Siirry sisältöön
Teoston sosiaalinen vastuu
Sosiaalinen vastuu

Teostolla on palvelualtis, hyvinvoiva ja työpaikastaan ylpeä henkilöstö, jonka tehtävä on tuottaa laadukkaita ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Asiakasymmärrys sekä palveluhalu ja -kyky ovat työtehtäviemme ydin. Maineemme rakentuu koko henkilöstön työpanoksesta ja asiakaspalvelun laadusta.

Vuonna 2020 rakennettu Teoston työnantajalupaus kertoo, mitä Teostolla työskentelevä voi odottaa työpaikaltaan. Kannustamme henkilöstöämme ylläpitämään osaamistaan ja tarjoamme mahdollisuuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Esimies ja työntekijä määrittelevät yhdessä työn tavoitteet ja työskentelevät yhdessä niiden saavuttamiseksi. Selkeät vastuut, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä yhteistyötä ja avoimuutta korostava kulttuuri tukevat tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta seuraa Teoston yhteistoimintaryhmä, joka kokoontui vuoden 2020 aikana 6 kertaa.

Meillä työskenteli vuoden 2020 aikana keskimäärin 70 henkilöä (2019: 72 henkilöä).  Valtaosa Teoston henkilöstöstä on vakinaisia ja kokoaikaisia työntekijöitä.

Teoston henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2020

Teoston henkilökunta viihtyy työssään hyvin: keskimääräinen palveluksessaoloaika on 15,2 vuotta. Yli puolet (58,6 %) henkilöstöstämme on työskennellyt Teostossa yli kymmenen vuotta. Viime vuosien aikana henkilökunta on kuitenkin myös uudistunut: alle viisi vuotta talossa olleita on liki neljännes (23 %) henkilöstöstä.

Teosto edistää työnantajana tasa-arvon toteutumista tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Vastuu tasa-arvolain noudattamisesta kuuluu työnantajalle, mutta vastuu tasa-arvoisesta käytöksestä kuuluu koko työyhteisölle.

Teoston tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu periaatteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä toimenpiteet, joilla takaamme kaikille turvallisen ja syrjinnästä vapaan työympäristön. Tasa-arvon toteutumista valvoo yhteistoimintaryhmä, jossa tilannetta tarkastellaan vuosittain. Teosto on mukana myös yhdenvertainen musiikkiala -hankkeessa ja on sitoutunut sen periaatteisiin (ks. yhdenvertainenmusiikiala.com).

Teostossa sukupuolijakauma on varsin tasainen. Vuonna 2020 Teoston henkilöstöstä 42,9 % (44,4 % vuonna 2019) oli miehiä ja 57,1 % (55,6 % vuonna 2019) naisia. Johtoryhmässä naisia oli kaksi kahdeksasta ja hallituksessa kaksi kuudesta. Suurin ikäryhmä ovat 45-50 -vuotiaat. Kaikkien teostolaisten keski-ikä oli 49,9 vuotta vuonna 2020 (48,3 vuonna 2019)

Teoston henkilöstön ikärakenne 2020

Kokeilukulttuurin rakentaminen Teostoon on Teoston strategian keskeinen osa. Vuonna 2020 Teoston henkilöstö rakensi yhdessä osallistuvia menetelmiä hyödyntäen toimintakulttuurin manifestin, jolle Teoston työntekijäkokemus rakentuu.  Toimintakulttuurin manifesti myös sanoittaa sitä, mitä arvomme tarkoittavat käytännössä.

Teoston toimintakulttuurin manifesti

 • Meidän ilo on asiakkaan ilo. Teostolla jokainen hoitaa asiakkaan asioita.
 • Avoimuus on sitä, että jaamme tietoa toisillemme ja kuuntelemme toisiamme.
 • Kokeilujen avulla avaamme uusia ovia ja opimme
 • Rohkeus on totutun haastamista mutta myös priorisointia ja päätöksen tekoa
 • Meillä voi olla oma itsensä. Ideoita saa esittää eikä ketään dissata. Luottamuksen kulttuuri takaa, että uskallamme kokeilla ja ottaa vastuuta.
 • Tavoitteellisuus tarkoittaa meille asioiden loppuun saattamista ja ratkaisujen tekemistä.
 • Hyvä fiilis syntyy siitä, että onnistutaan yhdessä, ollaan innostuneita ja autetaan toisiamme

 

Teosto edistää henkilöstönsä työhyvinvointia ja työkykyä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Työssä kumppaneina toimivat työterveyskumppani Mehilänen sekä eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Tarjoamme henkilöstölle kattavat työterveyshuollon palvelut sekä laadimme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman.  Jokaisen omaa hyvinvoinnista huolehtimista tukevat myös aktiivinen henkilökuntakerho ja työsuhde-etuna tarjottavat virikesetelit.

Teostossa työhyvinvoinnin tärkein tavoite on ylläpitää hyvä nykytila, ja se toteutetaan ennakoivan ja ennaltaehkäisevän työkykytoiminnan keinoin, edistämällä avointa dialogia sekä kehittämällä johtamista ja esimiestyötä systemaattisesti. Suurimmat haasteet työhyvinvoinnille vuonna 2020 aiheutti koronapandemia, joka toi runsaasti lisätyötä erityisesti asiakaspalvelutoiminnoissa asiakaskyselyjen ja lupamuutosten vuoksi. Korona toi mukanaan myös suuren muutoksen työn tekemisen tavoissa, kun koko työyhteisö siirtyi etätyöhön maaliskuussa. Etätyön aiheuttamia haittavaikutuksia pyrittiin minimoimaan useilla eri toimilla, mm. tarjoamalla ergonomiaa parantavia välineitä, kuten näyttöjä ja työtuoleja, lainaan kotitoimistolle, vahvistamalla viestiä työterveyshuollon erilaisista tukimuodoista ja palveluista sekä tukemalla esimiestyötä ja yhteisöllisyyttä käytettävissä olevilla digitaalisilla keinoilla.

