Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Riktlinjer för registrering av verk skapade med artificiell intelligens

Som Teostos kund har du i ditt kundavtal förbundit dig att göra verkanmälningar om dina verk och att meddela viktiga uppgifter till Teosto om dina verk.

I dessa riktlinjer går vi ur musikskaparens perspektiv igenom hur användningen av artificiell intelligens i musik påverkar registreringen av verk. Dessa riktlinjer tar inte ställning till licensiering av musik som är skapad med artificiell intelligens.

För att ett verk ska kunna registreras måste det vara resultatet av en människas kreativa arbete

Upphovsrätten skyddar självständiga och unika verk som har skapats av en fysisk person. Teosto har undertecknat principer för ansvarsfull artificiell intelligens (på finska), som betonar att upphovsrätten skyddar och belönar mänsklig kreativitet, inte innehåll som skapas och produceras av maskiner.

Endast resultatet av en människas kreativa arbete kan enligt lag skyddas av upphovsrätt. En komposition eller text som till hundra procent har producerats av artificiell intelligens kan således inte skyddas som ett nytt verk och det är inte tillåtet att registrera den artificiella intelligensens produktion som ett skyddat verk i Teostos verkregister.

AI kan användas som ett tekniskt hjälpmedel

Ovanstående betyder dock inte att du inte kan använda artificiell intelligens i ditt arbete; artificiell intelligens kan stödja människors kreativitet, effektivisera skapandeprocessen och ge ett allt större antal människor möjlighet att förverkliga sina konstnärliga visioner.

Vi på Teosto förstår de möjligheter som den tekniska utvecklingen medför och vill för vår del uppmuntra upphovsmän att prova olika verktyg. Samtidigt betonar vi vikten av att använda AI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt.

I Teostos verkregister kan verk som skapats med hjälp av artificiell intelligens registreras om:

  • AI har använts som ett tekniskt hjälpmedel i skapandearbetet eller
  • upphovsmannen själv har skapat skyddad musik och endast en del av verket (kompositionen eller texten) är helt och hållet AI-genererad.

Vi vill ändå uppmuntra upphovsmän att använda sina värdefulla mänskliga insatser i sitt musikskapande. Som det framgår av principerna för ansvarsfull artificiell intelligens kan artificiell intelligens inte ersätta eller åsidosätta konst som skapats av en människa: det är bara människor som kan förmedla mänsklighetens oändliga detaljer, nyanser och komplexiteter med hjälp av konst.

Den som registrerar verket ansvarar för att verket är registreringsdugligt

När du registrerar ett verk är det ditt ansvar att se till att användningen av artificiell intelligens eller det skapade verket inte kränker tredje parters rättigheter.

Genom att godkänna användarvillkoren för Teostos webbtjänst intygar du att de uppgifter du lämnar är korrekta. Du ansvarar bland annat för att de upphovsmän du uppger är de personer som har skapat det aktuella verket. På samma sätt ansvarar du för att det verk du registrerar är registreringsdugligt.

När du använder AI måste du alltså bedöma om din kreativa mänskliga insats är tillräcklig. Teosto har rätt att avvisa en registrering av ett verk som gjorts i strid med våra avräkningsregler eller riktlinjer.

AI-applikationernas laglighet och ansvar

När du använder AI-tjänster förbinder du dig vanligtvis till att följa tjänstens användarvillkor. Vissa AI-tjänster förbehåller sig rättigheterna till resultaten genererade av den artificiella intelligensen i sina användarvillkor. Andra konstaterar i sina villkor att i förhållandet mellan tjänsten och den som använder tjänster tillhör rättigheterna till AI-produktionerna den som använder tjänsten, men slutresultatet kan ändå omfatta en utomstående parts rättigheter.

Enligt användarvillkoren för tjänsten kan det alltså vara möjligt att du, även om du själv har bearbetat det som den artificiella intelligensen har genererat, inte har rättigheterna till slutresultatet, vilket innebär att du inte kan registrera verket i Teostos register. Det är därför viktigt att du alltid läser och förstår AI-applikationernas användarvillkor innan du använder dem. Det är också värt att notera att tjänsterna då och då kan ändra sina villkor, så det är bra att regelbundet kontrollera villkoren med tanke på eventuella ändringar. Teosto kan tyvärr inte ta ställning till innehållet i användarvillkoren för enskilda AI-tjänster.

Dessutom är det värt att komma ihåg att det i många AI-tjänster har matats in upphovsrättsligt skyddade verk utan rättsinnehavarnas tillstånd i syfte att utveckla tjänsten algoritmer, men tjänsterna tillhandahåller åtminstone inte ännu detaljerad information om vilket material eller vilka verk som har använts vid utvecklingen av den artificiella intelligensen. I dagsläget kan du som användare av artificiell intelligens alltså inte vara säker på om tjänsten kränker andras eller din upphovsrätt.


