Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos allmänna avtalsvillkor ändras 3.7.2023

15.05.2023

Vi har ändrat Teostos allmänna avtalsvillkor. Ändringarna träder i kraft 3.7.2023.

På en allmän nivå har vi strävat efter att förtydliga och precisera villkoren. Dessutom har vi delvis ändrat på villkorens uppsägningsklausul så att vi kan ingripa i eventuella problemsituationer. Ändringarna och preciseringarna innebär inte ändringar i fråga om licensernas omfattning.

De mest väsentliga ändringarna i villkoren är

  • Teosto har vid behov rätt att be om de uppgifter som behövs för att bevilja licens för användning av musik och för att fastställa upphovsrättsersättningen av t.ex. en musikanvändare eller en biljettbutik (punkt 9.4).
  • Teosto har rätt själv eller genom en befullmäktigad revisor att utföra en inspektion i enlighet med villkoren. Teosto informerar kunden om detta senast 14 dagar innan inspektionen börjar. Kunden är skyldig att aktivt bidra till att inspektionen kan genomföras. Om inspektionen visar att de uppgifter som lämnats till Teosto och som påverkar upphovsrättsersättningen är bristfälliga eller felaktiga, ska kunden erlägga den verkliga ersättningen samt – om den ersättning som kunden betalat är mer än fem procent lägre än vad det verkliga beloppet visar sig vara – ersätta Teostos skäliga kostnader som Teosto ådragit sig för inspektionen. Teostos inspektionsrätt gäller för avtalstiden samt tre år efter avtalets utgång (punkt 12.2).
  • Teosto kan i fortsättningen säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden inte betalat sin faktura inom 14 dagar från fakturans förfallodag eller om Teosto har förutsatt erläggande av upphovsrättsersättning på förhand och kunden inte har erlagt förhandsbetalningen senast på dess förfallodag. Dessutom har Teosto rätt att säga upp avtalet om kunden väsentligen eller upprepat bryter mot avtalet eller upprepat försummar sina förpliktelser (punkt 18.3).
  • En kund i konsumentställning kan hänföra eventuella tvister till alternativa tvistlösningsforum (punkt 22.3).

Om innehavaren av en musiklicensen godkänner ändringarna i villkoren, behöver inga åtgärder vidtas: de ändrade villkoren träder automatiskt i kraft den 3 juli 2023. De ändrade villkoren tillämpas också på alla avtal som ingåtts innan ändringarna gjordes.

Om kunden som använder musik inte godkänner ändringarna har kunden rätt att säga upp avtalet. Avtalet ska sägas upp skriftligen och uppsägningstiden är en månad.   

Tilläggsuppgifter

Share on social media
Läs mera