Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos coronastöd till 1 315 kompositörer, textförfattare och musikförläggare

05.04.2022

Under Teostos fjärde ansökningsrunda för coronastöd delar man ut en miljon euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare som fortfarande lider under coronapandemin. Cirka 90 procent av de sökande uppfyllde stödkriterierna. Stödet betalas ut till sökandena före påsken.

Coronapandemins effekter märks ännu länge inom musikbranschen. Upphovsrättsersättningar avräknas till musikskapare med fördröjning och återhämtningen från förlorade arbetsmöjligheter sker inte plötsligt.

Teosto utbetalar nu för fjärde gången coronastöd som är avsett att lindra förlusterna som det minskade antalet upphovsrättsersättningar orsakar kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare. Målet är att underlätta fortsättningen av konstnärligt arbete under pandemitiden och efter den. 

”Många professionella inom musikbranschen har varit tvungna att söka andra källor till uppehälle. Samtidigt är faran att en oersättlig mängd kompetens lämnar branschen. Med coronastöden som delats ut 2020–2022 vill vi för vår del hjälpa till med att ge professionella musikskapare och musikförläggare en möjlighet att fortsätta med sitt arbete”, berättar Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Under Teostos fjärde ansökningsrunda för coronastöd (10–28.2.2022) utlystes en miljon euro. Inom utsatt tid anlände 1 474 ansökningar varav 1 315 godkändes. 159 sökande uppfyllde inte kriterierna för stödet.

Stödets kriterier var:

• Kund hos Teosto

• Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden vars huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster och Rundradion. I ansökningen beaktades avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en direkt eller indirekt negativ inverkan på.

Stöden betalas ut före påsken

Stödbeloppen som beviljas de sökande har delats in i tolv kategorier så att de står i förhållande till sökandens antal avräkningar. Denna gång blev det minsta möjliga stödbeloppet 270 euro och den största möjliga summan var 5 000 euro. Stödbesluten fattades av en kommission utsedd av Teostos styrelse. I kommissionen fanns representanter för kompositörer, textförfattare, arrangörer, musikförläggare och Teostos kontor.

Varje sökande har meddelats om beslutet personligen per e-post. Stödet betalas ut till sökandena senast den 14 april 2022. Stödbeloppen betalas ut via Teostos medlemsorganisationers fonder (Finlands Tonsättares Sibeliusfond, Musikskaparnas fond och Musikförläggareföreningens fond).

Coronastödet är ett stipendium för konstnärligt arbete. För musikskapare är det skattefri inkomst enligt förutsättningarna i lagen (82 § i inkomstskattelagen). Det sammanräknade skattefria maximibeloppet för bidragen år 2022 är totalt 24 475,56 euro. För musikförläggare är verksamhetsstödet skattepliktig inkomst (4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet). Sökanden har ingen rapporteringsskyldighet för hur stödet används.

Mer information

Share on social media
Läs mera