Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musik i församlingens verksamhet

 • Årsavtal för församling eller religiös sammanslutning om användning av musik, tillämpas också på kyrkliga samfälligheter
 • Omfattar huvudsakligen användning av musik i verksamhet som församlingen eller den religiösa sammanslutningen själv ordnar (till exempel klubbar, kretsar, läger, sångkvällar)
 • Omfattar inte föreställningar som organiseras och/eller produceras tillsammans med en annan aktör
 • Omfattar inte användning av musik på nätet eller i sociala medier (med undantag av liveströmning på en plattform licensierad av Teosto)
 • Utan detta årsavtal behöver du för varje evenemang som inkluderar musik och för varje plats för framförandet (kyrkor, församlingssalar) en egen, separat licens (med undantag av gudstjänster för närvarande publik)
 • Mer information om avtalets innehåll och nödvändiga tilläggslicenser hittar du på denna sida
 • Uppgifterna om framförande av musik ska rapporteras till Teosto kvartalsvis. Anvisningar och tidtabeller hittar du i dragspelsmenyn nedan.
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en Musik i församlingens verksamhet-licens från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.
 • Mer information och anvisningar för arbetstagare vid församlingar och religiösa sammanslutningar nedan!

Användning av musik på nätet och i sociala medier ingår inte i licensen Musik i församlingens verksamhet, utan kräver i regel en separat licens. Behovet av licens påverkas bl.a. av om det är fråga om enbart direktuppspelning i realtid, s.k. liveströmning, eller om det är fråga om en inspelning.

Mer information om vilka licenser som krävs för att streama musik och olika licensalternativ hittar du samlat på finska på sidan Musiikki netissä ja somessa.

Årslicens för musik i församlingens verksamhet 2024
10,63 cent/församlingsmedlem/kalenderår
Licensens minimifakturering är 44,70 e/år.
På priset tillkommer moms på 10 %.
Årslicens för musik i församlingens verksamhet 2024
11,14 cent/församlingsmedlem/kalenderår
Licensens minimifakturering är 46,85 euro/år.
På priset tillkommer moms på 10 %.

Var och hur anmäls framförandena?

 • För musikevenemang med levande musik ska man anmäla de verk som framförs. Du hittar rapporteringsmallen för liveevenemang här.
 • En professionell artist anmäler framförandena via Teostos webbtjänst. Användningen av webbtjänsten är avgiftsfri och inloggningsuppgifter kan du beställa här.

Kom ihåg att göra anmälningarna om framförande i tid eftersom vi inte kan behandla försenade anmälningar!

 • Framföranden under januari–mars: senast 30 april
 • Framföranden under april–juni: senast 31 augusti
 • Framföranden under juli–september: senast 31 oktober
 • Framföranden under oktober–december: senast 31 januari följande år

Vad omfattar församlingens musikanvändningsavtal när det gäller föreställningar?

Under de senaste åren har församlingarnas musikevenemang vuxit och förändrats. Många föreställningar är konserter där musiken är den centrala eller enda delen av innehållet och för vilka det säljs inträdesbiljetter till marknadspris. En för församlingen utomstående aktör deltar i eller ansvarar helt för föreställningarnas produktion och de praktiska arrangemangen.

Olika slags samarbets- och sponsringsavtal för föreställningars tjänster eller andra arrangemang har också blivit vanligare. Av ovannämnda skäl är det befogat att precisera vad musiklicensen Musik i församlingens verksamhet omfattar och för vilken typ av verksamhet det behövs en separat musiklicens.

Musikanvändningsavtalet omfattar endast föreställningar som församlingen helt själv producerar och arrangerar

Syftet med avtalet är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt möjliggöra användning av musik på föreställningar som församlingen själv producerat och organiserat.

Avtalet omfattar offentligt framförande av både levande musik och inspelad musik (t.ex. musik som spelas från en skiva eller digital fil) vid församlingens föreställningar när
• församlingen organiserar och producerar föreställningen helt och hållet själv och
• endast församlingen får de eventuella biljettintäkterna från föreställningen.

Användningen av musik vid en föreställning omfattas inte av församlingens avtal, utan villkoren och prislistan för Teostos evenemangslicens tillämpas på användningen av musik och ersättningar när
• föreställningen organiseras och/eller produceras delvis eller helt i samarbete med en part som inte är en del av församlingen
• ett av församlingen grundat separat bolag ansvarar för föreställningens organisering eller produktion.

