme kasvattaa oikeudenomistajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia musiikin käytöstä. Toimintamme tehokkuuden keskeinen taloudellinen mittari on kuluprosentti. Tähtäämme laadukkaisiin ja luotettaviin tekijänoikeuspalveluihin kohtuullisella kuluprosentilla.

Vuonna 2023 toimintakulumme kasvoivat ennakoidusti mutta kuitenkin budjetoidussa pysyen. Toimintamme kuluprosentti oli edellisvuotta korkeampi, 14,6 prosenttia (2022: 12,6 %). Teoston oman toiminnan kulut olivat 12,39 miljoonaa euroa (10,45 miljoonaa vuonna 2022). >> Lue tästä tarkemmin kuluprosentin muodostumisesta

Teoston kasvaneissa kuluissa yksittäinen iso erä oli markkinaoikeuden 31.10.2023 antaman, Teostolle negatiivisen päätöksen perusteella kirjattu kuluvaraus MTV:n oikeudenkäyntikuluista (0,7 m€). Lisäksi jatkoimme suunnitellusti investointeja digitaalisiin palveluihimme kuten uuteen tilitys- ja raportointijärjestelmään, verkkoasioinnin palveluihin sekä talousjärjestelmiin.

Palvelumme kokonaiskulu muodostuu toimintakulujen lisäksi kansallisiin kulttuurisiin tarkoituksiin tehtävästä pidätyksestä. Tämä ns. kansallisten varojen pidätysprosentti on Teostossa jäsenistön päätöksellä 6 % nettomääräisesti tilitettävistä korvauksista, mikä on kansainvälisessä vertailussa maltillinen.

Toteutamme sijoitustoimintaa kahdessa erillisessä sijoitussalkussa:

  • Teosto ry:n salkun toiminta ja sijoitusperiaatteet ovat yhteishallinnointilain mukaisia ja jäsenkokouksen vahvistamia. Salkku koostuu varoista, jotka odottavat tilitystä oikeudenomistajille.
  • Teosto-rahaston salkku on omakatteinen rahasto, jonka pääomat ovat tarkoitettu kotimaisen luovan säveltaiteen edistämiseen. Salkun käyttö- ja sijoitusperiaatteet on vahvistanut jäsenkokous.

Sijoitustoimintamme tukeutuu sijoituspolitiikkaan, jossa keskeiset periaatteet ovat pitkä sijoitushorisontti ja sijoitusten hajautus. Näiden myötä sijoitussalkut kestävät hyvin lyhyen aikavälin arvonvaihtelua. Edellytämme sijoitustoiminnassamme toimivilta varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja edellytämme aktiivista ESG-asioiden raportointia.

Sijoitusmarkkina oli vuonna 2023 vaihtelevamaailmanpolitiikan tapahtumien ja niiden seurannaisvaikutusten vuoksi. Siitä huolimatta sekä Teosto ry:n että Teosto-rahaston salkkujen tuotot olivat positiiviset.  Teosto-rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2023 lopussa noin 45,0 miljoonaa euroa ja tuotto noin 3,8 % p.a. (2022: 41,7 miljoonaa euroa ja -2,3 % p.a.).  Teosto ry:n salkun pääoma markkina-arvoilla laskien oli vuoden 2023 lopussa noin 40,7 miljoonaa euroa ja tuotto 2,1 % p.a. (2022: 40,9 miljoonaa euroa ja -5,1 %p.a)

Teosto-rahasto on perustettu kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen yleisten edellytysten edistämisen turvaamiseksi. Rahaston tarkoituksena on ylläpitää ja turvata edistämistoiminnan rahoituksen jatkuvuutta tilanteessa, jossa sen aiemmat rahoituslähteet vähenevät tai poistuvat.