ANVISNING: Så här registrerar du ett verk där artificiell intelligens har använts som tekniskt hjälpmedel

Om du använder AI-verktyg som inspiration som en del av din skapandeprocess, men inte AI-resultatet som det är – med andra ord du gör fria och kreativa val som påverkar slutresultatet – är Teostos syn att slutresultatet är resultatet av ditt kreativa arbete och AI har bara använts som ett tekniskt hjälpmedel. Då kan du i regel registrera ett sådant verk på sedvanligt sätt i enlighet med Teostos kundavtal och Teostos övriga regler.

Tyvärr går det inte att ge ett exakt svar på hur mycket en upphovsman måste använda sin egen kreativa insats och till exempel modifiera det resultat som AI genererar för att det ska bli resultatet av upphovsmannens kreativa arbete och därmed ett registreringsdugligt verk. Detta måste upphovsmannen själv bedöma.

Upphovsrättsskydd förutsätter upphovsmannens kreativitet. I vissa situationer kan därmed en liten förändring som är betydande för helheten leda till att verkshöjden överskrids. Det är dock mycket sannolikt att det krävs mer än en ändring av några få noter eller ord.

Om artificiell intelligens bara har använts som ett tekniskt hjälpmedel, registreras verket i sin helhet till upphovsmannen.


ANVISNING: Så här registrerar du ett verk där antingen kompositionen eller texten är 100 % AI-genererad

Endast resultatet av en människas kreativa arbete kan enligt lag skyddas av upphovsrätt. Om du själv (eller tillsammans med andra upphovsmän) har skapat en komposition till ett nytt verk, men texten i verket är till hundra procent en AI-produkt, kan verket delvis registreras.

AI-andelen, dvs. i detta fall texten, kan inte registreras som ett skyddat verk, men däremot är kompositionen registreringsduglig om kraven i Teostos kundavtal och avräkningsregel i övrigt uppfylls.

På motsvarande sätt, om du själv har skapat en text och den tillhörande kompositionen är helt AI-genererad, kan texten registreras som ett skyddat verk, men inte kompositionen.

Hur skiljer man vid en registrering mellan en skyddad andel och en AI-andel?

Den upphovsrättsligt skyddade andelen och AI-andelen anges i verkanmälan på samma sätt som om AI-andelen (kompositionen eller texten) vore en s.k. fri andel som ingår i verket.

Av systemtekniska skäl registreras AI-andelen i verkanmälan under IPI-nummer 1244889810 (”Teosto AI”) som har skapats i systemet för att ange AI-andelarna.

Om det finns AI-andelar i ett verk för vilka ovannämnda IPI-nummer anges kan inga andelar anges i själva anmälan, utan andelen anges i efterhand av Teosto.

I Teostos verkregister kan AI-andelarna endast anges så att AI-andelen, dvs. kompositionen eller texten, antingen helt (100 %) eller inte alls (0 %) har genererats av artificiell intelligens. Inga andra AI-andelar kan anges i verkregistret.

Ur avräkningsreglernas och fördelningsandelarnas synvinkel ter sig AI-andelen på samma sätt som fria verk vars upphovsrättsskydd har upphört. För AI-andelar betalas alltså inga upphovsrättsersättningar. Den fördelningsandel som tillkommer den upphovsrättsligt skyddade andelen bestäms i enlighet med Teostos avräkningsregler enligt tabellen om fördelningsandelar för verk som innehåller fria andelar i kapitel 11.

Att arrangera, översätta och förlägga musik med AI-genererad komposition eller text

Eftersom delar av ett skyddat verk som helt och hållet är genererade av artificiell intelligens inte skyddas som nya verk, kan inte heller AI-andelar arrangeras, översättas eller förläggas, och därmed kan inte heller regler gällande förläggarandelar, översättningar eller arrangemang tillämpas på AI-andelar. Arrangören, översättaren eller förläggaren kan därmed inte heller få en fördelningsandel av den AI-genererade andelen.


Vi förbehåller oss rätten att precisera eller revidera vår ståndpunkt

Vi följer på Teosto med den internationella utvecklingen av registrering av AI musik och annan praxis. Det är alltså möjligt att vi kommer att se över vår ståndpunkt i framtiden om utvecklingen av branschpraxis eller andra orsaker så kräver. Redan i detta skede vill vi dock göra det möjligt för upphovsmän att registrera musik med AI-anknytning i Teostos verkregister.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!