Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Ansökningsförfarandet för Teostos coronastöd är öppet 14–30.5.2021

14.05.2021

Teosto öppnar ansökningsförfarandet för coronastöd för andra gången. På denna ansökningsrunda kan högst två miljoner euro delas ut. Stöd kan ansökas av alla tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare som är kunder hos Teosto. De beviljade stöden betalas ut före utgången av juni.

De coronarestriktioner som gäller kultur och levande musik har minskat de upphovsrättsersättningar som musikskaparna och förläggarna får för sitt arbete. Teosto delade ut coronastöd för första gången i slutet av 2020. När restriktionerna dragit ut på tiden har det blivit klart att pandemins effekter på de avräkningar som Teosto betalar ut fortsätter minst till senare delen av år 2021.

Av denna anledning har Teostos stämma beslutat att öppna ett nytt ansökningsförfarande för stöd.

Syftet med vårt coronastöd är att minska tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas inkomstförluster under pandemin.

Vem kan ansöka om stöd?

Vårens coronastöd kan sökas av alla musikskapar- och förläggarkunder hos Teosto – även av dem som fick stöd eller vilkas ansökningar avvisades under Teostos första omgång av coronastöd i december 2020.

Utifrån den respons som Teosto och dess medlemsorganisationer fick på vårens stödomgång har flera ändringar gjorts i fråga om den aktuella stödomgången.

Coronastödets totala belopp har höjts till två miljoner euro. Dessutom har kretsen av stödtagare utvidgats genom att fler användnings- och avräkningsområden för musik tagits med i stödkriterierna utifrån de direkta eller indirekta konsekvenser av coronaläget som observerats på olika områden. Som stödkriterier används de ersättningar som betalats ut till den sökande i dessa avräkningsområden åren 2018–2020.

Ansökningskriterier

 • Kund hos Teosto
 • Mängden utbetalade avräkningar åren 2018-2020 är minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden, vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion.
 • Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik. Därför kan en tonsättares, textförfattares eller arrangörs dödsbo inte ansöka om coronastöd för musikskapare. Ett dödsbo som bedriver musikförlagsverksamhet och är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare.

Uppgifter om de avräkningar som du fått ser du i Teostos webbtjänst.

Information om de stödbelopp som delas ut

 • Till förläggare betalas verksamhetsstöd som fastställs på motsvarande grunder och som är skattebelagt i enlighet med lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet.
 • Det minsta beloppet som betalas ut är 300 euro och den högsta 10 000 euro.  De slutliga stödbeloppen fastställs utifrån ansökningsmängderna.
 • Stödbeloppet ställs i relation till den sökandes tidigare avräkningar i de avräkningsområden som ingår i stödkriterierna.

Hur ansöker man om stödet?

Stödet söks via ansökningstjänsten Klaavi på adressen www.klaavi.fi (Teostos coronastöd).

De utbetalda avräkningarna behöver inte anges i ansökningsformuläret, utan de kontrolleras automatiskt vid behandlingen av ansökningarna. Eventuella andra stöd påverkar inte erhållandet av stöd.

För att kunna söka stöd behöver du endast Teostos kundnummer. Du hittar ditt kundnummer i vår webbtjänst när du loggar in och öppnar fliken för kunduppgifter. 

Via tjänsten Klaavi riktas stödansökan till en Teostos medlemsorganisations fond, men den sökande behöver inte vara medlem i någon medlemsorganisation. Endast en kundrelation med Teosto krävs.

Stödet söks som person (musikskapare) eller företag (musikförläggare). Det är möjligt att söka stöd endast en gång per kundnummer. Det är inte möjligt att lägga flera kundnummer på samma ansökan (t.ex. förläggarens kataloger), utan stöd ska ansökas separat för varje kundnummer.

 • Musikskapare kan ansöka om stöd enligt eget val från Finlands Musikskapare rf:s fond (Musikskaparnas fond) eller från Finlands Tonsättares Sibeliusfond. Båda fonderna har samma grunder för beviljande av stöd.
 • Musikförläggare söker stöd ur Finska Musikförläggareföreningens fond. Fonden använder samma grunder för beviljande av stöd som de fonder som beviljar stöd för upphovsmän.
 • Ett förlagsbolag som ägs av en upphovsmannakund hos Teosto och som är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare. Upphovsmannakundens och förlagsbolagets stödansökningar behandlas och avgörs separat.
 • Musikskapare som tagit i bruk en så kallad bolagsmodell  kan ansöka om coronastöd för musikskapare. 

Behandling av ansökningar och utbetalning av stöd

Ansökningarna behandlas och stödbesluten fattas av en kommitté som Teostos styrelse utsett. Medlemmarna representerar tonsättarna, textförfattarna, arrangörerna och musikförläggarna. Även Teostos byrå är representerad i kommittén.

De beviljade stöden betalas ut före utgången av juni. Vi meddelar varje sökande personligen om besluten per e-post.

Stödet finansieras ur Teostofonden, som grundades 2009 för att trygga kontinuiteten i den inhemska kreativa tonkonsten och som administreras av Teosto.

Mer information:

 • Ansökningssystemet Klaavi: www.klaavi.fi
 • Kundtjänsten för coronastöd: koronatuki@teosto.fi, tfn 09 6810 1112. Öppet må–fr kl. 10.00–20.00 samt lö kl. 10.00–16.00. På den sista ansökningsdagen 30.5 håller kundtjänsten öppet kl. 10.00–20.00.
Share on social media