Teosto-rahaston varojen ensisijaisena lähteenä ovat ns. kansalliset varat, joita yhdistys pidättää jäsenistön päätöksellä oikeudenomistajien sekä ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten mahdollistamana.  Vuonna 2023 korvauksista pidätetty osuus oli 6,0 (2022: 6,0) prosenttia kerättyjen esityskorvausten tuotoista kulujen vähentämisen jälkeen eli noin 3,4 miljoonaa euroa. Osa kansallisista varoista käytetään suoraan luovan säveltaiteen edistämiseen (ks. kohta kulttuurinen vastuu). Rahasto on karttunut myös omaisuuden arvon nousulla sekä valtion budjetista maksettavilla yksityisen kopioinnin hyvitysmaksuilla.

Vuoden 2023 aikana Teoston ylimääräinen jäsenkokous päätti uuden, Teoston kulttuurisäätiön perustamisesta. Säätiö tähtää kotimaisen luovan säveltaiteen toimintaedellytysten, monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden pitkäjänteiseen parantamiseen ja sen alkuvaiheen pääomaksi päätettiin lahjoittaa noin 10 miljoonan euron sijoitusvarallisuus Teosto-rahastosta.

Valtio maksaa budjetissaan musiikin tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Tämän yksityisen kopioinnin hyvityksen suuruus on vuosina 2015–2023 ollut 11 miljoonaa euroa vuodessa. Määräraha on asetettu korvaamaan sitä haittaa, joka aiheutuu teosten yksityiseen käyttöön tapahtuvasta kopioinnista.

Teosto sai vuodelta 2023 yksityisen kopioinnin hyvitystä kaikkiaan 2,2 miljoonaa (vuonna 2022: 2,2 miljoonaa euroa). Ohjasimme tästä summasta noin 1,2 miljoonaa oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin ja noin 1,0 miljoonaa euroa tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin Teosto-rahaston kautta.

Valtio maksaa Teoston kautta myös lainauskorvausta nuottien, partituurien ja äänitteiden kirjastolainoista. Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Vuonna 2023 lainauskorvausta maksettiin Teostolle 0,49 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 0,49 miljoonaa euroa), josta tilitimme edelleen 0,39 miljoonaa euroa musiikin säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille.

Teoston budjetti ja tilinpäätös hyväksytään vuosittain jäsenkokouksissa. Lisäksi laadimme vuosittain toiminnastamme yhteishallinnointilain mukaisen avoimuusraportin, jossa käsittelemme taloudellisia tunnuslukuja tilinpäätöstä laajemmasta näkökulmasta.

Teoston taloudellinen lisäarvo
Tilitykset oikeudenomistajille

Huolehdimme, että oikeudenomistajamme saavat työstään ansaitsemansa korvaukset. Teoston tärkein taloudellinen lisäarvo ovat säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille ohjatut tilitykset, kaikkiaan 65,4 miljoonaa euroa. Ennakonpidätyksiä tilityksistä pidätimme vuonna 2023 kaikkiaan noin 5,8 miljoonaa euroa.

Tehokkuutta yhteiskuntaan

Tuotamme tehokkuutta yhteiskuntaan hallinnoimalla säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikkikustantajien taloudellisia oikeuksia kattavasti ympäri maailman.

Hyvä työpaikka

Tarjoamme työtä noin 70 työntekijällemme. Maksamamme palkat olivat vuonna 2023 kaikkiaan noin 4,4 miljoonaa euroa, joista maksettiin ennakonpidätyksiä 1,4 miljoonaa euroa.

Hyvä kumppani

Ostimme erilaisia palveluita ja tarvikkeita vuonna 2023 kaikkiaan noin 4,2 miljoonalla eurolla. Tähän kuuluvat mm. erilaisille yhteisyrityksille ja palveluntarjoajille tehdyt ulkoistukset, IT-tuotannon ja kehityksen kulut sekä muut ulkopuoliset hankinnat.

Teoston ylimääräinen jäsenkokous päätti uuden kulttuurisäätiön perustamisesta

Teoston kulttuurisäätiö tähtää kotimaisen luovan säveltaiteen toimintaedellytysten, monimuotoisuuden ja kansainvälisyyden pitkäjänteiseen parantamiseen. Teosto lahjoittaa säätiön alkuvaiheen pääomaksi noin 10 miljoonan euron sijoitusvarallisuuden Teosto-rahastosta.

Lue tiedote päätöksestä 14.12.2023

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!