Evenemang för vilka församlingar måste skaffa en separat evenemangslicens från Teosto

Församlingen behöver en separat licens för användning av musik om föreställningen som innehåller musik delvis eller helt produceras och/eller anordnas av en part utanför församlingen, dvs. om föreställningen är en samproduktion. Församlingar och andra organisatörer av föreställningen ska sinsemellan komma överens om vem som skaffar licensen.

En separat licens kan vara Teostos evenemangslicens eller en musiklicens som rättsinnehavarna själv beviljar. Utöver Teosto har också musikens upphovspersoner, dvs. kompositörer, textförfattare och musikförläggare, möjlighet att själva bevilja licens för användningen av sin musik, alltså själva förvalta rättigheterna till sin egen musik i vissa användningssituationer. I det här fallet prissätter och fakturerar rättsinnehavarna själv ersättningarna för användningen av sin musik.

Teostos evenemangslicens eller en separat licens från rättsinnehavarna krävs när

 • en konsert eller föreställning med musik där föreställningens organisatör eller producent är någon annan än församlingen organiseras i lokaler som församlingen innehar.
 • församlingen producerar och/eller organiserar en konsert eller föreställning med musik i samarbete med en utomstående part. Exempel på utomstående parter är
  • förening eller bolag som helt eller delvis ägs av församlingen.
  • en separat förening eller motsvarande stödorganisation (organisation, förening eller stödförening) som deltar i församlingens verksamhet.
 • föreställningen har samarbetspartner eller sponsorer som inte är en del av församlingen och samarbetsavtal som ingåtts med dem täcker en del av föreställningens kostnader och församlingen får
  • ekonomiskt stöd för att organisera föreställningen och samarbetsparten får till exempel synlighet i föreställningens marknadsföring eller mot inträdesbiljetter.
  • innehåll eller tjänster som finansieras av andra, till exempel mot synlighet eller biljetter (esimerkiksi ”ni kan tacka … för artisten/kaffet”, ”lokalen kostnadsfritt från församlingen…”)

Alla aktörer följer likadana regler i likadan verksamhet

Konserter, festivaler och andra föreställningar som främst fokuserar på musik ordnas av flera olika aktörer. På grund av sin ledande marknadsställning måste Teosto behandla alla olika parter som är verksamma som evenemangsorganisatörer på marknaden på samma sätt.

Om församlingarna organiserar musikevenemang i samarbete med separata organisationer eller bolag, konkurrerar föreställningarna på samma marknad där de kommersiella organisatörerna är verksamma. Därför måste Teosto då tillämpa samma villkor för musikanvändning på alla aktörer.

Offentligt framförande av musik i församlingarnas övriga verksamhet

Utöver föreställningar omfattar församlingsavtalet i begränsad omfattning även upptagning av musik för särskilda ändamål. Om du har frågor om avtalet är du välkommen att kontakta oss!

Musik i församlingens verksamhet, särskilda villkor för enskild användning

1 Definitioner

Med Församling avses en församling som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, till vilken kyrkans medlemmar hör med stöd av 3 kap. 2 § i kyrkolagen (1054/1993), eller ett annat religiöst samfund som avses i 2 § i religionsfrihetslagen (453/2003), eller, om det religiösa samfundet är uppdelat i församlingar eller lokalsamfund på det sätt som avses i 13 § i religionsfrihetslagen, en sådan församling eller ett sådant lokalsamfund.

Med Kyrklig samfällighet avses ett självständigt offentligrättsligt samfund som bildats av evangelisk-lutherska Församlingar antingen inom samma kommuns område eller inom två eller flera kommuners område och som grundar sig på 11 kap. 1 § i kyrkolagen, och som sköter de uppgifter som lagen den föreskrivit, såsom kyrkobeskattning av Församlingar som ingår i den Kyrkliga samfälligheten, fördelning av kyrkoskatter och andra gemensamma inkomster mellan Församlingarna samt bokföring. Omnämnanden som avser Församlingen i dessa avtalsvillkor tillämpas på samma sätt även på en Kyrklig samfällighet som är avtalspart.

