Siirry sisältöön

Teoston verkkopalvelun käyttöehdot

Teoston verkkopalvelu on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:n (Teosto) tarjoama, Teosto-tunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus. Täyttämällä ja allekirjoittamalla Tilauslomakkeen Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Tilauslomakkeen allekirjoittamista ja Verkkopalvelun käyttöä. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, ethän käytä Verkkopalvelua.

Täyttämällä ja allekirjoittamalla Tilauslomakkeen Käyttäjä tekee Verkkopalvelusopimuksen Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n (Y-tunnus: 0117040-7), Keilasatama 2 A, 02150 Espoo (“Teosto” tai “me”) kanssa.

1. Määritelmät

Asiakassopimus” tarkoittaa Teoston ja Oikeudenomistajan välistä kulloinkin voimassa olevaa Teoston asiakassopimusta.

Käyttäjä” tai “sinä” tarkoittaa Verkkopalvelun käyttäjää, joka on tehnyt Verkkopalvelusopimuksen ja rekisteröitynyt Verkkopalvelun käyttäjäksi alla kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi olla i) Teoston edustamia suojattuja musiikkiteoksia esittävä yksityishenkilö, yritys, yhteisö taikka ammatin- tai elinkeinonharjoittaja (erikseen ”Esiintyjä”); ii) Asiakassopimuksen solminut säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja musiikin kustantaja (erikseen ”Oikeudenomistaja”); tai iii) yritys, yhteisö, ammatin- tai elinkeinonharjoittaja, henkilö tai muu taho, joka tekee Teoston kanssa musiikin käyttämistä koskevan sopimuksen (erikseen ”Musiikin käyttäjä”).

Käyttöehdot” tarkoittavat näitä Verkkopalvelun käyttöehtoja.

Osapuoli” tarkoittaa Teostoa tai Käyttäjää erikseen ja ”Osapuolet” kumpaakin yhdessä.

Teos” tarkoittaa yhden tai useamman musiikintekijän tai kustantajan sävelteosta tai sävelteoksen sovitusta, jota Teosto kulloinkin edustaa.

Tilauslomake” tarkoittaa Käyttäjän täyttämää ja allekirjoittamaa Verkkopalvelun tilauslomaketta, joka on osa Verkkopalvelusopimusta.

Tunnistetiedot” tarkoittavat Käyttäjän käyttäjätunnusta ja salasanaa, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan Verkkopalveluun.

Verkkopalvelu” tarkoittaa Teoston ylläpitämää verkkopalvelua, jota Käyttäjät voivat käyttää muun muassa ohjelmailmoitusten tekemiseen, esiintymispaikkatietojen selailuun, asiakastietojen ilmoittamiseen, teosilmoitusten tekemiseen, muiden Teoksia koskevien ilmoitusten tekemiseen, Teosten muuntelulupia koskeviin ilmoitusten tekemiseen, kustannussopimusten ja kustannussopimustietojen muutosten ilmoittamiseen, tilitystietojen selailuun sekä tekijänoikeuskorvausten määräytymiseen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen Teostolle.

Verkkopalvelusopimus” tarkoittaa näistä Käyttöehdoista ja Tilauslomakkeesta muodostuvaa Verkkopalvelun käyttöä koskevaa sopimusta.

Verkkosivut” tarkoittavat Teoston verkkosivuja osoitteessa www.teosto.fi.

2. Kuluttaja-asemassa olevat käyttäjät

Kuluttaja-asemassa oleviin Käyttäjiin sovelletaan tätä Verkkopalvelusopimusta sellaisenaan, ellei kuluttajansuojalaista muuta johdu.

3. Käyttäjätili ja tunnistetiedot

3.1. Verkkopalvelusopimus tulee voimaan Käyttäjän lähetettyä allekirjoitetun Tilauslomakkeen Teostolle. Verkkopalvelu tulee Käyttäjän saataville Teoston käsiteltyä Käyttäjän Tilauslomakkeen ja lähetettyä Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen tilausvahvistuksen ja Tunnistetiedot. Teoston tietojärjestelmät tunnistavat Käyttäjän, kun Käyttäjä kirjautuu Tunnistetiedoilla Verkkopalveluun.

