Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos nya avräkningsregler trädde i kraft 1.1.2022

04.01.2022

Teostos förnyade avräkningsregler trädde i kraft i början av 2022. Avräkningsreglerna reglerar bland annat med vilka principer de ersättningar som samlas in för musikanvändningen delas ut till upphovspersonerna – kompositörerna, textförfattarna, arrangörerna och musikförläggarna. I det nya dokumentet har man strävat efter att förtydliga regleringen och beslutsfattandet.

I en kollektiv förvaltningsorganisation som Teosto är avräkningsreglerna ett av de mest centrala dokumenten: det innehåller de principer enligt vilka uppgifter gällande verk behandlas samt därefter avräkningarna beräknas och slutligen utdelas till upphovspersonerna. 

Avräkningsreglerna är ett offentligt dokument som godkänns av Teostos medlemmar vid medlemsmötet.  De avräkningsregler som nu trädde i kraft godkändes vid Teostos medlemsmöte i maj 2021 och under hösten har interna processer för dess ibruktagande beretts inom Teosto.

Målet med reformprojektet för avräkningsreglerna som pågick åren 2018–2021 var att göra dokumentet tydligare och mer lättförståelig än tidigare. Avräkningsreglerna behövde uppdateras, eftersom såväl lagstiftningen, upphovsrättskontrollen som musikmarknaden hade förändrats avsevärt under de senaste tjugo åren. I dag är det en bredare grupp upphovspersoner än förut som deltar i att skapa verk, och dessutom är andelsfördelningen mellan dem mer komplicerad än tidigare. Reformen förbereddes i en arbetsgrupp med representation från både Teostos kontor och dess medlemsorganisationer.

I det nya dokumentet som togs i bruk har regleringen uppdaterats för att motsvara den aktuella lagstiftningen och beslutsfattandet gällande avräkningarna har förtydligats: till exempel Teostos verkställande direktörs och styrelses beslutsansvar angående avräkningarna har nu preciserats. Också terminologin har harmoniserats och avräkningsreglerna har försetts med en separat ordlista som förhoppningsvis ska öka dokumentets förståelighet. Dessutom har en del föråldrad praxis tagits bort och en del ny praxis, som i praktiken redan har etablerats, lagts till i reglerna. De nya avräkningsreglerna har inga retroaktiva effekter, utan de gäller för avräkningar och åtgärder efter att reglerna trätt i kraft.

En ändring till den tidigare praxisen är förfarandet som gäller arrangörsandelen. I de nya avräkningsreglerna har kriterierna för arrangörsandelarna angetts på så sätt att de nu på ett mer precist sätt motsvarar de bestämmelser som redan tidigare varit giltiga. Punkten, enligt vilken arrangörens andel inte kan vara större än en sjättedel (16,67 %) av ersättningarna som avräknas för hela verket, preciseras i de nya avräkningsreglerna. Tidigare, när man gjort en verkanmälan, har det varit möjligt att anmäla en större arrangörsandel än detta. Nu slopas detta förfarande på så sätt att arrangören inte kan få en större andel än så när verket registreras för första gången. Om man vill ge arrangören en större andel, måste denne markeras som kompositör.

Ett undantag till detta är nya versioner av befintliga verk, där arrangörens kreativa insats kan anses vara större än vanligtvis.  Då har kompositören – tillsammans med förläggaren när det är frågan om förlagda verk – möjlighet att ansöka om en större fördelningsandel för arrangören hos Teostos programkommitté. Denna avvikande fördelningsandel kan högst utgöra 33,33 % av de ersättningar som avräknas för hela verket i fråga.

Under våren 2022 samlar vi in respons på de nya avräkningsreglerna och dess förfaranden. Tanken med detta är att utveckla vår verksamhet.

Den nya avräkningsreglerna kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Mer information får du hos Teostos kundtjänst, tfn 040 922 66 22 (mån–fre kl. 10–14).

Share on social media
Läs mera