Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos extra medlemsmöte beslöt om grundandet av en ny kulturstiftelse

15.12.2023

Teostos extra medlemsmöte har beslutat att grunda en ny stiftelse för främjandet av den inhemska kreativa tonkonsten. Stiftelsen syftar till att förbättra den inhemska kreativa tonkonstens verksamhetsförutsättningar, mångfald och internationalism på lång sikt. Teosto bidrar med en placeringsförmögenhet på cirka 10 miljoner euro från Teostofonden som stiftelsens startkapital.

Teosto grundar en ny stiftelse för främjandet av den inhemska kreativa tonkonsten och dess verksamhetsförutsättningar. Beslut om saken fattades enhälligt av Teostos medlemsmöte onsdagen den 13 december 2023.

Stiftelsens namn är Teostos kulturstiftelse, och dess mål är en kraftig ökning av den inhemska kreativa tonkonstens anseende och status. Stiftelsen skulle ha för avsikt att göra stora satsningar på att stödja både individuellt arbete och mer omfattande helheter. Verksamhetens tyngdpunkter är bland annat att stödja musikens mångfald och internationalism.

”Det är fråga om ett historiskt beslut för att utveckla den inhemska kreativa tonkonsten på lång sikt. Teostos kulturstiftelse kan stödja den inhemska kreativa tonkonsten på sätt som nuvarande stödstrukturer inte är kapabla till. Stiftelsens mål syftar framför allt till att den inhemska musikens anseende, i bredare bemärkelse, ökar och fortsätter att öka”, säger kompositör Antti Auvinen, Teostos styrelseordförande.

Kulturstiftelsen stärker musikbranschens framtida möjligheter

Stiftelsens stadgar möjliggör flera olika verksamhetsformer. Stiftelsen kan till exempel bevilja stipendier, stödja kompositions- och textbeställningar, framföranden och upptagningar. Dessutom kunde stiftelsen stödja framstående projekt, forskning och kompetensutveckling som motsvarar dess syfte. Stiftelsen kan även stödja stiftelsens stödpunkter som omfattas av musikförläggarnas verksamhet, främjar musikens mångfald eller i övrigt främjar stiftelsens syfte.

Stiftelsen finansieras med tillgångar som överförs från Teostofonden. Teostofonden grundades år 2009 för att trygga den ideella verksamheten och säkerställa kontinuiteten i främjandet av den kreativa tonkonsten. I startskedet doneras cirka 10 miljoner euro från Teostofonden som grundkapital, varav huvuddelen som placeringsförmögenhet.

Stiftelsen placerar grundkapitalet planmässigt, och senare överförs tillskottskapital till stiftelsen i flera omgångar på beslut av Teostos medlemsmöte. Teostos vision som grundare är att stiftelsens kapital utökas aktivt och långsiktigt för att stärka framtida möjligheter för den kreativa tonkonstens stödverksamhet.

Verksamheten inleds i slutet av år 2024

Grundandet av Teostos kulturstiftelse har förberetts åren 2019–2023 i en arbetsgrupp bestående av representanter från Teosto och dess medlemsorganisationer, Finlands Musikskapare, Finlands Tonsättare samt Finska Musikförläggareföreningen.

I samband med beslutet om grundandet utsågs även stiftelsens första styrelse, vars uppgift är att bland annat rekrytera en verkställande direktör för stiftelsen samt vidta åtgärder för att inleda stiftelsens verksamhet under årets gång. Under etableringsperioden agerar Gummerus verkställande direktör förläggaren Anna Baijars som styrelseordförande. Styrelsens övriga ledamöter är Aku Toivonen, Pauliina Lerche, Kyösti Salokorpi, Tommi Tuomainen, Jari Muikku, Veli Kujala, Vappu Verronen och Risto Salminen.

För Teostos kulturstiftelse används även namnet Teostostiftelsen.

Share on social media