3.2 Teosto voi uusia Tunnistetiedot toimittamalla Käyttäjälle uudet Tunnistetiedot. Teosto ja Käyttäjä voivat myös erikseen sopia muun Tunnistetietoja vastaavan henkilö- tai yhteisökohtaisen tunnisteen tai varmenteen käyttämisestä.

3.3 Käyttäjän tulee ilmoittaa Tilauslomakkeella pyytämämme oikeat ja ajantasaiset tiedot. Mikäli Käyttäjän ilmoittamiin tietoihin tulee muutoksia, pyydämme Käyttäjää päivittämään tiedot ilmoittamalla muuttuneet tiedot Teoston asiakaspalveluun tai päivittämällä tiedot Verkkopalvelussa. Jos Käyttäjä on yhteisö, Käyttäjän tulee ilmoittaa Teostolle, jos Käyttäjän yhteyshenkilö vaihtuu.

3.4 Käyttäjä ei saa paljastaa Tunnistetietoja kolmansille tai antaa kolmansien osapuolten käyttää Käyttäjän käyttäjätiliä. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään Tunnistetiedot huolellisesti siten, että asiakastunnuksesta ja salasanasta koostuvat Tunnistetiedot säilytetään erillään toisistaan.

3.5 Käyttäjä on vastuussa kaikesta Verkkopalvelun käytöstä, joka tapahtuu Käyttäjän käyttäjätilin kautta. Mikäli Tunnistetiedot ovat joutuneet tai Käyttäjällä on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Käyttäjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Teostolle Verkkopalvelun luvattoman käytön estämiseksi. Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista ja Tunnistetietojen avulla tehdyistä kaikista toimista siihen saakka, kunnes Teosto on saanut ilmoituksen Tunnistetietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Teostolla on ollut kohtuullinen aika estää Verkkopalvelun luvaton käyttö. Mikäli Käyttäjä on säilyttänyt Tunnistetietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut Tunnistetietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Käyttäjä vastaa kaikesta Teostolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta.

3.6 Musiikin käyttäjänä Verkkopalvelua käyttävä yritys tai yhteisö hyväksyy ja tiedostaa sen, että sen Tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on Verkkopalvelussa aina Verkkopalvelun käyttöoikeus Musiikin käyttäjä -yrityksen tai -yhteisön puolesta, vaikka tästä oikeudesta ei olisi erikseen Teostolle ilmoitettu.

3.7 Verkkopalvelun edellyttämällä tavalla annetut Tunnistetiedot vastaavat Käyttäjän allekirjoitusta. Kaikki ilmoitukset sekä muut viestit, jotka on tehty käyttäen Käyttäjän Tunnistetietoja sitovat Käyttäjää sen jälkeen, kun Tunnistetiedot on annettu Teostolle Verkkopalvelun edellyttämällä tavalla.

3.8 Teostolla on oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätili milloin tahansa, mikäli Teosto katsoo, että Käyttäjä on rikkonut tätä Verkkopalvelusopimusta tai aiheuttanut vahinkoa Teostolle, Verkkopalvelun toisille käyttäjille tai muille kolmansille tahoille.

4. Verkkopalvelun käyttö

4.1 Jollei tästä Verkkopalvelusopimuksesta muuta johdu, Käyttäjällä on oikeus käyttää Verkkopalvelua siinä muodossa, jossa me sen Käyttäjälle kulloinkin tarjoamme. Huomioithan, että Verkkopalvelun sisältö ja toiminnot riippuvat siitä, missä roolissa Käyttäjä Verkkopalvelua käyttää (Esiintyjä, Oikeudenomistaja tai Musiikin käyttäjä).

4.2 Meillä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai poistaa Verkkopalvelun eri osia, kuten eri toimintoja, joko kokonaan tai osittain.

