Siirry sisältöön

Huomioita komission 15.12.2020 julkaisemasta ”Digital Services Act” -lainsäädäntöaloitteesta

07.01.2021

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLLE

Euroopan komissio on 15.12.2020 julkaissut seuraavat ajankohtaiset EU:n digilakiehdotukset:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Johtuen aloitteen julkaisuajankohdasta, tässä lausumassa esitetyt huomiot ovat vielä alustavia.

Lainsäädäntöhankkeen yksi keskeisistä tavoitteista, eli laittomiin sisältöihin puuttumisen tehostaminen, on ajankohtainen ja tervetullut.

Piratismi ja internetin laittomat palvelut ovat edelleen esteenä tehokkaan ja reilun digitaalisen sisämarkkinan kehittymiselle. Erityisesti oikeuksien täytäntöönpanon näkökulmasta keskeinen haaste on puuttuva läpinäkyvyys. Täytäntöönpanoa tulisikin helpottaa kehittämällä nykyisen EU-lainsäädännön mukaisia läpinäkyvyysvaatimuksia. Tämä käy luontevimmin ottamalla käyttöön tehokkaat tunne asiakkaasi -linjaukset (Know Your Business Customer), päivittämällä sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin 5 artiklassa asetettuja vaatimuksia ja mahdollistamalla niiden noudattamisen valvonta sekä luomalla selkeä oikeusperusta julkiselle WHOIS-rekisterille. Tunne asiakkaasi -velvoitteen tulisi koskea kaikkia internetin digitaalisia palveluja.

Nykyinen alasottomenettely (ns. notice and take down) on osoittautunut tehottomaksi. Alasotosta huolimatta sama sisältö ilmestyy aina uudelleen tarjolle suosittuihin palveluihin. Alasottovelvoitetta tulisikin kehittää alhaalla pysymisvelvoitteeksi (ns. notice and stay down). Palveluntarjoajien tulisi varmistaa, että poistettavaksi vaadittu sisältö ei ilmesty uudelleen palveluun. Alhaalla pysymisvelvoite tarkoittaisi yksinkertaisesti sitä, että tultuaan tietoiseksi oikeudenloukkauksesta, palveluntarjoajan tulee poistaa kaikki saman teoksen kopiot ja varmistaa, että samaa teosta ei tuoda uudestaan palveluun

Lopuksi toteamme, että toukokuussa 2019 hyväksytyn DSM-direktiivin 17 artikla sääntelee verkkosisällönjakopalveluiden vastuita ja velvoitteita niiden välittäessä yleisölle tekijänoikeudella suojattua aineistoa. Artiklan 3 kohdan mukaan ”kun verkkosisällönjakopalvelujen tarjoaja suorittaa yleisölle välittämisen tai yleisön saataviin saattamisen tässä artiklassa säädetyin edellytyksin, direktiivin 2000/31/EY 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä vastuun rajoitusta ei sovelleta tämän artiklan soveltamisalaan kuuluviin tilanteisiin”. Sääntö on selvä ja täsmällinen, eikä DSM-direktiivin 17 artiklalla selkiytettyä oikeustilaa tule horjuttaa Digital Services Act lainsäädäntöhankkeessa.

Helsingissä, 7.1.2021

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Risto Salminen   
toimitusjohtaja                                                                                                       

Antti Härmänmaa
lakiasiainjohtaja

Jaa somessa