Siirry sisältöön

Teoston verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Teoston verkkopalvelu on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y:n (Teosto) välittämä, Teosto-tunnuksilla käytettävä palvelukokonaisuus, johon sisältyy

a) verkossa tarjottavia palveluita Teoston edustamia suojattuja musiikkiteoksia esittäville yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille ammatin- tai elinkeinonharjoittajille tai henkilöille (orkesteriasiakkaat). Nämä palvelut liittyvät esimerkiksi ohjelmailmoitusten tekemiseen ja esiintymispaikkatietojen selailuun;

b) Teoston asiakassopimuksen solmineille säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille (oikeudenomistaja-asiakkaat) verkossa tarjottavia palveluita. Nämä palvelut liittyvät esimerkiksi asiakastietojen ilmoittamiseen, teosilmoitusten tekemiseen ja muihin teoksia koskeviin ilmoituksiin, teosten muuntelulupia koskeviin ilmoituksiin sekä kustannussopimusten ja kustannussopimustietojen muutosten ilmoittamiseen; sekä lisäksi

c) verkossa tarjottavia palveluita yrityksille, yhteisöille, ammatin- tai elinkeinonharjoittajille, henkilöille tai muille tahoille, jotka tekevät Teoston kanssa musiikin käyttämistä koskevan sopimuksen (musiikin käyttäjäasiakkaat). Nämä palvelut liittyvät esimerkiksi tekijänoikeuskorvauksen määräytymiseen vaikuttavien tietojen ilmoittamiseen Teostolle.

1.2 Teoston verkkopalvelu voi sisältää myös muita 1.1 kohdassa mainituille asiakkaille Teoston kulloinkin verkossa tarjoamia palveluita. 

1.3 Verkkopalvelun sisältö määräytyy sopimusvahvistuksessa kulloinkin määritellyn mukaisesti. 

1.4 Teoston verkkopalvelua koskevan Teoston verkkopalvelun käyttöehdot sopimuksen solmineista 1.1 kohdassa mainituista asiakkaista käytetään jäljempänä yhteisesti nimitystä Asiakas. 

2. Teoston verkkopalvelu

2.1 Teosto määrittelee ne palvelut, joita Teoston verkkopalveluun voidaan liittää ja joita siinä kulloinkin ylläpidetään. Teoston verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Asiakkaan Teoston verkkopalveluiden piiriin kulloinkin kuuluvien asioiden hoitamiseen verkkopalvelusopimuksen voimassaoloaikana. 

2.2. Kohdassa 1.1 b) mainittujen oikeudenomistaja-asiakkaiden osalta verkkopalvelua koskevan sopimuksen solmiminen tarkoittaa, että verkkopalvelusopimuksen voimassaoloaikana Teoston verkkopalvelun piiriin kulloinkin kuuluvat asiat ja toiminnot voidaan suorittaa Teoston verkkopalvelun kautta palvelussa edellytetyllä tavalla ja siinä ilmoitettavien määräaikojen puitteissa.  Teoston verkkopalveluiden keskeytyessä tai verkkopalvelusopimuksen voimassaolon päätyttyä sovelletaan Teoston ja oikeudenomistaja-asiakkaan välillä Teoston asiakassopimuksen määräyksiä. 

2.3 Teoston verkkopalvelun kautta Asiakkaan suorittamasta toiminnosta tai verkkopalvelun välityksellä Teoston Asiakkaalle tarjoamaa tietoa ei Teoston tarvitse muulla tavoin toimittaa Asiakkaalle. 

3. Sopimus ja sen syntyminen

3.1 Sopimus Asiakkaan ja Teoston välillä syntyy, kun Teosto on hyväksynyt ja rekisteröinyt Asiakkaan antamat Teoston pyytämät tiedot. 

3.2 Teoston verkkopalvelua koskeva sopimus muodostuu sopimusvahvistuksesta ja näistä verkkopalvelun käyttöehdoista. 

4. Sopimusvahvistus ja reklamaatio

4.1 Sopimuksen synnyttyä 3.1 kohdan mukaisesti Teosto lähettää Asiakkaalle sopimusvahvistuksen. 

4.2 Mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimusvahvistuksen lähettämispäivästä lukien reklamoi Teostolle sopimusvahvistuksen tietoihin sisältyvistä virheistä tai puutteista, Teostolla on oikeus soveltaa sopimussuhteessa sopimusvahvistuksessa yksilöityjä tietoja. 

5. Käyttöoikeuksien muutokset

5.1 Verkkopalvelun uusi käyttöoikeus tai käyttöoikeutta koskeva muutos, taikka muu sopimuksen sisältöä koskeva muutos kuuluu sopimuksen piiriin siitä lähtien kun Asiakas on ilmoittanut sen Teostolle ja Teosto on hyväksynyt sen sopimuksen piiriin kuuluvaksi. 