4.3 Oikeudenomistajien osalta Verkkopalvelusopimuksen solmiminen tarkoittaa, että Oikeudenomistajien Verkkopalvelun piiriin kulloinkin kuuluvat asiat ja toiminnot voidaan suorittaa Verkkopalvelun kautta Verkkopalvelussa edellytetyllä tavalla ja siinä ilmoitettavien määräaikojen puitteissa.

4.4 Verkkopalvelun kautta Käyttäjän suorittamasta toiminnosta tai Verkkopalvelun välityksellä Teoston Käyttäjälle tarjoamaa tietoa Teoston ei tarvitse muulla tavoin toimittaa Käyttäjälle.

4.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että jos poistamme jonkun keskeisen Verkkopalvelun toiminnon, kuten Oikeudenomistajalle tarjotun mahdollisuuden tehdä teosilmoituksia tai Esiintyjälle tarjotun mahdollisuuden tehdä ohjelmailmoituksia Verkkopalvelun kautta, tarjoamme kyseessä oleville Käyttäjille jonkin vaihtoehtoisen tavan suorittaa kyseinen toiminto.

4.6 Verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

5. Laitteistot, tietojärjestelmät ja henkilötiedot

5.1 Käyttäjä hankkii kustannuksellaan Verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Teostolla on oikeus keskeyttää Verkkopalvelun tarjoaminen, mikäli Käyttäjän käyttämät laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat Verkkopalvelun turvallisuuden. Teosto ei takaa, että Verkkopalvelua voidaan käyttää Käyttäjän laitteilla.

5.2 Verkkopalvelu toimii oletusasetuksin asennetuilla tavallisimmilla verkkoselaimilla ja näiden uudemmilla versioilla. Mahdollisista Verkkopalvelun toiminnan edellytyksenä olevista Käyttäjän tietokoneen selainpäivitystarpeista tai muista ohjelmistovaatimuksista tiedotetaan kulloinkin Verkkopalvelussa tai Verkkosivuilla.

5.3 Teosto vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.

5.4 Teosto käsittelee Verkkopalvelun tarjoamisen yhteydessä käsittelemiään henkilötietoja tietosuojalausekkeensa mukaisesti ja evästeillä ja muilla vastaavilla teknologioilla kerättäviä tietoja evästeselosteensa mukaisesti.

6. Verkkopalvelun käyttöön liittyvät rajoitukset

6.1 Käyttäjä voi käyttää Verkkopalvelua vain tämän Verkkopalvelusopimuksen mukaisesti ja ainoastaan tässä Verkkopalvelusopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin.

6.2 Jollei tässä Verkkopalvelusopimuksessa toisin todeta, Käyttäjä ei saa:
(a) kopioida, myydä, vuokrata, siirtää, luovuttaa, lisensoida tai muilla tavoin tarjota Verkkopalvelua tai mitään sen sisältöä kolmansille;
(b) kiertää tai yrittää kiertää mitään Verkkopalvelun käytön kontrollointiin tai kopioinnin estämiseen liittyviä ominaisuuksia;
(c) tutkia, skannata tai testata mitään Verkkopalvelun haavoittuvuuksia;
(d) käyttää mitään tiedonlouhintaa, robotteja tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai tiedonerittelytapoja;
(e) käyttää botteja tai muita automatisoituja metodeja Verkkopalvelun käyttämiseksi;
(f) puuttua muiden käyttäjien Verkkopalvelun käyttöön;
(g) takaisin mallintaa tai muuten yrittää selvittää Verkkopalvelun tai siihen liitännäisen teknologian lähdekoodia tai sen osaa;
(h) luoda Verkkopalveluun käyttäjätiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä;
(i) käyttää Verkkopalvelua muita kuin Teoston tarjoamia käyttöliittymiä hyödyntäen;
(j) käyttää Verkkopalvelua tai sen sisältöä voimassaolevien lakien vastaisesti;
(k) käyttää Verkkopalvelua tai sen sisältöä siten, että käyttö rikkoisi Teoston, muiden käyttäjien tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, liikesalaisuuksia tai yksityisyyttä; tai
(l) käyttää Verkkopalvelua tai sen sisältöä luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin.

