Siirry sisältöön

Teoston vuosi 2023:  teknologisen kyvykkyyden kehittäminen, kulttuurinen vastuunkanto ja Teoston kulttuurisäätiön perustaminen

Risto Salminen, kuvaaja Kerttu Penttilä

Toimitusjohtaja Risto Salmisen esipuhe

Vuosi 2023 oli Teostolle vahva, sillä sekä keräämämme korvaukset että kokonaisjakomme musiikin säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille ylsivät uuteen ennätykseensä. Panostimme vahvasti myös teknologian kehittämiseen ja tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. Valvoimme oikeudenomistajiemme etuja muun muassa eurooppalaisen tekijänoikeusdirektiivin voimaan saattamisessa sekä eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan liittyvässä vaikuttamisessa.

Vahva vuosi tuloksen näkökulmasta

Teoston vuosi 2023 oli tekijänoikeuskorvausten valossa vahva. Kerätyt korvaukset kasvoivat edellisvuoteen nähden 3,9 prosenttia ennätykselliseen 83,8 miljoonaan euroon. Kokonaiskertymästä Teoston suoraan keräämiä korvauksia on ennätykselliset 75,7 miljoonaa euroa (2022: 72,8 M€).

Lisäksi kumppaniverkostomme kautta kerätyt korvaukset kasvoivat 5,6 prosenttia erityisesti ulkomaisten esityskorvausten vahvan kasvun myötä (22,5 %). Ulkomaiset esityskorvaukset ovat tärkeä indikaattori kotimaisen musiikin kansainväliselle kysynnälle.  

Vuoden 2023 korvauksista jaetaan Teoston edustamille oikeudenomistajille niin ikään ennätyksellisen määrä, kaikkiaan 70,7 miljoonaa euroa. Kokonaisjako kasvoi edellisvuoteen nähden 0,6 prosenttia.

Suurten teknologisten murrosten aikakausi

Teoston toiminnan kuluprosentti kasvoi ennakoidusti pääosin teknologiainvestointien vuoksi. Tekijänoikeuksien hallinnointi käy läpi globaalia murrosta, jossa toiminnan keskeisimmäksi kilpailutekijäksi on noussut moderni teknologia ja data.

Myös Teoston teknologinen kyvykkyys ottaa harppauksia, kun käynnissä oleva raportoinnin ja tilityksen järjestelmäuudistus saadaan läpivietyä ja kun uusi kansainvälinen teosdokumentaatiojärjestelmä valmistuu käyttöönotettavaksi. Vuoden aikana saatiin päätökseen myös oikeudenomistajien verkkopalveluiden uudistus, mikä on osaltaan parantanut asiointikokemusta Teoston suuntaan.

Kun ympäristö muuttuu nopeasti, on toiminnan jatkuvasta kehittämisestä tullut välttämätön edellytys ja tulevaisuuden tae. Keskeistä on ollut löytää Teoston kannalta sopivimmat toteutuskumppanit sekä pyrkiä laajempaan yhteistyöhön aina, kun se on järkevästi mahdollista.    

Teknologian kehitys muuttaa myös musiikin luovan tekemisen ja musiikin käyttämisen markkinoita perusteellisella tavalla. Generatiivisen tekoälyn nopea kehitys muodostuu voimakkaaksi kilpailijaksi musiikkia toiminnassaan käyttäville toimipaikoille erityisesti funktionaalisen, käyttötarkoitussidonnaisen musiikin näkökulmasta. Samalla tekoälyn käyttö asettaa perustaviakin haasteita musiikin sävellys- ja sanoitustyölle ja laajemmin koko musiikkiteollisuudelle.

Keskeisintä on vaikuttaa siihen, että tekoälyn käytössä kunnioitetaan tekijänoikeuksia ja että tekoälyjärjestelmien kehittämiseen käytetyistä sisällöistä saataisiin läpinäkyvästi tieto. Musiikin oikeudenomistajien ei pidä joutua luopumaan tekijänoikeuden toteutumiseen keskeisesti kuuluvista elementeistä, joita ovat ennakollinen lupa, tunnistaminen tekijäksi ja korvaus teoksen käytöstä, edes tekoäly-ympäristössä.  

Kulttuurista vastuunkantoa

Tasapuolinen sukupuolijakauma musiikintekijöissä -tutkimus, infograafi

Musiikkialan yhdenvertaisuus ja koko alan uudistuminen ovat tärkeitä teemoja musiikkialan tulevaisuuden kannalta. Maaliskuussa 2023 julkistamamme kyselytutkimuksen tulosten mukaan 70 prosenttia naispuolisista säveltäjistä ja sanoittajista kokee musiikkialan epätasa-arvoisena, kun miesten keskuudessa luku on vain 32 prosenttia. Suurimmiksi syiksi nimettiin musiikkialalla vallitsevat asenteet sekä naisten verkostojen ja esikuvien puute.

Teoston asiakasrekisterin mukaan Suomessa musiikin tekijöistä vain viidennes on naisia tai muunsukupuolisia. Tehtävänämme ja kulttuurisen vastuunkannon strategisena tavoitteenamme on tuottaa tietopohjaa ja nostaa julkiseen keskusteluun epäkohtia ja fasilitoida keskustelua musiikkialan monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Tehtävää ei kuitenkaan kukaan voi kantaa yksin, vaan siihen tarvitaan koko musiikkiala.  Yhdenvertaisuuden edistämisen lisäksi haluamme vaikuttaa siihen, että Suomessa syntyy koko ajan uutta, monimuotoista musiikkia ja luoda uusille sukupolville väyliä musiikin pariin.

Teoston kulttuurisäätiö perustettiin turvaamaan kotimaisen luovan säveltaiteen edistämistä

Teoston kulttuurisäätiö, kuvaaja Mikko Käkelä

Teoston kulttuurisäätiön hallitus 2024. Vasemmalta: säveltäjä Veli Kujala, Suomen Musiikkikustantajien toiminnanjohtaja Jari Muikku, Suomen Musiikintekijöiden puheenjohtaja Pauliina Lerche, Elements Music Oy:n toimitusjohtaja Tommi Tuomainen, hallituksen puheenjohtaja Anna Baijars, Suomen Musiikintekijöiden toiminnanjohtaja Aku Toivonen, Suomen Säveltäjien toiminnanjohtaja Vappu Verronen, musiikintekijä Kyösti Salokorpi ja Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen. Kuva: Mikko Käkelä.

Vuonna 2019 aloitettu Teosto-rahaston säätiöintiä koskeva valmistelu sai päätöksensä 13.12.2023 järjestetyssä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, jossa jäsenistö hyväksyi Teoston kulttuurisäätiön perustamisen ja nimitti säätiön ensimmäisen hallituksen. Hallitusta johtaa Anna Baijars.

Teoston kulttuurisäätiön tarkoituksena on kotimaisen luovan säveltaiteen ja sen toimintaedellytysten edistäminen. Tätä kirjoittaessani säätiö on rekisteröity säätiörekisteriin, ja perustamistoimet ovat säätiön hallituksen toimesta edenneet suunnitellusti. Säätiöön siirretään vaiheittain suunnitelman mukaan ja jäsenkokouspäätöksin ainakin noin 40 miljoonan euron sijoitusvarallisuus Teosto-rahastosta.

Teoston visiona on kasvattaa musiikin kulttuurista ja taloudellista arvoa. Viime vuoden tuloksen ja edistysaskelten valossa kuljemme kohden tuota tavoitetta. Haluan kiittää sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöämme, Teoston hallitusta sekä yhteistyökumppaneitamme menestyksekkäästä vuodesta 2023!

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!