5.2 Hyväksyttyään muutoksen Teosto lähettää Asiakkaalle muutosvahvistuksen. 

5.3 Mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa muutosvahvistuksen lähettämispäivästä lukien reklamoi Teostolle muutosvahvistuksen tietoihin sisältyvistä virheistä tai puutteista, Teostolla on oikeus soveltaa sopimussuhteessa muutosvahvistuksessa yksilöityjä tietoja. 

6. Tunnistetiedot

6.1 Teosto antaa Asiakkaalle asiakastunnuksen ja salasanan (tunnistetiedot). Teosto voi uusia tunnistetiedot toimittamalla Asiakkaalle uudet tunnistetiedot.

Teosto ja Asiakas voivat erikseen sopia muun tunnistetietoja vastaavan henkilö- tai yrityskohtaisen tunnisteen tai varmenteen käyttämisestä.

Teosto lähettää tunnistetiedot postitse tai sähköpostitse Asiakkaan Teostolle ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Teostolle, mikäli hänen posti- tai sähköpostiosoitteensa muuttuu.

Jos Asiakas on yritys tai yhteisö, tunnistetiedot lähetetään osoitettuna Asiakkaan yhteyshenkilölle, mikäli sellainen on Teostolle ilmoitettu, tai muussa tapauksessa Asiakkaan posti- tai sähköpostiosoitteella. 

Asiakas ilmoittaa Teostolle, mikäli yhteyshenkilö vaihtuu. Teoston tietojärjestelmät tunnistavat Asiakkaan, kun Asiakas kirjoittautuu tunnistetiedoilla verkkopalveluun. 

7. Tunnistetietojen ja tunnistautumisen merkitys 

7.1 Teoston verkkopalvelun edellyttämällä tavalla annetut tunnistetiedot vastaavat Asiakkaan allekirjoitusta. Kaikki ilmoitukset sekä muut viestit, jotka on tehty käyttäen Asiakkaan tunnistetietoja sitovat Asiakasta sen jälkeen, kun tunnistetiedot on annettu Teostolle Teoston verkkopalvelun edellyttämällä tavalla. 

8. Vastuu tunnistetietojen käyttämisestä ja säilyttämisestä

8.1 Asiakas sitoutuu säilyttämään tunnistetiedot huolellisesti siten, että asiakastunnuksesta ja salasanasta koostuvat tunnistetiedot säilytetään erillään toisistaan. Asiakkaan tulee huolehtia, etteivät tunnistetiedot joudu sivullisen haltuun.

Mikäli tunnistetiedot ovat joutuneet tai Asiakkaalla on syytä epäillä, että ne ovat saattaneet joutua sivullisen haltuun, Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan tästä Teostolle palvelujen luvattoman käytön estämiseksi.

Asiakas vastaa mahdollisista vahingoista ja tunnistetietojen avulla tehdyistä kaikista toimista siihen saakka, kunnes Teosto on saanut ilmoituksen tunnistetietojen joutumisesta sivullisen haltuun ja Teostolla on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö.

Mikäli Asiakas on säilyttänyt tunnistetietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistetietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa kaikesta Teostolle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Yritys- tai yhteisöasiakas hyväksyy Teostoon nähden sen, että Asiakkaana olevan yrityksen tai yhteisön tunnistetietoja käyttävällä henkilöllä on Teoston verkkopalvelussa aina tämän palvelun käyttöoikeus Asiakkaan puolesta, vaikka tästä oikeudesta ei olisi erikseen Teostolle ilmoitettu. 

9. Laitteistot ja tietojärjestelmät

9.1 Asiakas hankkii kustannuksellaan verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastaa niiden käyttö- ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. Teostolla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmistot tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat verkkopalvelun turvallisuuden. Teosto ei takaa, että tarjottuja palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla. 

9.2 Verkkopalvelu toimii oletusasetuksin asennetuilla tavallisimmilla verkkoselaimilla ja näiden uudemmilla versioilla. Mahdollisista verkkopalvelun toiminnan edellytyksenä olevista Asiakkaan tietokoneen selainpäivitystarpeista tai muista ohjelmistovaatimuksista tiedotetaan kulloinkin Teoston verkkosivuilla. 

9.3 Teosto vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä. 

10. Verkkopalvelun toiminta ja rajoitukset

10.1 Teoston verkkopalvelu on Asiakkaan käytössä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa seitsemänä (7) päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. Teosto ei takaa, että Teoston verkkopalvelu on Asiakkaan käytössä keskeytyksettä. Teosto voi perustellusta syystä rajoittaa Teoston verkkopalvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalleen Teoston verkkopalvelussa tai verkkosivuilla. 

10.2 Teoston velvollisuus käsitellä Teoston verkkopalvelun välityksellä toimitettu asia alkaa aikaisintaan silloin, kun se on vastaanotettu ja hyväksytty Teoston tietojärjestelmään. Teosto ei takaa sitä, että sille lähetetyt toimeksiannot,hakemukset tai muu tieto käsitellään tosiaikaisina. 

