Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Procentlicens för restaurang, inspelning

 • Ger rätt att framföra och anordna föreställningar med inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) på spelningar och evenemang. Licensen omfattar inte livemusik.
 • Licensen är avsedd för fasta föreställningsplatser (exempelvis klubbar, nattklubbar, dansbanor)
 • Vanligtvis det mest lönsamma alternativet för restauranger vars
  • antal kundplatser (publikkapacitet) överstiger 1 500 eller
  • antal kundplatser överstiger 200 och föreställningar oftast har fritt inträde
 • Priset för licensen baseras på det uppskattade årliga antalet föreställningar och procentandelen av biljettintäkterna för föreställningarna. Avgiftsfria föreställningar har ett pris per åhörare.
 • Priset för licensen faktureras månadsvis enligt de uppgifter om föreställningar (biljettintäkter och/eller antal åhörare) som meddelats och bekräftats i Teostos webbtjänst.
 • Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan dras av endast moms och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad eller beställningsavgift) som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter. 
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Uppgifterna rapporteras månadsvis

 • Uppgifterna ska meddelas och bekräftas varje månad senast den 15:e. Om uppgifter inte lämnas och bekräftas för en viss månad, skickar vi en uppskattad faktura för den månadens föreställningar.
 • Licensen har en utjämningsmekanism.Utjämningsfakturering görs efter varje år enligt antalet faktiska föreställningar. Läs mer i avsnittet Utjämningsfakturering för licens nedan.
 • Licensens uppsägningstid är en månad.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen är avsedd för aktörer som anordnar föreställningar med inspelningsmusik och/eller karaoke på en fast föreställningsplats, som de administrerar och som har en publikkapacitet på över 1 500 personer. Platsen för föreställningen är till exempel en restaurang eller dansbana, och organisatören kan vara ett företag, en förening eller en privatperson.

Licensen kan också vara en alternativ licens till en fast licens för alla de fasta föreställningsplatser, vars publikkapacitet överstiger 200 personer. En procentlicens kan vara ett förmånligare alternativ än en licens med fast pris om föreställningarna i princip har fritt inträde eller om priset för inträdesbiljetten till föreställningarna är lågt och/eller antalet besökare förväntas vara ganska litet.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar offentligt framförande av inspelningsmusik och/eller karaoke på diskotek, danser och liknande evenemang där musik spelas från en skiva eller annan inspelning eller enhet. Ofta spelas musik av en DJ.

Föreställningen kan vara avsedd för allmänheten och/eller organisatörens egen personal och kan kräva en inträdesavgift eller ha fritt inträde. Licensen omfattar även uppspelning av bakgrundsmusik i lokalen före, under eller efter själva föreställningen. Om flera DJ:ar uppträder på samma evenemang, gäller en licens för alla DJ:ars föreställningar.

Licensen är platsspecifik: om du har flera restauranger eller dansplatser där du anordnar evenemang måste du skaffa en licens för varje plats.

I licensen ingår rapportering och bekräftelse av uppgifter om föreställningar varje månad i Teostos webbtjänst. Det är viktigt att meddela och bekräfta uppgifter om föreställningar för varje månad under året, eftersom det påverkar priset på licensen.

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris påverkas av det totala antalet föreställningar som anordnas under året. Priset är en procentandel av intäkterna från biljetterna per kategori för varje föreställning och priset per åhörare för avgiftsfria föreställningar. För föreställningar gäller dock alltid ett minimipris enligt prislistan som tillämpas om procentandelen av biljettintäkterna för föreställningen är lägre än minimipriset. Procent och minimipriser hittar du i prislistan.

Din egen aktivitet påverkar också priset på en procentlicens. När du senast den 15:e varje månad meddelar och bekräftar uppgifter (datum, artister, biljettintäkter eller antal åhörare) för föreställningar du har anordnat i Teostos webbtjänst, får du korrekta fakturor som baseras på det verkliga antalet föreställningar som anordnats samt en årsrabatt på 3 % på licensens pris.

Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan dras av endast moms och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad eller beställningsavgift) som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter.

Om du inte meddelar uppgifter om genomförda föreställningar varje månad senast den 15:e varje månad under året, får du en uppskattad faktura för föreställningar under månaderna då du inte har meddelat och bekräftat föreställningar, med en försummelseavgift på + 20 %.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka då på knappen Inga föreställningar denna månad i webbtjänsten.

Så bildas en uppskattad faktura

Antalet föreställningar för hela året som du uppskattar när du skaffar licensen fördelas inledningsvis jämnt över årets alla månader. Antalet föreställningar som delas upp på olika månader ändras allt eftersom du meddelar och bekräftar föreställningar i vår webbtjänst.