7. Vastuu annetuista tiedoista ja oikeus poistaa ja tallentaa tietoja

7.1 Verkkopalvelusopimuksen tekoaika ja sisältö sekä Verkkopalveluun liittyvä muu asiointi todennetaan Teoston ylläpitämistä tietojärjestelmistä.

7.2 Käyttäjä on vastuussa Tilauslomakkeen täyttämisen ja Verkkopalvelun käytön yhteydessä antamistaan tiedoista ja niiden oikeellisuudesta sekä siitä, että Käyttäjällä on tarvittavat oikeudet antaa kyseiset tiedot Teostolle. Käyttäjä on vastuussa siitä, ettei Käyttäjän antamat tiedot loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai sovellettavaa lainsäädäntöä. Käyttäjä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Käyttäjä on antanut Teostolle virheellisiä, puutteellisia tai muutoin tämän Verkkopalvelusopimuksen vastaisia tietoja.

7.3 Teosto suorittaa toimenpiteet Käyttäjän antamien tietojen perusteella. Teosto ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään annettuja tietoja. Teostolla on oikeus tallentaa Käyttäjän yhteydenottoja sekä asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä. Teostolla on lisäksi oikeus poistaa Verkkopalvelusta Käyttäjän antamia tietoja, joiden Teosto katsoo olevan tämän Verkkopalvelusopimuksen vastaisia.

8. Immateriaalioikeudet

Tällä Verkkopalvelusopimuksella ei anneta Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Verkkopalveluun, sen sisältöön eikä niiden osiin tai kopioihin. Teosto, sen alihankkijat, palveluntarjoajat ja mahdolliset lisenssinantajat pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä tässä Verkkopalvelusopimuksessa Käyttäjälle.

9. Vastuun rajoitus ja verkkopalvelun saatavuus

9.1 Pyrimme ylläpitämään Verkkopalvelun saatavuutta, mutta huomioithan, että voimme milloin tahansa tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää Verkkopalvelun tarjoamisen. Tarjoamme Verkkopalvelun Käyttäjille sellaisena kuin se on, emmekä anna takuuta Verkkopalvelun soveltumisesta Käyttäjän tarkoituksiin.

9.2 Teostolla on oikeus välittömästi keskeyttää Käyttäjän Verkkopalvelun käyttö, mikäli Käyttäjä ei noudata Verkkopalvelusopimuksen ehtoja tai milloin Teostolla on perusteltu syy epäillä, että Verkkopalvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Teostolle tai kolmansille. Käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen tämän kohdan perusteella tapahtuvasta keskeyttämisestä.

9.3 Teoston velvollisuus käsitellä Verkkopalvelun välityksellä tehty ilmoitus, hakemus, toimeksianto tai muu toiminto alkaa aikaisintaan silloin, kun se on vastaanotettu ja hyväksytty Teoston tietojärjestelmään. Teosto ei takaa sitä, että sille Verkkopalvelun kautta lähetetyt toimeksiannot, hakemukset tai muu tieto käsitellään reaaliaikaisesti.

9.4 Oikeudenomistajien osalta tämä Verkkopalvelusopimus täydentää Asiakassopimusta. Jos Asiakassopimus ja tämä Verkkopalvelusopimus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti Asiakassopimuksen ehtoja. Keskeyttäessämme tai lopettaessamme Verkkopalvelun tarjoamisen tai Verkkopalvelusopimuksen voimassaolon päätyttyä sovelletaan Teoston ja Oikeudenomistajan välillä ainoastaan Asiakassopimuksen ehtoja niin kauan kuin se on voimassa.

9.5 Teosto ei ole vastuussa mistään Käyttäjän Verkkopalvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä vahingoista. Kumpikaan Osapuoli ei vastaa toiselle Osapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Välillisenä tai epäsuorana vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä liikevoittoa, markkinaosuuden menetystä, good will –arvon vähentymistä taikka toiminnan tai tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa.

