Skip to content

Teostos allmänna avtalsvillkor ändras 3.7.2023

15.05.2023

Vi har ändrat Teostos allmänna avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft 3.7.2023.

På en allmän nivå har vi strävat efter att förtydliga och precisera villkoren. Dessutom har vi delvis ändrat på villkorens uppsägningsklausul så att vi kan ingripa i eventuella problemsituationer. Ändringarna och preciseringarna innebär inte ändringar i fråga om licensernas omfattning.

De mest väsentliga ändringarna i villkoren är

  • Teosto har vid behov rätt att be om de uppgifter som behövs för att bevilja licens för användning av musik och för att fastställa upphovsrättsersättningen av t.ex. en musikanvändare eller en biljettbutik (punkt 9.4).
  • Teosto har rätt själv eller genom en befullmäktigad revisor att utföra en inspektion i enlighet med villkoren. Teosto informerar kunden om detta senast 14 dagar innan inspektionen börjar. Kunden är skyldig att aktivt bidra till att inspektionen kan genomföras. Om inspektionen visar att de uppgifter som lämnats till Teosto och som påverkar upphovsrättsersättningen är bristfälliga eller felaktiga, ska kunden erlägga den verkliga ersättningen samt – om den ersättning som kunden betalat är mer än fem procent lägre än vad det verkliga beloppet visar sig vara – ersätta Teostos skäliga kostnader som Teosto ådragit sig för inspektionen. Teostos inspektionsrätt gäller för avtalstiden samt tre år efter avtalets utgång (punkt 12.2).
  • Teosto kan i fortsättningen säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden inte betalat sin faktura inom 14 dagar från fakturans förfallodag eller om Teosto har förutsatt erläggande av upphovsrättsersättning på förhand och kunden inte har erlagt förhandsbetalningen senast på dess förfallodag. Dessutom har Teosto rätt att säga upp avtalet om kunden väsentligen eller upprepat bryter mot avtalet eller upprepat försummar sina förpliktelser (punkt 18.3).
  • En kund i konsumentställning kan hänföra eventuella tvister till alternativa tvistlösningsforum (punkt 22.3).

Om innehavaren av en musiklicensen godkänner ändringarna i villkoren, behöver inga åtgärder vidtas: de ändrade villkoren träder automatiskt i kraft den 3 juli 2023. De ändrade villkoren tillämpas också på alla avtal som ingåtts innan ändringarna gjordes.

Om kunden som använder musik inte godkänner ändringarna har kunden rätt att säga upp avtalet. Avtalet ska sägas upp skriftligen och uppsägningstiden är en månad.   

Tilläggsuppgifter

Share on social media
Läs mera
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)