Siirry sisältöön

Teosto-palkinnon säännöt

Teosto-palkinnon säännöt ohjaavat raatien muodostamista sekä ehdokasasettelun ja palkitsemisen perusteita.

Vuosittain jaettavalla Teosto-palkinnolla halutaan edistää suomalaista säveltaidetta palkitsemalla rohkeita, innovatiivisia ja omaperäisiä kotimaisia musiikkiteoksia tai teoskokonaisuuksia. Palkinnon jakavat Teostoon kuuluvat säveltäjät, sanoittajat ja musiikin kustantajat omista varoistaan.

Palkinnon tarkoitus on parantaa kotimaisten teosten ja niiden tekijöiden tunnettuutta ja toimintaedellytyksiä sekä nostaa esille Teoston rooli kotimaisen musiikin ja monimuotoisen musiikkikulttuurin edistäjänä.

Palkintosumma on 40 000 euroa, jos se jaetaan useammalle kuin yhdelle teokselle tai teoskokonaisuudelle. Jos palkinnon saa vain yksi, palkintosumma on 25 000 euroa.

Palkinnon saajia voi olla 1–4. Palkittavan teoksen tai teoskokonaisuuden tulee olla kulloisenkin kalenterivuoden aikana kantaesitetty tai julkaistu.

Palkittavat teokset voivat edustaa mitä tahansa musiikkityyliä. Ehdokasasettelussa pyritään huomioimaan ensisijaisesti teoksia tai teoskokonaisuuksia, joiden tekijöitä ei ole palkittu Teosto-palkinnolla aiemmin.

Esiraati ja varsinainen raati

 1. Ehdokkaat asettaa riippumaton esiraati, johon Teoston johtoryhmä kutsuu 7 jäsentä. Esiraadin jäsenten toimikausi on 1 – 2 vuotta.
 2. Voittajan valitsee varsinainen raati, jonka jäseniä ovat edellisen vuoden voittaja tai voittajat, jos voittajia on useampia sekä kaksi muuta jäsentä, jotka Teoston johtoryhmä kutsuu raadin jäseniksi. Mikäli edellisen vuoden voittaja/voittajat on useista henkilöistä koostuva työryhmä, työryhmä päättää, kuka heistä osallistuu varsinaiseen raatiin.

Esiraatiin ja varsinaiseen raatiin kutsuttavat jäsenet ovat laajasti eri musiikinlajeja tuntevia ja musiikin parissa työskenteleviä henkilöitä. Raadin valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota raadin monimuotoisuuteen ja riittävään kokemukseen musiikkialalta.

Raatien riippumattomuus ja esteellisyys

Esiraati ja varsinainen raati tekevät päätöksensä ehdottoman itsenäisesti, Teoston, sen jäsenten, asiakkaiden tai kolmansien tahojen vaikuttamatta raadin työskentelyyn tai päätöksentekoon. Raatien jäsenet ovat itse vastuussa siitä, että luottamus raadin riippumattomuuteen säilyy.

Raadin jäsenen tulee saattaa raadin puheenjohtajan ja sihteeriin tietoon, jos hänen tiedossaan on seikka, joka saattaa vaikuttaa arvioon raadin jäsenen riippumattomuudesta. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi ehdokasteoksen kustantaminen tai osallistuminen ehdokasteoksen tekoon sellaisessakin roolissa, jossa hän ei olisi oikeutettu palkintoon. Jäsenyys tai asiakkuus Teostossa ei vielä itsessään muodosta esteellisyyttä.

Jos raadin jäsenen ei voida katsoa olevan riippumaton palkintoehdokkaasta, on raadin jäsen esteellinen jatkamaan työskentelyä raadissa. Raadin jäsenen on tässä tilanteessa erottava raadista ja Teoston johtoryhmä kutsuu raadin puheenjohtajan esityksestä tarvittaessa uuden jäsenen eronneen tilalle. Mikäli raadin jäsen ei eroa vapaaehtoisesti, päättää raati jäsenen erottamisesta äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.      

Palkintoehdokkaat

 1. Esiraati valitsee palkintoehdokkaaksi 5-7 teosta tai teoskokonaisuutta.
 2. Ehdokkaat asettaessaan esiraati myös nimeää teoksen tai teoskokonaisuuden tekijöistä ne henkilöt, joiden se katsoo vaikuttaneen koko teoksen tai teoskokonaisuuden syntyyn merkittävällä tavalla. Vain esiraadin nimeämät henkilöt, jotka ovat myös Teoston asiakkaita ovat oikeutettuja teoksen palkintosummaan.
 3. Ehdokkaaksi ei voi asettaa teosta, jonka pääasiallinen tekijä on menehtynyt. Ehdokkaaksi voidaan asettaa vain teos, jonka pääasiallinen tekijä on elossa.  
 4. Palkintoehdokkaana voi olla yksittäinen teos tai teoskokonaisuus
  a. Palkittaviksi yksittäisiksi teoksiksi katsotaan laajat, pitkäkestoiset musiikkiteokset, kuten esimerkiksi sinfoniat tai oopperat. Yksi lyhytkestoinen kappale ei täytä palkittavan teoksen kriteeriä.
  b. Palkittaviksi teoskokonaisuuksiksi katsotaan neljästä tai useammasta saman tekijän tai tekijöiden (säveltäjä, sanoittaja, sovittaja) lyhytkestoisesta kappaleesta muodostuva kokonaisuus.
  c. Jos laajemman teoskokonaisuuden eri osia (esimerkiksi tupla-albumi tai albumitrilogia) julkaistaan eri vuosien aikana, esiraati voi päättää palkitseeko se teoksen osakokonaisuuden vai koko teoksen sinä vuonna, kun teoksen viimeinen osa julkaistaan.
 5. Teos tai teoskokonaisuus on ehdolla kokonaisuutena ja sen kaikkien palkittavien osien (sävellys, sanoitus ja sovitus) tulee täyttää palkintokriteerit.
 6. Teosten tai teoskokonaisuuksien tulee olla kulloisenkin kalenterivuoden aikana kantaesitettyjä tai julkaistuja.

Voittajan valinta

 1. Varsinainen raati valitsee esiraadin asettamien ehdokkaiden joukosta voittajaksi 1-4 teosta tai teoskokonaisuutta.
 2. Jos voittajia on useita, varsinainen raati päättää, miten palkintosumma (40 000 euroa) jaetaan voittajien kesken. Samana vuonna jaettavien palkintojen tulisi olla keskenään saman suuruisia niin, että pienin jaettava palkintosumma on 10 000 e.
 3. Jos voittajaksi valitulla teoksella tai teoskokonaisuudella on useita tekijöitä, palkintosumman jakamisesta päättävät ehdokkuuden perusteluissa mainitut esiraadin nimeämät tekijät itse. Mikäli tekijät eivät ole yksimielisiä palkintosumman jakamisesta, jaetaan palkintosumma raadin harkinnan mukaisesti tasan tai tekijäosuuksien mukaan.

Teoston johtoryhmä on vahvistanut säännöt kokouksessaan 17.11.2023.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!