Om du inte meddelar och bekräftar uppgifter för någon månad eller inte meddelar uppgifter i tid, kommer du att få en uppskattad faktura för månadens föreställningar, som beräknas enligt följande beräkningsmetod: uppskattat antal föreställningar för månaden x uppskattat biljettpris x maximal publikkapacitet på föreställningens plats x ersättningsprocent enligt uppskattat antal föreställningar när licensen skaffades.

Om du efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar de faktiska uppgifterna om föreställningarna i webbtjänsten, krediteras den uppskattade fakturan på din nästa faktura. 

Hur och när betalas licensen?

Vi fakturerar en gång i månaden för musikanvändning vid föreställningar med denna licens.

Om du har fått uppskattade fakturor och försummelseavgifter kan du korrigera dem genom att meddela uppgifterna om föreställningarna även efter att du har fått en uppskattad faktura, så att de krediteras på nästa faktura. Det är möjligt att meddela och korrigera uppgifter om föreställningar fram till januari följande år, men om du inte meddelar uppgifter senast då kommer de uppskattade fakturorna att fortsätta gälla. Underlåtenhet att rapportera uppgifter om föreställningar för ens en månad leder emellertid till förlust av årsrabatten.

Utjämningsfaktura

Vid årets slut jämförs antalet föreställningar som du uppskattade vid tidpunkten för köpet av licensen med antalet föreställningar som du meddelade. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet föreställningar som du meddelar skiljer sig så mycket åt att storlekskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för det gångna året.

Hur länge är licensen i kraft?

När du har ingått ett avtal med Teosto gäller licensen tillsvidare, dvs. tills du säger upp den. Licensens uppsägningstid är en månad.

Procentlicens för restaurang, live 2023 Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Föreställning XS
10-40 st.
S
41-70 st.
M
71-200 st.
L
över 200 st.
Med inträdesavgift, % av biljettintäkterna 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Avgiftsfri föreställning,
€/åhörare
8,17 cent 8,17 cent 8,17 cent 8,17 cent
Minimipriset/föreställning 12,75 € 12,16 € 11,48 € 10,89 €
På priset tillkommer moms på 10 %.
Meddela och bekräfta uppgifterna varje månad i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad. Om du inte har anordnat föreställningar, meddela Inga föreställningar. Om du inte gör en anmälan för en viss månad, får du en uppskattad faktura för månadens föreställningar. Läs mer i avsnittet Anvisning för korrigering av uppskattad faktura nedan.
Licensen har en utjämningsmekanism. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året. Läs mer i avsnittet Utjämningsfakturering för licens nedan.
Procentlicens för restaurang, live 2024 Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Föreställning XS
10-40 st.
S
41-70 st.
M
71-200 st.
L
över 200 st.
Med inträdesavgift, % av biljettintäkterna 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Avgiftsfri föreställning,
€/åhörare
8,56 cent 8,56 cent 8,56 cent 8,56 cent
Minimipriset/föreställning 13,36 € 12,74 € 12,03 € 11,41 €
Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.
Meddela och bekräfta uppgifterna varje månad i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad. Om du inte har anordnat föreställningar, meddela Inga föreställningar. Om du inte gör en anmälan för en viss månad, får du en uppskattad faktura för månadens föreställningar. Läs mer i avsnittet Anvisning för korrigering av uppskattad faktura nedan.
Licensen har en utjämningsmekanism. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året. Läs mer i avsnittet Utjämningsfakturering för licens nedan.

Procentlicens för restaurang, inspelning – särskilda villkor för enskild användning

I dessa särskilda villkor för enskild användning avses med föreställning ett evenemang med inspelningsmusik eller karaoke som vid varje tillfälle anordnas av Kunden, där föreställningen av musiken är det huvudsakliga innehållet eller syftet med föreställningen och som inkluderar en offentlig föreställning av verk för publiken som närvarar vid föreställningen (”Föreställning”).

En sådan föreställning anses också vara anordnad av Kunden när Kunden anordnar föreställningen tillsammans eller på annat sätt samarbetar med Musikanvändaren eller en annan tredje part för att anordna föreställningen.

Användningslicensens innehåll

Licensen omfattar

 • offentligt framförande av musik som inspelningsmusik eller karaoke på en Föreställning, som anordnas på en meddelad fast föreställningsplats eller som Kunden anordnar på en annan föreställningsplats.
 • offentligt framförande av musik på en Föreställning som är avsedd för Kundens personal.
 • mindre offentligt framförande av inspelningsmusik som bakgrundsmusik i omedelbar närhet (till exempel pausmusik) av inspelningsmusik eller karaoke i samma lokal. De inspelningar som används måste vara lagligt tillverkade för att användas i enlighet med licensens syfte.

