Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Evenemangslicens

Licensens användningsområde

 • Evenemangslicensen lämpar sig för företag, samfund, organisationer eller privatpersoner som anordnar föreställningar med musik.
 • En evenemangslicens ger dig rätt att spela livemusik, inspelningsmusik och karaoke på engångsföreställningar av alla storlekar, såsom konserter, festivaler, uppvisningar, utställningar och mässor. 
 • Licens krävs för både avgiftsbelagda och kostnadsfria föreställningar. 
 • I Evenemangslicensen ingår rätten till musikanvändning som representeras av både Teosto och Gramex. Du behöver ingen separat licens från Gramex. Det räcker med att ange om föreställningen har haft livemusik, karaoke, DJ eller bakgrundsmusik.

Ansöka om licens och prissättning

 • Licensen ansöks endast en gång. Licensen måste sägas upp separat, till exempel när företagets verksamhet har upphört. Annars är licensen är i kraft tills vidare.
 • Även om Evenemangslicensen är i kraft tills vidare ska du vara medveten om att licensinnehavaren måste anmäla varje föreställning separat i Teostos webbtjänst.
 • Priset för varje föreställning baseras på anmälningarna.
 • Priset beräknas genom att du i vår webbtjänst anger information om varje föreställning: musikanvändningssätt (live, inspelning eller båda), biljettintäkter (även avgiftsbelagt programblad räknas som biljettintäkt) eller publikmängden på en kostnadsfri föreställning. 
 • Direktlicensierade framträdanden: Om föreställningens artist uppträder med musik som du behöver en användningslicens för från någon annan än Teosto, ska du utan dröjsmål meddela Teosto om detta innan föreställningen äger rum.  
 • Musik som omfattas av annan användningslicens beaktas som ett avdrag från det pris som Teosto debiterar, förutsatt att du har tillhandahållit den information som Teosto behöver för att fastställa avdraget, dvs. antalet artister på föreställningen, varaktigheten för artisternas program, musik som omfattas av annan användningslicens samt de ersättningsgrunder som gäller för föreställningen (t.ex. biljettintäkter). Teostos minimiavgift är 140,91 €. 
 • Avdraget är en procentandel som beräknas av speltiden (i minuter) för musik som omfattas av en annan användningslicens i förhållande till speltiden för all musik som spelas under föreställningen. Procentandelen dras av från den totala debiteringen enligt de ersättningsgrunder (t.ex. biljettintäkter för föreställningen) som Teosto tillämpar på föreställningen.   
 • 2–4 veckor efter varje föreställning får du en faktura baserad på de uppgifter du meddelat i webbtjänsten. 
 • Aktörer som redan har en giltig licens från Teosto kan dessutom skaffa en evenemangslicens. Licensen kan till exempel skaffas utöver en live- eller inspelningslicens för restauranger.

Rabatter och avdrag

 • Du får 3 % anmälningsrabatt på licensens pris om du skickar in de uppgifter som behövs för att fakturera föreställningen senast 14 dygn efter föreställningen. För flera dagar långa festivaler får du 3 % anmälningsrabatt om du skickar in de uppgifter som behövs för att fakturera föreställningen senast 30 dygn efter föreställningen.
 • Du kan endast dra av mervärdesskatt och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad eller beställningsavgift) från de biljettintäkter som ska meddelas till Teosto och som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på biljettintäkterna som meddelas till Teosto. 

Övrigt

 • Bakgrundsmusik kan spelas på föreställningens plats före föreställningen och under pauserna. Observera att detta emellertid måste meddelas i anmälan om föreställningen.
 • Licensen för lagring av ljudupptagning för användning vid föreställningar och användning av ljudupptagningar för privat bruk vid föreställningar kan vid behov köpas som separat licens från Musiikkiluvat.fi.

Vem är Evenemangslicensen avsedd för?

Teostos och Gramex gemensamma musiklicens är avsedd för evenemangsarrangörer – till exempel företag, samfund, organisationer eller privatpersoner – som anordnar konserter, festivaler, uppträdanden, utställningar, mässor eller andra föreställningar där musik spelas.

När krävs en Evenemangslicens?

En Evenemangslicens krävs om ett band, en orkester eller en artist uppträder på föreställningen (livemusik) eller om musik från en CD-skiva, DVD-skiva, digital fil eller annan inspelning (inspelningsmusik) spelas på föreställningen eller om föreställning har karaoke. En Evenemangslicens krävs både för föreställningar med inträdesavgift och fritt inträde och även för föreställningar som företagen anordnar för sin personal eller sina kunder.

Hur ska jag ansöka om en Evenemangslicens, hur länge gäller den?

Licensen ansöks på vår webbplats  före den första föreställningen som anordnas med licens. När du får en Evenemangslicens och användarnamn till webbtjänsten, ingår du ett löpande avtal med Teosto om musikanvändning vid föreställningar som du anordnar. Avtalet gäller tills du säger upp det, dvs. du har en fortlöpande musiklicens för föreställningar som du anordnar. Licensen ansöks alltså bara en gång.

Vad berättigar en Evenemangslicens?

Licensen berättigar till följande musikanvändningssätt:

 • Framförande av livemusik (konsert, festival, livespelning)
 • Framförande av inspelningsmusik och karaoke (DJ-spelning, disko, karaoke, musikvideor)
 • Framförande av livemusik eller inspelad bakgrundsmusik på föreställningsplatsen före eller under föreställningen
  • Framförande av inspelningsmusik på en föreställning
  • Framförande av inspelningsmusik som bakgrunds- eller pausmusik på en föreställning

Observera emellertid att licensen endast gäller musik som köpts från lagliga källor (till exempel lagliga nedladdningsbutiker).

Vilka skyldigheter ingår i evenemangslicensen?

Till evenemangslicensen hör en skyldighet för evenemangsarrangören att i Teostos webbtjänst meddela uppgifter om varje föreställning som hen anordnar, dvs. grundläggande information om föreställningen (dag(ar) för föreställningen, föreställningens namn, uppgifter om organisatören och andra liknande uppgifter) samt uppgifter som behövs för fakturering, dvs. föreställningens biljettintäkter (även ett avgiftsbelagt programblad räknas som biljettintäkt) eller publikmängd.

Hur bildas priset på Evenemangslicensen och vad kostar licensen?

Priset för musikanvändningsersättningen bestäms i Teostos webbtjänst enligt prislistan för hur musik används och vilken typ av musik som används vid föreställningen samt om nödvändiga uppgifter har meddelats i tid. Evenemangsarrangören betalar endast ersättning för användning av musik som ingår i föreställningen.

Priset på föreställningens musiklicens påverkas av

 • intäkterna från föreställningen (biljettintäkter och/eller intäkter från försäljning av avgiftsbelagda programblad) eller publikmängden
 • hur musik använts och vilken typ av musik som använts (livespelning, DJ-spelning, disco, karaoke, bakgrundsmusik)
 • om nödvändiga uppgifter om föreställningen har meddelats i tid

Hur och när betalas evenemangslicensen?

Ersättningen för musikanvändning debiteras ungefär varannan vecka. Fakturorna baseras på de uppgifter som evenemangsarrangören har meddelat i webbtjänsten. Evenemangsarrangören får en anmälningsrabatt på 3 % om de uppgifter som krävs för fakturering av föreställningar som arrangeras med licens har meddelats senast 14 dygn efter att föreställningen har ägt rum, och för flera dagar långa festivaler senast 30 dygn efter att föreställningen har ägt rum. Om informationen som krävs för att fakturera föreställningen inte meddelats i tid får organisatören ett påminnelsemeddelande om att meddela uppgifterna. Om inga uppgifter meddelas kommer musikersättningen att faktureras baserat på en uppskattning.

Kunden kan endast dra av mervärdesskatt och eventuell serviceavgift (t.ex. avgift för leveranssätt, leveranskostnad, beställningsavgift) från de biljettintäkter som ska meddelas till Teosto och som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på biljettintäkterna som meddelas till Teosto.

Evenemangslicensen är gemensam för Teosto och Gramex, men Teosto sköter de praktiska frågorna kring ansökan om licens och fakturering.

Prislistan har båda Teosto och Gramex licens priser.

Pä finska: Luvan hinnasto 2024 (pdf)

På engelska: Licence price list 2024 (pdf)

Evenemangslicens – särskilda villkor för enskild användning

I dessa särskilda villkor för enskild användning avses med föreställning en enstaka föreställning som anordnas av Kunden (föreställningen kan pågå i flera dagar), som omfattar offentligt framförande av Verk och/eller inspelningar för den publik som närvarar på föreställningen (”Föreställningen”).

En sådan föreställning anses också vara anordnad av Kunden när Kunden anordnar föreställningen tillsammans eller på annat sätt samarbetar med en Musikanvändare eller annan tredje part för att anordna föreställningen. Föreställningen har alltid en tidpunkt när den börjar och slutar samt en föreställningsplats som meddelas till Teosto.

Licensens innehåll

Licensen omfattar offentligt framförande av musik på Föreställningar som anordnas av Kunden och som anordnas vid en tidpunkt och på en föreställningsplats som meddelats av Kunden. Föreställningar kan vara av typen a) levande musik, b) inspelningsmusik, c) konsert eller festival, d) bakgrundsmusik på en föreställning. Licensen ger Kunden rätt att anordna Föreställningar tills vidare (under licensens giltighetstid).

Licensen omfattar endast användning av Verk och inspelningar från en laglig källa.

Denna licens utgör samtidigt ett avtal om ersättning som betalas till Gramex enligt 47 § i upphovsrättslagen för utövande konstnärer och producenter av inspelningar för offentligt framförande av inspelningar vid Föreställningar som anordnas av Kunden.

Licensen omfattar inte inspelning av musiken som framförs på Föreställningen. Licensen omfattar inte heller uppspelning av inspelningsmusik från en jukebox, när publiken på platsen där musiken spelas mot en avgift får höra ett verk som ingår i jukeboxen. För ovanstående ändamål krävs en separat licens.

Licensen ger inte rätt att använda verk eller inspelningar på ett sätt som kränker de moraliska rättigheterna för upphovsmän eller utövande konstnärer som fastställts i upphovsrättslagen.

Varje part kan säga upp licensen skriftligen med en (1) månads uppsägningstid.

Detta avtal kan inte överlåtas till en tredje part utan skriftligt medgivande från Teosto och Gramex.

Priser och fakturering

Den ersättning som ska betalas för licensen bestäms i enlighet med den vid var tid gällande prislista som tillämpas på Föreställningen, enligt den typ av Föreställning som Kunden meddelar, biljettintäkterna från Föreställningen eller publikmängden eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar till Kunden.

Kundens anmälningsskyldighet

Teosto har rätt att ålägga Kunden att förse Teosto med uppgifter om Föreställningen, Föreställningens plats, ersättningsgrunderna, användningen av verken eller sammanhanget eller andra sådana uppgifter. Teosto ska informera Kunden om sådana skyldigheter eller ändringar av dessa.

Uppskattad fakturering

Om Kunden underlåter att meddela de uppgifter som Teosto begärt, eller om uppgifterna som Kunden meddelat till Teosto är felaktiga eller ofullständiga

har Teosto rätt att
a. uppskatta de upphovsrättsersättningar som Kunden ska betala till Teosto baserat på Föreställningen och fakturera Kunden på grundval av denna uppskattning (uppskattad faktura), och
b. dessutom fakturera Kunden en försummelseavgift som fastställs i enlighet med den vid var tid gällande prislistan som tillämpas på Föreställningen, antingen i samband med fakturan för Kundens musikanvändning eller i samband med den uppskattade fakturan eller som en separat faktura.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor för enskild användning tillämpas också Teostos allmänna avtalsvillkor för de användningsrättigheter som beviljats av Teosto. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

 1. Särskilda villkor för enskild användning
 2. Teostos allmänna avtalsvillkor.

Korrigering av en uppskattad faktura om du har en giltig evenemangslicens, men inte har meddelat uppgifter om föreställningen

 • Gå till Teostos webbtjänst på adressen extranet.teosto.fi eller klicka på E-tjänster högst upp till höger på webbplatsen.
 • Logga in i webbtjänsten med det användarnamn som du har fått per e-post när du ansökt om evenemangslicensen.
 • Meddela de uppgifter som krävs i webbtjänsten och bekräfta dem på sammanfattningssidan.

Korrigering av en uppskattad faktura om du ännu inte har ansökt om en evenemangslicens

 • Ansök om evenemangslicens på vår kundtjänst.
 • Logga in på licensansökan med användarnamnet som du fick i det första påminnelsebrevet vi skickade (Ansök om evenemangslicens och meddela saknade uppgifter om föreställningar ).
 • Meddela de uppgifter som krävs i licensansökan.
 • När vår kundtjänst har behandlat din licensansökan skickar vi ett nytt, permanent användarnamn till dig med krypterad e-post.
 • Logga in med ditt permanenta användarnamn på Teostos webbtjänst på adressenteosto.fi eller klicka på E-tjänster högst upp till höger på webbplatsen.
 • Bekräfta de uppgifter du angav i samband med licensansökan. Genom att meddela uppgifterna får du en kompensation för den uppskattade fakturan och en faktura som baseras på de korrekta uppgifterna du har meddelat.

Korrigering av en uppskattad faktura om du inte är föreställningens organisatör

 • Om du inte har anordnat en föreställning som du har fått en uppskattad faktura för, kontakta vår kundtjänst, så raderar vi föreställningen från dina uppgifter och återbetalar fakturan.

Så får du ett nytt användarnamn till webbtjänsten

Om du inte har fått något användarnamn för webbtjänsten, har tappat bort det eller om det inte fungerar, beställ användarnamn frän vår kundtjänst.

Allmänt: meddela uppgifter om föreställning och fakturering

I den gemensamma evenemangslicensen från Teosto och Gramex ingår en skyldighet att meddela uppgifter om föreställningens musikanvändning i Teostos webbtjänst. Beloppet för ersättning för musikanvändning på föreställningar baseras på hur musiken används (om musiken till exempel var bakgrundsmusik eller om det var en livespelning) samt föreställningens biljettintäkter eller publikmängd.

Vi skickar flera meddelanden till dig efter föreställningen för att påminna dig om att meddela uppgifterna om föreställningen i Teostos webbtjänst eller så ber vi dig att meddela om du inte har anordnat en föreställning som du fått en påminnelse om.

Om du inte reagerar på våra påminnelser skickar vi en uppskattad faktura för musikanvändningen på föreställningen. Beloppet på fakturan utgörs av det uppskattade priset för inträdesbiljetten till föreställningen och antagandet att föreställningen (eller till exempel alla konserter under en turné) har varit slutsåld.

Eftersom beloppet på en uppskattad faktura på grund av ovanstående beräkningssätt vanligtvis är betydligt högre än det belopp som baseras på faktiska uppgifter, lönar det sig att meddela de faktiska uppgifterna om föreställningen. Om du meddelar uppgifter om föreställningar som du anordnar senast 14 dygn efter föreställningen får du 3 % rabatt på ersättningen för musikanvändningen, för flera dagar långa festivaler senast 30 dygn efter föreställningen.