11. Vastuu annetuista tiedoista 

11.1 Toimeksiannon, sopimuksen tai hakemuksen tekoaika ja sisältö sekä palveluun liittyvä muu asiointi todennetaan Teoston ylläpitämistä tietojärjestelmistä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa kaikesta mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Asiakas on antanut Teostolle virheellisiä tai puutteellisia tietoja. 

11.2 Teosto suorittaa toimenpiteet Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Teosto ei ole velvollinen tarkastamaan tai täydentämään annettuja tietoja. Teostolla on oikeus tallentaa Asiakkaan yhteydenottoja sekä asiointia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä. 

12. Huomautukset

12.1 Mahdolliset Teoston verkkopalvelua koskevat huomautukset tai vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti Teostolle välittömästi tai viimeistään 30 päivän kuluessa. 

13. Immateriaalioikeudet

13.1 Teoston verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Teostolle tai kolmannelle osapuolelle. 

14. Teoston oikeus keskeyttää verkkopalvelu

14.1 Teostolla on oikeus välittömästi keskeyttää Asiakkaan verkkopalvelun käyttö, mikäli Asiakas ei noudata palvelua koskevia ehtoja tai milloin Teostolla on perusteltu syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran Teostolle tai sivulliselle. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän kohdan perusteella tapahtuvasta keskeyttämisestä. 

15. Vahingonkorvausvelvollisuus

15.1 Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle sopijapuolelle aiheuttamansa suoranaiset vahingot. 

15.2 Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa toiselle sopijapuolelle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tällaisena vahinkona pidetään muun muassa saamatta jäänyttä liiketuloa, markkinaosuuden menetystä, good will –arvon vähentymistä taikka toiminnan tai tuotannon keskeytyksestä aiheutunutta vahinkoa. 

15.3 Tässä sovitulla vahingonkorvausvelvollisuudella ei rajoiteta Teoston tai sen edustamien musiikin tekijöiden oikeutta vaatia Asiakkaalta korvausta tekijänoikeuslain, vahingonkorvauslain tai muun säännöstön nojalla taikka muulla perusteella. 

15.4 Teosto ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen purkamisen mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa. 

16. Ylivoimainen este

16.1 Sopijapuoli ei vastaa vahingosta tai viivästyksestä, joka aiheutuu kyseisestä sopijapuolesta riippumattomasta syystä, johon tämä sopijapuoli ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa ja joka ei ole ollut ennakoitavissa sopimuksen voimaantullessa (ylivoimainen este). 

16.2 Sopijapuoli, jota ylivoimainen este kohtaa, on velvollinen ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen arvioidusta kestosta kirjallisesti tai sähköpostitse. 

17. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen 

17.1 Teoston verkkopalvelua koskeva sopimus tulee voimaan 3.1 kohdan mukaisesti ja on voimassa erikseen sovitun ajan tai kunnes se näiden verkkopalvelun käyttöehtojen mukaisesti irtisanotaan tai puretaan. Sopimus on kuitenkin aina vähintään voimassa 4.2 kohdan tai 5.3 kohdan mukaisen reklamaatioajan päättymiseen saakka. 

17.2 Teosto varaa verkkopalvelun käyttöönottoa varten 14 vuorokauden toimitusajan sopimuksen voimaan tulosta lukien. 

17.3 Kumpikin sopijapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti. 

17.4. Teosto varaa kohtuullisen ajan verkkopalvelun sulkemista varten sopimuksen päättymisen jälkeen. 

17.5. Jos Asiakas ilmoittaa tai vahvistaa sopimuksen edellyttämät tiedot totuudenvastaisina tai oleellisesti virheellisinä taikka laiminlyö tällaisten tietojen ilmoittamisen, Teostolla on oikeus irtisanomisaikaa noudattamatta purkaa sopimus, jolloin annettu käyttöoikeus raukeaa välittömin oikeusvaikutuksin. 

17.6. Teostolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös siinä tapauksessa, että Asiakas joutuu konkurssiin, asetetaan selvitystilaan tai muuten todetaan varattomaksi. 

17.7. Mikäli Asiakas ei ole yhteen (1) vuoteen käyttänyt palvelua Teosto voi katsoa verkkopalvelusopimuksen rauenneeksi ilman sopimuksen erillistä päättämistä. 

17.8. Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta suoritetuista toimenpiteistä myös palvelun päättymisen jälkeen. 

18. Verkkopalvelun käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

18.1 Nämä verkkopalvelun käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. 

18.2 Teosto voi muuttaa verkkopalvelun käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Teoston verkkosivuilla viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Uusia muutettuja sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin myös ennen muutosta tehtyihin sopimuksiin. 

18.3 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Teoston verkkopalvelusopimus heti päättyväksi, mikäli hän ei hyväksy ilmoitettuja muutoksia.

19. Riitojen ratkaisu

19.1 Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja ja 3.1 kohdan mukaisesti tehtyä Teoston ja Asiakkaan välistä sopimusta koskevat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan lainvalintaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!