9.6 Kohdan 9.5 mukaista vastuunrajoitusta ei sovelleta kohdan 3.5 ja kohdan 7.2 mukaisesti aiheutettuihin vahinkoihin eikä vahinkoihin, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

9.7 Tässä sovitulla vahingonkorvausvelvollisuudella ei rajoiteta Teoston tai sen edustamien musiikintekijöiden oikeutta vaatia Käyttäjältä korvausta tekijänoikeuslain, vahingonkorvauslain tai muun lainsäädännön nojalla taikka muulla perusteella.

9.8 Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä kohta ei rajoita Teoston pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia vastuita.

10. Voimassaoloaika ja verkkopalvelusopimuksen päättyminen

11.1 Tämä Verkkopalvelusopimus tulee voimaan kohdan 3.1 mukaisesti Käyttäjän lähetettyä allekirjoitetun Tilauslomakkeen Teostolle ja on voimassa toistaiseksi.

11.2 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Verkkopalvelusopimuksen koska tahansa ilman irtisanomisaikaa. Verkkopalvelusopimus on irtisanottava kirjallisesti (esim. sähköpostitse) tai muuten todisteellisesti.

11.3 Mikäli Käyttäjä ei ole yhteen (1) vuoteen käyttänyt Verkkopalvelua, Teosto voi katsoa Verkkopalvelusopimuksen rauenneeksi ilman Verkkopalvelusopimuksen erillistä päättämistä.

11.4 Selvyyden vuoksi todetaan, että Teosto voi milloin tahansa lopettaa Verkkopalvelun tarjoamisen.

11.5 Teosto varaa kohtuullisen ajan Verkkopalvelun sulkemista varten Verkkopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen. Käyttäjän oikeus käyttää Verkkopalvelua päättyy kuitenkin välittömästi sen jälkeen, kun Verkkopalvelusopimus on irtisanottu tai Verkkopalvelun tarjoaminen on lopetettu. Käyttäjä vastaa käyttäjätilinsä kautta suoritetuista toimenpiteistä myös Verkkopalvelusopimuksen päättymisen jälkeen.

11.6 Selvyyden vuoksi todetaan, että Oikeudenomistajan irtisanoessa Asiakassopimuksen, päättyy myös Teoston ja Oikeudenomistajan välinen Verkkopalvelusopimus automaattisesti.

11.7 Kaikki tämän Verkkopalvelusopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa tämän Verkkopalvelusopimuksen irtisanomisesta tai sen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan.

11. Verkkopalvelusopimuksen muutokset 

12.1 Teostolla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja julkaisemalla muutetut Käyttöehdot Verkkopalvelussa ja ilmoittamalla muutoksista Käyttäjille selkeällä tavalla Verkkopalvelussa, sähköpostitse, Verkkosivuilla tai muulla valitsemallamme selkeällä tavalla.

12.2 Muutettu Verkkopalvelusopimus tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun muutokset on julkaistu edellä esitetyn mukaisesti.

12.3 Jatkamalla Verkkopalvelun käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen Käyttäjä hyväksyy Verkkopalvelusopimuksen uudet ehdot.

12. Huomautukset

12.1 Mahdolliset Teoston verkkopalvelua koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti Teostolle välittömästi tai viimeistään 30 päivän kuluessa. 

13. Verkkopalvelusopimuksen siirtäminen

13.1. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tästä Verkkopalvelusopimuksesta johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle.

14. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

14.1 Tähän Verkkopalvelusopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tätä Verkkopalvelusopimusta tulkitaan Suomen lain mukaisesti sen estämättä, mitä lainvalintaa koskevista säännöksistä johtuu.

14.2 Tästä Verkkopalvelusopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Käyttäjän ja Teoston välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asemassa oleva Käyttäjä voi kuitenkin viedä tähän Verkkopalvelusopimukseen liittyvän erimielisyyden myös kotipaikkakuntansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (ohjeita löydät osoitteesta kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Kaikki Verkkopalvelua koskevat ilmoitukset, kysymykset tai vaatimukset tulee osoittaa Teostolle:

Puh. (09) 681 011
Sähköposti teosto@teosto.fi

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!