Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos coronastöd för över 1 200 upphovsmän och förläggare

21.06.2021

Teostos coronastöd ansöktes i maj av 1 499 kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. 1 250 sökande uppfyllde stödets sökkriterier och nästan totalt två miljoner euro delas ut i stöd. Stödet betalas ut till sökandena innan utgången av juni.

Coronapandemin har märkbart minskat på de upphovsrättsersättningar som Teosto samlar in. Syftet med det specialstöd som betalas ut från Teostofonden är att lindra de ekonomiska förlusterna som under pandemitiden har orsakats de professionella musikupphovsmännen, kompositörerna och musikförläggarna. Stödet är avsett att möjliggöra att det konstnärliga arbetet kan fortsätta trots de minskade upphovsrättsersättningarna.

I den andra ansökningsrundan för Teostos coronastöd (14–30 maj 2021) gick det att ansöka om totalt två miljoner euro. Inom utsatt tid anlände 1 499 ansökningar varav 1 250 godkändes. 249 sökande uppfyllde inte kriterierna för stödet.

Stödets kriterier var:

  • Kund hos Teosto
  • Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden (på finska), vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion. I ansökningen beaktades avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en antingen negativ direkt eller indirekt inverkan på.
  • Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik.

Coronastödet är skattefri inkomst för skapare av musik

Det stödbelopp som beviljas beror på sökandens belopp avräkningar inom ovan nämnda avräkningsområden. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 550 euro och den högsta 10 000 euro. Stöd betalades ut i totalt 12 klasser. Varje sökande delges beslutets innehåll personligen per e-post.

Sökandenas avräkningsuppgifter granskades automatiskt i Teostos system. Efter granskningen fattade en kommission utsedd av Teostos styrelse besluten om stöd. I kommissionen fanns representanter från kompositörer, textförfattare, arrangörer, musikförläggare och Teostos kontor.

Stödet betalas ut till sökandena senast den 30 juni 2021. Stödbeloppen betalas ut via Teostos medlemsorganisationers fonder (Finlands Tonsättares Sibeliusfond, Musikskaparnas fond och Musikförläggareföreningens fond). 

Coronastödet är ett stipendium för konstnärligt arbete. Sökanden har ingen rapporteringsskyldighet till den fond som betalat ut stödet.  

Ett stipendium som erhållits för konstnärlig verksamhet är skattefri inkomst för musikskapare enligt förutsättningarna i lagen (inkomstskattelagen 82 §). För musikförläggare är verksamhetsstödet skattepliktig inkomst (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 §). 

En tredje ansökningsrunda för coronastöd på hösten

Teosto delade ut coronastöd för första gången hösten 2020. De betalades totalt 542 500 euro ut i stöd.

Under det pågående året delar Teosto ut coronastöd i två omgångar. Nu i slutet av våren betalades 1 998 350 euro ut och den kommande hösten är det tänkt att man ordnar en coronastödrunda på en miljon euro.

Mer information 

Ansökningarna finns i Klaavi-systemet www.klaavi.fi

Coronastödetsrådgivning fram till 9.7.2021: koronatuki@teosto.fi och tfn 09 6810 1112. Öppet må–fr kl. 10.00–16.00.  

Share on social media