Siirry sisältöön
Ohjeistus tekoälyn avustuksella tehdyn teoksen rekisteröintiin

Teoston asiakkaana olet asiakassopimuksessasi sitoutunut tekemään teoksiasi koskevat teosilmoitukset ja ilmoittamaan teoksiasi koskevat olennaiset tiedot Teostolle.

Tässä ohjeistuksessa käydään musiikin tekijän näkökulmasta läpi, miten tekoälyn hyödyntäminen musiikissa vaikuttaa teosten rekisteröintiin. Tämä ohjeistus ei ota kantaa tekoälyllä tehdyn musiikin käyttölupiin.

Jotta teos olisi rekisteröintikelpoinen, sen tulee olla ihmisen luovan työn tulos

Tekijänoikeudella suojataan itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia, joiden tekijänä on luonnollinen henkilö. Teosto on allekirjoittanut vastuullisen tekoälyn periaatteet, joissa korostetaan, että tekijänoikeus suojaa ja palkitsee inhimillistä luovuutta, ei koneiden luomaa ja tuottamaa sisältöä.

Vain ihmisen luovan työn tulos voi lain mukaan saada tekijänoikeussuojaa. Tekoälyn sataprosenttisesti tekemää sävellystä tai sanoitusta ei siten voida suojata uutena teoksena eikä tekoälyn tuotoksen rekisteröinti suojattuna teoksena Teoston teosrekisteriin ole sallittua.

Tekoälyä voi käyttää teknisenä apuvälineenä

Edellä mainittu ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettet voisi käyttää tekoälyä työssäsi; tekoäly voi tukea ihmisten luovuutta, tehostaa luomisprosessia ja antaa yhä laajemmalle ihmisjoukolle mahdollisuuksia toteuttaa taiteellisia visioitaan.

Me Teostossa ymmärrämme teknologisen kehityksen tuomat mahdollisuudet ja haluamme osaltamme rohkaista tekijöitä kokeilemaan erilaisia työkaluja. Samaan aikaan korostamme tekoälytyökalujen vastuullisen käytön tärkeyttä.

Teoston teosrekisteriin voi rekisteröidä tekoälyn avustuksella luotuja teoksia, joissa:

  • tekoälyä on käytetty teknisenä apuvälineenä luomistyössä tai
  • tekijä on itse luonut suojattua musiikkia ja vain yksi osa-alue (sävellys tai sanoitus) teoksesta on kokonaan tekoälyn tuottama.

Haluamme kuitenkin kannustaa tekijöitä käyttämään omaa arvokasta inhimillistä panostaan kaikessa musiikin luomistyössä. Kuten vastuullisen tekoälyn periaatteissa todetaan, tekoäly ei voi korvata tai syrjäyttää ihmisen tekemää taidetta: vain ihmiset pystyvät välittämään ihmisyyden loputtomia yksityiskohtia, sävyjä ja monimutkaisuuksia taiteen keinoin.

Teoksen rekisteröijä vastaa siitä, että teos on rekisteröintikelpoinen

Kun rekisteröit teoksen, sinun vastuullasi on huolehtia, että tekoälyn käyttö tai syntynyt teos ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

Teoston verkkopalvelun käyttöehdot hyväksymällä vakuutat, että antamasi tiedot ovat oikeita. Vastaat muun muassa siitä, että ilmoittamasi tekijät ovat juuri ne henkilöt, jotka ovat luoneet kyseisen teoksen. Samaten vastaat siitä, että rekisteröimäsi teos on rekisteröintikelpoinen.

Sinun on siis tekoälyä käyttäessäsi arvioitava, onko luova inhimillinen panoksesi riittävä. Teostolla on oikeus hylätä teosrekisteröinti, joka on tehty vastoin tilityssääntöämme tai ohjeistuksiamme.

Tekoälysovellusten laillisuus ja vastuu

Kun käytät tekoälypalveluita, sitoudut tyypillisesti palvelun käyttöehtoihin. Jotkut tekoälypalvelut varaavat käyttöehdoissaan itselleen oikeudet tekoälyn tuottamiin lopputuloksiin. Jotkut taas toteavat ehdoissaan, että palvelun ja käyttäjän välillä oikeudet tuotoksiin kuuluvat palvelua käyttävälle, mutta lopputulokseen voi liittyä myös jonkun ulkopuolisen tahon oikeuksia.

Palvelun käyttöehtojen perusteella voi siis olla mahdollista , että vaikka olisit itse työstänyt tekoälyn tuotosta, sinulla ei ole oikeuksia lopputulokseen, jolloin et voi rekisteröidä teosta Teoston rekisteriin. Onkin tärkeä aina lukea ja ymmärtää käyttämänsä tekoälysovelluksen käyttöehdot huolellisesti ennen käyttöä. On myös syytä huomioida, että palvelut voivat aika ajoin muuttaa ehtojaan, joten on hyvä tarkistaa ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Teosto ei valitettavasti voi ottaa kantaa yksittäisten tekoälypalveluiden käyttöehtojen sisältöön.

Lisäksi on syytä muistaa, että moniin tekoälypalveluihin on algoritmien kehittämistarkoituksissa syötetty tekijänoikeudellisesti suojattuja teoksia ilman tekijänoikeudenhaltijoiden lupaa, mutta palvelut eivät ainakaan vielä tarjoa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä aineistoa tai teoksia tekoälyn kehittämisessä on käytetty. Tällä hetkellä et voi siis tekoälyn käyttäjänä olla varma siitä, loukkaako palvelu muiden tai sinun tekijänoikeuksiasi.