Licensen omfattar således inte

 • annan bakgrundsmusik i kundlokaler, bakgrundsmusik i restaurang-, café- eller liknande verksamhet eller i andra sammanhang eller lokaler.
 • konserter, upptagning av musik eller förmedling av musik till publiken före uppträdanden utan Teostos separata samtycke.
 • uppspelning av inspelningsmusik från en jukebox, när publiken på platsen där musiken spelas mot betalning får höra ett verk som ingår i jukeboxen.

Priser och fakturering

Ersättningen för licensen bestäms enligt Teostos gällande priser för inspelningsmusik och karaoke

 1. Publikkapaciteten på föreställningens plats som meddelats av kunden
 2. Antal föreställningar
 3. I enlighet med biljettintäkterna för föreställningen eller antalet åhörare eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar Kunden.

Kunden ska i förväg meddela Teosto om ändringar i ovannämnda ersättningsgrunder.

Med publikkapacitet avses det maximala antalet besökare eller publik som får plats på föreställningens plats (1 kundplats = 1 kund/m2 eller maximiantal som anmälts av myndigheten).

Kundens anmälningsskyldighet

Teosto har rätt att ålägga Kunden att förse Teosto med information om Föreställningen, föreställningens plats, ersättningsgrunderna, användningen av verken eller information om sammanhanget eller annat liknande. Teosto ska informera Kunden om sådana skyldigheter eller ändringar av dessa.

Uppskattad fakturering

Teosto har rätt att uppskatta de upphovsrättsersättningar som Kunden ska betala till Teosto på grundval av en Föreställning, om Kunden underlåter att tillhandahålla Teosto den information som Teosto begärt av Kunden, eller om informationen som Kunden lämnat till Teosto är felaktig eller ofullständig.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor som gäller för specifika användningssätt tillämpar man också Teostos allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

 1. Särskilda villkor för enskild användning
 2. Teostos allmänna avtalsvillkor.

Meddela uppgifter om föreställning: Procentlicens för restaurang, inspelning

När du köper licensen uppskattar du antalet föreställningar med inspelningsmusik som anordnas under året. Ersättningsprocenten per föreställning, det vill säga priset för licensen, bestäms av det totala antalet föreställningar per år. För föreställningar gäller dock alltid ett minimipris enligt prislistan som tillämpas om procentandelen av biljettintäkterna för föreställningen är lägre än minimipriset. Procent och minimipriser hittar du i prislistan.

Meddela uppgifter om föreställning

För föreställningar som arrangeras med procentlicens meddelar och bekräftar du uppgifter om föreställningar varje månad. Uppgifterna meddelas alltid senast den 15:e följande månad i Teostos webbtjänst. Kontakta vår kundtjänst för att ansöka om användarnamn till webbtjänsten.

Uppgifter som ska meddelas är:

 • Datum för föreställningen
 • Föreställningens namn eller artistens/artisternas namn
 • Föreställningens inträde: inträdesavgift eller fritt inträde

Om föreställningen har inträdesavgift, meddela:

 • Skattepliktigt pris för en enskild biljett
 • Antal sålda biljetter och antal gratisbesökare
 • Skattefria biljettintäkter (totala biljettintäkter)

Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan endast moms och eventuell serviceavgift, som biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter.

Om föreställningen är avgiftsfri, meddela föreställningens publikmängd.

Du kan meddela alla föreställningar som anordnats i olika lokaler och eventuellt med olika musiklicenser på samma föreställningsplats samtidigt. Du kan också bekräfta uppgifter om föreställningar i förväg, till exempel kan du i god tid meddela och bekräfta de månader då det inte finns någon aktivitet eller föreställningar på föreställningsplatser som endast används sommartid.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka på knappen Inga föreställningar denna månad intill dessa månader i webbtjänsten. Om du inte anordnar några föreställningar under året, trots att din licens är giltig, kommer du inte att få någon faktura för licensen om du meddelar och bekräftar Inga föreställningar denna månad för varje enskild månad.

Pris och fakturering

Vi fakturerar en gång i månaden för musikanvändning vid föreställningar med denna licens.

Om du inte meddelar uppgifter för någon månad i god tid, kommer du att få en uppskattad faktura för månadens föreställningar som beräknas enligt följande beräkningsmetod: uppskattat antal föreställningar för månaden x uppskattat biljettpris x maximal publikkapacitet på föreställningens plats x ersättningsprocent enligt uppskattat antal föreställningar när licensen skaffades.

