Skip to content

Teostos tredje coronastöd: Ansökningsförfarandet är öppet 11–31.10.2021

11.10.2021

Teosto öppnar ansökningsförfarandet för coronastöd för tredje gången för sina kunder. På denna ansökningsrunda kan lite drygt en miljoner euro delas ut. Stöd kan ansökas av alla tonsättare, textförfattare, arrangörer och musikförläggare som är kunder hos Teosto.  De beviljade stöden betalas i december.

Trots att coronarestriktionerna så småningom upphävs märks pandemins effekter ännu länge i musikbranschen. Upphovsrättsersättningar som musikskaparna och förläggarna får för sitt arbete har minskat betydligt och effekterna förutspås sträcka sig långt in på år 2022. Av denna anledning har Teostos styrelse beslutat att öppna ett nytt ansökningsförfarande för stöd.

Syftet med coronastödet är att minska tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas inkomstförluster som orsakats av pandemin.

På den tredje ansökningsrundan delas 1 001 650 euro ut. Teosto delade ut coronastöd för första gången i slutet av 2020 och andra gången på våren 2021.

Vem kan ansöka om stöd?

Coronastöd kan sökas av alla musikskapar- och förläggarkunder hos Teosto – även av dem som ansökt eller fått stöd tidigare.

Stödet omfattas av samma kriterier som under ansökningsrundan på våren 2021. Som stödkriterier används de ersättningar som betalats ut till den sökande i vissa avräkningsområden åren 2018–2020. Sådana avräkningsområden för musikanvändning inkluderas som man har märkt att coronasituationen har antingen haft direkta eller indirekta effekter.

Ansökningskriterier

  • Kund hos Teosto
  • Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden, vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion.
  • Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik. Därför kan en tonsättares, textförfattares eller arrangörs dödsbo inte ansöka om coronastöd för musikskapare. Ett dödsbo som bedriver musikförlagsverksamhet och är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare.

Uppgifter om de avräkningar som du fått ser du i Teostos webbtjänst.

Information om de stödbelopp som delas ut

Stöd betalas till musikskapare som arbetsstipendier som är skattefria då de villkor som föreskrivs i lagen om inkomstbeskattning uppfylls. Till förläggare betalas verksamhetsstöd som fastställs på motsvarande grunder och som är skattebelagt i enlighet med lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet. 

Det minsta beloppet som betalas ut är 150 euro och den högsta 5 000 euro.  De slutliga stödbeloppen fastställs utifrån ansökningsmängderna.

Stödbeloppet ställs i relation till den sökandes tidigare avräkningar i de avräkningsområden som ingår i stödkriterierna.

Hur ansöker man om stödet?

Stödet söks via ansökningstjänsten Klaavi på adressen www.klaavi.fi (Teostos coronastöd).

De utbetalda avräkningarna behöver inte anges i ansökningsformuläret, utan de kontrolleras automatiskt vid behandlingen av ansökningarna.  Eventuella andra stöd påverkar inte erhållandet av stöd.

För att kunna söka stöd behöver du endast Teostos kundnummer. Du hittar ditt kundnummer i Teostos webbtjänst när du loggar in och öppnar fliken för kunduppgifter. 

Via tjänsten Klaavi riktas stödansökan till en Teostos medlemsorganisations fond, men den sökande behöver inte vara medlem i någon medlemsorganisation. Endast en kundrelation med Teosto krävs.

Stödet söks som person (musikskapare) eller företag (musikförläggare). Det är möjligt att söka stöd endast en gång per kundnummer. Det är inte möjligt att lägga flera kundnummer på samma ansökan (t.ex. förläggarens kataloger), utan stöd ska ansökas separat för varje kundnummer.

  • Musikskapare kan ansöka om stöd enligt eget val från Finlands Musikskapare rf:s fond (Musikskaparnas fond) eller från Finlands Tonsättares Sibeliusfond. Båda fonderna har samma grunder för beviljande av stöd.
  • Musikförläggare söker stöd ur Finska Musikförläggareföreningens fond. Fonden använder samma grunder för beviljande av stöd som de fonder som beviljar stöd för upphovsmän.
  • Ett förlagsbolag som ägs av en upphovsmannakund hos Teosto och som är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare. Upphovsmannakundens och förlagsbolagets stödansökningar behandlas och avgörs separat.
  • Musikskapare som tagit i bruk en så kallad bolagsmodell  kan ansöka om coronastöd för musikskapare. 

Behandling av ansökningar och utbetalning av stöd

Ansökningarna behandlas och stödbesluten fattas av en kommitté som Teostos styrelse utsett. Medlemmarna representerar tonsättarna, textförfattarna, arrangörerna och musikförläggarna. Även Teostos byrå är representerad i kommittén.

De beviljade stöden betalas i december 2021. Varje sökande delges beslutets innehåll personligen per e-post.

Stödet finansieras ur Teostofonden, som grundades 2009 för att trygga kontinuiteten i den inhemska kreativa tonkonsten och som administreras av Teosto.

Mer information:

Ansökningssystemet Klaavi: www.klaavi.fi

Kundtjänsten för coronastöd:
koronatuki@teosto.fi
tfn 09 6810 1112
Öppet må–fr kl. 10.00–20.00. På de sista ansökningsdagarna lö 30.10 samt sö 31.10 håller kundtjänsten öppet kl. 10.00–20.00.

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)