Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto publicerade riktlinjer för registrering av musik som producerats med artificiell intelligens

12.06.2024

Teosto har publicerat nya riktlinjer för registrering av musik som producerats med hjälp av artificiell intelligens i verkregistret. Riktlinjerna baseras på gemensamma principer som tagits fram tillsammans med de övriga nordiska länderna samt på principer för ansvarsfull artificiell intelligens som undertecknats av Teosto.

Syftet med riktlinjerna är att ge Teostos 40 000 musikskaparkunder riktlinjer för situationer där artificiell intelligens har varit en del av processen med att skapa musik. Riktlinjerna fastställer de villkor på vilka musik kan registreras i verkregistret och på vilka ersättning kan betalas för musik som producerats med hjälp av artificiell intelligens.

Teosto undertecknade förra året de internationella principerna för ansvarsfull artificiell intelligens som hundratals organisationer över hela världen har förbundit sig till. I dessa betonas att upphovsrätten i princip skyddar och belönar mänsklig kreativitet.

Artificiell intelligens kan användas som ett hjälpmedel i skapandet

Även Teostos färska riktlinjer utgår från att endast resultatet av människans kreativa arbete enligt lagen kan få upphovsrättsskydd. En komposition eller text som helt och hållet producerats av artificiell intelligens kan således inte registreras som ett skyddat nytt verk i Teostos verkregister. Teosto vet dock att många musikskapare redan nu använder artificiell intelligens som en del av sin skapandeprocess. Enligt Teostos undersökning förra året har ungefär en tredjedel av musikskaparna på något sätt använt artificiell intelligens i sitt arbete.

Om artificiell intelligens har använts som ett tekniskt hjälpmedel i skapandearbetet kan det uppkomna musikstycket registreras som vanligt i Teosto i sin helhet i upphovsmannens namn. Registreringen förutsätter dock att de personer som har varit med och skapat verket väsentligt har bidragit till dess uppkomst. Upphovsmannen ansvarar själv för att tillräckligt många fria och kreativa val gjorda av upphovsmannen har använts i verket.

Den som gör en verkanmälan ansvarar också för att verket inte kränker tredje parts rättigheter. Teosto uppmanar därför sina kunder att noggrant läsa användarvillkoren för de tjänster de använder, eftersom vissa tjänster till exempel kan förbehålla sig rättigheterna till verk som skapats med hjälp av tjänsten. För närvarande är det också mycket svårt för användaren att veta om upphovsrättsskyddade verk från andra upphovsmän har använts som träningsmaterial för AI-tjänster.

Ett stycke som skapats med artificiell intelligens kan registreras i Teostos verkregister även om en enskild del av det (till exempel kompositionen eller texten) helt har producerats med artificiell intelligens. I detta fall kan den andel som har producerats med artificiell intelligens dock inte skyddas som en del av ett nytt verk, utan den registreras som en s.k. fri andel. AI-andelen kan inte heller förläggas, översättas eller arrangeras.

Skriande behov av internationell reglering och riktlinjer

På sitt möte den 12 juni 2024 behandlade Teostos styrelse den nya registreringspraxisen. Riktlinjerna följer, tillsammans med de nordiska upphovsrättsorganisationerna STIM (Sverige), Koda (Danmark), Tono (Norge) och Stef (Island), de gemensamt godkända registreringsprinciperna som är ett första steg mot en enhetlig strategi för AI-musik. Även Teostos nordiska partnerorganisationer har publicerat sina egna motsvarande riktlinjer.

De nordiska länderna har också tillsammans tagit upp frågan i upphovsrättsorganisationernas globala takorganisation CISAC för att skapa en mer enhetlig praxis.

”Kreativt arbete eller användning av digitala plattformar följer inte nationella gränser. Därför vore det mycket önskvärt att det så snart som möjligt skulle finnas internationella spelregler för AI-plugin-musik”, säger Jenni Kyntölä, direktör för juridiska ärenden vid Teosto.

Läs riktlinjerna på Teostos webbplats.

Share on social media