Siirry sisältöön

Esitys vuoden 2021 toisessa lisätalousarvioesityksen määrärahojen kohdentamisesta

05.05.2021

5.5.2021
Jakelu: opetus- ja kulttuuriministeriö, taiteen edistämiskeskus, hallituspuolueet

Hallituksen myöntämä tukipaketti kulttuuriin ja tapahtuma-alalle tuli viimeisellä mahdollisella hetkellä. Tällä hetkellä musiikkialan suurin huoli on se, että tuki kohdentuisi oikein ja se pystyttäisiin jakamaan nopeasti.

Musiikkiala on tutkitusti yksi koronapandemiasta eniten kärsineitä toimialoja, jossa liiketoiminta on ollut rajoitusten vuoksi keskeytyneenä jo yli vuoden. Pelkästään musiikkialan menetykset kokoontumisrajoituksista ovat vuonna 2020 olleet 254,6 miljoonaa euroa, josta tukia on saatu vain noin kymmenesosan verran. Kulttuuriammateissa toimii Suomessa 135 000 ihmistä, joista lähes kolmannes työllistää itse itsensä freelancereina.

Taiteen edistämiskeskuksesta jaettavan tuen kriteerit

Arviointikriteerit Taiken jakamissa korona-apurahoissa ovat olleet muuttumattomat

  • ammattilaisuus
  • työsuunnitelma
  • pandemian aiheuttamat työn/tulojen menetykset

Näistä kriteereistä Taike on saanut jo pitkään negatiivista palautetta. Erityisen suurta kritiikkiä on kohdistettu työsuunnitelman laatimiseen. Sen vaatiminen henkilöiltä, joita on yli vuoden ajan estetty harjoittamasta ammattiaan, on tässä tilanteessa kohtuutonta.

Esitämme, että tukikriteereiksi otetaan ainoastaan

  • ammattilaisuus – tämä voidaan hakulomakkeella todentaa sillä, kuinka suuri osa hakijan bruttotulosta on vuonna 2019 tullut taiteeseen / kulttuuriin liittyvästä työstä.
  • pandemian aiheuttamat työn/tulojen menetykset

Apuraha voitaisiin edelleen pitää harkinnanvaraisena tukena, jonka tarkoituksena on mahdollistaa ammatin jatkuminen. Harkinnanvaraisuus toteutuu myös tulojen ja menetysten harkintana: tuki tulee kohdentaa niille, jotka ovat kärsineet eniten näiden kahden kriteerin perusteella.

Tuen kohdentuminen eniten tarvitseville

Taike suunnittelee edelleen jakavansa tukea suhteessa eri alojen hakupaineeseen. Myös tätä periaatetta on kritisoitu. Periaate on myös Taikelle hallinnollisesti raskas, sillä se kannustaa mahdollisimman monia hakemaan – myös niitä, jotka eivät tukea tarvitse tai voi saada. Hakupaine ei mittaa alalle koitunutta vahingon määrää, vaan aktiivisuutta hakemusten teossa. Hakupaineeseen suhteutettava tuen jakaminen eri aloille vaatii myös paljon resursseja: edellisessä haussa Taike sai 9000 hakemusta, minkä vuoksi hakemusten käsittely kestää useita kuukausia.

Lisäksi Taiken koronatuissa on huomioitu myös niiden maantieteellinen jakautuminen. Myös tästä kriteeristä tulisi luopua: koska koronatilanne ei ole ollut yhtenäinen eri alueilla, ei myöskään tuissa tulisi olla alueellista kriteeriä.

Esitämme, että tuki kohdennetaan rajoituksista eniten kärsineille aloille ja tahoille menetysten perusteella. Näistä toimialoista on käytettävissä dataa esimerkiksi järjestöjen keräämien selvitysten tai OKM:n tutkimuksen perusteella. Esitämme myös, että aluejaosta luovutaan.

Dataan perustuen, yhteistyössä alan järjestöjen kanssa on mahdollista muodostaa käytännöllinen ehdotus kompensaation jakamisen periaatteista. Mallissa nojauduttaisiin Taiken olemassaolevaan genrejaotteluun.

Taiken resurssit hakemusten käsittelyssä

Tällä hetkellä toimialan huolenaiheena on Taiken tukihakemusten käsittelyprosessi, joka kestää lähes kolme kuukautta. Tämä on kohtuuton aika ihmiselle, jolla ei ole varaa elämiseen, ja joka on joutunut myymään jopa työvälineensä ja asuntonsa. Tuen kanavointi tulisikin kyetä järjestämään nopeammaksi.

Esitämme, että Taike luopuu eniten hallinnollista työtä aiheuttavista hakukriteereistä ja -käytännöistä kriisiajan koronatukien haussa. Music Finland on jo toimittanut Taikelle konkreettisen esityksen selkeämmästä hakulomakkeesta. Esitämme myös, että tuen jakamisessa hyödynnetään moderneja digitaalisia välineitä. Esimerkiksi Muusikkojen liitto on jo pitkään tarjonnut Taiken käyttöön kehittämäänsä olemassa olevaa mobiilisovellusta. Näitä mahdollisuuksia tulisi hyödyntää.

Tietoa ja ratkaisuehdotuksia on tarjottu jo pitkään

Kulttuuriala ja musiikkiala on antanut Taikelle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle runsaasti palautetta tukikriteereistä. Edellisen kerran nämä samat ratkaisuehdotukset on toimitettu Taikelle ja OKM:lle alkuvuodesta 2021, tätä ennen syksyllä 2020. Pidämmekin valitettavana, että hakukriteereitä ei annetun palautteen perusteella ole onnistuttu korjaamaan tuen kanavoimisen ja kohdentamisen helpottamiseksi.

Esitämme, että toimialan näkemykset huomioitaisiin, sillä pitkittyneessä koronatilanteessa tukien kohdentuminen oikein ja niiden nopea jakaminen tukia tarvitseville on ensisijaisen tärkeää.

Risto Salminen
Toimitusjohtaja
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Vappu Aura
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Jaa somessa