Teoston henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta mitataan henkilöstötuottavuusindeksi HTI:llä. Siinä kysymykset liittyvät henkilöstön omaan kokemukseen motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä. Näistä muodostuu yhdessä henkilöstötuottavuusindeksi. Koronavuonna Teoston työn tuottavuus ja työhyvinvointi saatiin pidettyä normaalilla tasolla, vaikka HTI-indeksi tippuikin tasolta 53 (hyvä) tasolle 47,1 (keskitaso). Vaikka koronan mukanaan tuoma etätyö sai monelta myös kiitosta, pandemiatilanne lisäsi selvästi työn pirstaloitumista sekä työkuormitusta eripuolilla organisaatiota. Organisaatiota kuormitti myös viime syksynä toteutetut, koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, joissa käsiteltiin koronaan liittyviä sopeutustoimia sekä pidemmän aikavälin rakenteellisia muutostarpeita.

Muita työhyvinvoinnin mittareita Teostossa ovat sairauspoissaolot sekä työkyvyttömyyseläkepäätösten, työtapaturmien ja varhaisen välittämisen mallin keskusteluiden määrä. Sairauspoissaolot Teostossa olivat vuonna 2020 3,9 päivää / työntekijä, kun se vuonna 2019 oli 6,1, joka sekin on melko matala. Työkyvyttömyyseläketapauksia eikä työtapaturmia ei ollut lainkaan vuoden aikana lainkaan, yksi työmatkatapaturma kirjattiin vuodelle 2020.

Johtamisessa tavoitteenamme on ohjata toimintaamme kohti haluttua kulttuuria ja arvoja ja auttaa sekä motivoida ihmisiä omalla matkallaan kohti arvojen mukaista toimintaa. Teoston esimiestyön periaatteet on kirjattu Esimiestyön käsikirjaan, jonka esimiehet ovat itse tuottaneet. Esimiestyön code of conduct on niin ikään esimiesten itsensä määrittelemä. Esimiestyön keskeisiä osa-alueita käsiteltiin säännöllisesti esimiesten kesken yhteisissä koulutustapaamisissa. Seuraavat kuusi teesiä ovat vahvasti läsnä arjessa ja niiden toteutumista mitataan vuosittain esimiespalaute 360-kyselyllä.

 • Kohtaa toiset – näe, kuule, ole läsnä
 • Luota toisiin
 • Mahdollista toisten potentiaali
 • Puhu ja puutu rohkeasti
 • Rakenna me-henkeä yli ryhmärajojen
 • Aseta yhdessä selkeitä tavoitteita

Vuonna 2020 esimiespalaute-kyselyn tulokset osoittivat, että teostolaisten mielestä esimiehet pärjäävät erityisen hyvin toisten ihmisten kohtaamisessa, toisiin luottamisessa sekä toisten potentiaalin mahdollistamisessa.

Teostossa aito vuorovaikutus henkilöstön kanssa on tärkeää ja kaikille yhteisiä dialogeja on käytössä kolme erilaista: tavoitekeskustelu, kehityskeskustelu ja HR 1-2-1. Vuonna 2020 nämä keskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitekeskustelu on esimiehen ja alaisen välinen tavoitteisiin ja työsuoritukseen liittyvä keskustelu. Kehityskeskustelu puolestaan on HR:n kanssa käytävä vapaaehtoinen keskustelu, joka keskittyy työntekijän henkilökohtaiseen kehittymiseen, kuten osaamiseen sekä ura- ja koulutustoiveisiin. Kehityskeskustelu on vapaaehtoinen ja vetovastuu niissä on työntekijällä. Näiden lisäksi HR järjestää jokaisen teostolaisen kanssa erityisesti työhyvinvointia tukevan HR 1-2-1-keskustelun kerran vuodessa.

Tuemme Teostossa työntekijöiden kehittymistä monimuotoisella osaamisen kehittämisellä. Vuonna 2019 Teostossa alkanut ”Teosto-Akatemia” -koulutusohjelma saatiin toteutettua siitä huolimatta, että alun perin yhteisiin kasvokkaisiin työpajoihin ja keskusteluihin perustuva ohjelma jouduttiin viemään kokonaisuudessaan verkkoon. Teosto-Akatemiassa kaikilla teostolaisilla on mahdollisuus suorittaa työn ohessa erikoisammattitutkinto. Yksilöllistä kehittymistä tuemme kehityskeskusteluissa läpikäytävillä koulutus- ja kehittymissuunnitelmilla.

Näitä asioita, samoin kuin tavoitteisiin pääsyä, seurattiin vuoden 2020 aikana 1-2-1-keskusteluissa vähintään kvartaaleittain.

Teoston työntekijöitä
Työhyvinvointi vaati korona-aikana erityishuomiota

Korona-aika ja etätyöhön siirtyminen asetti työhyvinvoinnin uudenlaiseen tilanteeseen monessa asiantuntijaorganisaatiossa – näin myös Teostossa.

Lue miten Teosto huolehtii henkilöstöstään etätyössä

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä