Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto redovisade 21,3 miljoner till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare

14.06.2021

Teosto har betalat juni månads avräkning till sina kunder idag 10.6.2021. Av summan betalades 8,3 miljoner till inhemska kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, resten betalas 30.6 till utländska musikskapare, vars musik har framförts i Finland.

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande och upptagning av både inhemsk och utländsk musik och betalar ersättning vidare till upphovspersonerna för musiken.

De ersättningar som nu avräknats har i huvudsak samlats in från musik som under oktober–december 2020 använts i konserter, radio, TV, som bakgrundsmusik, i online- och streaming-tjänster samt i Yle Areena.

Utjämningsavräkningar ingår också, som används för att korrigera ersättningar som utbetalts i områden som avräknas kvartalsvis utifrån prognoser så att ersättningarna motsvarar den ackumulerade ersättningens utfall.

Coronarestriktionerna i evenemangsområdet har stor inverkan på avräkningarna:
de utbetalda ersättningarna är 5 milj. euro mindre än året innan

Teostos avräkning i juni 2021 är cirka 5 miljoner mindre än i juni 2020. Orsaken till detta var att ersättningarna som samlats in för offentligt framförande, dvs. för konserter, festivaler och livespelningar samt från scener var mindre än normalt.

”Avräkningarna för upphovsrättsersättningar kommer alltid en viss mån i efterskott och coronasituationen syns mest i dem först detta år. Krisen varar också ännu länge inom musikbranschen efter att samhället i övrigt har återgått till det normala. För de kommande ersättningarna skulle det vara mycket viktigt att få sommarsäsongen i gång vad gäller konserter och framträdanden i hela landet”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

För musik som framförts på radio och tv och för musik som framförts som bakgrundsmusik betalas däremot nästan lika mycket ersättningar som förra sommaren. Emedan de kommersiella kanalernas ersättningar har minskat har mängden upphovsrättsersättningar som redovisas av Yle samtidigt ökat lite. Den strama kostnadskampanjen på Teostos kansli, genom vilken det varit möjligt att minska kostnaderna för verksamheten som dras av på de insamlade ersättningarna, har också haft en positiv inverkan på ersättningarna som betalats.

Ersättningarna som avräknats i juni 2021 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriJuni 2021 mn €Juni 2020 mn €
Radio och TV12,112,2
Offentligt framförande5,810,6
Internet1,21,3
Inspelning1,21,3
Flera (utlandet och korrigeringar)1,00,9
Totalt21,326,3

Coronasituationen märks inte ännu i avräkningarna från utlandet på grund av den långa fördröjningen: avräkningar som kom från utlandet var totalt 0,63 miljoner euro, vilket är på samma nivå som ifjol. Mest ersättningar redovisades för framträdanden från USA, Frankrike, Storbritannien och Sverige.

Teostos kunder ser specifikationerna över sina egna avräkningar i webbtjänsten

De musikskapare, musikförläggare och dödsbons representanter som är Teostos kunder ser detaljerade specifikationer över sina egna avräkningar till och med 2014 i Teostos webbtjänst. På den avräkningsspecifika specifikationen ser du bland annat för vilka verk och från vilka områden eller källor inom musikanvändning avräkningarna kommer.

Med juni avräkning betalas även den så kallade coronautjämningen 

Prissättningen av kommunernas och församlingarnas musikanvändningsavtal och av musiklicenserna för scener och små evenemang bygger på antalet invånare eller medlemmar eller på antalet evenemang som ordnas under året. Dessa ”klumpersättningar” till fast pris avräknas för verk som framförts på evenemang som ordnats i de nämnda fyra avräkningsområdena, för vilka anmälan om verk och framförande har gjorts till Teosto.

Aktörer som betalar fast pris – kommuner, församlingar, scener och arrangörer av små evenemang – betalade fulla ersättningar för år 2020 även om coronarestriktionerna gjorde att evenemangen var färre än normalt. Av denna anledning har avräkningen för år 2020 inom dessa fyra avräkningsområden genomförts genom att tillämpa en utjämnande avräkningsmodell som avviker från det normala, där ersättningarna som samlats in från ovan nämnda områden avräknades för de verk som ingick i rapporter om framträdanden för 2020, men även för verk som ingick i rapporter om framträdanden 2019.

Syftet med coronautjämningen har varit att dela ut ersättningarna som insamlats under coronatiden så riktigt och rättvist som möjligt.

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.  

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning beror på hur mycket dennes stycke har framförts, var eller i en hurdan användningssituation den har framförts och hur stor dennes andel av ersättningen som avräknas för verket är. Beloppet kan variera från några euro till flera tusen. Teosto strävar kontinuerligt efter att påskynda insamlingen av ersättningar så att de kan avräknas så snabbt som möjligt efter att musiken har framförts.  

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare och förläggare som är kunder hos Teosto. Följande avräkning betalas i september 2021.

Share on social media