2 Omfattning av användningen av musik, tillämpning av avtalsvillkor och begränsningar

Teosto och Församlingen kommer i enlighet med dessa avtalsvillkor överens om omfattningen av användningen av musik i Församlingens verksamhet samt om den ersättning som ska betalas till Teosto för användningen av musik. För tydlighetens skull ska det konstateras att om avtalsparten är en Kyrklig samfällighet för egen räkning och för de tillhörande Församlingarnas räkning, avtalar man om omfattningen av användningen av musik i den Kyrkliga samfällighetens och de berörda Församlingarnas verksamhet i enlighet med dessa avtalsvillkor samt om den ersättning som ska betalas till Teosto för användningen av musik.

Förutsättningen för tillämpningen av dessa avtalsvillkor är att de evenemang, tjänster och andra funktioner som avses i dessa avtalsvillkor uteslutande ordnas eller produceras av Församlingen och att Församlingen dessutom är den enda mottagaren av eventuella biljettintäkter.

Användningssituationer och funktioner för musik som inte omfattas av dessa avtalsvillkor definieras nedan i avsnitten III–V. Teostos bifogade allmänna avtalsvillkor (nedan ”Allmänna avtalsvillkor”) tillämpas på avtalet om användning av musik enligt dessa avtalsvillkor.

I OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE AV MUSIK INFÖR EN NÄRVARANDE PUBLIK OCH FÖRMEDLING AV MUSIK TILL PUBLIK

För tydlighetens skull konstateras att offentligt framförande av musik i punkterna A–E nedan avser framförande av musik både från en inspelning och som levande föreställning med de villkor och begränsningar som nämns separat för varje punkt.

A. Musik som används av Församlingens personal

Användningslicensen för musik enligt dessa avtalsvillkor (nedan ”användningslicens”) omfattar offentligt framförande av musik och eventuell förmedling av musik till Församlingens personal före framförandet på Församlingens initiativ (såsom bakgrundsmusik) i verksamhetsställets lokaler och arbets-, lager-, pausrum och matsalar som används av personalen och där verksamheten upprätthålls av Församlingen.
Användningslicensen omfattar dessutom offentligt framförande av musik på alla evenemang (såsom julfester) med fritt inträde som Församlingen ordnar för sin egen personal, oberoende om de ordnas i Församlingens egna lokaler eller i andra lokaler. Användningslicensen är inte bunden till en utsedd plats för framförandet. Användningslicensen omfattar inte framförande av musik i lokaler där funktionerna som sköts där har utkontrakterats av Församlingen till andra aktörer (såsom en personalmatsal som upprätthålls av en utomstående aktör).

B. Musik i Församlingens kundlokaler

Användningslicensen omfattar offentligt framförande av musik i Församlingens kundlokaler. Med Församlingens kundlokal avses en kundlokal eller annan lokal hos ett ämbetsverk, ett kontor eller ett annat verksamhetsställe som upprätthålls av Församlingen och som allmänheten (såsom kommuninvånare, Församlingsmedlemmar, kundlokalernas övriga användare eller besökare) har tillträde till (nedan ”Församlingens Kundlokaler”).
Användningslicensen omfattar också förmedling av musiken till Församlingens Kundlokal (t.ex. i ett datanät), som eventuellt görs före ett offentligt framförande, om förmedlaren är Församlingen.

C. Konserter och andra musikevenemang

Användningslicensen omfattar offentligt framförande av musik i konserter och andra musikevenemang som Församlingen organiserat. Med Konsert avses i dessa avtalsvillkor ett evenemang där en orkester eller solist spelar, sjunger eller på annat sätt framför levande musik inför en närvarande publik och där publiken har anvisade platser (såsom plats- eller sektorbiljetter, reserverade sittplatser eller ståplatser som fastställts på en biljett), nedan ”Konsert”. Med Annat musikevenemang avses i dessa avtalsvillkor till exempel en tillställning där framförandet av musik med beaktande av tillställningens faktiska karaktär och helhet är huvudsaken (såsom matinéer, sång- och psalmkvällar, välgörenhetsevenemang, allsångsevenemang, de vackraste julsångerna och liknande evenemang, gospelevenemang), nedan i dessa avtalsvillkor ”Annat musikevenemang”.
Användningslicensen omfattar dessutom kortvarigt offentligt framförande av musik och eventuell förmedling till publiken som mekanisk bakgrundsmusik i direkt anslutning till en Konsert eller ett Annat musikevenemang (såsom pausmusik) i lokalen eller i en vestibul som leder till den, om förmedlaren är Församlingen.

