Siirry sisältöön
Sosiaalinen vastuu

Teostolla on palvelualtis, hyvinvoiva ja työpaikastaan ylpeä henkilöstö, jonka tehtävä on tuottaa laadukkaita ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakasymmärrys sekä palveluhalu ja -kyky ovat työtehtäviemme ydin. Maineemme rakentuu koko henkilöstön työpanoksesta ja asiakaspalvelun laadusta.

Kannustamme henkilöstöämme ylläpitämään osaamistaan ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Esimies ja työntekijä määrittelevät yhdessä työn tavoitteet ja työskentelevät yhdessä niiden saavuttamiseksi. Selkeät vastuut, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä yhteistyötä ja avoimuutta korostava kulttuuri tukevat tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta seuraa Teoston yhteistoimintaryhmä, joka kokoontui vuoden 2019 aikana 6 kertaa.

Meillä työskenteli vuoden 2019 aikana keskimäärin 70 (2018: 72) henkilöä.  Valtaosa Teoston henkilöstöstä on vakinaisia ja kokoaikaisia työntekijöitä.

Teoston henkilökunta viihtyy työssään hyvin: keskimääräinen palveluksessaoloaika on 13,6 vuotta. Noin puolet (52,8 %) henkilöstöstämme on työskennellyt Teostossa yli kymmenen vuotta. Viime vuosien aikana henkilökunta on kuitenkin myös uudistunut: alle viisi vuotta talossa olleita on jo yli kolmannes (34,7 %) henkilöstöstä.

Teosto edistää työnantajana tasa-arvon toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.

Teoston tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu periaatteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä toimenpiteet, joilla takaamme kaikille turvallisen ja syrjinnästä vapaan työympäristön. Tasa-arvon toteutumista valvoo yhteistoimintaryhmä, jossa tilannetta tarkastellaan vuosittain. Teosto on mukana myös yhdenvertainen musiikkiala -hankkeessa ja on sitoutunut sen periaatteisiin (ks. yhdenvertainenmusiikiala.com).

Vuonna 2019 Teoston henkilöstöstä 44,4 % oli miehiä ja 55,6 % naisia. Johtoryhmässä naisia on kaksi kahdeksasta ja hallituksessa kaksi kuudesta. Suurin ikäryhmä ovat 45-50 -vuotiaat. Kaikkien teostolaisten keski-ikä oli 48,3 vuotta vuonna 2019.

Teosto edistää henkilöstönsä työhyvinvointia ja työkykyä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Työssä kumppaneina toimivat työterveyskumppani Mehilänen sekä eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Tarjoamme henkilöstölle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä laadimme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman.  Jokaisen omaa hyvinvoinnista huolehtimista tukevat myös aktiivinen henkilökuntakerho ja työsuhde-etuna tarjottavat virikesetelit.

Vuonna 2019 työhyvinvoinnin tärkein tavoite oli ylläpitää hyvä nykytila. Sitä toteutettiin ennakoivan työkykytoiminnan keinoin, edistämällä avointa vuorovaikutusta sekä kehittämällä johtamista ja esimiestyötä. Vuonna 2019 koko henkilöstölle tarjottiin myös mahdollisuus tehdä Firstbeat-hyvinvointianalyysi, josta he saivat henkilökohtaisen palautteen. Lisäksi osallistuimme Suomen Aktiivisin työpaikka -kilpailuun sekä siihen liittyvään SAT-mittaukseen, jossa saimme kiitosta henkilöstöliikunnan hyvästä tasosta. Erityisesti liikunnan olosuhteet ja johdon tuki ja resursointi pitkäjänteiseen kehittämiseen saivat kiitosta. Osallistuimme muun muassa kilometrikisaan, joka kannustaa henkilöstöä työmatkapyöräilyyn.

Tärkeimpinä työhyvinvoinnin mittareina Teostossa ovat sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkepäätösten, työtapaturmien ja varhaisen välittämisen mallin keskusteluiden määrä sekä henkilöstötuottavuustutkimuksen tulokset. Henkilöstötuottavuusmittaus toteutettiin vuoden aikana kolme kertaa ja sen kokonaistuloksia saatiin parannettua yli 8%.  Sairauspoissaolot Teostossa ovat pysyneet matalalla tasolla jo useamman vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläketapauksia eikä työtapaturmia ei ollut lainkaan.

Johtamisessa tavoitteenamme on ohjata toimintaamme kohti haluttua kulttuuria ja arvoja ja auttaa sekä motivoida ihmisiä omalla matkallaan kohti arvojen mukaista toimintaa. Teoston esimiestyön periaatteet on kirjattu Esimiestyön käsikirjaan, jonka esimiehet ovat itse tuottaneet. Esimiestyön code of conduct on niin ikään esimiesten itsensä määrittelemä. Esimiestyön keskeisiä osa-alueita käsiteltiin säännöllisesti esimiesten kesken yhteisissä koulutustapaamisissa. Seuraavat kuusi teesiä ovat vahvasti läsnä arjessa ja niiden toteutumista mitataan vuosittain esimiespalaute 360-kyselyllä.

  1. Kohtaa toiset – näe, kuule, ole läsnä
  2. Luota toisiin
  3. Mahdollista toisten potentiaali
  4. Puhu ja puutu rohkeasti
  5. Rakenna me-henkeä yli ryhmärajojen
  6. Aseta yhdessä selkeitä tavoitteita

Vuonna 2019 esimiespalaute-kyselyn tulokset osoittivat, että teostolaisten mielestä esimiehet puuttuvat ja puhuvat rohkeasti, mutta me-hengen rakentaminen ryhmärajojen yli kaipaa vielä kehittämistä.

Teostossa aito vuorovaikutus henkilöstön kanssa on tärkeää ja kaikille yhteisiä dialogeja on käytössä kolme erilaista: tavoitekeskustelu, kehityskeskustelu ja HR 1-2-1. Vuonna 2019 nämä keskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitekeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen tavoitteisiin ja työsuoritukseen liittyvä keskustelu. Kehityskeskustelu puolestaan on HR:n kanssa käytävä vapaaehtoinen keskustelu, joka keskittyy työntekijän henkilökohtaiseen kehittymiseen, kuten osaamiseen sekä ura- ja koulutustoiveisiin. Kehityskeskustelu on vapaaehtoinen ja vetovastuu niissä on työntekijällä. Näiden lisäksi HR järjestää jokaisen teostolaisen kanssa erityisesti työhyvinvointia tukevan HR 1-2-1-keskustelun.

Työntekijöiden kehittymistä tuemme monimuotoisella osaamisen kehittämisellä. Vuonna 2019 Teostossa alkoi historiallisen suuri koulutusponnistus ”Teosto-Akatemia” vuosina 2019-2021, jossa kaikilla teostolaisilla on mahdollisuus suorittaa työn ohessa erikoisammattitutkinto. Yksilöllistä kehittymistä tuemme kehityskeskusteluissa läpikäytävillä koulutus- ja kehittymissuunnitelmilla.

Näitä asioita, samoin kuin tavoitteisiin pääsyä, seurattiin vuoden 2019 aikana 1-2-1-keskusteluissa vähintään kvartaaleittain. Osaamisen kehittämistä ja uralla etenemistä tuettiin myös monipuolistamalla työtehtäviä ja syventämällä osaamista esimerkiksi työnkierron avulla

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!