Om du efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar de faktiska uppgifterna om föreställningarna, kommer den uppskattade fakturan att krediteras på din nästa faktura.

Vid årets slut jämförs antalet föreställningar som du uppskattade vid tidpunkten för köpet av licensen med antalet föreställningar som du meddelade. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året

Om du meddelar alla uppgifter för föreställningar du har anordnat i tid, får du en årsrabatt på 3 % på licensens pris. Du kan meddela och bekräfta uppgifter om årets föreställningar fram till den 15 januari följande år, därefter gör vi en utjämningsfaktura.

Föreställningar som anordnas med procentlicens faktureras en gång i månaden baserat på uppgifterna du har meddelat.

Om du inte meddelar uppgifter för någon månad i god tid, kommer du att få en uppskattad faktura för månadens föreställningar som beräknas enligt följande beräkningsmetod: uppskattat antal föreställningar för månaden x uppskattat biljettpris x maximal publikkapacitet på föreställningens plats x ersättningsprocent enligt uppskattat antal föreställningar när licensen skaffades.

Hur korrigerar jag en faktura och får ersättning för försummelseavgiften?

Om du även efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar information om musikanvändningen för dina föreställningar, korrigerar vi den uppskattade fakturan och återbetalar även försummelseavgiften på din nästa faktura.

Meddela och bekräfta uppgifter om föreställningar som du har anordnat i vår webbtjänst genom att logga in med ditt användarnamn på vår webbtjänst på adressen extranet.teosto.fi eller klicka på E-tjänster högst upp till höger på vår webbplatsen.

Jag har inget användarnamn till webbtjänsten – hur får jag det?

Om du ännu inte har ansökt om ett användarnamn till vår webbtjänst får du det av vår kundtjänst.

Om du inte har anordnat en föreställning som du har fått en uppskattad faktura för

Kontakta vår kundtjänst så tar vi bort föreställningen från dina uppgifter och krediterar din uppskattade faktura.

Spara pengar genom att meddela i tid!

Genom att rapportera dina föreställningar månadsvis får du exakta fakturor baserat på uppgifterna du har meddelat. Dessutom får du 3 % årsrabatt per licensprodukt om du i god tid meddelar uppgifter om föreställningar under varje månad.

Uppgifter om föreställningar meddelas alltid senast den 15:e följande månad i webbtjänsten, till exempel uppgifter om föreställningar i januari meddelas senast den 15 februari.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka då på knappen Inga föreställningar denna månad i webbtjänsten.

Utjämningsfakturering vid årets slut

Licensens prissättning baseras på publikkapaciteten på föreställningens plats och antalet föreställningar under året. När du skaffade en licens gav du oss en uppskattning av antalet föreställningar du anordnar under året. Priset för din musiklicens per tillställning bestämdes enligt din uppskattning (prislistans priskategorier XS–L).

I enlighet med villkoren i licensen har du meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar du har anordnat (antal föreställningar, artister, biljettintäkter och annan information) varje månad via vår webbtjänst.

Efter årsslutet kontrollerar vi i januari följande år om den uppskattning av föreställningar som du gav oss när du skaffade licensen överensstämde med det antal föreställningar som du rapporterade till oss varje månad. Det slutliga priset per föreställning bestäms av antalet föreställningar som du har meddelat till oss.

Om antalet föreställningar som du uppskattar när du skaffar licensen och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat och bekräftat i webbtjänsten skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året.

Du kan meddela och bekräfta uppgifter om årets föreställningar fram till den 15 januari följande år, därefter gör vi en utjämningsfaktura.

Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för alla månader under året

Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för en eller flera månader, utan har fått en eller flera uppskattade fakturor, gäller det uppskattade antalet föreställningar för den aktuella månaden när antalet genomförda föreställningar räknas för hela året.

Försummelseavgiften för underlåtenhet att meddela uppgifter om föreställningar som tagits ut för månaderna när du har fått en uppskattad faktura fortsätter också att gälla.

Om du anordnade färre än tio föreställningar

Om du har anordnat färre än tio föreställningar under året kommer de föreställningar du har anordnat att faktureras enligt följande i årets utjämningsfakturering.

 • Föreställningar med inträdesavgift 4 % av biljettintäkterna/föreställning eller minst 40,81 €/föreställning
 • Föreställningar utan inträde 40,81 €/föreställning (2023)
 • Föreställningar utan inträde 42,77 €/föreställning (2024)

Ersättningsprocent för inkommande år

Ersättningsprocenten för det inkommande året bestäms alltid i januari enligt prislistkategorin (XS–L) utifrån antalet föreställningar (antingen meddelade och bekräftade eller uppskattade) som förblev i kraft under föregående år.