D. Musik på Församlingens evenemang

Användningslicensen omfattar offentligt framförande av musik som levande musik och/eller mekanisk bakgrundsmusik vid ett evenemang som anordnas av Församlingen (såsom fester, jippon, loppmarknader, basarer, välgörenhetsevenemang, utflykter, resor, läger). Användningslicensen omfattar dessutom eventuell förmedling av mekanisk bakgrundsmusik till publiken före framträdandet i samband med den ovan nämnda verksamheten (t.ex. i intranät), om förmedlaren är Församlingen.

E. Musik i Församlingens klubb- och körverksamhet

Användningslicensen omfattar offentligt framförande av musik i Församlingens klubb- och körverksamhet. Med klubb- och körverksamhet avses bland annat Församlingens dagklubbar, musik-, motions- eller musikgymnastikklubbar, äldre- och ungdomskretsar, diskussionsklubbar och diakoni- och missionskretsars verksamhet.

F. Kömusik i Församlingens telefonväxel

Användningslicensen omfattar förmedling av musik till allmänheten på Församlingens initiativ i Församlingens egen telefonväxel som så kallad kömusik samt upptagning av musik i telefonkösystemet för detta ändamål. Användningslicensen omfattar inte så kallad reklammusik, såsom kontinuerlig upprepning av ett enskilt verk, med stöd av vilket verket kan kopplas till Församlingen. Användningslicensen omfattar inte heller telefonväxel- eller andra kontakttjänster som Församlingen erbjuder till andra aktörer, eller sådana tjänster som en tredje part ordnar för Församlingen på uppdrag av Församlingen.

II UPPTAGNING

G. Upptagning för offentligt framförande av musik

För att möjliggöra offentligt framförande av musik enligt avtalspunkterna A–F omfattar användningslicensen rätten att framställa en icke-kommersiell ljudupptagningskopia (audio) (till exempel på CD-R-skiva eller datorns hårddisk) av en av Församlingen ägd inspelning för offentligt framförande av musiken som bakgrundsmusik. Upptagningen ska göras av en person som är anställd av Församlingen.

H. Upptagning av musikframföranden i Församlingens klubb- och körverksamhet

Användningslicensen omfattar framställning av en ljud- eller bildinspelning (audio eller video) av sådana musikframföranden från församlingens klubbars och körers fester (t.ex. vår- eller julfester, avslutningsfester) som avses i avtalspunkt E för användning i småskaligt, icke-kommersiellt syfte i samband med den aktuella klubbens eller körens verksamhet (dock inte upptagning för användning på internet till exempel på klubbmedlemmarnas webbplats e.d.).
Användningslicensen omfattar framställning av några ljud- eller bildinspelningar (audio eller video) för övningsändamål i Församlingens körverksamhet. Upptagningen ska göras av klubbens eller körens ledare eller annan personal. För tydlighetens skull ska det konstateras att sådan upptagning förutsätter också andra upphovsrättsliga eller andra licenser som kan behövas, licenser från musikartister eller deras representanter (t.ex. barnens föräldrar), inspelnings- eller filmproducenter eller koreografer, vars skaffande alltid är Församlingens ansvar.

I. Allmänna begränsningar kring upptagningsrättigheten i punkterna G–H

Inspelningen som kopieras måste vara laglig. Användningslicensen omfattar inte användning av användningskopian i andra sammanhang eller för andra ändamål än de som den har framställts för med stöd av dessa villkor. Användningslicensen omfattar inte heller utlämning eller överföring av användningskopior med eller utan vederlag utanför församlingens verksamhet.
Användningslicensen berättigar inte till att kringgå eller avlägsna tekniskt skydd (såsom kopieringsskydd) som eventuellt inkluderats i en inspelning som ska kopieras eller den aktuella inspelningens elektroniska administrativa information eller en kombination av dessa. Rätten att använda användningskopior som framställts utifrån användningslicensen upphör när användningslicensens giltighet upphör. Teosto har rätt att kräva att användningskopiorna förstörs när användningslicensens giltighet upphör.

