Skip to content
Teosto
Kontakta oss

År 2019: Mot upphovsrättstjänster på en ny nivå

04.07.2020

Verkställande direktörens översikt

I vår har vi på Teosto upplevt en blandad stämning. Samtidigt som jag är glad över fjolårets resultat och över den utveckling som vår organisation åstadkommit kan jag inte låta bli att tänka på coronapandemins följder för vårt samhälle.

Kulturbranschen var en av de första som drabbades av pandemins effekter. På vilket sätt coronan slutligen påverkar kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som får upphovsrättsersättningar framgår delvis med fördröjning från och med slutet av år 2020.

Pandemin kommer också att ha stor inverkan på Teostos resultat för år 2020. Vi har aktivt deltagit i den kreativa branschens och musikbranschens intressebevakning, så att statsmakten beaktar våra rättsinnehavares svåra situation dess stödavgöranden.

Coronan bidrog också till att vi inte kunde ordna vårmötet för våra medlemmar. Eftersom öppenhet är ett viktigt värde i vår verksamhet ger vi ut vår årsrapport och insynsrapport exceptionellt redan innan det varit möjligt att ordna ett medlemsmöte och att godkänna verksamheten och siffrorna gällande år 2019 på mötet.  

2019 var ett framgångsrikt år

År 2019 var ett framgångsrikt år för Teosto. Mätt efter omsättningen var det ett rekordår. Omsättningen ökade med 2,9 procent från året innan och utgjorde 72,1 miljoner euro. Resultat nåddes genom att debitera upphovsrättsersättningar för musik, dra ner på kostnader och effektivisera verksamheten. Vi effektiviserade dock inte verksamheten på utvecklingens bekostnad, eftersom vi också genomförde viktiga reformer.

Under årets första del förnyade vi Teostos strategi. Vårt viktiga mål är att utveckla våra upphovsrättstjänster till en ny nivå. Vi byggde upp strategin tillsammans, helt bokstavligen – Teostos personal och styrelse deltog i strategiarbetet i ett elektroniskt arbetsrum, på gemensamma möten och på ”strategikaffe”. Vår strategi fokuserar på flexibla kundtjänster, förstklassigt kunnande inom digital administration av upphovsrätter samt utveckling av personalens kunnande och färdigheter så att de motsvarar kraven på arbetsmarknaden, som är under förändring.

I våras förnyade vi också kundavtalet för våra rättsinnehavarkunder. Reformen bygger på en flerårig diskussion med Konkurrens- och konsumentverket, och resultatet är ett avtal som i en internationell jämförelse är exceptionellt flexibel med tanke på rättsinnehavaren.

Fart åt utvecklingen genom digitalisering

Det är ett livsvillkor och en framgångsfaktor för upphovsrättsförvaltningen i framtiden att den har förmåga att digitalisera processerna och att hantera dataflöden som gäller musik och utbetalning automatiserat och högklassigt.

I fjol inledde vi förberedelserna för att förnya våra rapporterings- och redovisningssystem i framtiden. De höga kraven på effektiviteten, automatiseringsgraden och analysförmågan inom hanteringen av dataflöden förutsätter ett flerårigt projekt, som nu är under förberedelse.

År 2019 sålde vi majoritetsinnehavet i bolaget Mind Your Rights Oy till det tyska IT-bolaget NKDS GmbH. Mind Your Rights utvecklade en plattform för utbyte av information om global livemusik, men genom att avyttra vårt innehav i företaget kan vi satsa mer på den digitala utvecklingen av våra viktigaste tjänster.

Samarbetsnätverk är fortsättningsvis ett centralt sätt för oss att verka. I anslutning till detta grundade vi företaget Polaris Hub AB, som bedriver licensiering av internationella online-musiktjänster, tillsammans med norska Tono och danska Koda. Hub gör det lättare att effektivare att licensiera rättigheter till musiktjänster som verkar på många olika marknadsområden.

År 2019 inom intressebevakningen

I fjol ordnades både riksdagsval och Europaparlamentsval. I våra mål för regeringsprogrammet 2019–2023 siktar vi på en sporrande grund för musikarbetet, rättvisa spelregler på innehållsmarknaden och investeringar i den kreativa ekonomin.

I mars fick vi höra viktiga nyheter, då Europaparlamentet antog direktivet om upphovsrätter. Det nya direktivet skapar viktiga spelregler som klargör spelreglerna för användningen av upphovsrättsskyddat material tydligare och för aktörer inom plattformsekonomin på internet som använder upphovsrättsskyddade innehåll.

Främjandet av den kreativa inhemska tonkonsten i framtiden

Teostofonden grundades år 2010 för att trygga främjandet av den kreativa inhemska tonkonsten i framtiden. Teostofondens kapital har utökats på 2010-talet bl.a. genom att fondera försäljningsvinsterna från försäljningen av kontorsfastigheten och bostadsaktier samt innehållningar av nationella medel. Fondens kapital överskrider 30 miljoner euro.

Våren 2019 tillsattes en arbetsgrupp med uppgiften att diskutera hur verksamheten för att främja den kreativa tonkonsten och dess kontinuitet bäst skulle kunna tryggas under de växlande förhållandena i framtiden. På arbetsgruppens förslag godkände höstmötet att förberedande åtgärder för att ombilda Teostofonden till en stiftelse inleds. Resultat av beredningsarbetet ska presenteras för höstmötet 2020.

Teostos framgångsfaktorer

Det är avgörande för Teostos framtid hur vi lyckas betjäna våra egna upphovspersoner och utländska rättsinnehavare och göra det möjligt att använda musik på marknaden. Styrkan bakom vår verksamhet är att våra upphovspersoner har förtroende för oss.

Vi satsar aktivt på personalens kunnande för att uppnå vår vision om upphovsrättstjänster på en ny nivå. Det är också viktigt att vi upplever att vårt arbete har betydelse: vi vill göra det möjligt för musikskapare att nå framgång!

Risto Salminen
Teostos verkställande direktör

Share on social media