OHJE: Näin rekisteröit teoksen, jossa tekoälyä on käytetty teknisenä apuvälineenä

Jos käytät tekoälytyökaluja inspiraationa osana luomisprosessiasi, mutta et kuitenkaan käytä tekoälyn tuotosta sellaisenaan – toisin sanoen teet lopputulokseen vaikuttavia vapaita ja luovia valintoja – Teoston näkemys on, että lopputulos on luovan työsi tulos ja tekoälyä on käytetty vain teknisenä apuvälineenä. Tällöin voit rekisteröidä teoksen omiin nimiisi Teoston asiakassopimuksen ja Teoston muiden sääntöjen mukaisesti.

Valitettavasti ei ole mahdollista antaa tarkkaa vastausta siihen, paljonko tekijän on käytettävä omaa luovaa panosta ja esimerkiksi muunnella tekoälyn tuottamaa lopputulosta, jotta kyse olisi tekijän luovan työn tuloksesta ja siten rekisteröintikelpoisesta teoksesta. Tekijän on arvioitava tämä itse.

Tekijänoikeussuoja edellyttää tekijän luovuutta. Siten jossain tilanteissa pieni, mutta kokonaisuuden kannalta merkittävä muutos voi johtaa teoskynnyksen ylittymiseen. Hyvin todennäköisesti tämä kuitenkin edellyttää enemmän kuin muutaman nuotin tai sanan muutosta.

Jos tekoälyä on käytetty vain teknisenä apuvälineenä, teos merkitään teosilmoituksella kokonaan tekijänsä nimiin.


OHJE: Näin rekisteröit teoksen, jossa vain joko sävellys tai sanoitus on 100 % tekoälyn tuottama

Vain ihmisen luovan työn tulos voi lain mukaan saada tekijänoikeussuojaa. Jos olet luonut uuden teoksen sävellyksen itse (tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa), mutta teoksen sanoitus on sataprosenttisesti tekoälyn tuotos, teos voidaan rekisteröidä osittain.

Tekoälyosuutta eli tässä tapauksessa sanoitusta ei voida rekisteröidä suojattuna teoksena, mutta sen sijaan sävellys on rekisteröintikelpoinen, jos Teoston asiakassopimuksen ja tilityssäännön edellytykset muutoin täyttyvät.

Vastaavasti, jos olet itse luonut sanoituksen ja siihen liittyvä sävellys on kokonaan tekoälyn tuottama, sanoitus voidaan rekisteröidä suojattuna teoksena, mutta sävellystä ei.

Miten rekisteröinnissä erotellaan suojattu osuus ja tekoälyn osuus?

Tekijänoikeudellisesti suojattu osuus ja tekoälyosuus merkitään teosilmoitukseen vastaavasti kuin jos tekoälyosuus (sävellys tai sanoitus) olisi teokseen sisältyvä ns. vapaa osuus.

Järjestelmäteknisistä syistä tekoälyn osuus kirjataan teosilmoituksessa IPI-numerolle 1244889810 (“Teosto AI”), joka on luotu järjestelmään tekoälyosuuksien merkitsemistä varten.

Jos teoksessa on tekoälyosuuksia, joille ilmoitetaan yllä mainittu IPI-numero, teosilmoitukselle ei voi itse kirjata mitään osuuksia, vaan osuudet kirjataan Teostolla jälkikäteen.

Teoston teosrekisteriin voidaan merkitä tekoälyosuuksia ainoastaan siten, että tekoälyosuus, eli sävellys tai sanoitus, on joko kokonaan (100 %) tai ei ollenkaan (0 %) tekoälyn tuottamaa. Mitään muita tekoälyosuuksia ei teosrekisteriin voida merkitä.

Tilityssäännön ja jako-osuuksien näkökulmasta tekoälyosuus käyttäytyy vastaavasti kuin vapaat teokset, joiden tekijänoikeussuoja on päättynyt. Tekoälyosuuksille ei siis makseta tekijänoikeuskorvauksia. Tekijänoikeudellisesti suojatulle osuudelle tuleva jako-osuus määräytyy Teoston tilityssäännön 11. luvun vapaita osuuksia sisältävien teosten jako-osuuksia koskevan taulukon mukaisesti.

Tekoälyn säveltämän tai sanoittaman musiikin sovittaminen, kääntäminen ja kustantaminen

Koska tekoälyn täysin tuottamat, suojatun teoksen osat eivät saa suojaa uusina teoksina, tekoälyosuuksia ei voida myöskään sovittaa, kääntää tai kustantaa eikä tekoälyosuuksiin siten voida soveltaa kustannusosuuksia, käännöstä tai sovitusta koskevia sääntöjä. Sovittaja, kääntäjä tai kustantaja eivät siten voi saada myöskään jako-osuutta tekoälyn tuottamasta osuudesta.


Varaamme oikeuden täsmentää tai tarkistaa kantaamme

Seuraamme Teostossa tekoälyliitännäisen musiikin rekisteröintiin ja muihin käytäntöihin liittyvää kansainvälistä kehitystä. On siis mahdollista, että tarkistamme kantaamme jatkossa, mikäli alan käytäntöjen kehitys tai muut syyt sitä edellyttävät. Haluamme kuitenkin jo tässä vaiheessa mahdollistaa sen, että tekijät voivat rekisteröidä tekoälyliitännäistä musiikkia Teoston teosrekisteriin.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!