III FRI ANVÄNDNINGSRÄTT ENLIGT UPPHOVSRÄTTSLAGEN

J. Offentligt framförande i situationer som anges i 21 § i upphovsrättslagen

För tydlighetens skull ska det konstateras att en användningslicens i enlighet med dessa avtalsvillkor inte gäller musik som framförs i samband med gudstjänster eller framförande av musik vid evenemang där framförandet av verk inte är huvudsaken och där inträdet är fritt och som på annat sätt inte ordnas i inkomstsyfte.
Enligt 21 § i upphovsrättslagen (821/2005) är det fritt att offentligt framföra verk för en närvarande publik i ovan nämnda sammanhang.

IV FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV MUSIK SOM INTE OMFATTAS AV ANVÄNDNINGSLICENSEN

Användningslicensen kan inte tillämpas på följande av Församlingens funktioner eller tillfällen där musik används. Dessa kräver en separat användningslicens av Teosto som tillämpas på respektive användningsändamål:

K. Stödfunktioner

Evenemang som ordnas av föräldraföreningar och motsvarande stödorganisationer.

L. Bolag

Om Församlingen äger eller kommer att äga bolag, användning av musik i dessa bolag som Församlingen helt eller delvis äger.

M. Evenemang som ordnas av en utomstående i Församlingens lokaler

Föreställningar eller Konserter där aktören som organiserar eller producerar föreställningen eller konserten i en lokal som Församlingen innehar är en annan part än Församlingen.

N. Evenemang som ordnas i samverkan

Konserter, Andra musikevenemang eller föreställningar som Församlingen organiserar eller producerar i samarbete med en utomstående part.

IV ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN AV MUSIK SOM INTE OMFATTAS AV ANVÄNDNINGSLICENSEN

Användningslicensen för musik enligt dessa villkor omfattar inget annat än upptagning av musik eller det offentliga framförandet eller den överföring av musik till allmänheten som anges i dessa avtalsvillkor.

3 Ersättning

Ersättningen som betalas kalenderårsvis till Teosto för användningslicensen för musik enligt dessa avtalsvillkor fastställs den sista dagen i varje kalenderår (31 december) utifrån antalet närvarande medlemmar i Församlingen och Teostos gällande prislista för användningen av musik i Församlingens verksamhet. Teosto informerar Församlingen om eventuella ändringar i prislistor eller betalningsvillkor i enlighet med de Allmänna avtalsvillkoren.

Teosto fakturerar den årliga ersättningen efter att Statistikcentralens officiella uppgifter om antalet närvarande medlemmar i Församlingen har färdigställts under respektive kalenderår.

4 Rapportering

Församlingen är skyldig att se till att programuppgifterna om levande musik som framförs enligt användningslicensen skickas till Teosto. Programuppgifterna ska skickas till Teosto en gång per kalenderårskvartal före den 30 dagen i månaden som följer efter kvartalet i fråga.

5 Sammanslagning av församlingar och andra förändringar

Giltighetstiden för användningslicensen för musik enligt dessa avtalsvillkor upphör omedelbart utan uppsägning om Församlingen upplöses eller dess existens som en församling med samma namn på annat sätt upphör (till exempel till följd av att en kyrklig samfällighet bildas eller Församlingen ansluts till en annan församling). Om Församlingen utvidgas eller minskar till följd av sammanslagning av församlingar, församlingsändringar eller andra motsvarande arrangemang så att Församlingens existens fortsätter under samma namn, utgör ändringen i fråga en anledning till ändring av detta avtal och Församlingen är skyldig att utan dröjsmål skriftligen meddela Teosto om detta.

 1. Övriga villkor

Detta avtal ersätter och avslutar det eventuellt tidigare gällande avtalet mellan Teosto och Församlingen i sin helhet med senare ändringar och tillägg. Användningslicensen omfattar offentligt framförande av musik, tillhörande överföring till allmänheten och upptagning av musik i enlighet med ovan nämnda licensvillkor och de Allmänna avtalsvillkoren. Annan användning av musik kräver alltid separat licens. Skyldigheter och andra omnämnanden gällande Kunden i de Allmänna avtalsvillkoren tillämpas på motsvarande sätt på Församlingen.